donderdag 31 mei 2018

Corpus Christi in Toledo
Adoro te Devote


Taekwondo Bergoglio (30-05-2018)Héél mooi!

Net zoals Mattarella is Bergoglio de marionet van het grootkapitaalHassan I Sabbah - Het verhaal van een Assassijn

De Assassijnen vormden een ismaëlitische sekte die aan het eind van de elfde eeuw werd geleid door Hassan-i Sabbah. Ze worden veelal als de sekte der Nizari's aangeduid. Ze waren met name vertegenwoordigd in (het huidige) Syrië en Iran. In Europa werden ze voor het eerst beschreven door Marco Polo.

De stichter van de Assassijnen, Hassan-i Sabbah, was een Perzische sjiiet die in 1078 te Caïro aanhanger en propagandist werd van het bewind der Fatimiden. Hij zou zijn volgelingen hasjiesj toedienen om ze een blik in het paradijselijke hiernamaals te gunnen en ze aldus te motiveren tot het plegen van aanslagen.

De Ismaili zijn zeer verwant met de Soefi-moslims. De Soefi's zijn 'verlichte' moslims die o.a. ook hasj gebruiken. De Ismaili waren één van de vele afsplitsingen binnen de islam. De arabieren noemden hen hashshashin, wat betekent hasj-eters, of: zij die hasj tot zich nemen; dat bedoelden ze als scheldwoord want deze shi-itische islamieten waren niet geliefd bij de soennitische islamieten. Hasan-i Sabbah was eind 11de en begin 12de eeuw hun charismatisch leider. Hij geloofde in de Nizari-doctrine. Deze houdt in dat het verstand van de mens beperkt is. Hij heeft de leiding nodig van een door Allah aangewezen leider; de imam. Hasan zag zichzelf als plaatsvervangend imam.

Hasan-i Sabbah liet binnen de vesting van Alamut een 'paradijselijke' tuin aanleggen. De Assassijnen werden bedwelmd door dranken waar hasj en opium inzaten en daarna meegevoerd naar de schitterende tuin. Er was een rivier van melk, een rivier van honing, een rivier van wijn en een rivier van water. In de tuin stonden de mooiste vruchtbomen. Daar werden ze uitgebreid in de watten gelegd door jonge, beeldschone jongens en meisjes die musiceerden en dansten. Ze mochten zoveel eten, drinken en hasj gebruiken als ze wilden. Ze vermaakten zich met de jongens en meisjes in de liefde. Dat ging zo dagen of weken aan een stuk door.

Als de leider besloot dat ze een opdracht moesten uitvoeren dan kregen ze een andere drank te drinken waarvan ze snel in slaap vielen. Daarna werden ze wakker buiten de tuin. De leider vertelde hen om een belangrijk politieke tegenstander uit te schakelen middels een sluipmoord. Aan sommige politieke moorden ging een jarenlange voorbereiding vooraf. Na het voltooien van deze opdracht mochten ze naar het echte paradijs na de dood. De tuin was slechts een voorproefje van alle genietingen die hen te wachten stonden. Ze vermoordden hun tegenstanders zo opzichtig mogelijk. Ze gebruikten nooit gif, speer of boog waarmee je mensen van afstand kunt ombrengen. Nee, ze gebruikten een dolk want het was de bedoeling om gepakt te worden, om vervolgens naar het paradijs over te gaan. Deze aanpak heeft veel angst ingeboezemd bij hun vijanden.

Kortom, alles wat door de islam in de wereld verboden is,
wordt 'realiteit' tot in het absurde in het hiernamaals.


Enkele citaten uit de film:

"De moordpartijen moeten op publieke plaatsen gebeuren, zodat iedereen er getuige van kan zijn en er door wordt geïntimideerd. Op deze manier worden er velen geterroriseerd door het vermoorden van één. Echter, moorden op zich zal niet voldoende zijn, men moet ook bereid zijn om te sterven voor dé zaak. Onze vijanden wordt angst aangejaagd door het moorden, maar we kunnen de harten van de massa overhalen door heldhaftig te sterven, en zo zullen de mensen uit de massa ons vervoegen. Sterven is belangrijker dan moorden."

Ziedaar de perverse ideologie die in de gevangenis van Lantin wordt onderwezen!


Dit is precies het Assassijns draaiboek van wat er zich eergisteren in Luik heeft afgespeeld.

zaterdag 26 mei 2018

'Flater van de Week' dit keer door voorzitter Marc Diederich van het Sint-Willibrordcomité in Echternach


'Kerknet' schrijft, dat op de dinsdag na Pinksteren ruim 9.000 deelnemers en 3.000 toeschouwers deelnamen aan de bekende springprocessie in het Luxemburgse Echternach. De processie brengt hulde aan de Heilige Willebrordus, die volgens de overlevering in Echternach werd begraven.

Volgens aartsbisschop van Luxemburg Jean-Claude Hollerich wordt de processie dit jaar echter overschaduwd door de discussie of leerlingen die aan de processie willen deelnemen vanaf 2019 een vrije dag moeten aanvragen op school. Mgr. Hollerich noemt de schrapping van de vakantiedag onbegrijpelijk. De processie is sinds 2010 erkend als Werelderfgoed van de Unesco. Dat veronderstelt dat de overheid inspanningen doet om deze traditie ook voor de volgende generaties te bewaren.

Onderwijsminister Claude Meisch reageert: "Ik wil de religieuze tradities respecteren. Maar alle ouders die op deze dag moeten werken, moeten opvang vinden voor hun kinderen. Dit jaar hebben 2.000 tot 3.000 leerlingen deelgenomen aan de processie. Het is het onredelijk om de 90.000 leerlingen in heel Luxemburg op de dinsdag na Pinksteren vakantie te geven."

Reactie van voorzitter Marc Diederich van het Sint-Willibrordcomité in Echternach:

"De deelnemers komen niet alleen Sint-Willibrord eren en getuigenis afleggen van hun geloof, maar zij willen ook een culturele traditie in stand houden."

Met deze uitspraak gooit voorzitter Marc Diederich zeer grondig zijn eigen ruiten in!Nu de processie onder de 'hoge bescherming' van de UNESCO valt, wordt ze meteen afgeschaft. Dit is trouwens ook met 'Zwarte Piet' gebeurd! Ik begrijp niet waarom men de UNESCO zo achterna loopt. Who are they to judge? Dit geldt trouwens ook voor de Luxemburgse regering!

Mgr. Hollerich, de aartsbisschop van het Hertogdom zegt: "De Kerk kan zich niet neerleggen bij het feit dat godsdienst uit het openbare leven wordt verbannen. Wij mogen de Kerk niet laten uitsluiten uit de samenleving of laten ‘deporteren’ naar het privéleven."

Altijd maar weer dat gezeur over het privéleven. Heeft de Kerk de staat nodig om een processie te organiseren? Lachwekkend! De Kerk zou beter wat evangeliseren!

Neen, maar eerst ondermijnen de bisschoppen zélf actief het geloof en dan geeft de staat de genadestoot. Een prima samenwerking zou ik zo zeggen! Maar, met slechts 3.000 toeschouwers en een dergelijke 'overtuiging' bij de deelnemers is de processie sowieso ten dode opgeschreven.

maandag 21 mei 2018

Paris-Chartres 2018

Grande Messe met Robert Kardinaal Sarah

De oerdomme redactie van 'Kerknet' blundert alweer:

"Maria, Moeder van de Kerk is feest van gelijkheid man en vrouw"

"Op initiatief van paus Franciscus wordt voortaan in de hele Kerk van de Romeinse ritus de viering van Maria, Moeder van de Kerk ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis op pinkstermaandag. De Duitstalige theoloog Margit Eckholt schrijft dat met die viering ook hulde gebracht wordt aan de rol van de vrouw in de Kerk en ons moet herinneren aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maria staat symbool voor alle mensen die Jezus Christus willen navolgen. In de navolging van dat voorbeeld zijn mannen en vrouwen gelijk, ook in de verkondiging van het Evangelie."

Bron: Kerknet


De "gelijkwaardigheid van man en vrouw"?

In hun ronduit belachelijke politiek-correcte zucht gaat de redactie van 'Kerknet' natuurlijk voorbij aan het feit, dat Maria natuurlijk géén 'gewone' vrouw was.

Om Moeder van de Verlosser te zijn werd Maria "door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak". De engel Gabriël begroet haar op het ogenblik van de boodschap als "vol van genade". (Lc. 1, 28) Immers, om de vrijwillige instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij geheel gedragen worden door Gods genade.

De Kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God "begenadigd", vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat belijdt het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, door Paus Pius IX in 1854 afgekondigd:


"De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde."


Dus niets van die "gelijkwaardigheid van man en vrouw", eerder integendeel!

Deze tisten die toch zo hoog met hun Tweede Vaticaans Concilie oplopen, weten blijkbaar niet, dat in LUMEN GENTIUM, over Maria het volgende te lezen staat:

56 "Het was de Wil van de Vader van barmhartigheid, dat de toestemming van de gepredestineerde Moeder vooraf zou gaan aan de menswording, opdat zó, gelijk een vrouw had meegewerkt tot de dood, ook een vrouw zou meewerken tot het leven. Dit geldt op volmaakte wijze van Jezus' Moeder, die aan de wereld het Leven zelf schonk, dat alles vernieuwt, en die door God is begiftigd met de gaven, passend bij deze sublieme taak. Geen wonder dus, dat het bij de heilige vaders gebruikelijk werd, de Moeder Gods te noemen: de geheel-heilige, vrij van iedere zondesmet, gevormd als het ware door de Heilige Geest en gemaakt tot een nieuw schepsel. Vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gesierd met de luister van een uitzonderlijke heiligheid, wordt de Maagd van Nazareth op Gods bevel bij de boodschap van de engel door deze gegroet als "vol van genade" (Lc. 1, 28), waarbij zij van haar kant aan de hemelse afgezant antwoordt: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord" (Lc. 1, 38)."

en

61 "De heilige Maagd, die tegelijk met de menswording van het goddelijk Woord van eeuwigheid voorbestemd was tot Moeder Gods, werd door het raadsbesluit van de goddelijke Voorzienigheid hier op aarde de verheven Moeder van de goddelijke Verlosser, de gezellin bij uitstek, en de nederige dienstmaagd van de Heer. Door Christus te ontvangen, ter wereld te brengen, te voeden, in de tempel aan de Vader op te dragen en door te lijden met haar zoon, stervend aan het kruis, heeft zij op heel bijzondere wijze deelgenomen aan het werk van de Verlosser, in gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. Hierdoor is zij voor ons de Moeder geworden in de orde van de genade."

echter

60 "Wij hebben slechts één Middelaar, zoals de apostel zegt: "Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft als losprijs voor allen" (1 Tim. 2, 5-6). Door de moederlijke functie van Maria jegens de mensen wordt dit éne middelaarschap van Christus volstrekt niet die schaduw gesteld of verkleind, integendeel de kracht ervan komt daardoor nog beter uit. Want heel de heilbrengende invloed van de heilige Maagd op de mensen vindt zijn oorsprong niet in een of andere noodzakelijkheid, maar in Gods welbehagen: hij vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap, is daarvan totaal afhankelijk en ontleent daaraan heel zijn werkdadigheid; en het onmiddellijk contact van de gelovigen met Christus wordt daar door volstrekt niet belemmerd, maar veeleer bevorderd."


Trouwens,

Met de instelling van dit nieuwe feest doet Bergoglio eigenlijk helemaal niets nieuws!

Maria was reeds de Mater Ecclesiae!

Wie verblijft er trouwens in het Mater Ecclesiae Klooster in Rome?

PAUS BENEDICTUS XVI!!!Door de verdwaasde CD&V-blik van de redactie van 'Kerknet' op de Kerk, en door hun promotie van de politiek-correcte 'gelijkheid tussen man en vrouw' wordt Maria of dé vrouw in het algemeen niet naar een hoger niveau opgetild, hetgeen zij pretenderen, maar halen deze bastaardkerkers Maria net naar beneden door haar gelijk te maken aan alle andere vrouwen en aan alle andere mannen! Uiteindelijk is dit ketterij!

Met deze zoveelste zever-bijdrage geeft 'Kerknet' zich nog maar eens het zoveelste brevet van onkundigheid, onnozelheid en totale onwetendheid!

zondag 20 mei 2018

Pinksteren

De Pinkstersequentie

Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.

Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.

Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.

Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.

Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,

maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.

Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.

Veni Creator SpiritusParis-Chartres 2018zaterdag 19 mei 2018

Het failliet van de post-conciliaire bastaardkerk in ChiliAlle 34 Chileense bisschoppen hebben hun ontslag bij Bergoglio ingediend.

De aanleiding is het misbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk in Chili.

In plaats van zelf enige verantwoordelijkheid op te nemen in deze zaak
laat Bergoglio alle koppen rollen om zijn eigen hachje te redden.

Een ware 'herder' die Bergoglio!
 

maandag 14 mei 2018

Pieter uit 'De Mol': "Natuurlijk mag ik als priester ook liegen"

Priester Pieter (dé mol) heeft u wekenlang misleid, wat vindt het bisdom daarvan?


Het is niet meteen alledaags te noemen: een priester die de rol van saboteur opneemt in “De mol”. En toch was het Pieter die wekenlang de andere kandidaten beloog en misleidde in het spelprogramma op Vier. “Maar alles past in het spel waar hij aan deelnam. Voor ons is er geen probleem”, zegt het bisdom.

["Voor ons is er geen probleem, zegt het bisdom."]

“Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en ’t liegen.” Het is een stukje uit de tien geboden. U kent ze wel, de vuistregels van het christendom. En laat liegen en bedriegen nu net datgene zijn wat priester Pieter de afgelopen weken aan de lopende band deed in zijn rol als mol.

Zélf zag hij er alleszins geen problemen in. “Het gaat hier om een spelletje. En dat spelletje speel je ten volle, zeker als mol”, reageerde hij gisteren na de uitzending. Maar is er écht geen probleem voor de 33-jarige priester uit Assebroek, nabij Brugge?

“We kennen Pieter en we wisten dat hij volop voor het spel zou gaan”, zegt Inge Cordemans van het bisdom Brugge [!!!] aan VRT NWS. “”De mol” is een spel waarbij iedereen liegt. De mol zelf, maar ook de andere kandidaten. Dat je niet zou mogen liegen, geldt niet enkel voor priesters [Dit is een zeer zwak excuus!]. Winnaar Lloyd is student geneeskunde, de andere finalist Bahador werkt in de financiële sector en Pascale (die er net voor de finale uitviel, nvdr.) werkt bij het leger. Ook hen moet je kunnen vertrouwen.”

En dus is er voor het bisdom niet echt een probleem. “Het liegen past in het spel waaraan hij meedeed. Je merkt ook dat mensen dat kunnen plaatsen.” [Wij kunnen dit in elk geval niet plaatsen!]

Pieter vroeg op voorhand geen toestemming aan het bisdom [Pieter is een ongeleid projectiel dat lacht met Lode Aerts!] om mee te doen aan “De mol”. Hij deed dat wel bij zijn school, waar hij godsdienst en geschiedenis geeft. “Later heeft hij ons wel laten weten dat hij meedoet aan het programma, maar van het verloop wisten we niets.” En ja, het bisdom wist dus ook pas gisteren dat Pieter de mol was. [Wat een verrassing!]

Hoe dan ook heeft Pieter het imago van het priesterschap – en misschien bij uitbreiding van de kerk – een flinke boost gegeven [In het geheel niet!]. Dat dat niet de reden was waarvoor hij meedeed, bevestigde hij gisteren zelf. En het ging al helemaal niet om een strategie vanuit het bisdom, zegt Cordemans. “Maar we horen wel dat veel mensen hem een toffe gast vinden. Hij heeft het beeld van priesters bij sommigen misschien veranderd [Helaas!!!]. Al is er tijdens het programma ook nooit de nadruk gelegd op het feit dat hij priester is.”

En dan was er nog het vele gevloek van Pieter in de afleveringen. “Daar schrok ik zelf ook van”, zei de priester daarover. “Maar je moet maar eens boven zo’n waterval hangen. Je zal schrikken over wat er uit je eigen mond komt.” [Ook dit is een zeer zwak excuus!]

“Het is niet dat Pieter erom bekend staat om te pas en te onpas te vloeken”, besluit Cordemans. “Maar ik kan me voorstellen dat je zaken zegt als je daar zo hoog hangt.” [Het is maar om te lachen!]

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/13/de-mol-priester-bisdom/
BESTE LODE,

EEN GOEDE RAAD:
SCHOP 'DE MOL' ER VANDAAG NOG UIT,
WANT PIETER IS EEN ECHTE MOL!

'Priester' Pieter brengt de dubbele satansgroet!


zondag 13 mei 2018

BREAKING: Monseigneur André-Joseph Léonard spreekt:

Euthanasie, gehandicapten en abortus: de hypocrisie aangaande het 'imperfecte'

Het boek Un évêque dans le siecle van Mgr. André-Joseph Léonard werd recentelijk in het Italiaans vertaald door Cantagalli, met de titel 'Is God dood? Een bisschop van onze tijd in dialoog met Drieu Godefridi'.

"Huichelarij en schaamteloosheid zijn het dagelijks brood van onze tijd. Laten we zeggen dat de maatschappij met het zogenaamde 'gelijke kansen' beleid 'architecturale barrières' wil doorbreken, maar tegelijkertijd tijd moedigt de overheid prenatale diagnoses aan om misvormde foetussen te elimineren. Dit zijn inconsistenties die ook voorkomen in het euthanasie-beleid. En in dit opzicht is de Kerk veel te bescheiden". De bisschoppelijke moed van Mgr. Léonard spreekt aan.

Aangespoord door een vraag van Godefridi zegt Mgr. Léonard: "Ik moet toegeven, dat de Kerk in het publieke debat te weinig aanwezig is. Op de fundamentele vragen legt Zij tegenwoordig in de media "te weinig gewicht" in de schaal. De Kerk moet en had haar stem moeten laten horen, een stem onder vele anderen in een geseculariseerde samenleving, maar Zij had haar stem moeten laten horen op een méér beslissende, duidelijkere en een méér gearticuleerde manier." Na de gênante uitspraken van Paglia, Nichols, McMahon, zou het misschien goed zijn om de woorden van Mgr. Léonard een beetje serieuzer te overwegen.

Bron: La Nuova Bussola Quotidiana

Link:

http://www.lanuovabq.it/it/eutanasia-disabili-e-aborto-ipocrisia-sugli-imperfetti


donderdag 10 mei 2018

Onze-Lieve-Heer-HemelvaartDe voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, zegt: "Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam"


De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar politiek rechts. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’ Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims. [Wel, indien de 'rechtse' partijen de 'christelijke erfenis' gekaapt zouden hebben, dan komt dat omdat de 'linkse' partijen, waaronder de CD&V en de CM zélf, het Christendom al jaren geleden afgezworen hebben! Daar nu over zitten mekkeren, is mosterd na de maaltijd! Aan de andere kant merkt de voormalig 'christelijke zuil', dat het Christendom toch hardnekkiger is dan gedacht. De Christenen kunnen nog steeds electoraal en financieel gemolken worden. Dat merk je ook aan bijvoorbeeld 'Kerk en leven' dat de laatste maanden opvallend mild is voor het Katholieke Geloof, omdat het aantal abonnees in vrije val is. Het zijn de échte Christenen die zich Christen blijven noemen en voelen, en zij vallen niet meer voor de nieuwlichterij van 'Kerk en leven' en het gewauwel van de bisschoppen of de CM. Hierbij moet men natuurlijk steeds voor ogen houden: "Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden." De CM bijvoorbeeld is pro-abortus en pro-euthanasie. Dit zijn bijvoorbeeld twee extreem anti-christelijke standpunten! Het is trouwens ronduit belachelijk om te beweren, dat de N-VA het Christendom gekaapt zou hebben, alsof de N-VA christelijk zou zijn.]

‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving [Ik had hier graag eens een concreet voorbeeld van gezien wat hiermee bedoeld wordt.]. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed [Dit is niets nieuws. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. De islam is nu eenmaal een ketterij; een anti-religie!]. Plots worden die politici [Welke politici?] de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van [de Heilige?] Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom [na 50 jaar opzettelijke geloofsafbraak] beter te onderwijzen [Na het mislukte project van de 'dialoogscholen' beginnen ze binnen de voormalig 'Christelijke' zuil blijkbaar bang te worden], zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt [Of deze 'waarden' zo 'christelijk' zijn, valt te betwijfelen.]. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp. [Bla, bla, bla...]

Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’ [De 'bisschoppen' zeker alvast niet!]

De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom [Lachwekkend! "Wij willen respect." Had men destijd respect voor Christus? Heeft de CM met haar pro-abortus- en pro-euthanasie-standpunten respect voor Christus? Waarom zou men dan respect moeten hebben voor het valse 'christendom' van de CM???]. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij. ‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp. [Dit is correct in de zin, dat iedereen gelijk geschapen is, en dat iedereen potentieel gered kan worden, op voorwaarde dat men God vreest en gerechtigheid doet. Handelingen 10:34-35 Toen opende Petrus de mond, en sprak: Nu zie ik waarachtig, dat er bij God geen aanzien van personen bestaat; maar dat al wie Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig is, tot welk volk hij ook hoort. Dit betekent dus niet, dat elke mens "evenveel waard is". Integendeel! Zij die God afwijzen, zullen in de vuurpoel gegooid worden.]

Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang [Leugens. De levenskwaliteit gaat er steeds sneller op achteruit.], lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie [Omdat het allemaal zo goed gaat zeker?]. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’ [Van Gorp spreekt zichzelf dus tegen.]

Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda [Het gaat niet over een "plaats op de agenda".]. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’ [Van Gorp, spreek vooral voor jezelf en je eigen organisatie!]

Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij. [Nou, we zijn benieuwd. Wanneer we de website van de CM bekijken met hun pro-abortus- en pro-euthanasie-rethoriek, dan hebben wij geen enkele reden om optimistisch te zijn!]

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180509_03505787


Het gemekker van Van Gorp in 'De Standaard' klinkt natuurlijk een beetje ongeloofwaardig, omdat net ook 'De Standaard' de voorbije jaren er alles aan gedaan heeft om het Katholieke Geloof kapot te maken.


woensdag 9 mei 2018

In een ronduit belachelijke 'Rerum Novarum' toespraak beweert CM-voorzitter Luc Van Gorp dat "populisten het christelijk gedachtegoed misbruiken"


In zijn toespraak aan de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging haalt CM-voorzitter Luc Van Gorp hard uit naar populistische politici die aanzetten tot vreemdelingenhaat en zich daarbij beroepen op het christelijk gedachtengoed. Van Gorp hield zijn toespraak in Lier en riep op om de christelijke inspiratiebronnen opnieuw te ontdekken.

Van Gorp zei: "In een snel veranderende wereld moeten we opnieuw houvast zoeken in onze christelijke wortels (...) Waarden en normen halen we uit verhalen en tradities die we al eeuwenlang met elkaar delen.  Alleen, ergens onderweg zijn we die verhalen kwijtgeraakt. Of ze zijn er nog, maar ze worden misbruikt door groepen om er hun eigen belang mee te dienen."

Van Gorp haalde uit naar populistische politici die zelf niet gelovig zijn maar zich opwerpen als hoeder van de christelijke erfenis. "Ze gebruiken die erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat die erfenis lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed."

"Populisten schilderen moslims af als een bedreiging . "Ze gebruiken de angst voor een radicale groep moslimlextremisten om een pak landgenoten in een kwaad daglicht te stellen."

Van Gorp verwees naar Hongarije en Polen "waar het christendom verwordt tot een vlag voor extreemrechtse Vreemdelingenhaat" .  Maar hij viseerde ook Vlaamse politici : "Ook in Vlaanderen wordt nieuw rechts steeds nadrukkelijker pleitbezorger van een christelijk gedachtegoed dat in oorlog is met alles wat er anders uitziet."

"Blijkbaar is het taboe op religie zo groot geworden dat we onze culturele erfenis liever laten kapen door een bedenkelijke stroming dan er zelf een ernstig gesprek over te beginnen", stelt de CM-topman vast.

Hij roept zijn achterban op om opnieuw  te durven spreken over de christelijke inspiratiebron en van daaruit zich in te zetten voor rechtvaardigheid en solidariteit met sociaal zwakkeren.

Bron: VRT

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/05/09/topman-cm----populisten-misbruiken-christelijk-gedachtengoed-/


Het ideologische discours van Van Gorp loopt natuurlijk mank aan alle kanten.

Het is natuurlijk leuk om de Christelijke boodschap te willen verengen tot de slogan: "Moslims welkom."

Wij dagen Van Gorp uit om één Christelijke tekst te citeren, waarin de Kerk ooit gezegd zou hebben, dat moslims welkom zouden zijn.


Wat bedoelt de Kerk met sociaal zwakkeren?

Uit de Encycliek Rerum novarum:

Sterker nog, tot de misdeelden schijnt bij voorkeur Gods liefde zich te richten: Jezus Christus immers prijst de armen zalig. Vol liefde nodigt Hij degenen, die in druk en droefenis verkeren, uit, om ze te troosten en de kleinen en verdrukten omvat Hij met een bijzondere liefde.

MAAR NIET ALLE 'KLEINEN EN VERDRUKTEN', MAAR SLECHTS HEN DIE HUN HEIL BIJ CHRISTUS ZOEKEN (MATTHEUS 11:28)


Vervolgens willen wij Van Gorp van de 'Christelijke Mutualiteit' eens de vraag stellen, wat de bijdrage 'Veilig vrijen' op zijn 'christelijke' website doet?

De CM adviseert:

Praten over veilig vrijen en voorbehoedsmiddelen voor het vrijen, helpt bovendien ingrijpende mogelijke gevolgen zoals ongewenste zwangerschap en besmetting met seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) voorkomen.

Ga zelf of met je partner naar de huisarts of maak een afspraak bij de gynaecoloog om het meest geschikte voorbehoedsmiddel te laten voorschrijven.

Link:

https://www.cm.be/gezond-leven/leefgewoonten/veilig-vrijen


CM weet:

Alle besproken voorbehoedsmiddelen helpen zwangerschap voorkomen.

Maar alleen het condoom beschermt ook tegen besmetting met seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). In ieder geval toch de meeste. Want sommige SOA's kunnen worden overgedragen door blaasjes of wondjes buiten de vagina (bv. in de mond).

Link:

https://www.cm.be/gezond-leven/leefgewoonten/veilig-vrijen/voorbehoedsmiddelen


De CM over de noodpil:

Deze pil is geen standaard voorbehoedsmiddel. Maar zoals de naam het zegt, is ze enkel voor in geval van nood.

Net als de gewone pil, bevat de noodpil kunstmatig hormoon. Dit zorgt ervoor dat de eisprong stopt of wordt uitgesteld en verhindert dat een eicel wordt bevrucht of dat ze zich innestelt in de baarmoeder. De noodpil veroorzaakt dus geen abortus [Leugens!].

Twee soorten

Bij de klassieke noodpil heb je 72 uur (drie dagen) de tijd. Hoe sneller je na het seksueel contact de noodpil neemt, hoe groter de kans dat je een zwangerschap nog kunt voorkomen. De noodpil beschermt enkel in geval er iets is misgelopen in de afgelopen 72 uur, dus niet voor de periode die daarop volgt tot aan de volgende menstruatie. Bij een nieuw seksueel contact in deze periode is een voorbehoedsmiddel noodzakelijk.

De klassieke noodpil is vrij te koop in de apotheek. Er is geen doktersvoorschrift nodig. Voor jongeren onder de 21 jaar is de noodpil zelfs gratis. De apotheker zal wel aanraden om een afspraak te maken met de huisarts om een voorbehoedsmiddel voor de toekomst te bespreken. Keer op keer vertrouwen op de noodpil is geen goed idee vermits een anticonceptiemiddel betrouwbaarder is als bescherming tegen zwangerschap.

De andere noodpil is enkel verkrijgbaar op doktersvoorschrift. Ze kan worden ingenomen tot vijf dagen na het vrijen en geeft je dus iets meer tijd. [WAARSCHIJNLIJK IS DIT OOK GEEN ABORTUS!]


Toch zwanger

Blijk je toch zwanger, dan kun je daarover praten met mensen uit je omgeving die je vertrouwt of met professionele hulpverleners zoals het jongerenadviescentrum (JAC) of de farafoon. Je kunt hen contacteren, gewoon om de eerste emoties te ventileren, of om verdere informatie of hulpverleningsadressen aan te vragen. Gespecialiseerde centra helpen bij het nemen van een beslissing: het uitdragen of afbreken van de zwangerschap ['Hulpverlening' betekent hier het aanpraten van een abortus!].

De farafoon is bereikbaar op het nummer 016 .. .. ... Op bepaalde tijdstippen kun je ook chatten via www.faranet.be.

Het adres van het JAC in je buurt vind je op www.jac.be.


Link:

https://www.cm.be/gezond-leven/leefgewoonten/veilig-vrijen/noodpilEnkele bedenkingen:

Polen en Hongaren uitmaken voor "extreemrechtse vreemdelingenhaters" is toch wel een beetje kort door de bocht! Deze uitspraken van Van Gorp getuigen van extreme vooroordelen tégen Polen en Hongaren en neigen naar racisme!

We zullen nooit vergeten, dat ook de zo betreurde Roger Vangheluwe ooit iets dergelijks gezegd heeft!

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/sv2ln276


Als goede 'christen' zou Luc Van Gorp trouwens toch ook moeten weten, dat de adviezen van de CM aangaande seksualiteit regelrecht indruisen tégen de Encycliek Humanae vitae van paus Paulus VI.

Maar waarschijnlijk reikt de 'christelijke' kennis bij Van Gorp dan ook niet verder dan Rerum Novarum, dat hij waarschijnlijk ook nooit gelezen heeft.

En inderdaad, ergens onderweg is ook Van Gorp en de CM die 'christelijke' verhalen kwijtgeraakt en misbruikt hij, op de eerste plaats, het 'christelijke discours' om Europa verder te islamiseren!

Wie trouwens medewerking verleent aan een abortus is automatisch geëxcommuniceerd!

Van Gorp zou er dan ook goed aan doen om zijn mond te houden over 'Christelijke' zaken, waar hij geen verstand van heeft, want de mensen zouden nog wel eens kunnen gaan denken, dat ook hij een Tjeef is!
 

Roma Basilica S Cosma e S Damiano


maandag 7 mei 2018

Een weerzinwekkende Jef De Kesel wil kerkelijk 'respect' voor homoseksuele daden! Wat een pekzwarte ziel heeft deze zielige man!

Link:

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180504_03498100


Bron: Het Belang van Limburg

Link:

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20180504_03498537/de-katholieke-kerk-moet-seksualiteitsbeleving-van-homo-s-ook-respecteren


Een would-be kardinaal die oproept tot het plegen van doodzonden is vrij uniek.

Het spreekt voor zich, dat deze schuimbekkende, perverse persoon alle gezag binnen de Kerk verloren heeft.

Elke Katholiek heeft de plicht om deze viespeuk met alle mogelijke, legale middelen te saboteren!

Beste Jef, knoop het goed in je oren: "Hier kom je niet mee weg!" 

woensdag 2 mei 2018

Nuntius over 'Kreuzdebatte' in Beieren: "Es ist eine Schande!"

Aartsbisschop Peter Stefan Zurbriggen aan de Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz.

In Beieren bekritiseren bisschoppen (o.a. kardinaal Marx) het feit, dat men in regeringsgebouwen kruizen wil ophangen! Aartsbisschop Peter Stefan Zurbriggen vindt het een schande dat net priesters en bisschoppen hier bezwaar tegen hebben!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer