maandag 30 december 2013

De toespraak van 'rabbijn' Abraham Skorka, op 11 oktober 2012, ter gelegenheid van zijn eredoctoraat van de 'Katholieke' Universiteit van Argentinië, dat hij uit de handen van Jorge 'Kardinaal' Bergoglio S.J. ontving:

Abraham Skorka bedankt eerst en vooral de aanwezige Israëlische en Duitse ambassadeurs. Vervolgens zegt hij dat de wortels van het anti-semitisme zich ontwikkeld hebben in de theologie van de Katholieke Kerk en in de theologie van de Russisch-Orthodoxe kerk. Dit is natuurlijk een loopje nemen met de waarheid, aangezien het Nazisme en het Communisme duidelijk neo-paganistische ideologieën waren die niets met de Katholieke Kerk te maken hebben. Integendeel, de Katholieke Kerk heeft het Nazisme en het Communisme altijd bestreden.

Daarna prijst Skorka 'Kardinaal' Kasper en zijn boek: "De God van Jezus Christus". De Spaanstalige versie van het boek werd in 2011 gepubliceerd. Skorka noemt Kasper een "zeer religieus" man, zoals zou moeten blijken uit het voorwoord van het boek.

Vervolgens verwijst Skorka naar Augustin 'Kardinaal' Bea, S.J., die door Paus Johannes XXIII tot kardinaal werd gecreëerd. Ter informatie... Op 6 juni 1960 werd Bea de eerste president van het nieuw ingestelde 'Secretariaat voor de Eenheid der Christenen'. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de opstelling van verschillende sleuteldocumenten die voortkwamen uit het Tweede Vaticaanse Concilie. Tijdens het Concilie had hij verschillende aanvaringen met zijn behoudende tegenvoeter binnen de Romeinse Curie, Alfredo Ottaviani.

Dan praat Skorka over het feit hoe de Joods-Katholieke betrekkingen zijn verbeterd, en vermeldt Nostra Ætate.

Vervolgens maakt Skorka een praatje over hoe hij ingenomen is met het humanisme en het naturalisme, alhoewel hij geen gebruik maakt van deze exacte woorden. Het humanisme en het naturalisme zouden zich volgens Skorka bewegen "voorbij de theologische verschillen".

Met andere woorden, "theologie is slecht en humanisme is goed".

Skorka blijkt dus eerder een zeer liberale vrijzinnige te zijn.

Op het einde zoekt Skorka oogcontact met Bergoglio e.a. en zegt dat we in afwachting zijn van de 'Messias'!?

Bergoglio e.a. juichen hem geestdriftig toe!

De woorden van Skorka zijn nog niet eens zo schokkend, wegens weinig origineel. Maar, schokkend is wel, dat deze woorden blijkbaar het denken van Bergoglio vertolken!!!Vrijmetselaarsgroet: 'The Five Points of Fellowship': voet tegen voet, knie tegen knie,
borst tegen borst, hand op de rug en wang aan wang. Dan fluistert de Grootmeester: "Mah-Ha-Bone"

Bergoglio en Skorka


Zie ook:

Bergoglio bij het beeld van de Immaculata op 8 december 2013! Waarlijk een 'annus horribilis' voor de Kerk! Men lacht met de gelovigen!


http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/bergoglio-bij-het-beeld-van-de_10.html

zondag 29 december 2013

Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer zegt: "De Kerk heeft niet de bevoegdheid om de Woorden en de Geboden van God te relativeren."

Die Kirche hat keine Autorität, die Gebote Gottes zu relativieren

27.12.2013

Glaubenspräfekt Müller: Bischofskonferenzen „Koordinatoren, nicht Vize-Päpste“ – Kardinal Meisner warnt vor Anpassung an Zeitgeist

Müller wörtlich: „Die Kirche hat keine Autorität, die Worte und Gebote Gottes zu relativieren.“

"De Kerk heeft niet de bevoegdheid om de Woorden en de Geboden van God te relativeren."

"Nationale 'kerken' bestaan niet."

"De voorzitters van de nationale bisschoppenconferenties zijn géén vice-pausen."

"Er zijn géén twee pausen."

"De hertrouwde gescheidenen zullen ook in de toekomst géén Communie krijgen."

"Noch de Paus, noch een Synode, kunnen hertrouwde gescheidenen tot de Sacramenten toelaten."

"Om de Sacramenten te kunnen ontvangen, moet men aan een aantal objectieve criteria voldoen."

"De Kerkelijke Leer mag niet aan de omstandigheden worden aangepast."

"De Kerk is géén politieke partij die enquêtes organiseert om tot een consensus te komen."

Bron: Die Tagespost

Link:

http://www.die-tagespost.de/Die-Kirche-hat-keine-Autoritaet-die-Gebote-Gottes-zu-relativieren;art456,148531ZIE OOK:

De Aartsbisschop van Freiburg, Robert Zollitsch, zegt: "Abortus is géén mensenrecht"

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/12/de-aartsbisschop-van-freiburg-robert.html

In 2013 sloten 93 abortus-'klinieken' in de VS hun deuren... Een nieuw record!

Onze-Lieve-Vrouw is onze Voorspreekster; onze "Advocata Nostra"


maandag 23 december 2013

Godfried 'Kardinaal' Danneels over de 'methode' van Bergoglio: "Ge moet op een muis niet kloppen met een hamer, die is lang weg. Maar, ge moet ze aantrekken met wat voedsel te leggen of wat gif." - GIF is inderdaad het woord! Bergoglio strooit GIF in de geesten van de mensen!

Godfried 'Kardinaal' Danneels steekt Léonard links en rechts voorbij...

Het psychogram van allen die in het pedofilieschandaal verwikkeld waren, is gekenmerkt door o.a. theatraal gedrag (= histrioniek).

De theatrale persoonlijkheidsstoornis (TPS) is een persoonlijkheidsstoornis die zich kenmerkt door overdreven emotionele uitingen en het zoeken van aandacht. De stoornis openbaart zich doorgaans in de vroege volwassenheid.

TPS-lijders komen in eerste instantie over als levendig, uitbundig, enthousiast, charmant, flirten veel en zijn meestal in staat op hoog niveau te functioneren. Ze gebruiken seksuele verleiding om aandacht te krijgen, ook als hun omgeving dit ongepast vindt. Bijvoorbeeld door het promoten van het zogenaamde 'homo-huwelijk'.

De emotionele uitingen van TPS-lijders zijn vaak sterker dan in de context verwacht wordt. Ze worden onrustig, kwaad of depressief als ze naar hun oordeel te weinig aandacht krijgen. Vaak beschouwen ze hun persoonlijke relaties als diepgaander dan ze in werkelijkheid zijn. Hierdoor zijn ze vatbaar voor depressies. In ernstige gevallen kunnen korte psychotische episoden optreden.

De oorzaak van de stoornis is onbekend, maar mogelijk spelen jeugdtrauma's en erfelijkheid een rol.


Het DSM-IV definieert de theatrale persoonlijkheidsstoornis als een aanhoudend patroon van overdreven emotionaliteit en aandacht zoeken. De stoornis uit zich in de vroege volwassenheid in verschillende situaties. De diagnose kan worden gesteld als sprake is van vijf of meer van de volgende situaties:

 • De persoon voelt zich niet op zijn gemak in situatie waarin hij niet in het centrum van de aandacht staat.
 • De communicatie tussen de persoon en anderen is vaak ongepast seksueel verleidelijk of provocatief.
 • De persoon vertoont een snelle en oppervlakkige overgang van emoties.
 • De persoon gebruikt consistent zijn/haar uiterlijk om aandacht te trekken.
 • De persoon heeft een oppervlakkig taalgebruik en heeft het niet over details.
 • De persoon vertoont overdreven en theatraal gedrag en overdrijft zijn/haar emoties.
 • De persoon is eenvoudig te beïnvloeden door anderen of door omstandigheden.
 • De persoon beschouwt relaties als intiemer dan ze in werkelijkheid zijn.

Deze mensen hebben gebrek aan empathie en schaamte. Men komt steeds weer voor de pinnen, verschijnt op de pauselijke Loggia, hetgeen voor dergelijke kerkelijke overheden uiterst belangrijk is, en er is een grote hang tot recidiveren. Men kan gewoon niet ophouden, men komt telkens weer opnieuw in de media.

Errare humanum est, perseverare diabolicum.

dinsdag 17 december 2013

Kerknet: "IPB vraagt dat systematische vermindering van aantal bedienaars van de eredienst een halt wordt togeroepen"

Het [ketterse] Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, het interdiocesaan overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse kerkgemeenschap waarin alle geledingen van de katholieke kerkgemeenschap vertegenwoordigd zijn [behalve de Katholieken], schreef een brief aan de Belgische bisschoppen met betrekking tot de verloning van de parochie-assistenten [!]. Daarin drukt het overlegorgaan van Vlaamse [vrijzinnige] leken zijn waardering uit voor wat de bisschoppen reeds ondernomen hebben. Tegelijk wordt gevraagd deze kwestie als hoge prioriteit verder op te volgen.

“Wij weten dat de bisschoppen zelf al oplossingen hebben gezocht en wij waarderen dit. Wij zien echter dat het ‘politieke spel’ van enkelen niet toelaat om de inzet van velen, waaronder de bisschoppen, te verzilveren. Om een toekomstgericht personeelsbeleid mogelijk te maken is het hoog tijd dat de systematische vermindering van het aantal bedienaars van de eredienst een halt wordt toegeroepen.”

“Het IPB betreurt dat waardevol potentieel in dienst van de geloofsgemeenschappen verloren gaat omwille van een eenzijdige invulling van het begrip ‘bedienaar van de eredienst’ [!]. Leken met degelijke vorming en grote verantwoordelijkheidszin worden tot op vandaag niet benoemd in de vrijgekomen plaatsen. Het IPB vraagt met aandrang deze kwestie prioritair te blijven opvolgen en wenst met de bisschoppen samen te ijveren voor een betere omkadering van de parochieassistenten en samen te werken aan een snelle doorbraak in het dossier. “

Bron: Kerknet


Parochie-assistenten zijn géén 'bedienaars van de eredienst'!!!

KAVlaanderen roept de Vlaamse bisschoppen op om de rol van 'parochie-assistent' volledig af te schaffen! 

vrijdag 13 december 2013

De abdicatie van Paus Benedictus XVI is waarschijnlijk ongeldig!

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht

332 - § 2 Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt.


Er zijn aanwijzingen dat:

1. De abdicatie van Paus Benedictus XVI NIET uit vrije wil geschiedde.

De abdicatie is bijgevolg ongeldig.


2. In de Latijnse tekst van de abdicatie staan taalfouten die de tekst onbegrijpbaar maken.

De abdicatie is bijgevolg ongeldig.


AAN BEIDE VOORWAARDEN OM TOT EEN GELDIGE ABDICATIE TE KOMEN, WERD DUS NIET VOLDAAN!!!

 

1. Paus Benedictus zou met de dood zijn bedreigd en zo gedwongen tot aftreden:

Opmerkelijk is dat het dreigement op 10 februari 2012 werd bekendgemaakt en dat de aankondiging van de abdicatie gebeurde op 11 februari 2013!
 
Exact één jaar later!


Link:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9073811/The-Pope-will-die-within-a-year-Vatican-assassination-fears-revealed.html
 

 

2.Over de taalfouten in de Latijnse tekst die de abdicatie ongeldig maken:Link:


http://www.ultimostiempos.org/7-noticias/150-bxvi

http://www.suscipedomine.com/forum/index.php?topic=4700.0Conclusie


Paus Benedictus XVI zou dus nog steeds de enige, legitieme Paus zijn!

donderdag 12 december 2013

Bert Claerhout van ‘Kerk&Leven’: "Actief pluralisme is verworden tot illusie"

Volgens hoofdredacteur Bert Claerhout van ‘Kerk&Leven’ spreekt de manier waarop de Senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken de uitbreiding van de euthanasiewet goedkeurde naar oordeelsbekwame minderjarigen die fysiek ondraaglijk lijden boekdelen over hoe onze politici aankijken tegen ethische kwesties.

“Het is overduidelijk dat het streven naar een morele consensus bij ethische debatten in ons land niet meer aan de orde is. Ideologische en politieke spelletjes winnen het van een serene besluitvorming die rekening houdt met de diverse sociale medespelers – levensbeschouwingen en religies inbegrepen. De eenzijdige berichtgeving in de media, in het bijzonder in het geval van euthanasie, versterkt die evolutie. Het zogenaamde ‘actieve pluralisme’ waarop velen het afgelopen decennium hun hoop hadden gevestigd, is verworden tot een illusie.”

“De realiteit leert dat godsdiensten, religies en wereldbeschouwingen – onder het motto godsdienst is privé – niet als ernstige partners in de cultuur- en samenlevingsopbouw worden aangezien, maar veeleer als relieken uit het verleden. Als het van Open Vld afhangt, zo bleek recentelijk op het partijcongres, moet de overheid zelfs stoppen met het financieren van religies en levensbeschouwingen. Meteen weten we welke plaats deze, en ongetwijfeld ook sommige andere partijen, nog toekennen aan godsdiensten en religies in het publieke domein: geen. Die bekrompenheid van denken laat zich maatschappelijk almaar scherper gevoelen.”

Bron: Kerknet/Kerk en leven


Beste Bert Claerhout,

In plaats van nu te komen jammeren, zou u misschien eens de hand in eigen boezem kunnen steken.

Wat heeft 'Kerk en leven' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Wat heeft 'Kerknet' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Wat heeft 'Tertio' gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?
 
NIETS!


Wat hebben de Belgische bisschoppen gedaan om de uitbreiding van de euthanasiewet tegen te houden?

NIETS!


Om gehoord te worden in het maatschappelijke debat, moet men eerst en vooral zijn mond durven open te trekken!

Vanuit de Kerk in Vlaanderen hebben we helemaal NIETS gehoord!

Waarom jammeren dat men niet gehoord is, wanneer men ook helemaal niets gezegd heeft?

Huichelaars!

"Vijgen na Pasen" zou ik zeggen, maar over euthanasie is het laatste woord nog niet gezegd!

maandag 9 december 2013

Leve de Traditie!

Mgr. Basile Mvé Engone; de Aartsbisschop van Libreville, Gabon

IPB-forum over 'Kerk van onderuit'...

Het IPB-Forum van zaterdag 7 december maakte kennis met een nieuwe vorm van missionair kerk zijn in Engeland. Liesbeth Pulinckx schetste de [ketterse] ‘Fresh Expressions of Church’, die er binnen de anglicaanse Kerk [Dit is géén 'kerk'!] in heel verschillende vormen gestalte krijgen. Het gaat om honderden kleine groepen, die het goede nieuws van het Rijk Gods realiseren [Mensen kunnen het Rijk Gods niet 'realiseren'!] en verkondigen. Ze ontstaan van onderuit en zijn sterk context gebonden. Dit missionaire model richt zich op de eerste plaats op mensen die ver van de Kerk [Nogmaals, deze lieden zijn géén lid van de Kerk!] staan en wil hen een ‘groeiweg’ gaan om Jezus Christus te ontdekken. Het veronderstelt een grote vrijmoedigheid om geloof ter sprake te brengen.

Er zijn ‘Fresh Expressions’ [Totaal ketters!] in scholen, woonwijken, cafés, jeugdhuizen, surfclubs e.a. Er zijn er voor jongeren, voor jonge gezinnen, voor liefhebbers van bepaalde muziek. Telkens is er een gevormde begeleider die zo’n groep helpt om te verdiepen en [ketterse] liturgie te vieren. De levensnabijheid en de kleine groep zorgen voor een vitaliteit waar we in Vlaanderen ook van dromen en aan werken. [Wij dromen daar helemaal niet van, want het is de kortste weg richting hel.]


Vragenlijst synode

Het laatste deel van het Forum werd gewijd aan de voorbereidende bevraging voor de buitengewone synode over het gezin die in oktober 2014 plaats vindt in Rome. De professoren Thomas Knieps en Annemie Dillen gaven een toelichting bij de vragenlijst die door de bisschoppen op vraag van paus Franciscus verspreid werd en die online kan ingevuld worden door alle pastoraal betrokken gelovigen.

[Het is gewoon ronduit belachelijk om een 'rondvraag' te organiseren, terwijl zij die bevraagd worden, niet eens weten waar het over gaat. Wat komen die professoren daar anders doen? Trouwens, je merkt aan de vragen dat ze voor priesters bedoeld zijn en niet voor leken:
 • "Bent u erin geslaagd om gebedsvormen voor het gezin aan te reiken die aangepast zijn aan de complexiteit van het leven en de cultuur van vandaag?"
 • "Welke bijdrage hebben echtparen en gezinnen geleverd in het geloofwaardig verspreiden van een integrale visie op het christelijke huwelijk en gezin?"
 • "Hoe beleven gedoopten deze onregelmatige levensstaat?"
Dit zijn vragen aan priesters over leken!

Bergoglio wilde zich weer eens interessant maken en stelde dus dat de leken die vragen ook mochten beantwoorden. Iets wat natuurlijk absurd is, want dat kunnen ze niet.]

Complementair organiseert de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen een eigen, meer kwantitatieve bevraging over dezelfde thema’s [Natuurlijk.]. De aanwezigen waren het erover eens dat gesprek over huwelijk, geboorteregeling, echtscheiding, homoseksualiteit en aanverwante onderwerpen nodig is op alle niveaus van de Kerk, omdat de leer en de geleefde werkelijkheid vaak ver uit elkaar liggen [De 'mening' van gelovigen, priesters, bisschoppen en zelfs pauzen heeft geen enkel belang. Alleen al het discussiëren over dergelijke onderwerpen, waar men dus de Katholieke Doctrine in vraag stelt, is zondig!]. Er wordt ook met hoge verwachtingen uitgekeken naar de komende synodes, zowel die van 2014 als die van 2015 waarop de pastorale conclusies zullen getrokken worden [Waarom? De kerkelijke doctrine is bekend. Pastorale laksheid kunnen we missen als kiespijn!].

Bron: Kerknet

Beste Bisschoppen,

In plaats van jullie tijd daar te verliezen, zouden jullie beter het IPB meteen opdoeken. Dergelijke bijeenkomsten, die een ketterse en schismatieke natuur hebben, stellen werkelijk niets voor!

De Vlaamse vrijmetselaarskerk in actie... Johan Bonny, hoe lang gaat gij dit nog tolereren? Wij leven mee met hen die gedwongen werden dit spel mee te spelen. Antwerpen, 7 december in Parochiefederatie Warm-Noord

Met Eric Bochar, Herman Goemans, Kenny Brack, Rita Somers en Marcin Derdziuk
Met 'Deken' Jef Barzin van de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie' die de toon aangeeft, ..., Eric Bochar, Herman Goemans, Kenny Brack, Rita Somers en Marcin Derdziuk

zaterdag 7 december 2013

Nelson Mandela: rolmodel of crimineel?Hij was geen politieke gevangene, maar een terrorist die door de Sovjets werd gefinancierd en bewapend.

Mandela bekende 156 daden van geweld en terrorisme.

ANC = African National Congress = Abortus, Nepotisme en Corruptie


Nelson Mandela 'proven' to be a member of the Communist Party after decades of denial

Bron: The Telegraph

Link:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/9731522/Nelson-Mandela-proven-to-be-a-member-of-the-Communist-Party-after-decades-of-denial.html

Muslims in Egypt Turn to Christian Priests for Exorcisms

Possessed Egyptian Muslims are turning to Coptic priests to expel their demons the old-fashioned way—through the power of Christ.

Bron: Vinienco.com

Link:

http://upww.us/vinienco/2013/11/30/muslims-egypt-turn-christian-priests-exorcisms/

dinsdag 3 december 2013

Vrijdag, 10 februari 2012 - 'De Ketters' overhandigen hun duivelse manifest aan onze 'heldhaftige' Vlaamse Bisschoppen

Hier kunnen we nog even proeven van de gezellige sfeer aan tafel, terwijl Mark Deweerdt het woord voert. De gebruikelijke koffie en taart ontbreken echter. De Pauselijke Nuntius is nergens te bespeuren! Maar, het is plezant!
Isabel Maes overhandigt de ketterlijst aan Mgr. André-Joseph Léonard. Herman Cosijns, de ongemijterde bisschop, kijkt zichtbaar geamuseerd toe.
Een delegatie van de 'Werkgroep Kerkenwerk' overhandigde toen, tijdens een ontmoeting met de Vlaamse Bisschoppen, het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ en de namenlijst.

Wie waren de leden van de delegatie?

Joris Weyts; een zogezegde 'priester'
Isabel Maes; een catechiste
Mark Deweerdt; zogezegd van de 'Werkgroep Kerkenwerk'En dit was de reactie van de Vlaamse bisschoppen:

Vanmiddag hebben de Vlaamse bisschoppen een delegatie van de initiatiefnemers achter het manifest ['de initiatiefnemers achter het manifest'] ‘Gelovigen nemen het woord’ ontvangen. Dat gebeurde in Mechelen, waar alle Belgische bisschoppen verzamelden voor hun maandelijkse overleg op de bisschoppenconferentie. De delegatie werd ontvangen door Aartsbisschop André-Joseph Léonard, de bisschoppen Jozef De Kesel (Brugge), Luc Van Looy (Gent) en Patrick Hoogmartens (Hasselt) en de hulpbisschoppen Jean Kockerols (vicariaat Brussel) en Leon Lemmens (Vlaams-Brabant en Mechelen). Bisschop Johan Bonny was afwezig, omdat hij momenteel in Rome deelneemt aan het symposium over misbruik. De ontvangst verliep in een gemoedelijke sfeer en er werd van gedachten gewisseld.

Na afloop van de bisschoppenconferentie publiceerde de persdienst de hierna volgende reactie van de Vlaamse bisschoppen: “Met aandacht hebben wij, de Vlaamse bisschoppen, kennis genomen van het manifest ‘Gelovigen nemen het woord’. Het verlangen naar verandering dat uit de tekst spreekt, laat ons niet onberoerd [Dit kan in positieve of negatieve zin uitgelegd worden.]. Ook wij zoeken naar vernieuwing en grotere authenticiteit, in trouw aan de Schrift en aan de geloofstraditie van de kerk [De Persdienst schrijft 'Kerk' met kleine 'k'!]. De situatie die we vandaag als kerk meemaken is niet comfortabel [Dat is wel het minste dat je kan zeggen!]. Van pastorale verantwoordelijken wordt heel veel gevraagd. We hebben niet meer de maatschappelijke positie noch de impact die we vroeger hebben gehad [Om BINNEN de Kerk orde op zake te stellen, is die maatschappelijke positie niet relevant!].

We doen heel veel inspanningen om het evangelie [Kleine letter!] dicht bij het leven van de mensen te laten aansluiten. Maar in een samenleving waar het seculier levensgevoel steeds groter wordt, is dit niet eenvoudig. We begrijpen de pijn en de onmacht bij velen [Inderdaad! Als zij die de macht hebben niets doen... en ketterijen rustig laten doorwoekeren! Is dat geen schuldig verzuim?]. Hoe kunnen we het evangelie [Nogmaals kleine letter!] zo verkondigen dat het hart van de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt? [Vrouwelijke priesters hebben niets te maken met de vraag hoe "het hart van de mens van deze tijd erdoor geraakt wordt".] Dat is de vraag die bij ons allen leeft en die onze grootste uitdaging blijft [Jullie moeten geen vragen stellen, maar antwoorden geven!]. Structurele hervormingen of aanpassingen zullen daar niets aan veranderen. Toch kunnen ze ons helpen. Daarom begrijpen we dat de geleidelijkheid van deze hervormingen het geduld op de proef stelt [Zijn onze bisschoppen 'geleidelijke hervormers'???]. Maar de evoluties in onze maatschappij zijn zo fundamenteel dat ze tijd en onderscheiding vragen om te zien wat in deze kan en moet gebeuren.

Het manifest geeft ons ook de gelegenheid onze positie te verhelderen [Ik ben eens benieuwd wat ze na al die maanden te zeggen hebben!]. Sommige elementen, zoals de kwestie van woorddienst op zondag, zijn een diocesane aangelegenheid en momenteel voorwerp van overleg [Schokkend!]. Andere, met name over het kerkelijk ambt en het priesterschap, zijn een aangelegenheid van de wereldkerk [Met andere woorden: "Rome, trek uwe plan! Het is ons probleem niet!"]. In kwesties die raken aan het persoonlijke leven van mensen, bepleiten wij een respectvolle, pastorale houding [Softies!]. Al is niet elke levensstaat gelijk, toch is niemand minderwaardig, want een mens is altijd meer dan zijn daden en dan de situaties waarin hij verkeert. De kerkgemeenschap ten slotte, opgebouwd rond Christus en zijn evangelie [Weer kleine letters!], wordt gezonden naar alle mensen. Ze neemt die missie op vanuit een vitale kern die leeft vanuit de eucharistie [Kleine letter!]. Want daar gebeurt de verbinding van de ranken met de wijnstok (Joh 15, 5). [Absurde omschrijving van 'de eucharistie'!] God heeft alle gelovigen, elke gedoopte, broodnodig om zijn liefde aan de wereld kenbaar te maken [God heeft niemand nodig! Wij hebben God nodig!].

Laat ons samen werk maken van een kerkgemeenschap die zorg draagt voor haar identiteit, trouw aan de zending die ze heeft ontvangen, een kerk [Kleine letter!] die open en toegankelijk is voor iedereen, met een ruim hart voor alle mensen.

Getekend,

de Vlaamse bisschoppen.”

Bron: KerkNet/IPID/RKnieuws.net


Dit hadden de Vlaamse bisschoppen moeten zeggen:

De vraag rond de priesterwijding van vrouwen is definitief beantwoord door Paus Johannes Paulus II. De leer dat vrouwen geen priester gewijd kunnen worden is onfeilbaar, ook al is het formeel nog geen dogma.

Wie iets anders eist of verkondigt staat niet meer in volle gemeenschap met de Katholieke Kerk en dient volgens can. 1371 met een rechtvaardige straf - excommunicatie niet uitgesloten - gestraft te worden.


FACTA, NON VERBA!

De Antwerpse Trojka: 'kanunnik' Wim Selderslaghs, 'bisschop' Johan Bonny en 'deken' Jef Barzin. Zo te zien is het bisdom Antwerpen in veilige handen...

 • 'Kanunnik' Wim Selderslaghs wil vrouwelijke priesters
 • 'Bisschop' Johan Bonny vindt het blasfemische toneelstuk van Romeo Castellucci een uiting van de persoonlijke zoektocht van de regisseur naar God
 • 'Deken' Jef Barzin vindt pedofilie OK.

Bisschop Johan Bonny: "Vlaanderen is opnieuw missieland"

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen zei vrijdag tijdens de laatste avondconferentie naar aanleiding van het ‘Jaar van het Geloof’ bij Wereld Missiehulp in Boechout dat Vlaanderen missieland is geworden [Door ONZE schuld!]. “Maar er zit veel onder de grond! [Inderdaad, niks aan de hand.] De eerste bloemen die na de winter uitkomen, zoals sneeuwklokjes en narcissen, hebben wij niet gezaaid. Die zaten al onder de grond, als knolletjes [Bonny, wie hou je voor de gek?]. Wij beschikken over heel wat historisch erfgoed, maar soms laten wij dingen onbewust verdwijnen [Onbewust?].”

Bisschop Bonny: “Ons geloof was de voorbije decennia zeer expliciet, met overvloedige woorden [Inderdaad! Alleen maar woorden...]. Vandaag de dag zijn getuigenis en handeling belangrijker dan het grote woord [Ah ja?]. Kijk naar Jezus en de wijze waarop hij te werk ging [Neen, we kijken nu eens niet naar Jezus. We kijken naar de bisschoppen om te zien wat die doen...]. Mensen moeten zien en horen hoe een en ander gedaan wordt! In de periode van het Tweede Vaticaans Concilie was het zomertijd, oogsttijd. Die is nu weer voorbij [En WAT hebben jullie dan geoogst? Lege kerken?]. Alles gaat altijd in golven, doorheen de geschiedenis”. De bisschop verwees nog naar het verhaal van de zaaier en het zaad: “Het is nu opnieuw de tijd van zaaien en niet van oogsten. Vanuit kleine groepen kan de Kerk opnieuw groeien.”

Bron: Kerknet


Beste Johan Bonny,

In Vlaanderen gaan nog steeds circa 70% van de jongeren naar Katholieke scholen.

In plaats van zweverige praatjes te houden, zou u beter:

1. Een Katholiek benoemen aan de top van het VSKO.

2. Godsdienstles geven tijdens de godsdienstlessen in plaats van alleen maar aan seksuele ontgroening te doen tijdens die lessen.

Indien u écht wenst te herevangeliseren, heeft u alle troeven in handen.

U moet het alleen nog maar écht willen!

Met vriendelijke groet,

KAVlaanderenmaandag 2 december 2013

Over de Zonhovense homo-pastoor Rick Renckens - Een getuigenis...

"Het ligt me toch nog altijd zwaar op de maag dat wij hier in Zonhoven een homopastoor hebben, die homohuwelijken inzegent, voorzitter van de Belgische holebi-pastores is en ik weet niet wat van de Belgian Pride, en dan nog les geeft in de 'katholieke' Hogeschool en bovendien vier parochies onder zijn hoede heeft, en dan daar overal open en bloot voor uitkomt, behalve dan bij ons."

"Hier komen de mensen uit de lucht gevallen, als je daar mee afkomt. Ik snap eerlijk gezegd niet dat onze bisschop Hoogmartens dit toelaat. Wij hebben in onze gebedsgroep een nieuwe jonge priester uit Indië, Thomas. Hij kan nog zo goed als geen woord Vlaams, maar dat komt nog wel. Liever dan nog een H. Mis in het Engels.

Vroeger, toen de H. Mis nog in het Latijn was, marcheerde dat ook. Ik weet nog, dat we als misdienaar alle gebeden in het Latijn van buiten kenden en geslaagd waren in ons 'examen', ook al verstond je er niks van. Later als ik Grieks-Latijn volgde, verstond je het wel, maar ja dan werd de H. Mis ineens in het Nederlands gedaan......."

Bron: C.C.

zaterdag 30 november 2013

'The dirty half-dozen' van het Tweede Vaticaans Concilie of hoe de 'Vetus Ordo Missae' de 'Novus Ordo' werd om de protestanten te plezieren...

De nieuwe liturgie, de Novus Ordo, werd ontworpen door de pauselijke commissie Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia ofwel kortweg het Consilium. Deze commissie stond onder leiding van vrijmetselaar en pater, later aartsbisschop, Annibale Bugnini. Belangrijke hervormingsgezinde liturgisten werkten in de commissie aan een nieuwe liturgie die aan de veranderingswil en de instructies van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), moest voldoen. Onder de bekende liturgiewetenschappers bevonden zich ook belangrijke geestelijken, zoals dom Bernard Capelle O.S.B., de voormalige abt van de Abdij Keizersberg in Leuven (België).

Vanwege de oecumenische gedachte werden ook zes protestantse theologen in de pauselijke commissie aangesteld, waaronder dominee Max Thurian van het calvinistische Taizé. Zij hadden het recht adviezen en wijzigingen in te dienen. Doel was om te komen tot een ritus voor de Eucharistie die niet langer aanstootgevend zou zijn voor de aanhangers van de Reformatie. Thurian drukte na totstandkoming van de nieuwe liturgie zijn overtuiging uit, dat "elke protestantse kerk deze nieuwe liturgie gezamenlijk met de Katholieke Kerk voor het 'avondmaal' moet kunnen gebruiken".

De oude Katholieke liturgie, de zogenaamde Tridentijnse ritus, was door de protestanten altijd afgewezen en aangevallen, omdat deze ritus de Misoffer-theologie benadrukt. Theologen wijzen er echter op, dat enige gebeden, zoals het eucharistisch gebed I, niet geheel aanvaardbaar zijn voor protestanten.


De protestantse adviseurs:

1. A. Raymond George (Methodist)
2. Ronald Jaspar (Anglicaans)
3. Massey Shepherd (Episcopaals)
4. Friedrich Künneth (Luthers)
5. Eugene Brand (Luthers)
6. Max Thurian (calvinistische gemeenschap van Taizé)


Paus Paulus VI bedankt de protestantse adviseurs bij hun hulp bij de totstandkoming van de geprotestantiseerde Novus Ordo Missae - L'Osservatore Romano op 23 April 1970

donderdag 28 november 2013

Euthanasie: NEEN! KAVlaanderen verwerpt de aanstaande wet die de nazistische 'ideologie van de dood' propageert!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euthanasie - Commissie stemt met wisselmeerderheid voor uitbreiding tot minderjarigen

BRUSSEL 27/11 - De verenigde commissie Justitie en Sociale Zaken van de Senaat heeft woensdagmiddag met een wisselmeerderheid ingestemd met de uitbreiding van de bestaande euthanasiewet tot wilsbekwame minderjarigen. Socialisten, liberalen, groenen en N-VA keurden de uitbreiding goed, de meerderheidspartijen CD&V en cdH en Vlaams Belang stemden tegen.

De tekst die uiteindelijk in commissie werd goedgekeurd, breidt de bestaande euthanasiewet uit tot wilsbekwame minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos fysiek lijden. Het wetsvoorstel voorziet dat bij een niet-ontvoogde minderjarige het advies nodig is van een jeugdpsychiater of psycholoog. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten hun akkoord geven over het verzoek van de minderjarige patiënt.

Tijdens de zitting probeerden de tegenstanders van de tekst - CD&V, cdH en Vlaams Belang - nog een hoorzitting te verkrijgen over het onderzoek van het Metaforum van de KU Leuven, maar dat werd door de commissie verworpen.

Els Van Hoof (CD&V), Francis Delpérée (cdH) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) herhaalden hun kritiek op de voorliggende tekst en wezen op de slordigheden in de tekst. Van Hoof had nog een amendement ingediend waarin onder meer gesteld werd dat de uitbreiding zou gelden voor minderjarigen vanaf 15 jaar.

Ecolo wilde de toestemming van de ouders schrappen, terwijl Laeremans in zijn amendement de aandacht vroeg voor het recht op palliatieve zorgen. De amendementen werden echter weggestemd.

Bron: Belga

Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel


Euthanasie - 26/11/13 - 'Les Veilleurs' voor de Senaat in Brussel - Elf onder hen worden zonder reden gearresteerd...


Euthanasie - 26/11/13 - Na de arrestatie van de elf 'Veilleurs' in Brussel werd er meteen een manifestatie georganiseerd voor de Belgische ambassade in Parijs...

Catherine Labouré en de Wonderdadige Medaille

Parijs, Rue du Bac 1830

Europe: Your Catholic Identity is Written in the Stars!


woensdag 27 november 2013

De Kerk is het Mystieke Lichaam van Christus

Zoals Eva uit de zijde van Adam werd geboren, zo ook werd de Katholieke Kerk uit de zijde van Christus geboren

De geboorte van Eva,
de Bruid van Adam,
uit de zijde van Adam
De geboorte van de Kerk,
de Bruid van Christus,
uit de zijde van Christus
De nederdaling van de Heilige Geest met Pinksteren,
de formele stichting van de Kerk

De Kerk werd geboren aan het Kruis

Met Maria, Mater Dolorosa, de Moeder van Smarten, staan we in de schaduw van het Kruis en wenen we met haar over wat Jeruzalem is aangedaan en over de zonden van de wereld. We staan met haar stil bij Calvarië en zien het bloed en water komen uit de wonde van haar Zoon. In het bewustzijn wat de verschrikkelijke consequenties zijn van de zonden, zijn we getroffen door het berouw over onze eigen zonden en over de zonden van de kinderen van de Kerk van alle eeuwen. O Maria, ontvangen zonder zonden, help ons op de weg van de bekering.

Het Kruis, dat zo diep geworteld ligt in de Persoon van Christus, dat het niet te scheiden is van Zijn roeping, van Zijn werk dat Hij kwam doen en de woorden die Hij sprak. Het Kruis was niet een fatalistisch lot dat hem voor de toekomst wachtte. Het Kruis doordrong Zijn Persoon volledig. Terwijl niets menselijks voor Hem vreemd was, was Hij in volle vrijheid voor het Kruis geboren. Het Kruis was Zijn opdracht, Zijn bestemming, daar was Hij voor geboren. Het was absoluut onafwendbaar, dat, in de wereld als deze, alleen de Heiligheid van Jezus tot dit Kruis kon komen. Christus Zelf kwam in de volheid van de tijd en nam het Kruis op als het Lam dat geslacht werd: het Paaslam.

Door dit Kruis heeft Christus de weg naar het Eeuwig Leven voor de mensheid heropend. Zoals het bloed van het paaslam leidde tot de uittocht van het volk van Abraham, Izaäk en Jacob – het volk van God – uit Egypte, het land van slavernij, zo leidde het Bloed van Christus, het Paaslam, tot de uittocht van het nieuwe volk van God uit het land van de slavernij der zonde. Het is dit Bloed dat uit de Zijde van Christus vloeide waardoor het nieuwe volk in gemeenschap met God, Zijn Kerk, is geboren om uit het land der slavernij te worden geleid.

Evenals dat het joodse volk na de uittocht uit het land der slavernij eerst gezuiverd moest worden door een barre tocht door de woestijn alvorens zij geleid door Jaweh het beloofde land in bezit kon nemen, gaat de Kerk, het nieuwe volk van God, onder leiding van Onze Lieve Heer haar pelgrimstocht door de woestenij van de wereld alvorens aan het einde der tijden het beloofde land binnen te gaan. Een Pelgrimage door de wereld onder leiding van Christus zelf. Hij heeft ons daartoe aan het Kruis Zijn Moeder, de H. Maagd Maria, tot onze Moeder gegeven, Haar in de Hemel opgenomen en tot Koningin gekroond. Daarom heeft Hij ons de Heilige Kerk onder leiding van de Heilige Geest en voorzien van de nodige Sacramenten gegeven.dinsdag 26 november 2013

De doos van Pandora: over abortus, euthanasie en meer van dat 'fraais'...

In België wordt gestemd over uitbreiding van de euthanasiewet. Onder het voorwendsel de 'vrijheid' te bevorderen, wordt een cultuur van de dood geïnstalleerd.


Beschaamd Belg te zijn

Ik was in Afrika toen de wet op abortus werd gestemd, en ik was toen beschaamd Belg te zijn. Ik was in Azië toen de wet op euthanasie werd gestemd, en ook toen was ik beschaamd Belg te zijn. Ik zal in Rome zijn wanneer wellicht de uitbreiding op de wet op euthanasie wordt gestemd, en ik zal maar niet zeggen dat ik Belg ben wanneer ik dan één van onze geliefde Romeinen ontmoet.

Broeder René Stockman is generaal overste van de Broeders van Liefde.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/4824-de-doos-van-pandora.html

Nog een slachtoffer van het modernisme in de Kerk...

maandag 25 november 2013

De beenderen, die teruggevonden werden in de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' onder de 'Confessio' in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, zijn weldegelijk de beenderen van de Heilige Apostel Petrus

1. Het 'tropaion' of het grafmonument onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek is vrijwel zeker het graf van de Heilige Petrus.

2. De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur' werd blijkbaar tegen het graf aangebouwd om er iets waardevols in te kunnen verbergen, namelijk de beenderen van de Heilige Petrus. Het kwam er dus op aan om de beenderen droog te kunnen bewaren.

3. Na verloop van tijd werden de beenderen van de Heilige Petrus dus uit het graf gehaald. Dat deze beenderen in de grond gelegen hebben, bewijzen de restjes aarde die nog steeds op en in de poriën van de beenderen zitten. De textuur van de grond op de beenderen komt overeen met de grond uit het centrale graf van het tropaion. Vervolgens werden deze beenderen ingepakt in een purperen doek. Dit valt af te leiden uit de kleurstofresten op de beenderen zelf. Daarna werden de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' neergelegd en ingemetseld.

4. Het Keizerlijke purper waarin de beenderen werden gewikkeld, wijst erop dat het hier de beenderresten van een zeer belangrijk persoon betrof.

5. De 'Graffiti-muur' en de 'Geheime Bewaarplaats' werden rond 250 n.C. gebouwd. Na de depositie van de beenderen in de 'Verborgen Bewaarplaats' werd deze vervolgens verzegeld en niet meer geopend tot de ontdekking in de jaren '40 van de vorige eeuw. Deze beenderen zijn dus sowieso ouder dan 250 n.C. Tot op heden werd er nog geen C14-datering op de beenderen uitgevoerd omwille van een zekere terughoudendheid om toch maar geen stuk van de relikwieën te vernietigen.

6. Het beroemde graffiti-fragment "Petros eni" kwam uit de 'Graffiti-muur'. Waarschijnlijk markeerde het de plek van de 'Verborgen Bewaarplaats' in de 'Graffiti-muur'.

7. De beenderen zijn deze van een oudere, stevig gebouwde man, die waarschijnlijk tussen de zestig en zeventig jaar oud was. Dit is in overeenstemming met de feiten die bekend zijn. De Heilige Petrus werd tussen 63 en 67 n.C. te Rome door Nero gemarteld en ter dood gebracht.

8. Het skelet is echter niet compleet. Slechts de helft werd in de 'Verbogen Bewaarplaats' teruggevonden. In het reliekschrijn van Petrus boven het hoofdaltaar in de Sint-Jan-van-Lateranen worden ook delen van de schedel en het kaakbeen van Petrus bewaard. Blijkbaar werd er een deel van het skelet van Petrus apart gehouden en verdeeld. Een deel is later in het Lateraan terechtgekomen.

9. Ook opvallend is het feit dat de beenderen van de voeten geheel ontbreken. Zou dit betekenen, dat Petrus die ondersteboven werd gekruisigd, snel van het kruis werd afgenomen, door zijn voeten na zijn dood aan het kruis, af te hakken net boven de enkel?

10. Op het ogenblik dat Keizer Constantijn de 'memoria' liet bouwen rondom het graf van de Heilige Petrus, werd ervoor geopteerd om de 'Graffiti-muur' mee in te bouwen. Dit had als gevolg dat de 'Nis van de Pallia' een beetje asymmetrisch kwam te staan. Dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Degenen die de 'memoria' bouwden, moeten dus blijkbaar geweten hebben, dat de relieken van de Heilige Petrus zich in de Graffiti-muur bevonden. Waarom zou men anders deze latere toevoeging aan het graf van Petrus per se hebben willen bewaren, aangezien dit eigenlijk niet esthetisch verantwoord was.


Bronnen:

The Tomb of St. Peter
by Margherita Guarducci - 1960


The Bones of St. Peter
The First Full Account of the Search for the Apostle's Body
by John Evangelist Walsh - 1982Afbeeldingen:


De bewaard gebleven skeletdelen van de Heilige Petrus zijn in het zwart aangeduid.
De 'Nis van de Pallia' staat links van de dwarse ''Graffiti-muur (g) die tegen het graf van Petrus is aangebouwd.

De 'Nis van de Pallia' met rechts de marmeren bekleding van de 'Graffiti-muur'. Door het hekwerk zien we nog een stuk van het altaar van Paus Callixtus II.

View inside St. Matthew's Cathedral in Washington, during the funeral Mass for President John F. Kennedy, Nov. 25, 1963.


zondag 24 november 2013

Christus Koning van het Heelal

Is Hans Geybels, voormalig woordvoerder van Godfried 'Kardinaal' Danneels en nu docent 'pastoraaltheologie' aan de Katholieke Universiteit Leuven, een wetenschappelijke charlatan?

Hans Geybels zei vanochtend op Radio 1 in 'Bonus': "Petrus is volgens de wetenschap nooit in Rome geweest."

Verder beweert de Leuvense pastoraaltheoloog dat:
 
"De relieken die vandaag in Rome ter verering worden aangeboden 'bedrog' zijn."

Il faut le faire!
 

Luister zelf naar Radio1 vanaf 1 uur 49 min:

http://apps.vrt.be/radioplayer/player.html?channel=11&ondemand=11_11bonu.xml
 
 
Een wetenschapper vermeldt normaal gezien zijn bronnen.

Hier verwijst Geybels naar 'dé wetenschap'.

Graag zou KAVlaanderen van Geybels vernemen op wélk wetenschappelijk onderzoek hij zijn absurde uitspraken baseert.

Kan Geybels zijn bronnen noemen of doet hij alleen maar forse uitspraken om zich interessant te maken?
 
Indien u uw ongenoegen kenbaar wil maken, kan u Dhr. Geybels aldus bereiken:
 
Tel.  +32 16 32 45 08 
Fax +32 16 3 23862
GSM: 0472 749 760
 
E-mail:
 

HET IS EEN BEETJE JAMMER DAT DHR. GEYBELS BLIJKBAAR NIET OP DE HOOGTE IS EN HET VERSCHIL NIET WEET TUSSEN DE BEENDEREN DIE ONDER DE 'RODE MUUR' WERDEN GEVONDEN EN DE BEENDEREN DIE IN DE 'VERBORGEN BEWAARPLAATS IN DE GRAFFITI-MUUR' WERDEN GEVONDEN EN DIE WELDEGELIJK DE BEENDEREN VAN DE HEILIGE APOSTEL PETRUS ZIJN!
 
INDIEN U WIL WETEN WAT DE WETENSCHAP ECHT ZEGT, KLIK DAN OP DE ONDERSTAANDE LINK:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/11/over-de-beenderen-van-de-heilige-petrus.html

Over de beenderen van de Heilige Petrus: "PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Tekst van de aankondiging van Paus Paulus VI betreffende de relieken van de Heilige Petrus - The New York Times 27 juni 1968

"Paus Pius XII zei in zijn Kerstboodschap voor de radio op 23 december 1950: 'De essentiële vraag is als volgt: Is het graf van de Heilige Petrus werkelijk gevonden? De definitieve conclusie van het werk en het onderzoek beantwoordt die vraag met een zeer duidelijk 'ja'."

"Nieuwe onderzoeken, zeer uitgebreid en nauwgezet, zijn daarna uitgevoerd op de beenderen met resultaten die we, gesteund door het oordeel van gekwalificeerde, prudente en bekwame mensen, geloven positief te zijn. De relieken van de Heilige Petrus zijn geïdentificeerd op een wijze die wij als overtuigend beschouwen."

Paus Paulus VI - 27 juni 1968 


De Vaticaanse Necropolis

De Vaticaanse necropolis, ook bekend als de Scavi, ligt onder de 'grotten' van de Sint-Pietersbasiliek.

De necropolis ontstond vanaf de 1ste eeuw langs de Via Cornelia die over de Vaticaanse heuvel in westelijke richting liep. Volgens de overlevering werd hier Petrus begraven, nadat hij in het naastgelegen Circus van Nero was gekruisigd. Ondanks de verscheidene perioden van de christenvervolgingen, werd zijn graf op deze plaats altijd vereerd door het groeiende aantal Christenen. Zij kwamen als pelgrims naar het graf om te bidden.

Constantijn de Grote liet boven het graf van Petrus vanaf 324 de Oude Sint-Pietersbasiliek bouwen. Voor de bouw van deze grote kerk was het noodzakelijk een deel van de Vaticaanse heuvel te egaliseren. Er werd een grote hoeveelheid aarde aangevoerd die bovenop de necropolis werd gestort, waardoor een kunstmatig platform ontstond. Het altaar van de kerk stond precies boven de tombe van de Heilige Petrus. Dit graf en vele andere tombes langs de Via Cornelia bleven zo ondergronds bewaard. In 1506 werd de sterk vervallen oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige basiliek.

Tussen 1940 en 1949 werd in opdracht van Paus Pius XII een grote opgraving georganiseerd onder de crypte van de Sint-Pieter. Immers, enige dagen nadat Eugenio Pacelli tot Pius XII verkozen was, in maart 1939, gaf hij opdracht aan Monseigneur Ludwig Kaas, de 'domheer' van de Sint-Pietersbasiliek, om de opgravingen onder de Vaticaanse Grotten te starten.

Bij deze werkzaamheden werd een deel van de antieke necropolis blootgelegd. Ook de tombe van de Heilige Petrus werd opgegraven. In het originele graf, beneden de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur' werden er echter géén menselijke beenderen in situ aangetroffen. De beenderen van de Heilige Petrus werden aangetroffen in een 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur'.

Paus Pius XII maakte daarop wereldkundig dat de stoffelijke resten van de Apostel Petrus waarschijnlijk waren teruggevonden.

In zijn 'Kerkelijke Historie' [II xxv 6-7] verhaalt Eusebius van Ceasarea over een geestelijke met de naam Gaius

Eusebius schrijft:

"Gaius, in een geschreven dialoog met Proclus, de leider van de Phrygiërs, zegt het volgende over de plaatsen waar de heilige relieken van de genoemde Apostelen [Petrus en Paulus] geplaatst zijn: 'Maar ik kan de tropaia van de Apostelen aanwijzen; want als je naar het Vaticaan gaat [Petrus] of richting Ostia [Paulus], zal je daar de tropaia vinden van diegenen die de Kerk gesticht hebben."


Over de menselijke beenderen uit de 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-muur':

Op minder dan zes meter onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek bevindt zich een met graffiti bedekte muur van gepleisterd baksteen. In die muur bevindt zich een rechthoekige holte die negentien doorzichtige plexiglas dozen bevat die gevuld zijn met oude botten, waarvan gezegd wordt dat het de sterfelijke resten zijn van de Heilige Petrus zelf. Een smalle spleet in de muur maakt het mogelijk twee van die dozen met hun inhoud van botten te zien.

Op zekere avond vroeg in 1942, een paar dagen nadat het team voor het eerst de 'Graffiti-muur' blootgelegd had en vluchtig in de door mensenhanden gemaakte holte gekeken hadden, met het voornemen daar later eens nader naar te kijken, kwam Mgr. Kaas op zijn inspectieronde in het gebied, samen met de voorman Segoni. Segoni onderzocht de holte met zijn zaklamp. Toen hij wat leek op een aantal botten, vermengd met puin rapporteerde, gelastte Mgr. Kaas hem zonder aarzelen deze te verwijderen om ze veilig te stellen. Behalve wat stukken mortel en puin die uit de bovenliggende muurvulling gevallen waren, waren het allemaal menselijke beenderen, die tot spierwit gebleekt waren. Mgr. Kaas plaatste ze één voor één eerbiedig in een doos.

Deze beenderen werden veertien jaar lang door Paus Pius XII zelf bewaard in zijn privé-appartement. Hoewel hij later enigszins terughoudend was over de authenticiteit van de botten, is duidelijk dat hij voor zichzelf geloofde dat ze echt waren. Tenslotte hadden zijn lijfarts Dr. Galeazzi-Lisi en verscheidene medische deskundigen de botten nauwgezet onderzocht in het bijzijn van de Paus, en hadden ze verklaard, dat het de botten van een man waren, krachtig gebouwd, misschien zeventig jaar oud ten tijde van zijn dood.


Over de dierlijke beenderen die werden opgegraven onder de 'Muro Rosso' - 'de Rode Muur':

Deze beenderen werden door Luigi Cardini geïndentificeerd als zijnde de botten van kippen, varkens, schapen en geiten. Deze botten, samen ongeveer vijftig tot zestig fragmenten, waren de restanten van een Romeins grafmaal. Hier hebben we te maken met de opvulling van het originele, lege graf, nadat de beenderen van de Heilige Petrus omwille van veiligheidsredenen uit het graf gehaald waren en in de 'Graffiti-muur' ingemetseld werden.


"PETROS ENI - PETRUS IS HIER"

Margherita Guarducci was een deskundige op het gebied van oude opschriften, die door het Vaticaan in september 1953 werd ingehuurd om de graffiti van de 'Graffiti-muur' te bestuderen, die ruim een decade eerder was blootgelegd. Zij kwam tot de conclusie, dat veel van de graffiti een Christelijke geheime code betrof, daarmee aangevend, dat de plaats niet alleen bezocht werd (waarschijnlijk in het geheim) door Christenen tot aan de tijd dat Constantijn zijn basiliek er over heen bouwde, maar ook dat een verering van Petrus daar had bestaan.

Guarducci kwam tot de conclusie, dat al deze aan Petrus gewijde graffiti betekenden, dat ze dicht bij een plaats was die van grote betekenis was geweest voor de vereerders van Petrus. Bovendien, een fragment van het ingekraste pleister op de 'Rode Muur' scheen de doorslag te geven. Geschreven in Griekse hoofdletters stond erop te lezen: "Petros Eni" (= "Petrus is hier"). Het fragment werd ontdekt door Antonio Ferrua, één van de vier oorspronkelijke onderzoekers.

Guarducci geloofde dat de beenderen die door Segoni te voorschijn waren gebracht geassocieerd waren met de 'Graffiti-muur' en ze geloofde dat de graffiti plus het Petros Eni fragment van de 'Muro Rosso' bewezen, dat het grafcomplex niets anders kon zijn dan het Tropaion van Gaius, dat we kennen van Eusebius van Ceasarea.


Beeldmateriaal:


Grafveld 'P', het zogenaamde Tropaion of het Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek
Dwarsdoorsnede van de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse 'Grotten' en de Scavi
Grafveld 'P', het Tropaion/Grafmonument van Petrus en de 'Rode Muur' onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek en de apsis van de Constantijnse Basiliek
Dwarsdoorsnede van de complexe architectonische situatie onder het Pauselijke altaar
Aanduiding van de 'Rode Muur'
De Romeinse weg met grafgebouwen onder de 'Grotten' van de Sint-Pietersbasiliek
Reconstructie van het Tropaion/Grafmonument van Petrus
De beenderen die onder de 'Rode Muur' werden gevonden
De 'Graffiti-muur' en de 'Verborgen Bewaarplaats' waarin de beenderen van de Heilige Petrus werden teruggevonden
De geheime Christelijke codetekens
Het Petros Eni fragment
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' nadat de beenderen verwijderd werden
De 'Verborgen Bewaarplaats in de Graffiti-Muur' met de beenderen van de Heilige Petrus in glazen kistjes zoals ze tegenwoordig worden bewaard
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus
De beenderen van de Heilige Apostel Petrus

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer