vrijdag 28 maart 2014

Protesten tegen ‘gender-onderwijs’ in Italië

In Italië groeit het protest tegen de “slinkse” invoering van de gender-ideologie in het Italiaanse onderwijs. De Italiaanse Vereniging van Ouders roept ouders nu op hun kind uit protest een dag per maand thuis te houden van school.   

Dat bericht de Italiaanse krant Avvenire vandaag. De protesten richten zich op de “slinkse” invoering op Italiaanse scholen van verplichte seksuele opvoeding die gebaseerd is op de gender-ideologie. Zonder wetenschappelijk basis stelt deze doctrine dat het verschil tussen de twee seksen slechts bedacht is en dat het mannelijke en het vrouwelijke sociale en historische constructies zijn waartegen gestreden moet worden. Mensen zijn volgens deze ideologie allen abstracte individuen zonder seksuele identiteit.

Actie
De Italiaanse Vereniging van Ouders (Associazione Italiana Genitori) komt nu met een opvallende oproep: ouders wordt gevraagd om hun kinderen een dag per maand niet naar school te laten gaan uit protest tegen de opmars van de gender-ideologie op Italiaanse scholen. De Vereniging zegt in een verklaring dat ze wil waarschuwen voor de sluipende opmars van de gender-ideologie, omdat ouders en leraren nauwelijks weten waar die op gebaseerd is en dat de vrijheid van ouders, waar het de opvoeding van hun kinderen betreft, in het geding komt.

Frans voorbeeld
De actie is een kopie van een die eerder met succes in Frankrijk werd georganiseerd. In juni vorig jaar nam de Franse regering zich voor om met ingang van het schooljaar 2013-2014 op alle scholen een verplichte seksuele opvoeding in te voeren, gebaseerd op de gender-ideologie. Zo’n 18.000 Franse scholieren werden toen een dag per maand thuis gehouden van school. Dat was voldoende om de regering te weerhouden van het invoeren van de regeling.

Protest Italiaanse Bisschoppenconferentie
Eerder deze week sprak ook de voorzitter van de Italiaanse Bisschoppenconferentie zich fel uit tegen de opmars van de gender-ideologie op scholen. In de Italiaanse krant La Stampa zei kardinaal Bagnasco: “Wij vragen ons verbitterd af of men van scholen heropvoedingskampen en kampen van indoctrinatie wil maken”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

woensdag 26 maart 2014

Bisschop Jean-Pierre Delville van Luik opgelucht dat geen enkel spoor van oplichting werd gevonden...

Wetenschappelijke verklaring voor oplichten Mariabeeld


Wetenschappers van de Luikse Universiteit hebben het 'mysterie' rond het oplichtende Mariabeeldje van Jalhay ontrafeld. Mgr. Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik, reageert opgelucht dat een afdoende verklaring voor het fenomeen werd gevonden en vooral dat het wetenschappelijke onderzoek geen enkel spoor van mogelijke oplichting [?] aan het licht bracht.

Volgens ons is er weldegelijk 'oplichting' in het spel!


 Zinksulfide

Op een persconferentie deelden de wetenschappers vanmiddag mee dat het fenomeen van het oplichten te wijten is aan een coating die de voorkant van het plaasteren beeld bedekt. De verf op het beeld bevat zinksulfide, een middel dat in de jaren 1950 veelvuldig werd gebruikt in de afwerking van plaasteren beelden. En het is die coating die verantwoordelijk is voor het geobserveerd oplichtend fenomeen, aldus de wetenschappers. Van een 'mirakel' is dus helemaal geen sprake.

Blijft natuurlijk de claim, dat het beeld eerst niet oplichtte en nu wél.


Bisschop van Luik opgelucht [maar niet opgelicht!]

In een kort persbericht bevestigt mgr. Jean-Pierre Delville de bevindingen van de academische experts. "De eerste stap die de Kerk in een dergelijk geval zet, is gebaseerd op de wetenschappelijke analyse van de feiten en op de eerlijkheid en betrouwbaarheid van de getuigen", zegt de Luikse bisschop. "Ik ben gelukkig dat de oorsprong van het fenomeen is opgehelderd en dat geen enkel spoor van mogelijke oplichting aan het licht is gekomen (...) De wetenschappelijke verklaring doet niets af van de waarde van de gebeden die zijn uitgesproken voor het beeldje noch aan de genezingen die door sommige mensen werden waargenomen. Gods genade gaat allereerst langs het geweten en de blik van de gelovige en pas dan langs wonderbaarlijke fenomenen."

Eerder citaat:

"Er zou al sprake zijn van een mirac­uleuze genez­ing: “Een man die was komen bid­den, had al twaalf jaar eczeem aan beide han­den. Twee dagen later was hij genezen, ter­wijl hij daar niet eens voor had gebe­den." 

Het oplichten van het beeld is natuurlijk niet de essentie, de miraculeuze genezing wel. Gaat die ook wetenschappelijk onderzocht worden?


Dank

En mgr. Delville besluit met het uitvoerig bedanken van al wie tijd en energie heeft geïnvesteerd, in respect en met openheid van hart, in de begeleiding van mensen, het onthaal van bezoekers, gemeenschappelijk gebed, de organisatie van de openbare orde en wetenschappelijke expertise.
 
Bron: KerknetRosalie Loveling (Nevele, 19 maart 1834 – 4 mei 1875) - 'Grootvaders Horloge'


HET GESCHENK


I

Hij trok het schuifken open,
Het knaapje stond aan zijn zij,
En zag het uurwerk liggen:
"Och, Grootvader, geef het mij?"

"Ik zal 't u wel eens geven,
Toekomende jaar misschien,
Als gij wel leert en braaf zijt,"
Zei de oude, "wij zullen zien."

"Toekomend jaar!" sprak het knaapje,
"O Grootvader, maar dan zoudt
Ge lang reeds kunnen dood zijn;
Ge zijt zo ziek en zo oud!"

En de oude man stond te peinzen,
En hij dacht: "Het is wel waar,"
En zijn lange vingren streelden
Des knaapjes krullend haar.

Hij nam het zilvren uurwerk,
En de zware keten er bij,
En lei ze in de gretige handjes,
"'t Komt nog van uw vader," sprak hij.

II

Daar was een grafje gedolven;
De scholieren stonden er rond,
En een oude man boog met moeite
Nog ene knie naar de grond.

Het koele morgenwindje
Speelde om zijn haren zacht;
Het gele kistje zonk neder:
Arm knaapje, wie had dat gedacht!

Hij keerde terug naar zijn woning,
De oude vader, en weende zo zeer,
En lei het zilvren uurwerk
In 't oude schuifken weer.

woensdag 19 maart 2014

'Flater van de week': Uit de vastenboodschap van Johan Bonny; 'Bisschop' van Antwerpen:

"Wat was Goede Vri­jdag anders dan het opper­ste samen­gaan van die twee: vri­jheid en sol­i­dariteit. Waarom kwam Jezus op een kruis terecht? Enerz­i­jds omdat Hij vrij wilde zijn: vrij om van de waarheid te getu­igen, vrij om te zeggen en te doen wat de Geest Gods Hem ingaf, vrij om zijn leven te geven voor zijn vrien­den. Anderz­i­jds omdat Hij sol­idair wilde bli­jven: sol­idair met kansarme en gebro­ken mensen, solidair met de marte­laren van alle tij­den, sol­idair met een zwakke en zondige mensheid. Het maakte zijn leven niet tot een suc­cesver­haal."

Enkele bedenkingen:

"Vri­jheid en sol­i­dariteit?"

"Vrij om zijn leven te geven voor zijn vrien­den?"

Op het Kruis was Christus... "Sol­idair?"  

"Sol­idair met kansarme en gebro­ken mensen?"

"Solidair met de marte­laren van alle tij­den?"

"Sol­idair met een zwakke en zondige mensheid?"

"Het maakte zijn leven niet tot een suc­cesver­haal?" 

Hoe is het mogelijk, dat een bisschop zo een ongelofelijke onzin kan uitkramen???Uit de Mechelse Catechismus:

88. Waarom noemen wij Jezus Christus onze Verlosser?


Wij noemen Jezus Christus onze Verlosser, omdat Hij door zijn lijden en dood aan de goddelijke rechtvaardigheid voor al onze zonden heeft voldaan, en ons zo verlost heeft van de slavernij van de duivel en van de eeuwige dood der hel.89. Wat is het mysterie van de verlossing?

Het mysterie van de verlossing is het mysterie van Jezus Christus die op het kruis gestorven is om alle mensen vrij te kopen.


 

90. Waarom noemen wij Jezus Christus onze Zaligmaker?

Wij noemen Jezus Christus onze Zaligmaker, omdat Hij door zijn lijden en dood het leven der genade en de zaligheid voor ons heeft verdiend, en, door zijn voortdurende inwerking op onze ziel, dat leven in ons voedt en ondersteunt.85. Worden dus alle mensen zalig?

Neen, niet alle mensen worden zalig, maar alleen zij die de middelen gebruiken om aan de verdiensten van Jezus' lijden en dood deelachtig te worden.


De Novus Ordo 'Narrenmesse' van Ochsenhausen:


dinsdag 18 maart 2014

Burgemeester van Jalhay is misnoegd over het mirakel in zijn dorp...

‘Lichtgevend Mariabeeld naar veilige plaats gebracht’

Het lichtgevend Mariabeeld uit Jalhay, in de provincie Luik, is verwijderd uit de woning van de eigenaars. Het werd overgebracht naar ‘een beveiligde plaats met het oog op een expertise’, zo meldt de gemeente in een communiqué.

Het beeldje licht sinds 15 januari elke avond op en trok inmiddels al heel wat nieuwsgierigen en gelovigen naar het dorpje Sart-Station. Zo waren er gisteren 1.500 belangstellenden.

De burgemeester wilde het beeldje weg omdat het voor overlast zorgde. Het weghalen moet de rust van de inwoners van het dorp verzekeren en voorkomen dat het beeldje beschadigd wordt nog voor het onderzocht kan worden, klinkt het.

Eerder was al gezegd dat wetenschappers van de universiteit van Luik het beeldje gingen onderzoeken. Dinsdagnamiddag staat er een werkvergadering op het programma met experts van de universiteit van Luik. Wanneer en hoe de expertise zal gebeuren, is nog niet beslist.

Bron: Belga

TOT ZOVER DE GODSDIENSTVRIJHEID IN DIT LAND.


Nature: "Bewijs voor inflatie van het heelal na de 'Big Bang'"

Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze voor het eerst golven gezien hebben in het weefsel van het universum, wat het eerste directe bewijs zou vormen voor het feit dat het universum een gigantische en zeer snelle uitbreiding heeft meegemaakt, onmiddellijk na de Big Bang. Als de bevindingen bevestigd worden, kunnen ze de ontdekkers wel eens een Nobelprijs opleveren.

Bron: De RedactieEchter;

De Big Bang theorie is onder meer gebaseerd op de vermeende waarneming van het voortdurend uitdijende heelal, in het bijzonder de roodverschuiving van de spectraallijnen en van licht van verre sterrenstelsels, het dopplereffect. De algemene relativiteitstheorie is op dit punt echter nog niet volledig, aangezien het idee van een oneindig grote dichtheid strijdig is met de fundamentele wetten van de natuurkunde.

Het punt is, dat de hypothese van een uitdijend heelal fout is!


Amerikaanse wetenschappers zeggen dat ze voor het eerst golven gezien hebben...

zondag 16 maart 2014

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in Jalhay 

 Het dorp Jal­hay bij Luik is in de ban van een Mari­abeeld dat ‘s avonds licht geeft. Het beeld staat in het huis van een echt­paar dat inmid­dels tot hon­der­den ‘pel­grims’ over de vloer kri­jgt. Het echt­paar staat bezoek­ers toe tussen 19 en 21 uur. De lokale poli­tie moet de toe­stroom van mensen uit heel Bel­gië, maar ook uit Ned­er­land en Frankrijk, in goede banen lei­den. Onder­tussen is er een onder­zoek ingesteld naar de aard van het fenomeen.

Het beeldje van 30 cen­time­ter dat door het gepen­sioneerde echt­paar enkele jaren gele­den aangeschaft werd in Ban­neux, geeft sinds 15 jan­u­ari van dit jaar, de ver­jaardag van de eerste ver­schi­jn­ing van Maria in 1933 in Ban­neux, een beschei­den hoeveel­heid licht af. De pas­toor van het dorp heeft het ver­schi­jnsel gecon­sta­teerd en gemeld bij de biss­chop van Luik, Mgr. Jean-Pierre Delville. Deze heeft de rec­tor Léo Palm van het bede­vaart­so­ord Ban­neux, ‘Maagd der Armen’, ges­tu­urd om de zaak nader te onder­zoeken.

Palm zegt over het fenomeen: “De Heilige Maagd geeft licht bij valavond. Geen fel licht, geen flu­o­rescerend licht en zon­der aan­wi­js­bare licht­bron. Ik zeg niet dat het boven­natu­urlijk is, maar ik heb ook geen natu­urlijke verk­lar­ing”. Er zou al sprake zijn van een mirac­uleuze genez­ing: “Een man die was komen bid­den, had al twaalf jaar eczeem aan beide han­den. Twee dagen later was hij genezen, ter­wijl hij daar niet eens voor had gebe­den. Ook in Ban­neux is er een heilzame bron en toch een keer per jaar komen mensen mij vertellen dat ze van kanker zijn genezen, of van een ver­lamde schouder.”

Gis­teren heeft er inmid­dels een ver­gader­ing plaats­gevon­den in het gemeen­te­huis met het echt­paar, de gemeen­telijke over­heid, de poli­tie en de rec­tor van het bede­vaart­so­ord Ban­neux. Het echt­paar heeft gezien de grote toeloop over­wogen het beeld aan het heilig­dom toe te vertrouwen. Besloten is om de uni­ver­siteit van Luik een com­missie van deskundi­gen samen te laten stellen om con­form de wens van de biss­chop het fenomeen weten­schap­pelijk te onder­zoeken. De Luikse biss­chop stelt voor alle duidelijkheid “dat de Kerk niet over­gaat tot een offi­ciële erken­ning van de feiten, maar zich beperkt tot een erken­ning dat ze niet in tegen­stelling staan tot de bood­schap van het evan­gelie”.

Bron: Rorate / La Libre / De Stan­daard

Een beetje jammer, dat volgens de gemeente, Onze-Lieve-Vrouw te veel 'overlast' veroorzaakt.

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in Jalhay


Vierge Sainte


De begrafenis, mét Heilige Mis, van José Kardinaal Policarpo, de Emeritus-Aartsbisschop van Lissabon, op 14 maart 2014

Aanvang van de uitvaart

Kist van Kardinaal Policarpo

De Patriarch van Lissabon, D. Manuel Clemente, begroet de president

Gelukkig is men in Portugal nog in staat om een indrukwekkende liturgie te celebreren;
hetgeen in België definitief tot het pre-conciliaire verleden behoort...

Mét Heilige Mis!

De begrafenisprocessie komt aan bij het Mosteiro de São Vicente de Fora;
de laatste rustplaats van de patriarchen van Lissabon

Laten we bidden voor de zielerust van de Kardinaal...

vrijdag 14 maart 2014

'Flater van de week': Broederlijk Delen schrijft:

"Onze jaarlijkse campagne heeft plaats tijdens de vasten. We laten ons daarbij inspireren door onze partnerorganisaties in het Zuiden. Van hen leren we tot harmonie te komen, met onze medemensen, met de natuur, met God."

Dit is het nieuwe heidendom van 'Broederlijk Delen':

De aanbidding van de aarde die onze 'moedergodin' zou zijn.


Quote:

"De moedergodin is het symbool van de aarde zelf, die leven geeft en voor voedsel zorgt. De diepe eerbied die we haar verschuldigd zijn werd door natuurvolken altijd begrepen. Ze draagt vele namen maar de bekendste is Gaia, die de oude Grieken haar gaven. Is het verwonderlijk, dat in de rapporten van milieudeskundigen weer steeds vaker de naam Gaia valt? Het Amerikaanse begrip 'Gaia Conciousness' wil alle kinderen van 'Moeder Aarde' bewust maken van haar schoonheid en rijkdommen, die we in de afgelopen jaren hebben geschonden en verkwist."


= HEIDENDOM

Novus Ordo Carnaval


donderdag 13 maart 2014

De maskers vallen: Het 'christelijke' opinieweekblad 'Tertio' trekt de vrijmetselaar Luc Van der Kelen aan als columnist...

Het christelijke opinieweekblad 'Tertio' heeft Luc Van der Kelen, gewezen hoofdredacteur en politiek commentator van 'Het Laatste Nieuws' aangetrokken als columnist.

"Voortaan zal ook in Tertio een van de meest gezaghebbende mediastemmen in Vlaanderen regelmatig zijn licht laten schijnen over wat hem in de actualiteit en daarbuiten, dichtbij en verder af, treft. In zijn eerste column die morgen verschijnt, zoomt hij in op de 'moeder aller verkiezingen' op 25 mei", stelt Tertio-hoofdredacteur Geert De Kerpel.

["Gezaghebbend"! Lachwekkend!]

"Tertio wil een diepgravend, kritisch en beschouwend weekblad zijn, vertrekkend van een eerlijke analyse van de (nieuws)actualiteit rond zingeving, cultuur en maatschappij in binnen- en buitenland. Specifiek aan Tertio is de overtuiging dat de christelijke inspiratie - in al haar verscheidenheid en veelstemmigheid [De vrijmetselarij is dus een officieel onderdeel van de 'Vlaamse kerk'!] - op een eigen en onvervangbare manier bijdraagt aan de humanisering van de samenleving en de wereld [Het gaat dus over "de humanisering van de samenleving en de wereld".]. Al wie kritisch-opbouwend zijn stem in het maatschappelijke debat wil verheffen, is welkom", aldus De Kerpel [Allen welkom, behalve de Katholieken!]. Voor hem hoort Luc Van der Kelen, vrijmetselaar en zelfverklaard 'christelijk agnost', in dit rijtje thuis. [Wat is een 'christelijk agnost'? Een Christen is géén agnost!]

In het interview dat Tertio naar aanleiding van Kerstmis met hem had (24 december 2013), verwoordde de gewezen hoofdredacteur en politiek commentator van Het Laatste Nieuws het zelf als volgt: "Uiteindelijk hebben christenen en vrijmetselaars hetzelfde oogmerk: de wereld beter maken; het samenleven tussen mensen gelukkiger, aangenamer en rechtvaardiger maken. We zijn 'two of a kind' [Christenen aanbidden God. Vrijmetselaars aanbidden de duivel!].  Daarin moeten we elkaar toch kunnen vinden. Mijn boodschap is er een van mensen met elkaar te verbinden - 'religare'. Verbinden is per definitie een religieuze opdracht". "Tertio neemt met overtuiging de uitgestoken hand aan", besluit De Kerpel.

Bron: Kerknet


woensdag 12 maart 2014

Vastenretraite op zijn 'Benedictijns':CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK II - VOLK VAN GOD
DEEL II - HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I - Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I - Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I - De Paus

331 - De Bisschop van de Kerk van Rome, in wie het door de Heer alleen aan Petrus, de eerste van de Apostelen, verleende en aan diens opvolgers over te dragen ambt voortbestaat, is het hoofd van het Bisschoppencollege, Plaatsbekleder van Christus en Herder van de gehele Kerk hier op aarde; daarom bezit hij krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellijke en universele gewone macht in de Kerk, die hij altijd vrij kan uitoefenen.Gerhard Ludwig 'kardinaal' Müller, op 25 februari 2014 gekleed in een Peruviaanse 'poncho', samen met Gustavo Gutierrez, de 'vader van de bevrijdingstheologie'...dinsdag 11 maart 2014

Vormelingendag Antwerpen 2014 - Spelletjes met de bisschop...

Circus
Nog meer circus...
Spel

Nog meer spel...

Vreemde 'spelletjes'...

In WAT worden de 'vormelingen' eigenlijk 'gevormd'?

Hier zien we Johan Bonny. Waar zit 'deken' Jef Barzin?

maandag 10 maart 2014

Over de zogenaamde 'Abdicatie' van Paus Benedictus XVI

14-09-2012 - Eurocrisis duurt al veel te lang, tijd om ‘spaarpotje’ Vaticaan open te breken?

De schuldencrisis in de eurozone blijft maar doorwoekeren en het geld raakt op. Waar kunnen Europese overheden nog geld vandaan halen? Het Vaticaan.

De Katholieke Kerk is een van de laatste instituten in Europa waar nog geld te halen valt, het Vaticaan geniet van oudsher veel belastingvoordelen en privileges. Daarom staan Europese regeringsfunctionarissen te popelen om die te beperken, schrijft The Washington Post.

De krant bespreekt onder andere het geval van gemeenteraadslid Ricardo Rubio uit het Spaanse Alcala. Een van de voorvechters om een belasting in te stellen op kerkeigendommen die gebruikt worden voor niet-religieuze activiteiten. Omdat de Katholieke Kerk in Spanje een van de grootste landeigenaren is - met onder meer scholen, sportvelden en restaurants - denkt Rubio dat de Kerk jaarlijks drie miljard euro aan belastingen kan betalen. En Spanje heeft extra inkomsten nodig nu het mogelijk noodsteun moet krijgen van de ECB en het IMF.

Maar niet alleen in Spanje tornen ze aan de positie van de Kerk. In Italië, waar notabene het Vaticaan nog altijd zeer veel macht geniet, riep premier Mario Monti op tot een belasting op de eigendommen van het Vaticaan die gebruikt worden voor commerciële doeleinden. In Ierland probeert de minister van Onderwijs het monopolie van de kerk op scholen te doorbreken.

Bron: NRC

Link:

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/09/14/eurocrisis-duurt-al-veel-te-lang-tijd-om-spaarpotje-vaticaan-open-te-breken/Financially troubled parts of Europe consider taxing Church properties

Europe’s deepening debt crisis - Thousands of public officials who have seen the financial crisis hit their budgets are chipping away at the various tax breaks and privileges the church has enjoyed for centuries. But the Church is facing its own money troubles.

Bron: The Washington Post

Link:

http://www.washingtonpost.com/business/economy/financially-troubled-cities-in-spain-consider-taxing-church-properties/2012/09/13/3b62c736-f842-11e1-8398-0327ab83ab91_story.html

vrijdag 7 maart 2014

Over Paus Benedictus XVI en zijn 'abdicatie'...

HISTORIEK:

18-07-2012 - Witwassen in Vaticaan te makkelijk, ‘kan veel transparanter’

03-01-2013 - Geen elektronische betalingen meer in het Vaticaan

11-02-2013 - Paus Benedictus XVI kondigt aan dat hij zal aftreden

12-02-2013 - Pinnen kan weer in Vaticaanstad

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/03/over-paus-benedictus-xvi-en-zijn_6.html
 


14-02-2013 - OIR -  “Opere di Religione”


In 2009 werd  Ettote Gotti Tedeschi, overigens de oom van de echtgenote van de voormalige Franse president Carla Bruni, gevraagd om orde te scheppen bij de “Opere di Religione” of ook wel genoemd de IOR ( Insitute for Works of Religion ) de in meer gewone termen Vaticaanse Bank genoemde financiële instelling, die het geld van het Vaticaan beheert. Tedeschi ging voortvarend te werk, zo voortvarend dat hij op een aantal zaken stootte die het daglicht niet konden velen en de aandacht getrokken hadden van het Italiaanse OM dat een onderzoek naar illegale financiële transacties vermoedde.

De Italiaanse officier van Justitie die het onderzoek leidde was er achtergekomen dat het IOR een bedrag van € 23 miljoen [Schokkend!] het Vaticaan had uitgesluisd zonder hiervoor toestemming te hebben [Wie had die toestemming dan moeten geven? Vaticaanstaat is een soevereine natie die Italië niet om 'toestemming' hoeft te vragen.]. Het geld ging voor het grootse gedeelte naar een filiaal van de Morgan Stanley Bank in het Duitse Frankfurt, terwijl een klein bedrag werd overgemaakt naar de Banca del Fucino. De Italianen konden deze transactie onderscheppen, nadat zij waren gewaarschuwd door het filiaal van de Banca Artigiano in Rome die de € 23 miljoen hadden ontvangen met verzoek om het geld door te sturen. De Banca Artigiano die de zaak niet vertrouwde waarschuwde de Italiaanse autoriteiten.

Reeds eerder lag het Vaticaan onder vuur omdat ook in 2009 er getracht was cheques afkomstig van de Vaticaanse Bank te incasseren bij de Unicredit Bank waarbij valse namen gebruikt werden. Het ging toen om bedragen van meer dan een half miljoen. Daar de Italiaanse autoriteiten witwasserij op grote schaal [Staten rekenen in miljarden, niet in miljoenen!] vermoedden en er ook nog een bewijs op tafel kwam dat er € 650.000 werd getracht op te nemen van een rekening die het Vaticaan had bij een Romeins filiaal van de Intese San Paolo Bank, werd er ingegrepen, daar volgens de Italiaanse Officier van Justitie het hier gaat om financiële fraude die plaats vindt op Italiaans grondgebied, maar de “aanstichters” zich in het Vaticaan bevinden [Waarover Italië géén zeggenschap heeft.].

De woordvoerder van het Vaticaan Federico Lombardi liet een verklaring uitgaan, waarin gesteld werd dat het Vaticaan juist alle pogingen ondernam om geld witwasserij tegen te gaan.

Toen echter Tedeschi nog maar details aan het licht bracht werd hem in Mei 2012 te verstaan gegeven dat hij zijn werk niet goed verrichtte, incompetent was en beter kon gaan. Hiermee kwam de IOR zonder baas en pas afgelopen week vertelde Federici Lombardi aan de pers, dat een nieuwe directeur in de komende weken zou worden aangesteld.

Inmiddels bleek dat gedurende enige tijd, e.e.a. heeft ook in de pers gestaan, de Vaticaanse pinautomaten het niet meer deden en los van het feit dat je geen geld meer op kon nemen in het Vaticaan, je ook geen aankopen meer kon doen met je kaart. Een harde slag voor de inkomsten die het Vaticaan voor een groot gedeelte ontvangt via de verkoop van allerlei prullaria.

Opmerkelijk is, dat het geld dat via deze automaten gepind kon worden en de betalingen die gedaan werden allemaal werden beheert via een rekening van het Vaticaan bij de Deutsche Bank die her den der onder vuur ligt wegens illegale transacties en daarvoor in de USA reeds een giga-bekeuring heeft moeten betalen. De Deutsche Bank moest op verzoek van de Nationale Italiaanse Bank stoppen met het verlenen van financiële diensten aan het Vaticaan, omdat inmiddels overduidelijk was geworden dat het IOR op geen enkele wijze voldoet aan de transparency-voorwaarden die er momenteel door de controlerende autoriteit MoneyVal gesteld worden aan banken, juist om witwassen te voorkomen. [Dit zijn leugens! Je kan je trouwens de vraag stellen, waarom Deutsche Bank moet stoppen met haar betaalautomaten in het Vaticaan, terwijl het net, volgens de media, de Vaticaanse Bank is die "geld witwast om er het terrorisme mee te financieren". Terwijl hier net gesteld werd, dat Deutsche Bank verdacht is! Eén van de grootste banken van de wereld. Hetgeen de media ons presenteren, is bijzonder ongeloofwaardig!

Is het niet eerder, dat de aanwezigheid van Deutsche Bank in het Vaticaan een doorn in het oog was van de Italiaanse autoriteiten? Zeker voor Mario Monti, de toenmalige premier en bankers-boy van Goldman-Sachs in New York, USA...

Mario Monti die nota bene lid is van de 'denktanks' Friends of Europe, Bruegel, de Trilaterale Commissie, en deelnemer is aan de Bilderberg-conferenties.]

Echter hoe kwam deze lawine van opeenvolgende openbaringen tot stand? U herinnert zich nog dat vorig jaar de butler van de paus werd ontslagen, even kortstondig in een Romeinse gevangenis terechtkwam en daarna van de paus “gratie” ontving. Volgens welingelichte Italiaanse bronnen had  Paolo Gabriele geheime documenten ontvreemd, werd in de herfst van 2012 veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf maar kwam kort na de kerst weer vrij. Er wordt gesuggereerd dat Gabriele kennis had van voor het Vaticaan belastende bewijzen die IOR directeur Tedeschi had verzameld en deze aan de pers wilde doorspelen.

Overigens is het geautomatiseerde betalingsverkeer van het Vaticaan weer hersteld nu met medewerking van de Zwitserse firma ADUNO S.A. en kan het Vaticaan opgelucht ademen daar met 5 miljoen bezoekers per jaar aan het Vaticaan, de handel in souveniers van uitermate groot belang is.

Bron: Geen Nieuws

Het ligt toch voor de hand, dat het verdwijnen van Deutsche Bank uit het Vaticaan direct gelinkt kan worden aan de zogenaamde 'abdicatie' van Paus Benedictus XVI.

Ook hier is er sprake van een staatsgreep!

Italië mengde zich in de interne aangelegenheden van Vaticaanstaat.

Dit leidde tot het gedwongen ontslag van Paus Benedictus XVI, die volgens het Canonieke Recht, nog steeds het wettige staatshoofd én dus Paus is, net omdat zijn ontslag onder dwang gebeurde! 

donderdag 6 maart 2014

Over Paus Benedictus XVI en zijn 'abdicatie'...

HISTORIEK:


03-01-2013 - Geen elektronische betalingen meer in het Vaticaan

11-02-2013 - Paus Benedictus XVI kondigt aan dat hij zal aftreden

12-02-2013 - Pinnen kan weer in Vaticaanstad

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/03/over-paus-benedictus-xvi-en-zijn.html


Waarom waren er geen elektronische betalingen meer mogelijk in het Vaticaan op 03-01-2013?

De reden is deze:


18-07-2012 - Witwassen in Vaticaan te makkelijk, ‘kan veel transparanter’


De bank van het Vaticaan voldoet nog lang niet aan de internationale en Europese eisen van financiële transparantie.

Het Vaticaan schiet bovendien ernstig tekort bij het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, blijkt uit onderzoek van toezichthouder Moneyval van de Raad van Europa.

In totaal voldoet het Vaticaan aan 22 van de 49 normen. Zestien normen gelden als het meest belangrijk. Aan zeven daarvan voldoet de pauselijke zetel niet. De leiding van het Vaticaan wordt door Moneyval scherp bekritiseerd en moet binnen een jaar in een voortgangsrapport laten weten welke maatregelen zullen worden genomen om de naleving van de normen te gaan verbeteren.

De meest recente ontwikkelingen zijn niet meegewogen. De situatie tot februari van dit jaar is beoordeeld door het gezaghebbende Europese instituut. Volgens Moneyval hoort het Vaticaan nog lang niet op de ‘witte lijst’ van landen die adequate maatregelen hebben genomen tegen witwassen, het doorsluizen van geld naar terroristische organisaties en belastingontduiking.

Het Instituut voor Religieuze Werken is herhaaldelijk in opspraak geraakt. Onlangs legde de Italiaanse Justitie beslag op 23 miljoen euro aan fondsen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar Vaticaanse betrokkenheid bij witwaspraktijken. Om die reden werd topbestuurder Tedeschi in mei weggestuurd.

In maart nog sloot de Amerikaanse bank JPMorgan Chase een Vaticaanse rekening [1 rekening!] omdat niet werd gereageerd op dubieuze transacties. Daarnaast was het Vaticaan het middelpunt van uitgebreide speculatie over zakelijke corruptie en machtsmisbruik, gevoed door uitgelekte geheime documenten.

De Raad van Europa wil dat er wordt gewerkt aan het toezicht. Moneyval constateerde dat er veel onduidelijkheid bestaat over de rol, verantwoordelijkheid, macht, onafhankelijkheid en het gezag van de financiële toezichthouder van de Vaticaanse bank die verleden jaar werd opgericht.

Moneyval doet onderzoek naar de normen die er zijn om witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan. Het is voor het eerst dat de bank van Vaticaanstad, met enkel vestigingen binnen de muren van het Vaticaan, is onderzocht. Het instituut geeft de Heilige Stoel het dringende advies dat het Instituut voor Religieuze Werken op korte termijn een onafhankelijk toezicht krijgt.

Bron: ZapLog.nl/Reuters

Bericht op Reuters:

http://www.reuters.com/article/2012/07/18/us-vatican-moneyval-idUSBRE86H1DH20120718


Enkele bedenkingen:

Het Vaticaan zou dus volgens de roddels "geld witwassen om het terrorisme te financieren"...

Het Vaticaan voldoet echter aan 22 van de 49 Moneyval-normen.

Ter vergelijking de FATF-ranking:

België doet het voor een keertje 'goed' en voldoet aan 21 normen (tweede kolom). Toch zou het Vaticaan het nog beter doen dan België, aangezien het aan 22 normen voldoet (België zit in FATF, het Vaticaan niet. Maar, FATF is vrijwel identiek aan MONEYVAL). Luxemburg voldoet slechts aan welgeteld 1 FATF/MONEYVAL-norm. Toch worden de betaalautomaten daar niet afgesloten.

zaterdag 1 maart 2014

Over Paus Benedictus XVI en zijn 'abdicatie'...

3-1-2013 - Geen elektronische betalingen meer in het Vaticaan

In het Vaticaan kan alleen nog met contant geld worden betaald, omdat de Italiaanse centrale bank [Lees: Mario Monti] het elektronische betalingsverkeer naar de stadstaat heeft afgesloten. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera donderdag. Ook toeristen kunnen daardoor hun museumkaartjes en souvenirs niet meer afrekenen met een pinpas of creditcard.

Vaticaanstad zou volgens de krant niet voldoen aan de Europese eisen om witwassen [Absurde claim!] te voorkomen. Daarom is het voor Italiaanse banken verboden om nog zaken te doen in de stadstaat. Het Vaticaan is al wel bezig maatregelen te treffen tegen witwassen.

De stadstaat is op zoek naar een niet-Italiaanse bank die het elektronische betalingsverkeer snel voor zijn rekening wil nemen. Het Vaticaan wil niet reageren op de zorgen van de Italiaanse centrale bank, die ook geen commentaar geeft.

Vorig jaar waren de toeristen, die onder meer de beroemde Sixtijnse Kapel bezochten, goed voor meer dan 90 miljoen euro aan inkomsten. Vaticaanstad verwelkomde in 2012 5 miljoen toeristen.

Bron: Algemeen Dagblad

Link:

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3371769/2013/01/03/Geen-elektronische-betalingen-meer-in-het-Vaticaan.dhtml11-02-2013 - Paus Benedictus XVI treedt af

Paus Benedictus XVI legt op 28 februari om 20 uur zijn functie neer. Dat maakte hij vandaag bekend op een consistorie in het Vaticaan. De paus heeft naar eigen zeggen door zijn leeftijd "niet meer de kracht heeft om de kerk te leiden". Benedictus wordt later dit jaar 86.

Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel. Normaal wordt een paus pas opgevolgd na zijn overlijden. De laatste paus die ontslag nam was Gregorius XII. Die deed dat in 1415 om politieke redenen en maakte zo een einde aan het schisma. De vorige paus die uit vrije wil zijn ambt neerlegde, was Celestinus V in 1294.

Benedictus staat sinds april 2005 aan het hoofd van de Katholieke Kerk. Hij volgde toen Johannes Paulus II op.

Moeilijk stappen

Volgens zijn broer Georg Ratzinger had de arts van Benedictus XVI de paus aangeraden geen transatlantische reizen meer te ondernemen. Ook bij het stappen ondervond de kerkleider toenemend moeilijkheden.

Bron: Gazet van Antwerpen

Link

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1329882/paus-benedictus-treedt-af.aspx12-02-2013 - Pinnen kan weer in Vaticaanstad

Na ruim een maand [en een dag na de aankondiging van de abdicatie van Paus Benedictus XVI] kan er weer worden gepind in Vaticaanstad. Sinds 1 januari waren geldautomaten en pinsystemen geblokkeerd, omdat het Vaticaan zich niet zou houden aan Europese regels tegen het witwassen van geld.

Het Vaticaan heeft nu een bedrijf in Zwitserland bereid gevonden om het elektronisch betalingsverkeer te verzorgen. Daarmee omzeilt het land de Europese regels en kunnen de pinautomaten weer worden aangezet. Tot 1 januari verzorgden Italiaanse banken het pinnen in Vaticaanstad.

"Ondanks het terugtreden van de paus worden er problemen opgelost", grapte een woordvoerder van het Vaticaan.

Bezoekers van het kleinste land ter wereld moesten bijna anderhalve maand contant betalen. Dat leidde tot drukte bij souvenirwinkels en lange rijen voor musea.

Het komt het Vaticaan goed uit dat de pinproblemen zijn opgelost, omdat het terugtreden van de paus waarschijnlijk veel extra toeristen trekt. [Of hoe elk 'nadeel' toch ook weer zijn voordeel heeft. Toevallig of niet!]

Bron: NOS

Link:

http://nos.nl/artikel/473445-pinnen-kan-weer-in-vaticaanstad.html

Zoals altijd gaat het over geld... de Bank... IOR...

Uit de Codex van het Canonieke Recht

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke Recht
BOEK II  -  VOLK VAN GOD
DEEL II  -  HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I  -  Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I  -  Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I  -  De Paus

332 § 2 "Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt.
"

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer