vrijdag 30 augustus 2013

Wereldjongerendagen: tekort geraamd op ruim 28 miljoen euro

Het tekort van de jong­ste Wereld­jon­gerenda­gen in Rio de Janeiro wordt ger­aamd op 28,9 miljoen euro. Dat meldt het Zwit­serse katholieke per­sagentschap Apic don­derdag onder aan­hal­ing van de Brazil­i­aanse krant Folha de S. Paulo.

Het aarts­bis­dom Rio de Janeiro heeft alvast besloten een gebouw te verkopen om het tekort in te dijken. De verkoop van dit pand zou 14,5 miljoen euro oplev­eren. Mogelijk wor­den er nog andere onroerende goed­eren van de hand gedaan om het tekort weg te werken. Daar­naast rekent het aarts­bis­dom ook nog op donaties van bedri­jven.

Vol­gens voorzit­ter Paulo Cezar Costa heeft de organ­isatie van de Wereld­jon­gerenda­gen ongeveer 112 miljoen euro gekost. Daar­van namen de stad, de staat Rio en de Brazil­i­aanse fed­erale over­heid nage­noeg één derde voor hun reken­ing. Het aarts­bis­dom Rio de Janeiro en de pauselijke raad voor de leken financier­den de overige kosten.

Bron: RKnieuws.net

Het wordt zo stilaan tijd om met deze waanzin te stoppen. De Wereldjongerendagen hebben hun tijd gehad. Het wordt weer stilaan tijd om zich wat meer van de wereld af te wenden.

De droom van een 'arme Kerk' voor de armen wordt sneller gerealiseerd dan verwacht.

Nu nog de salarissen korten van bisschoppen, vicarissen en andere vet betaalde leken-functionarissen!

Topolino e Pippo. Gianni e Pinotto. Stanlio e Ollio. Cochi e Renato. Thelma e Louise. Luca e Paolo. Lillo e Greg. Ale e Franz. Ficcara e Picone. Ric e Gian. Pali e Dispari. Zuzzuro e Gaspare. Dionigi 'Kardinaal' Tettamanzi en Carlo Maria 'Kardinaal' Martini: twee vrijmetselaars...

maandag 26 augustus 2013

'Bisschop' Jozef De Kesel: "We moeten de cultuur die ons gegeven is, eerbiedigen." Maar Petrus en de apostelen gaven ten antwoord: "Men moet meer gehoorzaam zijn aan God, dan aan mensen."

Act 5:17  Maar nu greep de hogepriester in met heel zijn aanhang, die de sekte der sadduceën vormde; ze waren jaloers, door en door.
Act 5:18  Ze sloegen de hand aan de apostelen, en wierpen ze in de openbare gevangenis.
Act 5:19  Maar een engel des Heren opende ‘s nachts de deuren der gevangenis, bracht hen naar buiten, en sprak:
Act 5:20  Gaat heen, treedt op in de tempel, en verkondigt aan het volk al de woorden van deze levensleer.
Act 5:21  Ze gehoorzaamden, en gingen tegen de morgen naar de tempel, en gaven er onderricht. Intussen had de hogepriester met zijn partijgenoten de Hoge Raad bijeen geroepen met heel de senaat der Israëlieten, en liet men ze uit de kerker halen.
Act 5:22  Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden ze hen niet in de kerker; ze keerden dus terug, om verslag uit te brengen,
Act 5:23  en zeiden: We vonden de kerker met zorg gesloten, en de wachters voor de deur; maar na opening vonden we niemand daarbinnen.
Act 5:24  Toen de hoofdman der tempelwacht en de opperpriesters dit hoorden, vroegen ze zich verlegen af, wat dat betekenen moest.
Act 5:25  Daar kwam iemand hun melden: Zie, de mannen, die gij in de gevangenis hebt geworpen, staan in de tempel, en onderrichten het volk.
Act 5:26  Nu ging de hoofdman met de dienaars hen halen, maar zonder geweld te gebruiken; want ze waren bang, dat ze door het volk zouden worden gestenigd.
Act 5:27  Ze leidden hen weg, en brachten ze voor de Hoge Raad. De hogepriester ondervroeg hen,
Act 5:28  en sprak: We hebben u ten strengste verboden, in die Naam te onderrichten; en zie, gij hebt heel Jerusalem vervuld met uw leer, en wilt ons het bloed van dien mens ten laste leggen.
Act 5:29  Maar Petrus en de apostelen gaven ten antwoord: Men moet meer gehoorzaam zijn aan God, dan aan mensen.
Act 5:30  De God onzer vaderen heeft Jesus opgewekt, dien gij aan het kruis hebt geslagen, en gedood.
Act 5:31  Hem heeft God verheven aan zijn rechterhand als Leidsman en Verlosser, om aan Israël bekering te schenken en vergiffenis van zonden.
Act 5:32  En van deze dingen zijn wij de getuigen, maar ook de Heilige Geest, dien God heeft gegeven aan allen, die Hem gehoorzamen.
Act 5:33  Toen ze dit hoorden, werden ze woedend, en wilden hen doden.
Act 5:34  Maar nu stond er in de vergadering een farizeër op, Gamáliël genaamd, een leraar der Wet, die door het hele volk werd vereerd; hij beval, de mannen even naar buiten te brengen.
Act 5:35  Toen sprak hij tot hen: Mannen van Israël, bedenkt goed, wat gij met deze mensen gaat doen.
Act 5:36  Enige tijd geleden stond Teudas op, en gaf zich voor heel iets bijzonders uit; en ongeveer vierhonderd mannen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, en al zijn aanhangers werden verstrooid en verdwenen.
Act 5:37  Na hem, in de dagen der volkstelling stond Judas de Galileër op, en sleepte een grote menigte mee; ook hij vond de dood, en al zijn aanhangers werden verstrooid.
Act 5:38  En daarom zeg ik u thans: Bemoeit u niet met deze lieden, en laat hen begaan. Want als dit plan of dit werk van mensen stamt, zal het mislukken.
Act 5:39  Maar komt het van God, dan kunt gij het niet tegenhouden, of gij komt in verzet tegen God.
Act 5:40  Men stemde hem toe. Ze riepen de apostelen binnen, lieten hen geselen, en verboden hun, in de naam van Jesus te spreken; toen liet men ze gaan.
Act 5:41  Ze gingen heen uit de Hoge Raad, verheugd, dat ze waardig waren bevonden, versmading te lijden voor de Naam.
Act 5:42  En ze hielden niet op, iedere dag opnieuw in de tempel en in de huizen te leren, en de blijde boodschap te preken, dat Jesus de Christus is.

François Hollande of hoe een liegende vrijmetselaar op zijn horloge kijkt...


Paus Leo XIII in Humanum Genus over de vrijmetselarij - 20 april 1884

HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij
►  HOOFDSTUK 1  -  Inleiding


ARTIKEL 1 - De strijd tussen goed en kwaad

1. Het mensdom is verdeeld in twee kampen

1 Het menselijk geslacht heeft zich, na zijn be­treurenswaardige, "door de nijd des duivels" ver­oorzaakte afval van God, de Schepper en schenker van de hemelse goederen, in twee verschillende, tegen­over elkander staande kampen verdeeld. Het eerste voert een onafgebroken strijd voor waarheid en deugd; het tweede voor alles, wat het tegendeel van deugd en waarheid is.

2 Het ene is het rijk van God op aarde, de ware Kerk van Jezus Christus. Wie van harte en tot hun eeuwig heil trouwe aanhangers van dit Rijk willen zijn, moeten God en Zijn eniggeboren Zoon met heel hun ziel, en met volledige overgave van hun wil dienen. Het andere is het rijk van Satan. Onder zijn heerschappij en macht staan allen, die het heilloze voorbeeld van hun aanvoerder en van onze eerste ouders gevolgd zijn, aan de eeuwige goddelijke wet gehoorzaamheid weigeren, en vele dingen met verachting van God, vele dingen tegen God ondernemen. Dit tweevoudige rijk, dat op twee staten gelijkt, die volgens tegenovergestelde wetten tegenovergestelde doeleinden nastreven, heeft Augustinus met scherpe blik gezien en beschreven, en de oorzaken, die beide tot stand brengen, heeft hij fijn en kort samengevat in de woorden: "Een tweevoudige liefde heeft deze twee staten gesticht; de eigenliefde, gaande tot Godsverachting toe, stichtte de aardse staat; de liefde Gods, gaande tot zelfverachting toe, stichtte de hemelse staat."  1


2. Tegenwoordig wordt de strijd tegen het rijk van God vooral gevoerd met behulp van de vrijmetselarij

3 In alle eeuwen hebben die beide rijken met vele, uiteenlopende soorten van wapenen en met allerlei strijdmethoden elkander bestreden, al was de strijd niet altijd even vurig en onstuimig. In onze dagen echter schijnen de aanhangers van de partij van het kwaad in onderlinge samenzwering tot een gewel­dige gezamenlijke krachtsinspanning te zijn over­gegaan, op aandrijven en met de hulp van het wijd­vertakte en stevig georganiseerde genootschap van de zgn. vrijmetselaars. Zij maken immers van hun plannen volstrekt geen geheim meer en hitsen elkander met de grootste brutaliteit tegen de majes­teit van God op. Openlijk en bloot beramen zij de ondergang van de heilige Kerk, en wel met de bedoe­ling, de christelijke volken zo mogelijk totaal te beroven van de weldaden, die onze Verlosser Jezus Christus hun gebracht heeft.

4 In diepe droefheid over dit kwaad voelen wij ons door de liefde, die ons hart beweegt, gedrongen, voortdurend tot God te roepen: "Zie, Uw vijanden maken gedruis, en die U haten steken het hoofd omhoog. Tegen Uw volk smeden zij een boos plan, en zij beraadslagen tegen Uw heiligen. Zij zeggen: komt laten wij hen verdelgen, dat zij geen volk meer zijn." (Ps. 82, 2-4)

zondag 25 augustus 2013

Een enge deur voor 'enggeestige' mensen en een brede poort voor 'ruimdenkende' mensen. Ik kan me nog herinneren dat bisschop Roger Vangheluwe, wel bekend daar in het Brugse, inderdaad zeer 'ruimdenkend' was!


Wie wordt verlost en gered?

We zijn allemaal verlost door Christus:

Rom 8:24  Want we zijn verlost om te hopen.

Eph 2:4  Maar God, die rijk aan ontferming is, heeft door de grote liefde, die Hij ons toedroeg,
Eph 2:5  ook ons, die dood waren door de overtredingen, ten leven verwekt tezamen met Christus; door de genade zijt gij gered.
Eph 2:6  En in Christus Jesus heeft Hij ons opgewekt en in de hemel een plaats bereid te zamen met Hem;
Eph 2:7  opdat in de toekomende tijden de overgrote rijkdom zijner genade zou worden geopenbaard, die Hij in zijn goedheid ons in Christus Jesus heeft geschonken.


De ene wordt gered, de andere niet:

1 Co 1:18  Immers de prediking van het Kruis is wel een dwaasheid voor hen, die verloren gaan, maar voor ons, die behouden worden, is ze een kracht Gods.
2 Co 2:14  God zij dank! Overal toch leidt Hij ons rond tot Christus’ triomf; allerwege verspreidt Hij door ons de geur van diens kennis.
2 Co 2:15  Want Christus’ geur zijn wij voor God, zowel bij hen die worden gered, als bij hen die ten verderve gaan:
2 Co 2:16  voor den één een doodslucht ten dode, voor den ander een levensgeur ten leven. Wie is tot zulk een taak bekwaam?
2 Co 2:17  Wij; daar we niet als veel anderen handel drijven met Gods woord, maar met zuivere bedoelingen spreken, op gezag van God, ten overstaan van God, en in Christus.

Php 2:12  Mijn geliefden, omdat gij altijd gehoorzaam zijt, weest het dan ook niet alleen, wanneer ik bij u ben, maar thans bij mijn afwezigheid nog veel meer. Bewerkt uw heil met vrezen en beven;


En wij hopen, dat we gered worden:

Rom 5:9  Hoeveel te meer dus zullen we thans door Hem van de toorn worden gered, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn Bloed.
Rom 5:10  Want zo we met God zijn verzoend door de Dood van zijn Zoon, toen we nog vijanden waren, hoeveel te meer zullen we gered worden door zijn Léven, nu we Hem zijn verzoend.
Rom 5:11  En dit niet alleen; maar we roemen zelfs in God door onzen Heer Jesus Christus, door wien we thans de verzoening hebben verworven.
Rom 5:12  Zoals dan door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, zo ook is de dood over alle mensen gekomen, omdat allen hebben gezondigd.
1 Co 3:11  Want niemand mag een ander fundament plaatsen, dan wat gelegd is, en dat is Jesus Christus.
1 Co 3:12  Onverschillig of men op dit fundament voortbouwt met goud of zilver, met edelstenen, hout, stro of riet;
1 Co 3:13  eens zal ieders werk bekend worden gemaakt. Immers de Dag zal het aantonen; want in vuur openbaart hij zich, en het vuur zal uitwijzen, van wat gehalte het werk van een ieder is.
1 Co 3:14  Houdt het werk, dat hij heeft opgebouwd, stand, dan zal hij loon ontvangen.
1 Co 3:15  Zo zijn werk verbrandt, dan zal hij schade lijden; hij zal wel behouden worden, maar zó, dat hij eerst door het vuur moet. 
Rom 5:2  Door Hem hebben we door het geloof toegang verkregen tot deze genade, waarin we vast zijn komen staan; door Hem ook roemen we in de hoop op de heerlijkheid Gods.

HET DOOPSEL IS ECHTER EEN ABSOLUTE VOORWAARDE OM GERED TE WORDEN!

1Pe 3:21  Als voorafgebeeld Doopsel redt thans dit water ook u; niet als een afwassing van de onreinheid naar het vlees, maar als een bede tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jesus Christus.

Act 2:38  Petrus zei hun: Bekeert u allen, en laat u dopen in de naam van Jesus Christus, tot vergiffenis uwer zonden; dan zult gij de gaven ontvangen van den Heiligen Geest.

Enkel zij die gedoopt zijn, kunnen worden gered, omdat men van de erfzonde moet worden bevrijd. Hoe wordt de erfzonde uitgewist? Na het Kruisoffer van Christus wordt de erfzonde door het doopsel uitgewist. Dit is een absolute voorwaarde om gered te worden. De Rooms-Katholieke theologie onderscheidt drie wijzen waarop de mens aan de doopgenade deelachtig kan worden:

1. Door de waterdoop, die voor eenieder die haar kan ontvangen absoluut verplicht en heilsnoodzakelijk is. Aan de hemel zullen door de waterdoop ook deelachtig worden: onwetende kinderen die in ketterse niet-katholieke genootschappen geldig gedoopt zijn, onwetend of te goeder trouw dwalende niet-katholieken die niet in staat van doodzonde verkeren. Degenen die bewust de rooms-katholieke leer bestrijden of verwerpen met hardnekkige innerlijke tegenstand en wel geldig gedoopt zijn, zijn - volgens de katholieke leer - daarentegen wél van het heil uitgesloten.

2. Door het Doopsel van begeerte, dat tot stand komt door een volmaakte liefde en het door bovennatuurlijk geloof in Jezus Christus en diens rooms-katholieke Kerk. Zo worden bijvoorbeeld catechumenen die voor hun doopsel onverwacht sterven geacht worden deze vorm het doopsel ontvangen te hebben. Door sommigen wordt deze vorm van doopgenade ook toegepast op de bijzondere gevallen van hen die zonder eigen schuld in absolute onwetendheid over het christendom leven én daarbij één Schepper en de natuurwet volgen. Deze laatste situatie lijkt echter uiterst zelden voor te komen, zeggen bepaalde theologen.

3. Door het Doopsel van bloed van hen die hun bloed als martelaren gaven voor het getuigenis van Christus en nog niet gedoopt waren. Vereist is hiervoor wel, dat deze niet bewust in tegenstand tegen de Katholieke Kerk leefden.

Noot:

Het Doopsel van bloed wordt door sommigen als toepasselijk gezien voor foetussen die niet geboren worden als gevolg van een abortus.

Het failliet van de post-conciliaire kerk in Brazilië. De Katholieke Kerk verliest jaarlijks 600.000 leden aan de protestantse 'Evangelicals'. Na het debacle van de Wereldjongerendagen in Brazilië en het infantiele geklungel van de bisschoppen aldaar, verwondert dit natuurlijk niet...

Link:

http://www.nytimes.com/1993/07/04/world/pragmatic-protestants-winning-converts-in-brazil.html?pagewanted=all&src=pm

Het failliet van de post-conciliaire kerk in de U.S.A. - Bisschoppen, doe eindelijk eens wat jullie moeten doen en wees géén curatoren van een failliete post-conciliaire kerk die alleen maar de uitverkoop organiseren!


Steun de Christenen in Egypte


De Katholieke Urakami kathedraal van Nagasaki was het mikpunt van de zinloze Amerikaanse atoomaanval... De Heilige Maagd Maria van Urakami, die de atoomaanval onderging, staat symbool voor het lijden van de onschuldige burgers van NagasakiOver de klokken van de Urakami kathedraal:

'The Bells of Nagasaki'

Takashi Nagai schrijft:

"These are the bells that did not ring for weeks or months after the disaster. May there never be a time when they do not ring! May they ring out this message of peace until the morning of the day on which the world ends."

zaterdag 24 augustus 2013

Diocesaan zendingsfeest bisdom Brugge - Jozef De Kesel: "We moeten de cultuur die ons gegeven is, eerbiedigen."

In zijn homilie verwees bissc­hop Jozef De Kesel naar de evangelielezing die leert dat het nooit vanzelfsprekend is een leerling van Jezus te zijn, in andere continenten niet maar ook hier niet. “Het is niet onze roeping de wereld waarin we leven te veroordelen. Dat is het gevaar van ieder fundamentalisme. We zijn niet geroepen om te oordelen maar om te redden. We moeten de cultuur die ons gegeven is, eerbiedigen. Het is daarin dat we het evangelie moeten verkondigen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd in de meest comfortabele omstandigheden kan gebeuren. Onbegrip en tegenkanting zullen er altijd zijn. Toch is en blijft het onze roeping om te laten zien hoe het evangelie, de boodschap van Gods menslievendheid, bron van solidariteit en ware menselijkheid is”, benadrukte de bisschop van Brugge.

Bron: RKnieuws.net
 
Dat we als Katholieken 'de cultuur die ons gegeven is' op zijn minst kunnen beïnvloeden, dat komt bij 'bisschop' De Kesel blijkbaar niet op.
 
De weigering van de post-conciliaire kerk om zich tegen het kwade te verzetten, wordt haar ondergang!
 
Dit moeten we volgens 'bisschop' De Kesel dus eerbiedigen:
CHRISTENEN MOETEN ALLEEN MAAR GOD EERBIEDIGEN, MET 'DE CULTUUR DIE ONS GEGEVEN IS' HEBBEN WIJ NIETS TE MAKEN!

'Bisschop' Jozef De Kesel: "We moeten de cultuur die ons gegeven is, eerbiedigen."


'Bisschop' Jozef De Kesel: "We moeten de cultuur die ons gegeven is, eerbiedigen."Een korte video waarin Don Bosco een voorbeeld geeft van zijn grote liefde jegens de jonge mensen die hem zijn toevertrouwd door hen terecht te wijzen en zo de zaligheid van hun zielen tracht te beschermen.

Francescani dell'Immacolata


maandag 12 augustus 2013

De traditionele 'gravitas' versus de lichtvoetigheid van het post-conciliaire episcopaat, dat zijn geloofwaardigheid te grabbel heeft gegooid.

"The world and his dog knows that the Second Vatican Catastrophe was the worst disaster ever to afflict the Church. It led to the abandonment of their vocations by half a million priests, monks, nuns and religious, the apostasy of countless millions of laymen, the loss of any familiarity with basic doctrine and, due to the rejection of all moral discipline, a massive sexual scandal. This they called “Renewal”. Vatican II renewed the Church in the way that the atomic bomb improved the environment of Hiroshima."

Bron: The Scotsman

Link:

http://www.scotsman.com/news/gerald-warner-ban-on-latin-mass-has-put-pope-beyond-the-pale-1-3029474zondag 11 augustus 2013

De 'Derde Schoolstrijd'

"Ondertussen is in ons eigen Vlaamse land een soort 'Derde Schoolstrijd' begonnen tegen de interne afbraak van het Katholiek Onderwijs. Dat jonge Christenen zonder schaamte mogen opstaan, om te getuigen, dat Jezus Christus en Zijn Evangelie, de moeite waard zijn om onverkort te verkondigen én te volgen in deze chaotische, depressieve en ontwrichte beschaving. Moge het goede vuur van de 'Tweede Franse Revolutie' ook Vlaanderen wakker schudden. Warm aanbevolen."

"In het begin van onze tijdrekening schreef een Flavius Josephus (“Flauwe Jef” in vrije vertaling) twee geschiedkundige werken. Het zijn verhalen van geweld en overheersing, het uitmoorden van volkeren en  het verwoesten van landen, omwille van de hebzucht, eerzucht en machtsdrang van enkelen. Onze huidige geschiedenis vertoont nog precies hetzelfde eentonige stramien. Menselijke samenlevingen zonder God zijn gebouwd op onderlinge na-ijver, machtsdrang, geweld en moord, alle eeuwen door. En als ze God misbruiken voor hun eigen plannen wordt het nog gruwelijker."

"Jezus Christus is de enige in de mensengeschiedenis die niet alleen een weg gewezen heeft naar het leven en de waarheid, maar ook kon zeggen: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.  Hij kwam het onrecht niet aanklagen en straffen, wat zoals alle beschavingen willen doen. Hij nam alle schuld zelf op zich en heeft zijn leven gegeven voor anderen. Zijn verheffing aan het Kruis werd de weg naar de verheffing van de Verrijzenis."

"In verschillende culturen en stromingen hebben sommigen in het verleden geprobeerd Zijn leven na te volgen. De grote bekeerling  G.K. Chesterton merkte al op dat er geen enkele steekhoudende opwerping kan gemaakt worden tegen het Christelijk Geloof, tenzij... dat we het nog niet echt geprobeerd hebben."

"Het wordt tijd dat we het allemaal eens gaan proberen om de eentonigheid van onze geschiedenisboeken te doorbreken."

Bron: P.D.M.


LINK:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/1/post/2013/07/de-derde-schoolstrijd-red-het-katholiek-onderwijs.html

Enkele bedenkingen bij de “visietekst” van het VSKO over “relationele en seksuele vorming”:

"Alles bij elkaar genomen blijkt dit een visietekst van de gemiste kansen te zijn. De sporadische en weinig samenhangende verwijzingen naar het christelijke geloof kunnen niet verhullen dat het katholiek onderwijs er niet in slaagt en blijkbaar nog minder beoogd om de Katholieke visie om seksualiteit en relaties aan jongeren te presenteren."

LINK:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/1/post/2013/08/bedenkingen-bij-de-visietekst-van-het-vsko-over-relationele-en-seksuele-vorming.html

zaterdag 10 augustus 2013

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), en haar 'roze' pamflet aangaande 'relationele en seksuele vorming in het Katholiek Onderwijs':

LINK:

http://ond.vsko.be/pls/portal/docs/PAGE/AD008VOT/THEMAS/RSV/2013-06-04%20%20VISIETEKST%20RSV%20-%20DEF_0.PDF

Open brief aan de Belgische bisschoppenconferentie en aan de pauselijke nuntius te Brussel aangaande het ontslag van Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), die de Katholieke Leer uit 'haar' scholen bant. "Wij hebben een 'eigen' [lees: 'niet katholiek'] voorlichtingsaanbod!" benadrukt Mieke Van Hecke.

–  Katholiek Nieuwsblad 1

http://katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4180-ophef-rond-schoolles-vlaamse-pro-life-organisatie.html


–  Katholiek Nieuwsblad 2

http://katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4219-steun-voor-pro-vita-na-ophef-over-les.html


–  Knack

http://www.knack.be/nieuws/belgie/petitie-vroeg-ontslag-mieke-van-hecke-wegens-goddeloze-zedenleer/article-4000368443798.htm


–  De Morgen

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1682888/2013/08/07/Petitie-vroeg-ontslag-Mieke-Van-Hecke-wegens-goddeloze-zedenleer.dhtml


–  Het Laatste Nieuws

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/1682888/2013/08/07/Petitie-vroeg-ontslag-Mieke-Van-Hecke-wegens-goddeloze-zedenleer.dhtml


–  De Standaard

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130807_00684500


–  Nieuws.be

http://nieuws.be.msn.com/politiek/petitie-vroeg-ontslag-mieke-van-hecke


–  PETITIE:

http://www.katholieke-leken-nemen-het-woord.be/

woensdag 7 augustus 2013

Steven Vanackere, van de anti-gezinspartij CD&V, op de 'Belgian Gay Pride' te Brussel op 18 mei 2013:

Voor een Katholiek is het doodzonde om de zogenaamde 'gay-cultuur' te ondersteunen. Het is dan ook ondenkbaar dat Steven Vanackere topman van het Katholiek Onderwijs zou kunnen worden!

Vlaamse Bisschoppen, en in het bijzonder Johan Bonny, Steven Vanackere (CD&V) is GEEN geschikte kandidaat als topman van het Katholiek Onderwijs!

De Morgen: "Steven Vanackere in beeld als topman katholiek onderwijs"

Kim Herbots − 07/08/13, 06u47

Mieke Van Hecke (66) stopt als topvrouw van het katholiek onderwijs. Ze geeft op 1 september 2014 de fakkel door. Het zijn de bisschoppen die haar opvolger kiezen. Een van de namen die circuleert, is die van CD&V-politicus Steven Vanackere.

"Op den duur ben je een prima donna die maar blijft terugkomen de zaal voor mijn afscheid is al geboekt. Ik laat niet toe dat er nog aan mijn mouw getrokken wordt." Mieke Van Hecke, die voor haar komst naar het onderwijs een carrière had als CD&V-politica en advocate, begint in september aan haar laatste jaar als directeur-generaal van het katholieke net. In 2004 werd ze aangesteld voor vier jaar. Dat werd vervolgens nog eens verlengd met vier jaar. In 2011 besliste ze op verzoek van haar diensten om ook na de pensioengerechtigde leeftijd van 65 aan te blijven. "Na die acht jaar heb ik toegezegd om nog twee jaar verder te doen", zegt Van Hecke. "Die twee jaar zijn achter de rug op 1 september 2014. Dan vertrek ik. Definitief."

[De waarheid is dat Mieke Van Hecke moet opstappen als gevolg van het sensoa-schandaal!]

"Een organisatie als deze leiden mag geen routine worden. Het is goed dat er na tien jaar iemand anders komt [Goed dat ze het al zelf beseft.]. Zelf krijg ik aanbiedingen uit verschillende hoeken. Wat ik niet ga doen, is nog verantwoordelijkheden nemen binnen het onderwijs. Ik ga niet in raden van besturen van scholen zitten."

De keuze van haar opvolger ligt volledig in de handen van de bisschoppen, met op kop de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs. Voor de functie kan niet gesolliciteerd worden: om aan het hoofd van het katholieke net te komen moet men gevraagd worden.


Consultatieronde

De bisschoppen maken na een consultatieronde in het politieke en onderwijskundige veld een lijstje met mogelijke kanshebbers. "Die consultatieronde is begonnen", bevestigt Olivier Lins, de woordvoerder van Bonny. Volgens Lins zijn de bisschoppen op zoek naar een kandidaat die "geschikt is om het katholiek onderwijs op krachtige en duidelijke manier te vertegenwoordigen, onder meer in politieke kringen".

[Geen politici aan het hoofd van het Katholiek Onderwijs! En al zeker géén CD&V-ers! Het 'experiment' met Mieke Van Hecke is NIET voor herhaling vatbaar!]

Daar wordt al een tijdje gefluisterd dat CD&V-politicus Steven Vanackere in beeld is als een van de mogelijke opvolgers. Dat wordt nu bevestigd door een bron dicht bij het dossier. "Vanackere is een man die durft uit te komen voor zijn katholieke identiteit", zo klinkt het. "Dat is belangrijk voor de bisschoppen." De politicus zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

[Steven Vanackere is NIET Katholiek en dus bijgevolg ONAANVAARDBAAR!]

"De procedure zal afgerond worden in januari. Dan wordt duidelijk wie Mieke Van Hecke zal opvolgen", besluit Lins.

Bron: De Morgen

http://www.demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/1682600/2013/08/07/Steven-Vanackere-in-beeld-als-topman-katholiek-onderwijs.dhtml


HET WORDT HOOG TIJD DAT ER WEER EEN KATHOLIEKE PRIESTER AAN HET HOOFD KOMT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS!

EN MET KATHOLIEK BEDOELEN WE OOK KATHOLIEK!

Steven Vanackere (CD&V) in het gezelschap van enkele 'drag-queens' op de 'Belgian Gay Pride' 2013


Mevr. Katlijn Malfliet, vice-rector van de KU Leuven, kunnen de slachtoffers van de Holodomor op uw sympathie rekenen of slachtoffert u ze op het altaar van uw feminisme? Met Mgr. André-Jozef Léonard lijkt u alvast weinig medelijden te hebben. Of haat u het ware Christendom zo sterk, dat u de vernietiging van het Holodomor-kruis in Kiëv door 'Femen' slechts een schoonheidsfoutje noemt?dinsdag 6 augustus 2013

De Franciscanen van de Onbevlekte Ontvangenis weren zich met twee officiële verklaringen: "Ze liegen willens en wetens!"

http://www.katholisches.info/2013/08/05/sie-luegen-wissentlich-franziskaner-der-immakulata-wehren-sich-mit-offiziellen-erklaerungen/

"Wenn es gegen die Tradition geht, benimmt sich der progressive Teile der Römischen Kurie wie ein Elefant im Porzellanladen und dies gegen eine würdig und völlig korrekt zelebrierte Liturgie und gegen die liturgisch zu Waisen gemachten Gläubigen."

"Als het gaat tégen de traditie, gedraagt het progressieve deel van de Romeinse Curie zich als een olifant in de porseleinwinkel, en dit tégen een waardig en volledig correct gecelebreerde liturgie en tégen de liturgisch tot weeskinderen gemaakte gelovigen."

Bron: Katholisches.info


De Vaticaanse intriganten zijn weer eens bezig met 'het eindeloze spelletje', namelijk: 'boeven vangen'!

Men realiseert zich daar binnen het 'progressieve' deel van de Curie blijkbaar niet, dat de jaren '60 en '70 definitief voorbij zijn. 

Rome staat in haar blootje.

maandag 5 augustus 2013

Kritiek van metropoliet Hilarion op de internationale katholieke-orthodoxe commissie of hoe problematisch de 'oecumene' is...

Het patri­ar­chaat van Moskou is niet tevre­den over het werk van de inter­na­tionale gemengde com­missie voor the­ol­o­gis­che dialoog. Van deze com­missie maken leden van de katholieke– en ortho­doxe Kerk deel uit. Vol­gens metropoliet Hilar­ion leidt de koers die de com­missie momenteel vaart niet tot een beter begrip van de ver­schillen tussen de twee Kerken.

De com­missie doet net alsof er geen ver­schillen tussen beide Kerken bestaan, zegt metropoliet Hilarion, voorzit­ter van het departe­ment externe relaties van het patri­ar­chaat van Moskou in een inter­view met het Duitse katholieke per­sagentschap KNA. Hij denkt dat beide Kerken echter niet van plan zijn om hun tra­di­ties op te geven.

Metropoliet Hilar­ion geeft wel toe dat de relaties tussen de Katholieke– en ortho­doxe Kerk ver­be­terd zijn sinds het  pon­tif­i­caat van Bene­dic­tus XVI (2005−2013). Hij hoopt dat de samen­werk­ing tussen beide Kerken con­creet vorm kri­jgt in de verdedig­ing van de chris­telijke waar­den en van de ver­vol­gde chris­te­nen in de wereld.

Bron: RKnieuws.net

"De com­missie doet net alsof er geen ver­schillen tussen beide Kerken bestaan, zegt metropoliet Hilarion."

Het 'probleem' zit dus aan de Katholieke kant, die de verschillen banaliseert.

Volgens mij is dat een vorm van relativisme.

FC Barcelona bezoekt de Geboortekerk in Bethlehem - 3 augustus


zaterdag 3 augustus 2013

Katlijn Malfliet, vice-rector van de KU Leuven, keurt de acties van 'Femen' goed, hetgeen impliceert dat Malfliet ook haar goedkeuring geeft aan de ontheiliging van het Holodomor-monument in Kiëv door Femen!De 'Holodomor' wordt ook de "Oekraïense genocide" of de "Oekraïense Holocaust" genoemd. Deze termen impliceren het feit, dat uit documenten uit de Oekrainische archieven is vastgesteld, dat de Holodomor kwade opzet was van Sovjetleider Stalin om vooral de opstandige Oekraïners te treffen en zo hun weerstand tegen de gedwongen collectivisatie te breken en hen als volk en als politieke factor en sociale entiteit te vernietigen.

Dit kostte tussen 1932 en midden 1933 het leven aan naar schatting 7 tot 10 miljoen mensen. Op 28 november 2006 heeft het Oekraïens parlement de Holodomor officieel tot 'genocide' verklaard. De vierde zaterdag in november is de officiële herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holodomor in Oekraïne.


Een iconisch beeld van de Holodomor

"HOLODOMOR; GENOCIDE BY STARVATION" - Mat 5:10 Zalig, die vervolging lijden om de gerechtigheid; want hun behoort het rijk der hemelen. en Mat 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: voor het land van Sódoma en Gomorra zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag dan voor die stad.


Uit de Codex van het Canonieke Recht

CODEX IURIS CANONICI
BOEK II  -  VOLK VAN GOD
DEEL I  -  DE CHRISTENGELOVIGEN
TITEL I  -  Verplichtingen en rechten van alle christengelovigen


§ 1 Ten aanzien van hetgeen de gewijde Herders, Christus vertegenwoordigend, als geloofsleraren verklaren of als bestuurders van de Kerk bepalen, zijn de christengelovigen, in het besef van hun eigen verantwoordelijkheid, gehouden een christelijke gehoorzaamheid te betonen.

§ 2 De christengelovigen komt het onverminderd toe hun noden, in het bijzonder van geestelijke aard, en hun wensen aan de Herders van de Kerk kenbaar te maken.

§ 3 Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben zij het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken.

Francescani dell'Immacolata


Francescani dell'Immacolata in het Lateraan


Doordenkertje...


De JMJ in Rio de Janeiro: gegoochel met cijfers. De maximale capaciteit van Copacabana bedraagt 700.000 mensen. Dit is een realistischer cijfer aangezien er maar 427.000 deelnemers officieel waren ingeschreven...

ANATHEMA SIT: Ook heftige kritiek vanuit de Spaanstalige wereld aangaande het ongehoorde gedrag van de 'dansende bisschoppen' op de JMJ in Rio de Janeiro: "We zullen dan maar bachata-dansles moeten gaan volgen..."


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer