zondag 29 maart 2009

De Paus heeft gelijk!

De paars-groene partijen sparen hun kritiek op de vermeende condoom-uitspraken van de Paus niet. Zoals we al een paar keer geschreven hebben, zei de Paus niets over condooms. Hij had het over ‘voorbehoedsmiddelen’. Het is natuurlijk moeilijk als je je moet gaan verdedigen tegen leugens die in de wereld gezet zijn door het persagentschap Reuters.

Hoe dan ook. Het is een waarheid als een koe dat condooms of voorbehoedsmiddelen het AIDS-probleem niet oplossen. Het is dan ook bijzonder jammer dat er nog maar eens politieke spelletjes gespeeld worden rondom ethische kwesties in verband met leven en dood.

Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen! en Ecolo hebben ervoor gekozen om een links, anti-democratisch en anti-katholiek front te vormen tegen de Paus.

De onverdraagzame houding van deze partijen is een bedreiging voor de democratie. Zij willen iedereen de mond snoeren die het niet eens is met hun bekrompen visie op de wereld. Dat ze de godsdienstvrijheid in gevaar brengen, schijnen ze blijkbaar niet te beseffen. Of misschien is het hen net daarom te doen. Starten zij hier weer een nieuwe godsdienstoorlog?

Zoals zo vaak is de godsdienst hier weer het slachtoffer en trachten politieke partijen electorale munt te slaan met hun simplistische standpunten.

Het is lang geleden, maar we weten dus weer hoe de breuklijnen tussen ongelovigen en gelovigen in dit land lopen. Nu is er tenminste weer duidelijkheid.

Maar, de Paus heeft gelijk! De vraag van liberalen, socialisten en groenen aan minister De Gucht om de Pauselijke Nuntius op het matje te roepen in verband met de vermeende condoom-uitspraken haalde de headlines van het nieuws. Daardoor aangemoedigd stelde PS-kamerlid André Flahaut in de Kamer voor dat de regering haar ambassadeur bij de Heilige Stoel terugroept. Minister van Buitenlandse Zaken en atheïst Karel De Gucht, kampioen in het maken van botte en onverantwoordelijke uitspraken, bestempelde de uitlatingen van Benedictus XVI ironisch genoeg als jawel “onverantwoordelijk”.

Eens te meer wil het grote gelijk van de zichzelf uitgeroepen atheïstische en linkse intelligentsia, versterkt door een steeds linksere Open VLD met in de rangen best wat mandatarissen die niet vies zijn van een hapklare brok, het luidst klinken: “Laten we de Paus en met hem de Katholieke Kerk en bij uitbreiding het Christendom aan de schandpaal spijkeren.”

Komt het, tegen de achtergrond van deze ‘politische Spielerei’ nog bij iemand op om de gewraakte uitspraak van Benedictus XVI in een breder kader te plaatsen en te peilen naar de boodschap die er achter schuilt?

De stelling van de Paus wordt controversieel genoemd. ‘Omstreden’ dus, ‘aanvechtbaar’ en ‘zichzelf tegensprekend’. De boodschap van de Paus bestaat minstens uit twee elementen, die allebei in ogenschouw moeten worden genomen. In zijn redenering stelt de kerkvader het aldus: “Het verspreiden van condooms lost het aidsprobleem niet op...” Hij vervolgt: “... het vergroot het.”

Kan het AIDS-vraagstuk worden opgelost door het verspreiden van condooms? “Neen” lijkt me het plausibele antwoord op deze eerste vraag. Vergroot het condoomgebruik het probleem? Het antwoord op de tweede vraag lijkt op het eerste gezicht ook “neen” te zijn, maar voorbehoud is aangewezen.

AIDS gaat inmiddels een generatie mee. Wat hebben de condoom-campagnes ons opgeleverd? Heeft het promoten van condoomgebruik het verschil gemaakt? Het antwoord is een duidelijk “NEEN”.

Het gebruik van condooms kan theoretisch de verspreiding van AIDS remmen, maar lost het AIDS-probleem natuurlijk niet op. Met andere woorden: het gebruik van een condoom maakt de kans op besmetting voor een plichtsbewust individu kleiner, maar de kans op besmetting blijft wel aanwezig voor het geheel van de bevolking net op dezelfde manier als ook zwangerschap ondanks condoomgebruik ook niet uitgesloten is.

In bij benadering 7 tot 10 procent van de gevallen faalt condoomgebruik. De theoretische bescherming die het condoom biedt, mag dan wel heel hoog wezen, in de praktijk wordt een veel slechter resultaat vastgesteld. Onder meer omdat het condoom vaak op een verkeerde manier wordt gebruikt of in de meeste gevallen helemaal niet wordt gebruikt.

Het aantal HIV-besmettingen groeit dagelijks met 7.500 aan. Er zijn wereldwijd 5 miljoen nieuwe infecties per jaar of tien mensen per minuut. Ook in ons land stellen we trouwens een stijging van 4,5 procent van het aantal nieuwe diagnoses vast.

Besmetting via seksueel contact is vooral het gevolg van verschillende partners en overlappende relaties. In verschillende Afrikaanse landen zou het condoomgebruik toegenomen zijn bij jongeren die meer dan één partner hebben. Toch neemt het aantal besmettingen toe, ondanks condoomgebruik.

Maar in landen zoals Rwanda, Oeganda en Zimbabwe (het land met het hoogste aantal aidswezen) zou het aantal nieuwe HIV-infecties afgenomen zijn tengevolge van wijziging in seksueel gedrag. Daar zouden jongeren nu pas op latere leeftijd seksuele betrekkingen hebben.

Exclusieve en wederzijdse trouw aan de partner, zoals gepromoot door de Katholieke Kerk, is een veel effectievere maatregel tegen besmetting met HIV dan condoomgebruik.

Het condoom biedt dus een schijnveiligheid die de vicieuze cirkel van risicovol seksueel gedrag niet doorbreekt. Door het condoomgebruik te promoten, wordt een gevoel van veiligheid gecreëerd en neemt het aantal onveilige seksuele contacten toe, waardoor ook het risico op besmetting veel groter wordt. Ondanks het condoom.

Vorige week nog stelde Edward C. Green, directeur van het AIDS Prevention Research Project van de Universiteit van Harvard in een interview dat er “inderdaad een relatie bestaat tussen verhoogd condoomgebruik en meer HIV-infecties.” Dit is volgens hem te wijten aan feit dat men door de aanwezigheid van voorbehoedsmiddelen “meer risicogedrag vertoont dan bij de afwezigheid ervan”, doordat er een onterecht gevoel van zekerheid optreedt. Nog volgens Green is monogamie inderdaad de beste oplossing om het aantal nieuwe besmettingen terug te dringen.

De waarheid is dat het condoom een derderangs voorbehoedsmiddel is, dat door de farmaceutische industrie tot het wondermiddel tegen AIDS werd uitgeroepen. LIES, LIES, LIES. Niets is minder waar: SAFE SEX BESTAAT NIET!!!

Het recht op vrije meningsuiting geldt blijkbaar niet voor Katholieke gezagsdragers, zelfs als zij de enigen zijn die de waarheid spreken.

Eerder konden we bijvoorbeeld ook al vaststellen hoe de afwegingen die Kardinaal Danneels maakte in het euthanasiedebat leidden tot overtrokken commentaren. Waarom horen we geen instemming wanneer de Kardinaal zich uitspreekt voor menselijkheid ten aanzien van asielzoekers? Waarom klinkt geen handengeklap als de Paus zich nadrukkelijk uitspreekt tegen de corruptie die heel wat Afrikaanse machthebbers kenmerkt? Wanneer hij seksueel geweld een gruwelijke misdaad noemt?

De hoogste gezagsdrager van de Heilige Katholieke Kerk, de Opvolger van Petrus en de Vicaris van Christus op Aarde, heeft weldegelijk het recht om zich uit te spreken over de basisprincipes van het Katholieke Geloof.

De Paus heeft het recht om zich uit te spreken over onkuisheid en overspel. Kuisheid en echtelijke trouw behoren tot de basisprincipes van de Katholieke Kerk. Net als de vergevingsgezindheid en het mededogen voor de kleine, de zieke... die maken dat de Katholieke Kerk overal ter wereld een hoofdrol speelt in de opvang, verzorging en begeleiding van AIDS-patiënten en van AIDS-wezen. Daar waar de wereld met de Verenigde Naties op kop faalt, daar schittert de Kerk.

Kerkelijke organisaties weten dan ook heel goed waar ze over spreken als ze het over AIDS hebben. Ze zijn sinds het begin van de epidemie betrokken en waren vaak de eersten en enigen die reageerden en hun diensten aanboden. In landen als Zambia, Tanzania, Kenia en Lesotho wordt tot 60 procent van de nationale gezondheidszorg uitgevoerd door kerken of daaraan verwante organisaties. Spreken over ‘conservatieve krachten’ die praktische oplossingen in de weg staan door het gebruik van het condoom te verbieden, is dan ook al te gemakkelijk en een enorme miskenning van hun onbaatzuchtige inspanningen.

In Afrika zijn er logistieke problemen die er toe leiden dat er voor de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon geen condooms beschikbaar zijn. Condoomgebruik promoten is dan ook ronduit absurd.

Kortom, de Paus heeft gelijk. Zijn redenering is logisch en sluit als een bus. Dit is ook niet verwonderlijk als je één van, zo niet, de meest briljante geleerde bent die op dit ogenblijk op Aarde rondloopt.

Karel De Gucht en de partijen die hem opstoken, Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen! en Ecolo, hebben ongelijk. Degenen die het condoomgebruik promoten als enigste dam tegen AIDS zijn verantwoordelijk en medeschuldig aan elke AIDS-patient die er als gevolg van mislukt condoomgebruik bijkomt.

Wij betreuren dan ook ten zeerste dat de progressieve zijde van het politieke spectrum deze gelegenheid aangrijpt om zich nog maar eens te bewijzen als tegenstander van de Heilige Katholieke Kerk. Dit getuigt inderdaad niet van een hoog intellectueel gehalte.

Het is inderdaad veel gemakkelijker zich als ‘goede’ progressief te bewijzen door de standpunten van de Kerk gratuit aan te vallen en zich te bemoeien met kerkelijke zaken, dan constructief te werken aan een oplossing voor het HIV-probleem in Afrika.

Nog eens op een goedkope manier in het nieuws komen met het volslagen overbodige en onterechte ‘berispen’ van de Pauselijke Nuntius vanuit de eigen bekrompen politieke ideologie houdt Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen! en Ecolo duidelijk meer bezig dan de échte strijd tegen AIDS in Afrika.

Eens te meer blijkt dat de kwaliteit van de politici er duidelijk op achteruit gaat. Ze zijn gewoon niet slim genoeg om complexe problemen op een degelijke manier te analyseren. Derderangs politici zouden beter hun mond houden over derderangs voorbehoedsmiddelen. Dit alles belooft helaas niet veel goeds voor de toekomst.

Het erge is niet zozeer de bekrompenheid nu van politiek links. Wel dat het daarmee treffend illustreert wat al enkele jaren zonneklaar is, dat de Politiek Correcte Club aan ‘progressief zijn’ geen betere inhoud weet te geven dan het zich luidkeels afzetten tegen al dan niet vermeende reactionaire en conservatieve krachten.

VIVA IL PAPA

VIVA
VIVA
VIVA

zaterdag 28 maart 2009

Epidemioloog Luc Bonneux vindt de uitspraken van de Paus over condooms zo gek nog niet

Lieven Vandenhaute, de presentator van het beruchte VRT Radio 1 programma ‘Ongehoorde Meningen’ (Zaterdag 12:06-13:00 u.), moest vandaag in het zand bijten. Deze notoire katholieken-basher had vandaag een gast, Luc Bonneux, uitgenodigd die voor een keer eens niet met hem mee ging in zijn vreemde redeneringen.


TRANSCRIPT

LV – De Paus en condooms, dat is zoiets als zure haring met slagroom. Dat gaat niet samen. Dat bleek ook weer tijdens zijn recente rondreis door Afrika. Al op het vliegtuig liet Paus Benedictus weten dat condooms niet helpen tegen AIDS.

De Paus: “Non si può superarlo con la distribuzione di preservativi: al contrario, aumentano il problema.”

[Lieven Vandenhaute liegt hier dus. De Paus had het niet over condooms. Hij gebruikte het woord voorbehoedsmiddelen (“preservativi”). Het gaat inderdaad niet om AIDS, wel over geboortebeperking. Vandaar de hysterie rondom condooms.]

LV – “Condooms maken het AIDS-probleem alleen maar groter” zegt de Paus onderweg naar Afrika. Een continent overigens waar 40 miljoen mensen wonen die met het AIDS-virus zijn besmet, en waar neuken zonder condoom dus levensgevaarlijk is.

[Ja wat! Je kan niet besmet raken met het AIDS-virus. Het gaat over het HIV-virus. Maak toch eens het verschil. Als je dat al niet weet, hoe onwetend ben je dan eigenlijk wel!]

LV – Nieuw is dat Pauselijke standpunt niet, maar toch zijn veel mensen geschokt. Ook minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die gaat de Pauselijke Nuntius in Brussel eens flink de oren wassen.

KDG – Ik zal dan toch een poging ondernemen om de Pauselijke Nuntius van het ongerijmde van het standpunt van de Paus te overtuigen. Ik ga ervan uit dat hij mij daarin niet zal bijtreden. Maar, misschien heeft het wel enige invloed op zijn overtuiging, hé.

[Atheïst De Gucht gaat de Paus van iets overtuigen. Is De Gucht nog in contact met de werkelijkheid? Dit is duidelijk een maatje te groot voor De Gucht]

LV – Ja, de Nuntius staat dus een ‘kabilaatje’ te wachten van Karel De Gucht en ik wou zo graag een vlieg op het plafond zijn als het zover is.

LV – Dag Luc Bonneux!

LB – Goeiedag.

LV – Luc Bonneux, voor alle duidelijkheid, jij bent geen politicus?

LB – Neen, ik ben een wetenschapper.

LV – En je bent ook geen gelovige?

LB – Ik ben Katholiek opgevoed. Daar houdt het al ongeveer op, ja.

LV – U bent geen Katholiek, u noemt zichzelf geen Katholiek?

LB – Ik noem me zeker niet Katholiek.

LV – U bent geen Pausgetrouwe?

LB – Ik ben geen aanhanger van de seksuele moraal van de Katholiek Kerk…

LV – Goed! [Dit is werkelijk hallucinant! “Goed!”]

LB – want ik denk dat zij daar veel schade mee heeft berokkend.

LV – Een wetenschapper, een epidemioloog. De Paus zegt dat condooms niet helpen tegen AIDS. Heeft ie gelijk?

LB – Als je naar bevolkingen kijkt, heeft ie wel gelijk.

LV – “DE PAUS HEEFT GELIJK!” hoor ik u zeggen?

LB – Als je naar bevolkingen kijkt, dus naar grote groepen mensen en het seksuele gedrag in grote groepen mensen, dan heeft condooms tot nog toe geen enkel bewezen effect, en dat is ook niet echt onwaarschijnlijk. Seksueel overdraagbare aandoeningen worden gedreven door partnerwissel, dus door het verwerven van aantallen partners.

LB – Het is natuurlijk een zeer dom idee te denken dat mensen gedurende 100% van de tijd met alle partners condooms gaan gebruiken. Dat doen ze niet! Dat hebben ze nooit gedaan! Het is zelfs al erg moeilijk om bij mensen waar dat één partner besmet is, dus door bloedproducten bijvoorbeeld, om daar consistent condoomgebruik te verkrijgen, zodanig dat de andere partner niet besmet raakt. In de praktijk lijkt dat zelfs lang niet altijd. Hoe ga je dat dan doen in Afrika?

LV – Dus, je zegt eigenlijk dat als we moeten kiezen tussen monogamie en condooms, als wapens in de strijd tegen AIDS, dan is monogamie veel efficiënter?

LB – Monogamie is veel efficiënter en dat mag gerust seriële monogamie zijn. Dat wil zeggen dat je mag van partner veranderen. Maar, meerder partners tegelijkertijd, is in seksueel overdraagbare aandoeningen “THE HIGHWAY TO HELL”.

LV – [Sprakeloos] …Maar, als je dan consequent condooms zou toepassen, dan is er toch geen probleem?

LB – Ja, maar logistiek is dat niet mogelijk, ten eerste. Ten tweede zijn condooms lang niet zo veilig als ze algemeen worden voorgesteld. Je hebt de theoretische werkzaamheid en die is natuurlijk 100%. Er komen echt geen virussen door die latex. Maar je hebt de praktische werkzaamheid. Je gebruik geen condooms in een laboratorium. Maar, je gebruikt die vaal tussen jonge onervaren mensen. En vroeger werden mensen behoorlijk zwanger met condooms. Als je er zwanger van wordt, dan kan je er ook HIV van krijgen. Maar, sowieso in vaste relaties worden condooms zeer zelden gebruikt en dat is gewoon een feit. Cholesterolverlagende diëten werken theoretisch ook goed, maar praktisch hebben die ook geen enkel effect.

LV – Ja maar, dat kun je ook zeggen van monogamie. Ik bedoel, als er iets niet waterdicht is, is het wel monogamie, toch?

LB – Ja, maar als je het natuurlijk op populatievlak bekijkt, dat is ook wat er gebeurd is in de homoseksuele gemeenschap bijvoorbeeld of op bevolkingsvlak, dan zie je dat een daling van de partnerwissel, en je moet helemaal niet naar strikte celibataire of monogame toestanden gaan… Een daling van de partnerwissel heeft al een zeer groot effect op de transmissie. Het is gewoon, je moet het virus krijgen van iemand en je moet het doorgeven aan iemand.

LV – Dus je zegt eigenlijk dat het feit dat we in Europa die epidemie niet hebben gekend onder de heterobevolking [Die laten zich ook veel minder testen.], komt eigenlijk omdat we redelijk monogaan zijn, niet omdat we zo prachtig condooms hebben gebruikt?

LB – Nog eens, condooms hebben voor zover ik weet nooit een effect gehad. [Dit is kras!!!] Jonge mensen gebruiken ook condooms helemaal niet consistent.

LB – Nu, ik wil niet zeggen, er mag gerust gezegd worden tegen jongen mensen van: “Als je experimenteert, wees verstandig, gebruik een condoom.” Daar is helemaal niks mis mee.

LB – En ik ben dan ook geen moralist. En niemand moet aan iemand anders gaan zeggen hoe dat ie zich in bed met gaan gedragen.

[Heeft u hem gehoord: “En niemand moet aan iemand anders gaan zeggen hoe dat ie zich in bed met gaan gedragen.” MAAR, “Als je experimenteert, wees verstandig, gebruik een condoom.” Daar is helemaal niks mis mee.” Dit is dan misschien niet moralistisch. Het is wel paternalistisch. De oude knarren schrijven aan de jeugd voor hoe ze zich in bed moeten gedragen. Grappig toch, hé?]

LB – Maar, je mag wel zeggen, ik denk dat de campagne van Mieke Vogels indertijd: “Eerst bla bla, dan boem boem”, dat was eigenlijk de nagel op de kop als het ware. Je moet eigenlijk eerst elkaar wat leren kennen, en dan een beetje snuffelen aan elkaar, en eigenlijk het idee dat je seks hebt uit liefde en niet seks als een vorm van recreatiesport, daar heeft de Paus wat over te zeggen. En daar kunnen we ook vanuit de gedragswetenschap van zeggen: “Kijk, dit is gezond gedrag.”

LV – Maar, dus in Afrika wordt seks als een soort recreatiesport beschouwd?

LB – Neen, dat denk ik niet. Neen, dat niet.

LV – Maar, daar wordt veel meer rondgeneukt, om maar eens het woord te gebruiken, dan bij ons? [Dit is een racistische uitspraak!]

LB – Zelfs dat weet ik niet. Ze hebben twee dingen die erg schadelijk zijn. Ze hebben gelijktijdige partnerschappen, dat wil zeggen, ze hebben gelijktijdig meerdere partners… Er gebeurt relatief meer overspel. En wat ook zeer kwalijk is, dat oudere generaties, vooral dus oudere mannen, succesvolle zakenmannen, hebben seks met jonge meisjes. Vaak in ruil voor geld, zodat die meisjes kunnen studeren, bijvoorbeeld. [Ja wat!] Dat heet men de ‘sugar daddy’, het suikeroompje.

LV – U heeft in Afrika gewoond? U kent de situatie?

LB – Jaja, en dat is dus erg kwalijk, want die oudere zakenmannen, die spreiden het virus in de jongerengemeenschappen, die door de aard der zaken nog experimenterend en zoekend zijn en zo spreidt het virus zich dan in die jongerengemeenschappen.

[Hij is duidelijk een groene, linkse jongen, die de oudere zakenmannen de schuld geeft.]

LB – In Europa is dat veel meer gecompartimenteerd. Meestal geld voor seks: “Soort zoekt soort”. Jongeren doen het met jongeren en dat beschermt jongeren relatief tegen seksueel overdraagbare aandoeningen.

LV – Ik volg eigenlijk wel wat je zegt, maar aan de andere kant blijft bij mij toch iets knagen…

[Lieven is blijkbaar nog niet helemaal overtuigd. Hij heeft het nog moeilijk met de waarheid.]

LV – Ik denk dan, had 20 jaar geleden alle mensen met invloed in Afrika, op de eerste plaats de Paus en de bisschoppen [???], hadden die uit één mond gesproken en gezegd van: “Mensen gebruik toch alsjeblieft een condoom!”, waren dan niet heel veel mensen gered?

LB – DAT DENK IK NIET, NEEN!

LB – U hebt ten eerste logistieke problemen. Je moet die condooms in Afrika krijgen. Ik had toen ik directeur van het ziekenhuis was, had ik leveringstermijnen van 9 maanden tot anderhalf jaar voor essentiële medicijnen en vaak tekorten aan stocks. Ten tweede, je zou enorme aantallen condooms moeten hebben. Je zou die moeten beschikbaar hebben over grote aantallen, … , tot in ver in het binnenland, terwijl je aan de andere kant kan zeggen tegen mensen: “LEEF EEN NATUURLIJK LEVEN!”.

LB – Want tussen haakjes, de mens is beschreven in de biologie als een monogame soort met een voorliefde tot overspel, dat is waar. Maar, de kern van ons gedrag is monogaam.

LV – Dus, we hadden het omgekeerde moeten doen?

LB – Ja.

LV – De hulpverleners hadden de handen in elkaar moeten slaan met de religieuze overheden en uit één mond moeten zeggen:“Monogamie!”

LB – Ja inderdaad. Vooral zoals eigenlijk dat in Oeganda is gebeurd. Tegen jonge mensen van “Heb niet te gouw seks, je hebt daar een heel leven voor. Wees kieskeurig in je partnerkeuze.”

LV – Je zegt eigenlijk: “Het condoom is een fetish geworden, zowel voor de Katholieken als voor die AIDS-hulpverleners.”

LB – Ja inderdaad. Inderdaad, want eigenlijk iedereen praat over condooms… Het zijn voornamelijk de niet-katholieken die over condooms praten, denk ik… en de Paus…

LB – Kijk, condooms zijn ongetwijfeld nuttig voor prostituees. Gaan die eigenlijk wakker liggen van de Paus? Ik denk dat uit de aard van hun beroep volgt dat hun…

LV – Dus ik vat het goed samen; condooms zijn zeer zinvol om te promoten in heel geperkte groepen, ik denk aan de prostituees, ik neem aan ook de homogemeenschap, met name de plekken waar…

LB – Ik zou zeggen met name de promiscue mannen die meerdere partners hebben met anale seks. Dat is een minderheid in de homogemeenschap hé. D’er wordt ook altijd gedaan alsof de homo’s rondneuken met iedereen… Dat geldt voor een bepaalde groep, maar dat geldt zeker niet voor 100% van de homo’s.

LV – Eindelijk moet ik het niet zelf zeggen, maar goed, dank u wel Luc Bonneux.

LV – Epidemioloog Luc Bonneux vindt de omstreden uitspraken van de Paus lang zo gek nog niet. Hadden we maar ooit monogamie met z’n allen gepromoot in Afrika…

[Lieven Vandenhaute heeft duidelijk zijn kruit verschoten en zet nu maar snel wat muziek op…]

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer