vrijdag 29 april 2016

donderdag 28 april 2016

De snode plannen van Jozef De Kesel worden ook internationaal druk becommentarieerd: tenminste 36 kerken in Brussel gaan dicht!

After 50 Years of Liberal Church Management: 36 of 110 Churches of Brussels Will be Closed


In Brussels, capital of Belgium, 36 out of 110 Catholic churches will soon be closed and sold. The change in Archbishop also brought a change of direction back to "structural reforms" instead of spiritual renewal. It is the sad result of a homemade, progressive decline.

New Archbishop De Kesel has Introduced His Closure Plan Again

The big "remodeling" of the Catholic Church in Brussels, which had been put in the drawer by Archbishop Léonard, had once again been put on the table as soon as De Kesel took over the office as Archbishop. De Kesel announced the "reconstruction" in his pastoral letter of 2005. Cardinal Danneels wanted De Kesel to be installed as his successor in 2010. That was rejected by Benedict XVI. who gave the assignment to Léonard, the then Bishop of Namur, with the attempt to at revival. With the election of Pope Francis, however, in which Cardinal Danneels as a member of Team Bergoglio and the secret circle Sankt Gallen is again operational, the chapter of Léonard and Benedict XVI. for the Belgian church came to an end faster than expected.

Soon numerous Brussels churches are being offered on the real estate market for sale. It's a sad highlight in the decline of the self-adulating conciliar Church which says there is "no alternative."


Bron: Eponymous Flower

Link:

http://eponymousflower.blogspot.be/2016/04/after-50-years-of-liberal-church.html?m=1

woensdag 27 april 2016

Toelichting bij het 'nieuwe' Onzevader door Jozef De Kesel

In zijn toelichting bij de gemeenschappelijke versie van het Onzevader legt mgr. Jozef De Kesel, referent voor de liturgie, uit wat er is veranderd.

Al enige tijd werkt een gemengde liturgische commissie met vertegenwoordigers uit Nederland en Vlaanderen aan de vertaling van de derde editie van het Romeins Missaal van 2002 [Ze gaan het Missaal nog verder vervalsen!]. Omdat het Onzevader in het liturgisch gebed en vooral ook in de viering van de eucharistie een belangrijke plaats inneemt, stelt zich ook de kwestie van een gemeenschappelijke versie van het Onzevader [Waarom? Vroeger was er blijkbaar ook geen noodzaak om een "gemeenschappelijke versie" te hebben!]. Tot op heden zijn de versies in Vlaanderen en Nederland niet helemaal dezelfde. Al langer leeft langs beide kanten het verlangen om dit gebed samen te kunnen bidden met dezelfde woorden [Wanneer zouden Vlamingen en Nederlanders samen het Onze Vader bidden?]. Daarom is de vertaling van het Missaal een goede gelegenheid om ook voor het Onzevader tot eenzelfde formulering te komen. De voorbereiding van de nieuwe editie van het Romeins Missaal zal nog enige jaren in beslag nemen. Toch zal de gemeenschappelijke versie van het Onzevader al in voege treden vanaf het begin van de advent van 2016 (27 november 2016). [Dit wordt weer hals over kop ingevoerd! De satanisten kunnen niet wachten! De vernietiging van de Kerk gaat hen niet snel genoeg!]

Geen compleet vertaling

Het gaat dus niet om een compleet nieuwe vertaling van het Onzevader. Men is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide vertalingen gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was. De wijzigingen zijn evenredig over Vlaanderen en Nederland verdeeld [Deze bewering klopt niet!]. Zo heet het bijvoorbeeld nu voor ons niet meer Onze Vader die in de hemelen zijt, maar Onze Vader die in de hemel zijt. Waar men vroeger zei: Geheiligd zij uw naam, zal men nu bidden: Uw naam worde geheiligd. En waar de Nederlandse versie tot nu toe luidde: zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, zal het voor Nederland worden: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Zo zijn er nog enkele kleine wijzigingen. De tekst van het Onzevader, zowel voor Vlaanderen als Nederland, zal er als volgt uitzien:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving [= de vervalste Willibrord-vertaling = ketterij!]
maar verlos ons van  het kwade.
Bekoring wordt beproeving

Van een nieuwe vertaling kan men dus nauwelijks spreken [Van een vervalsing kan men echter wél spreken!]. Tenzij voor de vertaling van het Latijnse woord tentatio [Hier zijn we er!]. Men heeft dit woord tot hiertoe vertaald door bekoring [!]. In het Grieks staat er peirasmos. Dit woord kan zowel met bekoring als met beproeving vertaald worden [In deze context is het 'bekoring'!]. Meestal vertaalt men dit woord met beproeving [= gelogen!]. Het werkwoord bijna altijd met beproeven. Beproeving is dus de meer concordante vertaling van de Griekse grondtekst [Klopt niet!]. De vertaling bekoring stelt daarenboven ook een theologisch probleem [Helemaal niet!]. Bekoren betekent aanzetten tot het kwaad [Laat dat nu net de juiste betekenis zijn!]. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten [God laat het kwade toe, net omdat wij een vrije wil hebben.].

In die zin is het ook niet God die ons beproeft [!!!], zoals het ook uitdrukkelijk staat in de brief van Jacobus (1,13). Jacobus reageert hier tegen een verkeerd verstaan van bekoring of beproeving. Het is waarachtig niet God, maar de eigen begeerte die iemand lokt en aantrekt.

De Kesel slaat hier een zeer zware ketterij uit!

De vervalste vertaling luidt: "en breng ons niet in beproeving"

Dat betekent, dat wij God gaan zeggen wat Hij moet doen en niet doen. 

Met andere woorden, "God beproef ons niet!"

Vandaar de woorden van De Kesel: "In die zin is het ook niet God die ons beproeft."

Nu breekt mijn klomp!

Wel, als God ons niet beproeft, wie dan wél? De Duivel?

Deze bewering van De Kesel is de totale ketterij! Hij verwisselt God met de Duivel!!!Zoals we van deze vervalsers gewoon zijn, verwijzen ze naar teksten uit de Heilige Schrift, die natuurlijk net het omgekeerde zeggen, van wat de bedriegers beweren! Dit heeft men ook in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie gedaan. Dit zijn de inmiddels gekende trukken van de foor! Maar niet met ons De Kesel!

Bewering van De Kesel: "God beproeft ons niet" (Jacobus 1,13)

Dit komt uit de vervalste Willibrord-vertaling:

Jak 1 [13] Niemand mag zeggen, als hij beproefd wordt: Ik word door God beproefd. Want God, die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. [14] Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt.

Dit is totale ketterij en totaal onbegrijpelijk!

Wij mogen blijkbaar niet zeggen, dat wij door God beproefd worden, God beproeft niemand!

Wat een totale nonsens!

Zie je nu hoe men het Geloof vervalst, door zelfs de Heilige Schrift te vervalsen?!

De onvervalste Canisius-vertaling luidt:

Jas 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.

God 'bekoort' ons niet De Kesel, maar Hij beproeft ons wél!

De Kesel toont zelf aan dat tentatio wel degelijk door 'bekoring' vertaald moet worden, anders heeft deze zin totaal geen zin!!!

"Leid ons niet in bekoring" is correct, want het is niet God die ons bekoort!

"Breng ons niet in beproeving" is vals, omdat het wel degelijk God is die ons beproeft!
 
Romeinen 5 [3] Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, [4] volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.

Met andere woorden, God MOET ons beproeven, omdat de beproeving tot volharding leidt, en de volharding tot beproefde deugd en de beproefde deugd tot hoop en uiteindelijk redding!

Waarom zouden wij God dan oproepen om ons NIET te beproeven?

Dit is satanisme! 

Aan de andere kant:

Jas 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
Jas 1:14  Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
Jas 1:15  wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.


Eerst de bekoring, dan de zonde en dan de dood!

Dit is wat wij NIET willen en wij vragen dan ook aan God om dit niet toe te laten!!!

"Leid ons niet in bekoring" betekent dus:

"Laat ons niet bezwijken in de bekoring"

of

"Behoed ons in de bekoring"


Er kan dus geen enkele twijfel over bestaan, dat de letterlijke vertaling luidt: "Leid ons niet in bekoring"

Daarom dat ook in de huidige versies van het Onze Vader in het Vlaams en in het Nederlands net deze zin identiek is, omdat hij zo ondubbelzinnig te vertalen is!


De Kesel gaat verder: "Kiezen voor God of voor het kwaad"

Toch is het een onmiskenbaar bijbels besef dat God het geloof van iemand op de proef kan stellen [Drie zinnen hoger, beweert De Kesel net het omgekeerde! Typisch aan modernisten, dat ze geen logische redenering kunnen opzetten! Omdat ze natuurlijk hun verborgen agenda willen doordrukken!]. Zo wordt Abraham op de proef gesteld [Hij gaat het wel erg ver zoeken!].

Zo wordt ook Jezus op de proef gesteld. Toen dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. (Mc 1,12-13)

Ongelofelijk hoe deze criminelen redeneren!!!

De Kesel citeert hier uit de vervalste Willibrord-bijbel!

Het is God die de mens 'op de proef stelt' en het is de duivel die de mens 'bekoort'!

Wat lezen we nu in de Willibrord-bijbel?

De Satan stelt Christus op de proef!!! Men draait het om! Dit is ketterij!

Zie je nu hoe de vervalsing van het Onze Vader al jarenlang werd voorbereid?

Eerst vervalst men de bijbelteksten in de Willibrord-vertaling en dan vervalst men de gebeden!

Hoe vertaalt de onvervalste Canisius-vertaling?

Mar 1:12  Dadelijk daarna dreef de Geest Hem naar de woestijn.
Mar 1:13  Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door de satan werd bekoord; Hij vertoefde onder de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

Mat 4:1  Toen werd Jesus door den Geest naar de woestijn geleid, om door den duivel te worden bekoord.

Luk 4:1  Toen verliet Jesus, vervuld van den Heiligen Geest, de Jordaan, en werd door den Geest naar de woestijn gevoerd,
Luk 4:2  veertig dagen lang; en Hij werd door den duivel bekoord.De Kesel gaat verder: De formulering is opvallend en ter zake [Inderdaad!]: het is de Geest die Jezus naar de woestijn brengt om daar, veertig dagen lang, door de Satan op de proef gesteld [Ketterij!] te worden. Niet dat Gods Geest ons lokt om het kwade te doen en ons in die zin beproeft [Nu is het God weer die 'beproeft'!]. Maar Hij kan ons wel in situaties brengen waar ons geloof op de proef wordt gesteld. Het zijn situaties waarin we onherroepelijk voor de keuze staan: voor God en dus tegen het kwaad, of voor het kwaad en dus tegen God.

Het is pas in en door de beproeving dat je weet of je werkelijk in God gelooft.

Of je Hem, zoals in het geval van Abraham, onvoorwaardelijk vertrouwt, ook in het donkerste uur. Het is ook de betekenis van de tocht van veertig dagen in de woestijn. Zo staat het in Deut 8,2: God heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen.

Niet om het even welke beproeving

Vandaar de betekenis van de laatste bede uit het Onzevader. We vragen niet dat God ons niet zou bekoren [Hier draait men de betekenis om!]. Dat doet Hij niet. Wel dat Hij ons niet boven onze krachten zou beproeven [Ketterij! Indien God ons niet "boven onze krachten zou beproeven" dan zou niemand bezwijken! Toch bezwijken er velen! De redenering van De Kesel is zo krom als maar kan!]. En het gaat ook niet om eender welke beproeving.

Het gaat erom dat we, als puntje bij paaltje komt, onze roeping als christen niet zouden verloochenen.

Dat we niet, zoals Simon Petrus is overkomen, als het gevaarlijk wordt, zouden zeggen: Neen, ik ken Hem niet. Dat vragen we met aandrang aan God in deze laatste bede van het Onzevader: breng ons niet in dié beproeving. [Hier zijn we er dan! De wellness-kerk aan het woord. God mag ons op de proef stellen, maar niet te serieus! Wat een geleuter allemaal!]

+ Jozef De Kesel


Bron: Kerknet-redactie

Gepubliceerd op dinsdag 26 april 2016 - 18:47


Link:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/toelichting-bij-het-nieuwe-onzevader


De Kesel baseert zich op de vervalste Willibrord-vertaling!

Met andere woorden:

"breng ons niet in beproeving"

betekent:

"GOD MAAK HET ONS NIET TE MOEILIJK!"

De Kesel, kan je nog laffer zijn?

dinsdag 26 april 2016

De pedo-seksuele homolobby binnen de Kerk verkracht het 'Onze Vader':

Een nieuwe en door de bisschoppen vervalste versie van het "Onze Vader" wordt in november ingevoerd in Vlaanderen én Nederland.

De wellustige 'bekoring' vooraf is blijkbaar niet langer 'zondig', maar als pedo-homoseksueel ontmaskerd te worden, is wél een zware 'beproeving'!


De eengemaakte Nederlandstalige vertaling van het "Onze Vader" wordt op 27 november, het begin van de advent, ingevoerd in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat gebeurt tegelijk in Nederland en in België. De katholieke scholen in ons land zullen in september al de nieuwe vertaling aanleren.

Het "Onze Vader" is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Maar de Nederlandse en de Belgische woordkeuze liepen [opzettelijk!] uiteen [Men probeerde te voorkomen, dat Vlamingen en Nederlanders samen konden bidden!]. Over de juiste versie van het gebed hebben kerkgeleerden meerdere decennia gediscussieerd [De discussie was allang beslecht!]. Een speciale commissie heeft nu van de beste vertalingen één gebed gemaakt. [Klopt niet! Men heeft de tekst theologisch vervalst!]

Het gaat niet om een compleet nieuwe vertaling van het "Onze Vader". Er is vertrokken van de bestaande vertalingen met behoud van wat in beide versies gelijkluidend is. Nu eens is een wending uit Nederland overgenomen, dan weer een formulering die in Vlaanderen gebruikelijk was.

De wijzigingen zijn evenredig verdeeld [Allemaal bla, bla, bla!]. Zo zeggen we bij ons niet langer “Onze Vader die in de hemelen zijt”, maar “Onze Vader die in de hemel zijt”. Het vroegere “Geheiligd zij uw naam” is voortaan “Uw naam worde geheiligd”. En waar de Nederlandse versie zei “zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”, wordt dat: “zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”.


De [door de 'bisschoppen' vervalste] tekst van het "Onze Vader" voor Vlaanderen én Nederland:


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving [Taalkundig slaat dit nergens op!!!!!]
maar verlos ons van het kwade.

Bron: De Redactie


Vergelijking van de teksten:


Het is duidelijk, dat men de Nederlandse vertaling grotendeels overneemt, maar dat men de enige zin die identiek is voor Vlaanderen en Nederland "en leid ons niet in bekoring", dat men net die cruciale zin vervalst naar "en breng ons niet in beproeving"!

Het is duidelijk, dat zowel de Vlaamse als de Nederlandse 'bisschoppen' te kwader trouw zijn!

Dit is onaanvaardbaar! Dit is satanisch!

Zijn dat nu de grote problemen waar onze bastaard-bisschoppen zich nu mee moeten bezighouden???


Men had gewoon de Petrus Canisiusvertaling moeten overnemen en voor het overige hun vieze handen van deze heilige tekst moeten afhouden!!!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 6:9  Onze Vader, die in de hemel zijt: Uw naam worde geheiligd.
Mat 6:10  Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Mat 6:11  Geef ons heden ons dagelijks brood.
Mat 6:12  En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Mat 6:13  En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.Latijnse tekst

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a maloHet gaat natuurlijk over het Latijnse woord: "tentatio" [= BEKORING].

Men moet nu eens volgen hoe deze modernisten redeneren:
 

Via het Grieks peirasmos, een woord dat volgens deze modernisten zowel met "bekoring" als met "beproeving" vertaald kan worden, wordt het in het Nederlands plots: "beproeving"!!!


Opgepast! Dit is een valstrik van de Satan!


Het Oud-Grieks heeft met deze nieuwe vertaling niets te maken!!!

Het Oud-Griekse woord peirasmos wordt door Bauer in zijn groot Woordenboek van het Nieuwe Testament als volgt vertaald:

1. het examineren, het op de proef stellen (Jes.Sir. 6,7 & 27, 5.7)
2. de verzoeking, de verlokking tot zonde (bekoring) zowel a. actief door de duivel (Lc 4,13) en
b. passief: het bekoord worden (Jak.brief 1,12, de aanvechting (Sir 33,1; 44,20/ 1Macc 2,52/Orig C.Cels.VIII,56,9/Didache 8,2/ Mt 6,13/Lk11,4) en
3. het op de proef stellen van God door de mensen (Hebr.3,8), waarbij de passieve zin in Hebr.4,15 met het gebruikelijke Grieks niet correspondeert.

Het Oud-Grieks kan hier niet als grond voor deze nieuwe vertaling genomen worden!!!

Met grote waarschijnlijkheid wordt de Vlamingen én de Nederlanders hier een rad voor de ogen gedraaid om ze wild en gedesoriënteerd te maken - hierbij ook profiterend van het totaal in vergetelheid geraken van het Oud-Grieks.

De neergang van de Kerk in Vlaanderen ging gepaard met een enorm verval van de kwaliteit van het onderwijs. Te beginnen met het "VSO" = Vernieuwd Secundair Onderwijs.

De invoering van de nieuwe catechese o.l.v. Jef Bulckens, de uitroeiing van het Oud-Grieks en het verregaand reduceren van het Latijn hebben het dragende korset der gelovigen totaal vernietigd.


De Vulgaat gebruikt hier tentatio, van temptare/tentare: "op de proef stellen", "bekoren", maar ook: "betasten, bevoelen, aanraken" (cfr. Muller-Renkema: + pectora manibus).

En hier wordt het interessant!

Dat voor deze 'tisten' de herinnering aan de "bekoring", de temptatio, het betasten en betast worden (door bvb. de vinger van de duivel) zeer onaangenaam is, zeker als zovele priesters en 'bisschop' Roger Vangheluwe inderdaad met hun handen zovelen bepotelden, is voor ieder weldenkend mens, klaar en duidelijk!

Bijzonder interessant is hoe dit in het Aramees gezegd wordt: het grote belangrijke gebed, door de Heer aan zijn Aramees sprekende Apostelen geleerd, is direct van buiten geleerd worden en over de orale traditie overgenomen worden in de peshitta.


In de transcriptie door Moses van Mardin 1555: "...vlo taalá lnesiuno..." waarbij nesi tot vandaag "de bekoring, de verzoeking" is, en wel bijzonder op wellustig gebied!  De oriëntaalse mensen zijn daar zeer strikt in!


Uiterst interessant is dat in Psalm 25 (26) (LXX, alzo de Septuagint) in het begin van vers 2:

"dokimason me, kurie, kai peirason me,..."

Psa 26:2  Beproef mij, en toets mij, o Jahweh

Peirason (= door en door op de proef stellen) staat pal naast dokimson (= onderzoeken)!

St.-Jeroom vertaalt het in de Vulgaat 2x identiek! (iuxta LXX; iuxta Hebr.) met:
"proba me Domine et tempta me".


St.-Jeroom aanziet de temptatio, de bekoring, als vertaling van het Oud-Griekse peirasmos!!!


En nu wordt het gevaarlijk: Psalm "Judica me Deus", de Psalm van de oprechtheid, die de Priester vroeger voor iedere mis bad om zuiver het misoffer te kunnen opdragen.

Psa 43:1  God, schaf mij recht, kom tegen een goddeloos volk voor mij op,
Psa 43:2  Verlos mij van den man van leugen en misdaad. Gij zijt toch mijn toevlucht, o God! Waarom verstoot Gij mij dan; Waarom ga ik in rouw door de druk van mijn vijand?
Psa 43:3  Zend uw licht en uw trouw: Zij zullen mij leiden, En voeren naar uw heilige berg en uw woning.
Psa 43:4  Dan zal ik naar Gods altaar mogen gaan, Naar den God mijner jubelende vreugde; En met de citer U loven, Mijn Heer en mijn God!
Psa 43:5  Mijn ziel, wat zijt gij bedroefd, En wat kreunt gij in mij? Vertrouw toch op God: Dan zal ik Hem eens mogen danken Als mijn Helper en God! Hier wordt nu geknutseld door modernismen aan het 'Onze Vader' en tezelfdertijd de oeroude vrome Traditie weggegooid!

Theologisch is de zaak namelijk allang beklonken!


Het beste en degelijkste commentaar op deze zin van het 'Onze Vader' stamt van de grootste theoloog uit de Oudheid, Origenes, en wel in "de Oratione"(over het Gebed), bijzonder Kap. XXIX en volgende (in de BKV (Bibl.Kirchenväter) S. 65 en volg., Gregor Emmenegger)

www.origenes.de

Zeer uitvoerig wordt hier over de 'bekoring' geschreven, over de aanval door de lusten!

Iets waar de Vlaamse Bastaard-kerk ondertussen allergisch voor is!

Een uiterst lezenswaardige tekst, die overigens vele zaken direct aanspreekt en als zeer zondig en tegen de Heer indruisend beschrijft! Dingen die heden ten dage zonder blikken en blozen in een bepaald gasthuis in Rome totaal anders verteld worden.

Dat ondertussen vele ook hoge personen niet veel van de oude Kerkvaders gelezen hebben, is duidelijk. Dit werd ook nooit bestreden!

Dat nu juist Origenes via P. de Lubac SI grote invloed op enige delen van Lumen Gentium uitgeoefend heeft, is ondertussen vergeten!

Dat de moderne omwentelingen daarmee totaal aan tegenstrijdig zijn, is niet bekend of wordt doodgezwegen.

Echter, "beproeving" is geen flater!


Hier wordt met opzet, en onder het mom van Oud-Grieks, andere betekenissen geïntroduceerd en dit om de Vlaamse én de Nederlandse gelovigen te bedotten en critici in beroering te zetten!

Één zaak is klaar: hier wordt een nieuw soort 'geloof' gefabriceerd!Uit de Heilige Schrift:

Jacobus 1:12  Zalig de man, die staande blijft bij de bekoring; want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem liefhebben.
Jacobus 1:13  Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: ik word door God bekoord. Want evenmin als God zelf door het kwaad wordt bekoord, brengt Hij wien ook in bekoring.
Jacobus 1:14  Neen, iedere mens wordt door zijn eigen begeerlijkheid bekoord, verleid en verlokt;
Jacobus 1:15  wanneer dan de begeerlijkheid is bevrucht, baart ze de zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood.KAVlaanderen roept te gelovigen op om bij de 'bisschoppen' te protesteren en vast te houden aan de overgeleverde vertaling!

Boycot de nieuwe 'vertaling'!

Wees ongehoorzaam aan de Vlaamse Bastaard-bisschoppen, want zij zetten aan tot zonde!

Als onze 'bisschoppen' zo per se naar de hel willen, dat ze dan nu vertrekken, maar wij gaan niet met hen mee!

Er is geen enkele reden om het 'Onze Vader' anders te bidden
dan we gewoon zijn.

Het is het Geloof, het zijn de gebeden, het is de liturgie van onze voorouders, van zovele grote en heilige Katholieken die ons zijn voorgegaan.

"In dit Geloof wil ik leven en sterven!"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

1124 - Het Geloof van de Kerk gaat vooraf aan het Geloof van de gelovige, die uitgenodigd wordt ermee in te stemmen. Wanneer de Kerk de Sacramenten viert, belijdt zij het Geloof dat zij van de Apostelen ontvangen heeft. Vandaar het oude gezegde: "Lex orandi, lex credendi" (of: "Legem credendi lex statuat supplicandi" volgens Prosper van Aquitanië: "De wet van het gebed is de wet van het Geloof, de Kerk gelooft zoals zij bidt". De liturgie is een constituerend bestanddeel van de heilige en levende Overlevering.

De Vlaamse Bastaard-bisschoppen gaan ons gebedskaarten voor het nieuwe, vervalste 'Onze Vader' bezorgen!

Alsof deze bedriegers de gelovigen nog zouden moeten gaan leren bidden!


Vanaf 27 november 2016 bidden we in Vlaanderen en Nederland een nieuwe versie van het 'Onze Vader'. Dat meldt de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Decennialang was het onmogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het 'Onze Vader' te komen in het Nederlandse taalgebied. Een gezamenlijke commissie moest daarvoor zorgen. Nu zijn alle betrokkenen - de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst [Rome zit natuurlijk ook in het complot!] - het eens geraakt. Ze hebben hun goedkeuring gegeven aan de wijzigingen.

‘De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling’, zegt bisschop Jan Liesen [de bastaard-bisschop van Breda en], referent van de liturgie. [Je ziet de oudjes al bevend men hun rozenkrans én met die smerige, ketterse gebedskaart over hun woorden stuntelen! Laat dat nu net de bedoeling zijn van deze satanisten!]

Er volgt een uitgebreide communicatie [Oh, ze gaan weer eens 'communiceren'!] naar de parochies en de katholieke scholen zullen in september de nieuwe vertaling van het 'Onze Vader' al aanleren [Laten, we ons niet doodlachen!!!], zo is vernomen bij het katholieke onderwijsnet en bij de Bisschoppenconferentie van België.

Beste Bastaard-bisschoppen, van al jullie vormelingen, die dezer dagen het vormsel ontvangen, is er na 2 jaar 'catechese' maar een zéééééér kleine minderheid die het 'Onze Vader' kan bidden! En nu zouden jullie deze "nieuwe vertaling" aan iedereen gaan aanleren??? Laten we lachen! Gééén "nieuwe vertaling", maar een verbastering en een vervalsing van het Geloof! 

'Je krijgt dat in het buitenland niet uitgelegd, dat twee kleine landen verschillende versies van het Onze Vader gebruiken. Vanuit de wereldkerk bekeken, was het al langer een vraag om tot een gezamenlijke tekst te komen', zegt Joris Polfliet, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ). [Joris krijgt het niet meer uitgelegd! Hoe gaan jullie deze VERVALSING aan de wereldkerk uitleggen? Hoe gaan jullie uitleggen, dat er geen priesterwijdingen meer zijn? Dat onze kerken leeg zijn? Dat wij pedofiele priesters en bisschoppen hebben! Hoe hebben jullie dat uitgelegd gekregen??? WIJ wachten nog altijd op een uitleg! En binnenkort kan niemand nog zijn 'Onze Vader' opzeggen! Hoe gaan jullie dat aan de wereldkerk uitleggen?]

In de nieuwe vertaling zijn niet alleen taalkundige aanpassingen gebeurd (vb. 'Uw naam worde geheiligd', in plaats van 'geheiligd zij Uw naam'), maar ook inhoudelijke (vb. het woord 'bekoring' is vervangen door 'beproeving'). [De pedofiele priesters worden tegenwoordig niet meer 'bekoord', neen ze worden 'beproefd'!!! Inderdaad, ze verkrachten tegenwoordig "met tegenzin"!!!]

De besprekingen om de nieuwe vertaling in de praktijk te brengen, zijn volop aan de gang [!]. Op grote schaal zal een gebedskaart [!] worden verspreid, die niet alleen zal worden uitgedeeld bij de zondagsvieringen en andere vieringen (vb. doopsel), maar ook bijvoorbeeld in woon-zorgcentra. Ook katholieke media als Tertio en Kerk & Leven [Hier zijn de vrijmetselaarsorganisaties weer!] zullen de nodige aandacht besteden aan de wijzigingen [VERRAAD!]. Er is ook een nieuwe toonzetting voor het gezongen Onze Vader.

De leerpakketten voor het katholiek onderwijs worden aangepast en vanaf september zal de nieuwe versie worden aangeleerd [Ze denken ook aan alles!]. 'De aanpassing is een bevoegdheid van de Kerk. Wij zullen de tekst gebruiken die kracht van wet heeft voor de Kerk', aldus Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. [Boeve, hou alsjeblieft je mond!]

Bron: De Standaard

Één zaak is klaar: hier wordt een nieuw soort 'geloof' gefabriceerd!

Er is geen enkele reden om het 'Onze Vader' anders te bidden

dan we gewoon zijn.

zaterdag 23 april 2016

Mgr. Athanasius Schneider over de 'Neocatechumenale Weg': "Het is een protestants-joodse gemeenschap"

His Excellency Bishop Schneider: "This is a very complex and sad phenomenon. To speak openly: It is a Trojan horse in the Church. I know them very well because I was an episcopal delegate for them for several years in Kazakhstan in Karaganda. And I assisted their Masses and meetings and I read the writings of Kiko, their founder, so I know them well. When I speak openly without diplomacy, I have to state: The Neocathecumenate is a Protestant-Jewish community inside the Church with a Catholic decoration only. The most dangerous aspect is regarding the Eucharist, because the Eucharist is the heart of the Church. When the heart is in a bad way, the whole body is in a bad way. For the Neocatechumenate, the Eucharist is primarily a fraternal banquet. This is a Protestant, a typically Lutheran attitude. They reject the idea and the teaching of the Eucharist as a true sacrifice. They even hold that the traditional teaching of, and belief in, the Eucharist as a sacrifice is not Christian but pagan. This is completely absurd, this is typically Lutheran, Protestant. During their liturgies of the Eucharist they treat the Most Holy Sacrament in such a banal manner, that it sometimes becomes horrible. They sit while receiving Holy Communion, and then they lose the fragments because they do not take care of them, and after Communion they dance instead of praying and adoring Jesus in silence. This is really worldly and pagan, naturalistic."

Bron: Rorate Caeli

Link:

http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html#more


vrijdag 22 april 2016

De openingspagina van Kerknet op vrijdag, 22 april 2016:

Kerknet laat zien wat het écht is! Een duivelsblad!

Kerknet: "Op 21 april overleed poplegende Prince aan een overdosis drugs. Als Jehova's getuige schreef dit muzikale genie enkele mooie religieuze songs."

De ode aan de 'Prince van de wereld' en zijn ketterse muziek door Kerknet is
totale blasfemie en totale apostasie!

Kerknet is het werktuig van de Satan!

Maar, Katholieken hebben samen met Christus

"de satan als een bliksemstraal uit de hemel zien vallen".

De Post-conciliaire Bastaardkerk in actie: "Diaken Rob Allaert brengt [samen met Kerknet] eerbetoon aan Prince op soundcloud"

Ik vernam het overlijden van Prince via smartphone en moest even slikken, zegt diaken Rob Allaert. In de jaren 80 kon je niet om dit fenomeen heen en ook bij Rob kwamen albums als Purple Rain (1984) goed binnen.

Maar zo'n 7 jaar geleden herontdekte de pasgewijde diaken uit Duffel het popicoon. Prince schreef dan ook heel wat religieuze muziek, vóór en na zijn bekering tot de Getuigen van Jehova. Ook Robs 16-jarige zoon werd een hevige fan, zodat het nieuws van zijn overlijden gisteren hard aankwam in het gezin.

Bron: Kerknet

Tot zover een diaken uit de Vlaamse Satanskerk!

Jozef De Kesel wijdde Rob Allaert vorige maand tot diaken, ondanks de protesten!

"Un homme averti en vaut deux..." zullen we maar zeggen, tenzij je een steenezel bent!
 
Prince; het idool van de Vlaamse 'diakens'!

Zelfmoord met een overdosis drugs...

 Post-conciliaire Bastaardkerk of Satanskerk?

donderdag 21 april 2016

Op 21 april 1957 publiceerde Paus Pius XII de Encycliek 'Fidei Donum'. Deze Encycliek werd door Aartsbisschop Marcel Lefebvre geïnspireerd!


Fidei Donum zijn de beginwoorden van de Encycliek van 21 april 1957 van Paus Pius XII,
waarin hij vroeg aan de bisschoppen om diocesane priesters ter beschikking te stellen
voor de missiegebieden. Deze priesters-missionarissen blijven echter afhangen
van het bisdom waar ze toe behoren, waar ze geïncardineerd zijn, en keren vaak ook
na enkele jaren terug naar hun eigen bisdom.

FIDEI DONUM
Over de toestand van de Afrikaanse missie

Encycliek
Paus Pius XII
21 april 1957

1 De gave des geloofs, waarop God in zijn milddadigheid onvergelijkbare rijkdommen in de harten der gelovigen laat volgen, vraagt van ons, dat wij zonder ophouden de goddelijke Schenker daarvan de bewijzen van onze dankbaarheid brengen.
 

2 Het geloof immers leidt ons binnen in de diepe mysteries van het goddelijk leven; het wekt ons op tot hoop op de hemelse gelukzaligheid; en het maakt de eenheid van de christengemeenschap in dit vergankelijke leven hecht en sterk, volgens het woord van de Apostel: "Eén Heer, één geloof, één doopsel" (Ef. 4, 5). En vooral doet de genade van deze goddelijke gave spontaan uit ons dankbaar hart dit getuigenis opwellen: "Wat zal ik de Heer wedergeven voor alles wat hij mij geschonken heeft?" (Ps. 115, 12)

3 Ter vergelding van deze zo grote goddelijke mildheid, kan de mens, na de verschuldigde onderwerping van zijn geest, niets aan God aangenamers doen, dan de door Christus gebrachte fakkel van de waarheid verder onder de mensen uitdragen. Met hun missie-ijver derhalve, waardoor de vlam van de christelijke liefde wordt gevoed, kunnen de mensen, een zo grote weldaad indachtig, het beste de weldaad van God enigszins beantwoorden: immers, door zo de gave van het zelf reeds ontvangen geloof naar vermogen ook anderen mee te delen, bewijzen zij aan God in de hemel hun dankbaarheid.


LINK:

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=645&id=4657Aartsbisschop Lefebvre samen met Bisschop Francois Ndong (+1989), de eerste Gabonese bisschop,
 die in 1961 door Mgr. Marcel Lefebvre tot bisschop werd gewijd.


zaterdag 16 april 2016

Eerwaarde Legrand, overste van de Priesterbroederschap St. Pius X in de Benelux, schaart zich onvoorwaardelijk achter 'Pro Familia' en roept op voor de 'Rozenkrans voor het Leven' in Antwerpen!

Appel de l’abbé Legrand à se joindre avec CIVITAS Belgique à la 'Marche pour la Famille' (Pro Familia) à Anvers le 17 avril 2016


Bien chers fidèles,

La loi naturelle nous le savons bien est bafouée de multiples façons dans nos pays qui refusent toute référence à Dieu. Euthanasie, contraception, avortement : autant de mots pour décrire des crimes effroyables. Et de plus en plus, on conteste aussi que la famille soit l’union indissoluble d’un homme et d’une femme pour avoir des enfants, comme Dieu l’a institué.

Tout ceci représente une catastrophe spirituelle, morale et humaine majeure. Ces crimes, ces conceptions iniques et inadmissibles de la famille attirent sur nos pays les malédictions divines.

Que peut faire un catholique devant ces fléaux ? Que doit-il faire ? Comme ces mauvaises lois et les crimes qu’elles favorisent ont une portée publique, il faut des actions publiques. Il s’agira essentiellement de prier, et de prier publiquement donc. Manifester sans prier n’a pas de valeur aux yeux de Dieu. La seule utilité, si l’on est nombreux, serait de montrer sa force et faire, sinon fléchir les dirigeants politiques, au moins réfléchir certains. Mais seule la prière aura une action réelle de réparation et d’intercession. Dans le combat pour la vie, on ne peut pas admettre d’actions qui ne feraient pas référence, directement ou indirectement, à Dieu que l’on offense grandement par ces lois iniques et ces crimes.

Je vous invite donc, avec Civitas-Belgique, à la Marche pour la Famille qui aura lieu à Anvers dimanche 17 avril, et où sera récité  le Rosaire ; ou à tout le moins de vous unir par la prière à cette prière publique de réparation et d’intercession.

Rendez-vous dimanche 17 avril, à 15h30, Franklin Rooseveltplaats 12, à Antwerpen/Anvers.

Abbé Thierry Legrand +

Supérieur du district du Benelux de la FSSPX

Link:

http://laportelatine.org/publications/communic/2016/marche_vie_anvers_civitas_legrand_160417/marche_vie_anvers_civitas_legrand_160417.php

Note de La Porte Latine:


(1) L'évêque d'Anvers est Mgr Johan Bonny [!] qui a plaidé, samedi 27 décembre 2014, dans le journal flamand De Morgen [!] , pour une reconnaissance ecclésiastique des relations bi et homosexuelles. Partant du constat qu'il existe aujourd'hui, même parmi les catholiques, d'autres types de relations que le mariage entre un homme et une femme il estime qu' il est dès lors important que ces autres types de relation puissent bénéficier d'une certaine forme de reconnaissance dans l'Eglise.

Toelichting aangaande de positie van Johan Bonny:

Suite du synode sur la famille : Mgr Bonny veut une reconnaissance
ecclésiastique des couples homosexuels - 27 décembre 2014


Link:

http://laportelatine.org/vatican/sanctions_indults_discussions/020_dec2014/27_12_2014_mgr_bonny_pour_la_reconnaissance_des_couples_homosexuels_dans_l_eglise.phpLink naar het evenement van Pro Familia:


http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/zondag-17-april-is-het-eindelijk-zover-samen-voor-de-eenheid

Zondag, 17 april is het eindelijk zover:

"Rozenkrans voor het Leven - Antwerpen"


Noteer dus in jouw agenda:

Rozenkrans voor het Leven
Zondag, 17 april 2016 om 15.30u.
Franklin Rooseveltplaats 12 te Antwerpen.

Bron: Pro Familia (= De enige, échte 'Mars voor het Leven')

Link:

http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/zondag-17-april-is-het-eindelijk-zover-samen-voor-de-eenheid


'Dépêche de dernière minute': Ook 'Civitas Belgique' roept op om zondag, 17 april deel te nemen aan de 'Rozenkrans voor het Leven' in Antwerpen:


Civitas Belgique soutient d’autant plus cette initiative que ce rosaire serait récité à voix haute,  que cette manifestation s’affiche ouvertement catholique et sera accompagnée de prêtres de la Tradition (prieuré d’Anvers).

La Marche pour la Vie de Bruxelles qui aura lieu cette année, le même jour, sera a contrario « festive » et aura le soutien … de Mgr Bonny, évêque d’Anvers.

L’association Pro Familia, à l’initiative du Rosaire pour la Vie, mérite notre soutien.
A quoi sert-il d’être 6.000 manifestants, si le message véhiculé pour la vie et contre l’avortement, par des catholiques (pour la plupart), est dilué et équivoque pour le monde politique et les passants le long du trajet ?

Pro Familia a publié à ce propos un communiqué (en néerlandais) sur le choix de Mgr BONNY comme soutien à la Marche pour la Vie  :Pro Familia roept de ‘March for Life Brussels’ op om zich te distantiëren van de anti-Katholieke uitspraken van Mgr. Bonny!

Link:

http://www.marsvoorhetgezin.be/blog/pro-familia-roept-de-march-for-life-brussels-op-om-zich-te-distantieren-van-de-anti-katholieke-uitspraken-van-mgr-bonnyLink naar Civitas:

http://www.civitas-belgique.be/?page_id=728

vrijdag 8 april 2016

Aangaande het gedrocht 'Amoris Laetitia' (= 'Het genot van seks') kunnen we kort zijn. Meerdere, internationale en gerenommeerde theologen stellen vast, dat Bergoglio van de Katholieke Leer afwijkt.


Kortom, men stelt vast, dat Bergoglio een ketter is en dus geëxcommuniceerd is. Hij maakt géén deel uit van de Kerk. Punt.

Katholieken doen er dus goed aan het document te negeren.


KAVlaanderen houdt het op Familiaris Consortio (1981) van paus Johannes Paulus II. De omvangrijke, nieuwe exhortatio van Bergoglio met 264 pagina's en bijna 400 voetnoten als resultaat van twee synodes die niets dan onrust en verwarring hebben veroorzaakt en aan synodalen die elkaar verketteren en overtreffen in betweterij, hechten wij geen enkele waarde.

KAVlaanderen verdedigt de Katholieke Leer en géén tijdsgebonden pastoraal.Dit is dan ook wat wij met 'Het genot van seks' doen:


'Flater van de Week' dit keer door Rik Torfs in het Nieuwsblad:


Rik Torfs: "Deze paus durft eindelijk te breken met het verleden."
Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160408_02226116

Rik Torfs lacht natuurlijk weer iedereen in zijn gezicht uit.

Een paus die breekt, dus breekt, met het verleden, is een apostaat!

Torfs zegt net hetzelfde als KAVlaanderen!

Wij natuurlijk in iets minder hermetisch taalgebruik!

dinsdag 5 april 2016

Toen Vlaanderen nog Katholiek was: De begrafenisplechtigheid van de slachtoffers van 5 april 1943 op het Mortselse Gemeenteplein

Op die dag werd 'per vergissing' door een Amerikaans Bombersquad een bombardement uitgevoerd op de gemeente. Het bombardement was eigenlijk bedoeld voor de fabrieken van "ERLA" waar vliegtuigen en vliegtuigmotoren werden gemaakt, maar de bommen misten doel en legden de wijk Oude-God plat. Verschillende openbare gebouwen, waaronder een school werden geraakt. Er waren 936 dodelijke slachtoffers, waaronder 209 kinderen, en meer dan 1.300 gewonden.

zaterdag 2 april 2016

Fe­de­ra­le Re­ge­ring: "Nieuw­ko­mers moe­ten ver­kla­ring on­der­te­ke­nen"

Nieuw­ko­mers moe­ten voort­aan een ver­kla­ring on­der­te­ke­nen, zegt de fe­de­ra­le re­ge­ring. Wie wei­gert, is niet wel­kom.

De fe­de­ra­le re­ge­ring keur­de woens­dag de tekst van de ' nieuw­ko­mers­ver­kla­ring' goed. Elke bui­ten­lan­der die lan­ger dan drie maan­den in België wil ver­blij­ven, moet het do­cu­ment on­der­te­ke­nen, schrijft Het Nieuws­blad.

Een wei­ge­ring re­sul­teert in een 'on­ont­van­ke­lijk dos­sier' [Dit is juridische nonsens! Een regelrechte ondermijning van de rechtstaat!]. En wie geen 're­de­lij­ke in­span­ning' le­vert om zich te in­te­gre­ren, kan bij de eerst­vol­gen­de verlenging zijn ver­blijfs­recht ver­lie­zen.

Mi­gra­tie­be­leid

Het gaat om een uni­cum in Eu­ro­pa. Met de nieu­we re­ge­ling wil de re­ge­ring-Mi­chel ver­mij­den dat het mi­gra­tie­be­leid be­perkt wordt tot een 'lou­te­re ver­blijfs- en op­vang­re­gle­men­te­ring'.

Voor EU-bur­gers, asiel­zoe­kers [!] en stu­den­ten geldt de in­te­gra­tie­ver­plich­ting ove­ri­gens niet [!]. Voor de rest, zowat drie vier­de van de nieuw­ko­mers, geldt die wel. Het gaat voor­al om bui­ten­lan­ders  die in het kader van ge­zins­her­e­ni­ging  naar België komen.

N-VA

Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) is zeer blij met de ver­kla­ring [LOL]. Zijn par­tij pleit al jaren voor de kop­pe­ling van een ver­blijfs­recht aan de wil tot in­te­gra­tie.

Voor de op­stel­ling van de nieuw­ko­mers­ver­kla­ring deed Fran­c­ken een be­roep op Eti­en­ne Ver­meersch [!]. De Gent­se pro­fes­sor lijst­te op basis van de al­ge­me­ne wes­ter­se waar­den en prin­ci­pes een rist con­cre­te ge­dra­gin­gen op [Onvoorstelbaar dat deze schijn-moralist dit zomaar mag opstellen!].

De Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken neemt de con­tro­le op zich. Fran­c­ken hoopt dat de re­ge­ling dit na­jaar van kracht wordt.

Bron: De Tijd

Link:

https://m.tijd.be/politiek_economie_belgie_federaal/Nieuwkomers_moeten_verklaring_ondertekenen.9749785.art

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer