donderdag 27 juni 2013

Een kerk van ongelovigen?

Kurt Kardinaal Koch krijgt het deksel op de neus: "Geen ordinariaat voor lutheranen"

De ver­zoen­ing tussen Katholieken en luther­a­nen vereist een werke­lijk berouw na de tal­rijke won­den die ges­la­gen zijn in hun gemeen­schap­peli­jke geschiede­nis. Dat verk­laarde kar­di­naal Kurt Koch, voorzit­ter van de pauselijke raad voor de bevorder­ing van de een­heid van de Chris­te­nen.

[Dit is totaal het tegenovergestelde van wat we enkele dagen geleden uit zijn mond mochten horen! Wie of wat zit hier achter?]

De kar­di­naal zei ook dat het Vat­i­caan geen con­crete plan­nen heeft voor de opricht­ing van een ordi­nar­i­aat voor de luther­a­nen.

In een inter­view met het gespe­cialiseerde religieuze nieuwsagentschap I.Media zei kar­di­naal Koch enkele dagen na zijn reis naar Oekraïne dat er prob­le­men zijn in de dialoog met het ortho­doxe patri­ar­chaat van Kiev dat niet erk­end wordt door dat van Moskou. De Zwit­serse prelaat gaf ook toe dat er span­nin­gen op ethisch vlak zijn met de angli­ca­nen, met name wat de gen­der-the­o­rie betreft.

Bron: RKnieuws.net - 25 juni

dinsdag 25 juni 2013

Euthanasie - De 'Nonkel Paters' nemen het woord...

Wij zijn een kleine groep bejaarde missionarissen van Afrika op rust in Antwerpen. Na een heel leven doorgebracht te hebben in Afrika zijn we wel wat verloren in onze wereld hier in België die zo radicaal anders is dan de wereld die we zovele jaren geleden verlieten. Toch blijven wij met wakkere aandacht volgen wat er om ons heen gebeurt.

En nu gebeurt er hier iets wat wij niet stilzwijgend kunnen laten voorbijgaan. We bedoelen het politieke debat aangaande de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen en gehandicapten. Voor ons gaat het niet over die nieuwe doelgroep, maar over het begrip van euthanasie zelf dat voor Afrikanen en veel andere volkeren uitermate onbegrijpelijk en barbaars klinkt.

Vrijwillig een einde maken aan het leven, van zichzelf of van anderen, en dit wettelijk maken en bepalen is voor hen gewoon ondenkbaar. Want het leven is heilig omdat het een groot, het grote, "mysterie", is dat ons gegeven is en ons te boven gaat. Wij zijn noch de makers, noch de bezitters van het leven, maar slechts de behoeders ervan.

Als er iets is dat wij in Afrika hebben geleerd, dan is het wel deze waarheid: het leven is groter en sterker dan wijzelf en dit maakt ons tegelijk deemoedig en sterk. Niemand zou durven beweren dat het leven voor Afrikanen aangenamer en gemakkelijker is dan voor ons, maar wij herinneren ons de onvergetelijke glimlach van Afrikaanse mensen en kinderen die zeiden: "We zijn alles kwijt, maar we hebben nog het leven."

Wat ons diep verontrust is de onwaarschijnlijke oppervlakkigheid waarmee dit debat hier wordt gevoerd. In de discussies hieromtrent staat de vraag naar de vrijheid en de persoonlijke keuze altijd centraal, maar zelden of nooit gaat het over de inhoud, over het object van die keuze. Het leven kan en mag eigenlijk geen voorwerp van een keuze zijn. Het is het meest fundamentele gegeven van ons bestaan, en dat staat niet ter discussie. Men tornt niet aan het leven.

Ten tweede is er ook de louter gevoelsmatige benadering die ons redelijk gezond verstand verblindt en als het ware uitschakelt. Zien wij dan niet in dat euthanasie en eugenisme zich essentieel op dezelfde principes beroepen als het naziregime dat zich ook rechtvaardigde met "eu"-femismen zoals 'Endlösung' en 'Gnadetod' ?

Want het gaat hier wel degelijk om een ideologische strijd tussen een 'cultuur van de dood' (zoals Johannes Paulus II het stelde) en een 'Cultuur van het Leven'. En hij wist wat hij zei, want jarenlang was hij in zijn land een kroongetuige van de gruwelijke gevolgen van die principes. Of is ons geschiedkundig geheugen soms zo kort?

Weliswaar stellen onze euthanasie wetten zich aan ons voor in een sterieler en aannemelijker jasje. Maar beiden treft één en dezelfde beschuldiging: die van een fundamenteel en principieel gebrek aan eerbied voor het leven.

Wij sluiten ons volledig aan bij het artikel in de Standaard van 14 januari 2013 van Broeder Stockman die zich blijft inzetten opdat de 'Cultuur van het Leven' het blijft halen op de 'cultuur van de dood'.

Uiteindelijk vragen wij ons twee dingen af:

Ten eerste: is wetenschappelijke vooruitgang noodzakelijk een groei in menselijke wijsheid?

Ten tweede: Is onze poging om de dood te controleren niet een versie van ons leven volledig te willen controleren, wat alleen maar kan leiden tot frustratie?

Want alleen een zekere overgave aan het leven (en aan de dood) geeft ons sterkte en moed om de opdracht van ons leven zo goed en zo menselijk mogelijk te volbrengen.

De 'Nonkel Paters'

maandag 24 juni 2013

Op 6 maart 2008 trad Godfried 'Kardinaal' Danneels te Brussel 'in dialoog' met de Grootmeester Nationaal van het Grootoosten van België, Henri Bartholomeeusen, naar aanleiding van 'La Foire du livre de Bruxelles' - 'De l'anathème au dialogue' - Of 'Hoe word ik vrijmetselaar?'

Danneels beëindigde zijn deelname aan het debat met de 'bekentenis' geen lid van een vrijmetselaarsloge te zijn. Henri Bartholomeeusen antwoordde daarop, dat hij tijdens het debat niets uit de mond van de kardinaal had gehoord wat een initiatie in een loge in de weg stond.
- Dat is dan ook het grootste probleem van Danneels; hij praat als een vrijmetselaar!
Op de stand 'Carré Libre' ontvangt Danneels alvast wat vrijmetselaarsliteratuur uit de handen van de grootmeester om zich in te lezen: "Devenir Franc-Maçon au Grand Orient de Belgique" en "Les Trésors du Temple". De pret kan niet op. Opvallend is de aanwezigheid van Erik De Beukelaer links van Danneels. 
Nog snel even een maçonnieke handdruk en klaar is Kees!  
 
LINK:

http://www.hiram.be/Le-cardinal-primat-de-Belgique-et-le-Grand-Maitre-du-Grand-Orient-de-Belgique-en-debat_a1366.html

Neigt pastoor-deken Erik De Beukelaer naar een maçonnieke wereldvisie?

Het RTBF-programma 'En Quête de Sens - Il était une foi' behandelde op zondag 7 oktober 2012 de vrijmetselarij. In de studio twee eerder ongewone gasten: Christine de Vos, Grootmeester(es) van de VGLB en Erik de Beukelaer, priester, theoloog en woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie.

Dat de VGLB - nu met 45 werkplaatsen en 2050 leden, zoals tijdens het gesprek wordt verteld, hiermee in het voetlicht treedt is eerder opmerkelijk. De Beukelaer is eveneens een opvallende keuze: hij heeft al eerder tijdens blanke zittingen en de loges gesproken, en verzorgde ook het nawoord van Hervé Hasquin's 'Les Catholiques belges et la Franc-Maçonnerie'.

De houding van De Beukelaer is tijdens het gesprek opvallend mild. Je kan je bijna beginnen af te vragen wat nu nog het verschil tussen de katholieke en maçonnieke wereldvisie is! Afin, zo lijkt het toch eventjes.

Veel nieuws kom je met het interview niet te weten, de historische omkadering (daar zijn de kathedraalbouwers weer!) is niet helemaal correct, en ook de 'excursie' in de vorm van een maçonnieke tocht doorheen Brussel, is er soms bij de haren bijgesleurd. Wat het de Brouckèreplein met de vrijmetselarij te maken heeft, is mij bijvoorbeeld een raadsel.

Bron: Anoniem

De houding van Erik De Beukelaer is op zijn zachts gezegd erg merkwaardig...

Hier te bekijken:
 
http://www.rtbf.be/video/detail_en-quete-de-sens-il-etait-une-foi?id=1765885

Vrijmetselaars-symposium 'De Zwijger' met Luc Van Looy, 'bisschop' van Gent

De Gentse loge 'De Zwijger' (GOB) en haar naamgenoot onder GLB-vlag organiseerden op zaterdagvoormiddag, 14 maart 2009 (van 9u30 tot 12u30) een open symposium met als titel 'Samenleven in Europa. Eenheid in verscheidenheid'.

Sprekers zijn professor Paul Scheffer (Universiteit Amsterdam), professor Tariq Ramadan (Oxford University), Antwerps OCMW-voorzitter Monica De Coninck en - bijzonder opmerkelijk - mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent. Moderator is professor Jean Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel). Wat de keuze van de sprekers rechtvaardigd wordt door de website niet echt duidelijk gemaakt en details van het programma ontbreken ook. Het is sowieso een erg interessant initiatief dat ik zeker met veel belangstelling zal bijwonen.

Locatie: Handelsbeurs, Kouter 29, Gent.

Bron: 'De Zwijger'

Links

http://www.dezwijger.be/symposium/

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/06/bisschop-luc-van-looy-en-etienne.html

zaterdag 22 juni 2013

Christian Laporte: "Mijn pastoor is een vrijmetselaar!"

Op een of andere (rare) uitzondering na hebben, voor wat ik daarvan kon volgen, de Vlaamse media heel weinig belang gehecht aan de onverwachte "coming out" van Pascal Vesin, de pastoor van een parochie van Megève, in de Franse Alpen. Aan Franstalige kant werd dat nieuws veel meer in de schijnwerpers gebracht. En ook becommentarieerd, zowel op sommige Katholieke websites als op de zeer interessante Blog Maçonnique [!], die op een heel objectieve manier door Jiri Pragman, een Belgische journalist-vrijmetselaar gerund wordt - en die ik dus aanraad indien u serieuze informatie zoekt over de “kinderen van Hiram” en geen gezever “à la Dan Brown”... [Wij beleven hier ook de onverwachte "coming out" van Christian Laporte als vrijmetselaar!]

Supporter van de “mariage pour tous
Maar beeld u in, als gelovige, dat uw pastoor bij de Loge zit [Elke gelovige excommuniceert zichzelf op het ogenblik dat hij tot de vrijmetselarij toetreedt! Deze pastoor werd dan ook terecht op non-actief gezet!]. En dan nog bij de meest antireligieuze of in elk geval antikatholieke obedïëntie, de Grand Orient de France, waar ze volgens sommigen elke ochtend een priester in hun sandwich steken!

Belangrijk detail: die zeer populaire zielenherder beleefde zijn dubbele identiteit zonder problemen, maar hij werd verklikt door een betere (?) Katholieke parochiaan die het blijkbaar niet kon verteren dat de priester ook buiten zijn eigen tempel zich in vraag stelde en zijn steentje bijdroeg aan een betere samenleving. [Elke gelovige heeft volgens het Kerkelijk Recht de plicht om wantoestanden bij de bisschoppen te melden en indien nodig zich tot de Pauselijke Nuntius te richten.]

Natuurlijk kwam dat nieuws moeilijk over bij de Franse Katholieken nadat het homohuwelijk door de Assemblée nationale goedgekeurd was. En des te meer omdat Pascal Vesin heel kritisch was tegenover de hiërarchie van zijn Kerk...maar toch... [Wat maar toch???]

Bruggen bouwen... [tussen de Kerk en de verschillende federaties van vrijmetselaars???]
In Franstalig België staan er ook nog steeds hoge muren tussen de Kerk en de verschillende federaties van vrijmetselaars [Dat is ook prima zo!]. Zeker en vast omdat de belangrijkste tussen hen, het Grootoosten van België, ook de meest antiklerikale is.

Nochtans denkt een bruggenbouwer zoals uw dienaar [die ook vrijmetselaar is...] dat het mogelijk moet - en kan - zijn te dialogeren tussen mannen (en vrouwen) van goede wil [Een dialoog met de vrijmetselarij is onmogelijk! De 'mening' van Christian Laporte heeft totaal geen betekenis! Wat telt, is het Kerkelijk Recht!]. Onder andere om de heel goede reden dat al degenen die zich voor een goede samenleving inzetten ook dezelfde vijanden hebben [Klopt niet. De grootste vijand van de Kerk is de vrijmetselarij!]. Tja, de extremisten, van uiterst links zowel als die van uiterst rechts, houden niet veel van de denkers van deze wereld die het lot van hun medeburgers willen verbeteren. Zowel in de communistische als in de fascistische regimes werden ze allemaal buiten spel gesteld. Uitgeschakeld in alle betekenissen van het woord... [Wat is de relevantie van deze uitweiding?]

Zich verzetten in de kampen
Nihil novi sub sole... In de concentratiekampen van de nazi's werden zowel de enen als de anderen opgesloten en het was hetzelfde in de goelag. En veel van hen kwamen nooit terug. [Ik weet waar Laporte op doelt, maar als hij het zelf niet zegt, dan zeg ik het ook niet. Feit is wel, dat het één niets met het andere te maken had.]

Maar zelfs in de duisternis van het Dritte Reich werd het onmogelijke mogelijk en overwon het licht/Licht de zwartste machten: in het kamp van Esterwegen werd een loge gesticht die niet voor niets “Liberté chérie” als naam nam... [Het 'Licht' is het licht van Lucifer, het 'licht' van de vrijmetselarij, die denkt dat ze Nazi's hebben overwonnen, omdat ze een loge opgericht hadden in een concentratiekamp.]

Terwijl de logebroeders vergaderden in het geheime atelier bewaakten de katholieke medegevangenen de omgeving [Een totaal absurde bewering! Zelfs indien dit kwakkelverhaal zou kloppen, dan nog betreft het hier enkel geëxcommuniceerde 'priesters'.]. En het tegenovergestelde was ook waar, toen deze laatsten eer betoonden aan hun God tijdens een mis waar heel kleine stukjes van wat normaal brood moest zijn, gewijd werden. [Tijdens een Heilige Mis wordt het brood niet 'gewijd'!]

Eerlijk gezegd weet ik niet of bij ons in België ook veel logepastoors rondlopen [Wij hadden en hebben zelfs geëxcommuniceerde kardinalen en bisschoppen die vrijmetselaars zijn en waren!], maar het zou me niet verbazen dat zowel overtuigde katholieken als pure vrijzinnigen daar positief over denken [Een overtuigde Katholiek staat NIET positief ten overstaan van de loge!]. Dat is een beetje de alchimie [Inderdaad, zwarte magie!] van dit land, waar een Edouard Froidure met een Arthur Haulot in dezelfde kerkers belandden... [Mensen die in 'dezelfde kerkers belandden', hadden niet per se dezelfde overtuigingen!]

Om het dan toch over een Vlaamse logebroeder te hebben, zou ik nog even de nadruk willen leggen op mijn ontmoetingen met de grote [!] journalist en ook grote [!] vrijmetselaar Piet Van Brabant. Ik kende zijn heel scherpe pen over onze communautaire palavers en de domme taaloorlog in de Rand en in Brussel, maar ontdekte een grote humanist die naar mij toe kwam als een ambassadeur van de Grote Reguliere Loge van België, niet om mezelf te overtuigen van zijn eigen gelijk maar om sommige essentiële waarden te delen...

Bron: De redactie
Christian Laporte
De auteur is journalist bij La Libre Belgique.

Moraal van het verhaal?

Christian Laporte is een 'grote' vrijmetselaar!

zondag 16 juni 2013

Priester Norman Weslin werd meer dan 70 keer gearresteerd omwille van zijn vreedzaam protest tégen abortus

Priester Norman Weslin werd meer dan 70 keer gearresteerd en gevangen gezet. Hij bracht meerdere maanden door in federale gevangenissen. Dit omwille van zijn vreedzame protesten en geknield bidden voor de verschillende abortus-centra. Hij zei, dat hij niet beschaamd is om gearresteerd te worden, omdat Jezus en de Apostelen allemaal onschuldig in de gevangenis gezeten hebben. Hij zei dat een priester zich niet achter zijn volk moet verschuilen, maar dat een priester voor zijn volk moet uitgaan.

Priester Norman Weslin stierf op de leeftijd van 81 jaar, op 16 mei 2012

woensdag 12 juni 2013

Godfried 'Kardinaal' Danneels verklaart: "We moeten een beetje ophouden met over die pedofilie nog verder te doen. Op het einde wordt ge daar zo moe van. Ik heb alles gezegd, wat ik moest zeggen, denk ik."

LINK:

http://www.deredactie.be/permalink/1.920965
Bedenking:

Aan de ene kant meent Godfried Danneels dat hij toch nog in de hemel zal komen. Dus, hij meent te weten hoe God zal oordelen. Aan de andere kant weet hij niet hoe een Belgische rechter gaat oordelen en dus weigert hij over het gerechtelijk onderzoek te spreken.

Nu, het gerecht kan of wil niemand veroordelen, anders zouden ze het allang gedaan hebben. Maar, het komt de vijanden van de Kerk echter goed uit indien er nooit een vonnis wordt uitgesproken.

Zodoende zal de Kerk als gevolg van het stigma van de beschuldiging blijven lijden, zonder dat iemand zijn onschuld kan bewijzen, oftewel indien schuldig, terecht wordt veroordeeld. Tot het einde der tijden zal men over de 'vermeende' pedofilieschandalen blijven spreken, ongeacht iemand of iets schuldig is.

Daarom zou Danneels eens een boekje moeten opendoen over hetgeen hij wél weet. Wij denken aan de pedofilieschandalen, maar ook de Rouach-affaire en de hele vuile was van die homoseksuele clan 'binnen' de Kerk.

Indien iemand ergens schuldig is, hebben de gelovigen en de slachtoffers het recht dit te weten. Indien iemand onschuldig is, zouden de gelovigen dit ook mogen weten.

Dus moeten er cijfers gepubliceerd worden van de klachten, de vermeende gevallen, de echte misbruikzaken, de vergoedingen etc. Welke priesters hebben bekend? Welke spreken het tégen? Hoeveel priesters die beschuldigd worden, zijn reeds overleden? Is er bewijs?

Hoe is dit allemaal kunnen gebeuren? Waarom werden de problemen verschoven en doodgezwegen? Waarom werd het Kerkelijk Recht niet meer toegepast?

Waarom werden homofiele en pedofiele kandidaten niet geweigerd? Waarom heeft men alles oogluikend toegelaten en heeft men er nooit tegen opgetreden?

Door zijn stilzwijgen, verraadt Danneels de Kerk, want de Kerk lijdt onder het uitblijven van een gerechtelijk vonnis en de Kerk lijdt onder het stilzwijgen van de betrokkenen, of ze nu schuldig zijn of niet. De Kerk lijdt ook indien iemand over deze gevallen zou liegen.

Wat is dé waarheid in deze?

Danneels weet veel meer dan hij toegeeft. Of dat nu schuldig verzuim is of niet. Uit eerdere rechtspraak blijkt dat de bisschoppen niet de werkgevers van de priesters zijn, maar uiteindelijk is dat de minister van Justitie. Daarom kan Danneels rustig de context schetsen van hetgeen er wel en niet is gebeurd.

Ofwel is Danneels een staatsambtenaar die de staat dient en dus onder druk van de staat het homo-huwelijk promoot om aan vervolging te ontsnappen, ofwel is hij een Kerk-dienaar, die de Kerk dient. En de keuze die hij hier maakt, zal God bij het Laatste Oordeel wel even in herinnering roepen.

In ieder geval, als Kerk-dienaar, zou Danneels alles dat niet met de geloofsleer rijmt, moeten veroordelen! Ook als dat zijn 'reputatie' zou schaden. We weten echter dat God niet oordeelt op basis van reputaties, maar wel op basis van feiten.

Bovenal, bemin één God.

Men kan de staat en God niet tegelijkertijd dienen.

Indien de staat iets doet of laat dat contrair is met de geloofsleer, dan zou Danneels van zijn neus moeten maken. Misschien dat hij dan zijn job bij de staat verliest, maar zijn plicht als Aartsbisschop, Kardinaal en als gelovige is hierbij primair...

Want er komt nog een Laatste Oordeel!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer