woensdag 30 november 2016

Joris Polfliet in 'Tertio' over het 'nieuwe' Onze Vader:

“Onzevader is hart van Jezus’ boodschap”


“De invoering van het herziene Onzevader is een kans tot catechese.” Dat vindt Joris Polfliet, secretaris van de ICLZ (Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg). Elke gelovige draagt verantwoordelijkheid voor de verspreiding van de herziene tekst.  “Hoe fier zijn we op het Onzevader?” [Helemaal niet wanneer men het van de ene dag op de andere fundamenteel verandert!]

“Het gaat niet om een nieuwe vertaling [!], wel om een aanpassing van de bestaande”, stelt ICLZ-secretaris Joris Polfliet. De ICLZ is verantwoordelijk voor de vertaling en uitgave van de liturgische boeken [!], ondersteunt de liturgische pastoraal en organiseert overleg over het liturgisch beleid.

Vanaf komende zondag bidden Vlaamse en Nederlandse katholieken hetzelfde Onzevader. Eindelijk, 50 jaar na het einde van Vaticanum II. [Zo goed hebben de hoge heren hun huiswerk gemaakt, dat ze nog niets gecontroleerd hebben van waar de afwijkende versies van het Onze Vader in Nederland en Vlaanderen komen! Dat heeft dus NIETS met het Concilie te maken! Zelfs dat schijnen de hoge heren nog niet eens te weten. Toch komen ze ons de les lezen, over dingen waarvan ze eigenlijk niets begrijpen!]

“De update van het gebed kadert in een ruimere opdracht van 2001 om het Nederlandstalige missaal te herzien”, zegt Polfliet. “Bij de correspondentie naar Rome werd ook de bedenking gemaakt dat het goed zou zijn een gezamenlijk Onzevader te hebben. Dat was na het jongste concilie niet gelukt [Nogmaals, dit heeft niets met het Concilie te maken! Men maakt zich werkelijke belachelijk!], maar vanuit kerkelijk standpunt was het toch jammer dat het Onzevader, het familiegebed bij uitstek, niet gezamenlijk kon.”

Beproeving

Nochtans aarzelde de commissio mixta, de gemengde Nederlands-Vlaamse vertaalcommissie voor de herziening van de Nederlandse uitgave van het Romeinse Missaal, bij haar oprichting in 2009 het Onzevader aan te pakken. Eerdere pogingen in de jaren 1980 mislukten. “De commissie gaf twee exegeten de opdracht een status quaestionis te maken en oplossingen voor een eengemaakt Onzevader uit te werken”, legt Polfliet uit.  “Zij kwamen tot een gezamenlijk voorstel.  Aangezien het om een centraal gebed gaat, wilde men alleen veranderen wat echt noodzakelijk was op basis van studie van de grondteksten [Deze twee 'exegeten' zijn dan blijkbaar het Grieks niet machtig, aangezien de grondteksten toch zeer duidelijk zijn!]. De commissie ging vrijwel onmiddellijk akkoord. Alleen de verandering  ‘breng ons niet in beproeving’  werd na bespreking toegevoegd [Men heeft erover gestemd! De 'bisschoppen' denken, dat zij over de Wil van God kunnen stemmen!]. Het woord  ‘bekoring’ kan leiden tot misverstanden voor wat wellicht de moeilijkste bede uit het Onzevader is [Na 2.000 jaar "kan het leiden tot misverstanden". Vals! De 'bisschoppen' begrijpen zélf niet waar het over gaat!]. Het voorstel van de commissio mixta werd door de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen grondig besproken. Zonder al te lange en grote discussies werd het voorstel naar Rome opgestuurd.” [Werd het nu 'grondig' besproken of snel naar Rome gestuurd?]

Rome ging vrij snel akkoord met de ingrepen [Dat is er ook aan te merken!]. In 2014 raakte de herziene tekst van het Onzevader bekend.  “Het was niet erg zinvol te wachten tot het hele missaal klaar was, want dat laat even op zich wachten”, weet Polfliet [Waarom niet? Argumenten?].  “Wel wilden de bisschoppen de tijd nemen. Volgend weekend, bij het begin van de advent van dit jaar, wordt het definitief ingevoerd, tegelijk in Vlaanderen en Nederland.” 

Martelaar

De aanpassingen zijn al bij al beperkt. Is al die moeite dan wel nodig? [Vals! De veranderingen zijn fundamenteel! Wie het nieuwe Onze Vader bidt, bidt niet tot God, maar wel tot de duivel!] “Dat is inderdaad een goeie vraag”, geeft Polfliet toe. "We zijn ons bewust van de inspanning, maar het is ook een kans om gelovigen te laten stilstaan bij de betekenis van het Onzevader. Soms wordt het monotoon, routineus en gedachteloos afgerammeld [Joris heeft het blijkbaar over zichzelf!]. Overigens is die kritiek niet nieuw. Maarten Luther [het grote idool van de Bastaardkerkers] noemde het Onzevader al een  ‘martelaar’.” [Luther begreep, net zoals de bastaard-bisschoppen nu, niets van het Katholieke Geloof!]

Voor de ICLZ-secretaris is de invoering van de herziene vertaling een goed experiment om vast te stellen hoe het aanleren van een tekst in de praktijk verloopt [Huh?].  “Het is zoals met de euro. In het begin is het vooral voor de ouderen lastig. Kinderen en jongeren zullen er snel mee weg zijn” [Inderdaad, het is God of de mammon!],  verwacht Polfliet.  “De medewerking van het katholiek onderwijs [Indoctrinatie!] voor de verspreiding is belangrijk. Via de jeugd vindt het gebed zijn weg. Wellicht moet er in eerste instantie wat meer aandacht aan worden gegeven. Maar aandachtig bidden is net een goede zaak.” 

Bron: Tertio

Link:

http://www.tertio.be/magazines/876/artikels/%E2%80%9COnzevader%20is%20hart%20van%20Jezus%E2%80%99%20boodschap%E2%80%9D

zondag 27 november 2016

Onze Vader - Update


BREAKING

TIENTALLEN PRIESTERS NEGEREN
HET 'NIEUWE' ONZE VADER
EN BIDDEN HET TRADITIONELE,
OVERGELEVERDE GEBED


'VOX POPULI' VAN HET ROOMS-KATHOLIEK LEKENFORUM: Het “nieuwe” ‘Onze Vader’ is in tegenspraak met de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’


Antwerpen, 23 november 2016

Op 27 november 2016 zal er, binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaanderen en Nederland, de “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ van kracht worden. Vox Populi, een commissie van Katholieke leken, die onderdeel is van het Rooms-Katholiek Lekenforum VZW, heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe vertaling van het ‘Onze Vader’. Zij vragen zich af of dit nu het meest urgentie ‘probleem’ is waar de Kerk zich op dit ogenblik zou moeten mee bezighouden? En waarom zou deze ‘hervorming’ nu noodzakelijk zijn? Er is géén enkele pastorale nood om met een “nieuwe gemeenschappelijke Nederlands-Vlaamse vertaling” van het ‘Onze Vader’ op de proppen te komen. Dit initiatief van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen zal enkel maar de verwarring binnen de Kerk in de hand werken en daardoor de geloofscrisis vergroten. Grootste struikelblok is de nieuwe bede: “en breng ons niet in beproeving” ter vervanging van het bestaande: “en leid ons niet in bekoring”. Het Griekse ‘peirasmos’ kan zowel door ‘beproeving’ als ‘bekoring’ worden vertaald. Echter, binnen de context van het ‘Onze Vader’, kan ‘peirasmos’ onmogelijk door ‘beproeving’ worden vertaald. Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’ maakt, in de context van het ‘Onze Vader’, een expliciet onderscheid tussen ‘bekoring’ (= tentatio) en ‘beproeving’ (=probatio). “En leid ons niet in bekoring” is dan ook de enige correcte vertaling. Het lijkt er wel op, alsof de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen, het gebed, dat Jezus Christus ons Zélf heeft geleerd, doelbewust hebben willen veranderen. Er zijn ernstige taalkundige, theologische, pastorale en doctrinaire problemen met de nieuwe ‘vertaling’ van het ‘Onze Vader’. De waarheid is, dat we hier niet te maken hebben met een nieuwere of betere ‘vertaling’, maar eerder met een ideologische herinterpretatie van de tekst. Vox Populi roept dan ook de Bisschoppenconferenties van België en Nederland op, om dit tot mislukken gedoemde experiment met het ‘Onze Vader’ te laten varen en de bestaande toestand te handhaven.


Bron: Vox Populi - Rooms-Katholiek Lekenforum

Link:

http://www.katholiekforum.be/index.php/2016/11/23/persbericht-het-nieuwe-onze-vader-is-in-tegenspraak-met-de-catechismus-van-de-katholieke-kerk/  Het feit, dat de 'bisschoppen' blijkbaar niet het verschil kennen, en ook niet willen kennen,

tussen 'bekoring' en 'beproeving', toont aan, dat zij tégen de Heilige Geest zondigen!

 

UIT DE HEILIGE SCHRIFT: 

Mat 12:31  Daarom zeg Ik u: Iedere zonde en godslastering zal aan de mensen worden vergeven; maar het lasteren van den Geest zal niet worden vergeven.

Mat 12:32  En wie iets zegt tegen den Mensenzoon, hem zal het worden vergeven; maar wie iets zegt tegen den Heiligen Geest, hem zal het niet vergeven worden, noch in deze wereld noch in de toekomstige. 

 

De 'lastering van de Heilige Geest' betreft de weigering het heil te aanvaarden, dat God de mensen aanbiedt, door de Heilige Geest, die werkt uit kracht van het Kruisoffer. Als de mens het “aantonen van de zonde” afwijst, dat van de Heilige Geest komt, en het Heil betekent, dan wijst hij tevens de “komst” van de Helper af!

Omwille van het Heil is de beproeving noodzakelijk!


zaterdag 26 november 2016

OVER HET 'NIEUWE' VERVALSTE 'ONZE VADER': De Kerk is géén democratie waarbinnen bisschoppen over de Leer zouden kunnen stemmen! Tussen de bisschoppen zitten duidelijk een aantal verraders!

Belgische en Nederlandse Bisschoppenconferenties tot op het bot verdeeld:


De Belgische bisschoppen steunen officieel de nieuwe versie van het 'Onze Vader', maar het is bekend, dat er off the record uiteraard, interne weerstand was/is. Ook de Nederlandse Bisschoppenconferentie is tot op het bot verdeeld.


Katholieken bidden nieuw Onze Vader – soms onder protest


Toch is er aan beide kanten van de grens weerstand. Volgens bronnen was de Nederlandse bisschoppenconferentie tot op het bot verdeeld. Naar verluidt zouden de voorstanders van invoering met één stem verschil – en bij afwezigheid van een tegenstander – hebben gewonnen [!]. De bisschop van Roermond, mgr. Wiertz [!], behoorde tot de heftigste tegenstanders [!]. In een vergadering van de priesterraad van zijn bisdom noemde hij de tekstwijziging ‘pastoraal zeer onverstandig’ [!]. Een gebed dat zo in het geestelijk leven van velen geworteld is, verander je niet zomaar. [!]

Beproeving [!]

Maar naast het pastorale argument [!], kwam er ook een inhoudelijk argument [!] op tafel. Dit betrof de enige wijziging die zowel nieuw is voor de Vlamingen als de Nederlanders: ‘en leid ons niet in bekoring’ [!][!][!] (oude Nederlandse versie) wordt nu ‘en breng ons niet in beproeving’. Mgr. De Jong [!][!][!], de hulpbisschop van Roermond, probeerde nog op het allerlaatste moment in Rome de invoering van de vertaling tegen te houden [!][!][!]. Dit keer was de argumentatie niet pastoraal van aard, maar leerstellig: ‘beproeving’ zou een verkeerde vertaling zijn [!]. En hoewel De Jong bij de Congregatie voor de Geloofsleer [!] nul op het rekest kreeg [Rome volgt zélf de Catechismus NIET meer!], krijgt hij wel bijval van het uiterst conservatieve Rooms-Katholiek Lekenforum uit Vlaanderen [!]. Dit forum doet op internet een persbericht uitgaan waarin het stelt dat de vertaling ‘beproeving’ in strijd is met de Catechismus van de Katholieke Kerk [!][!][!]. En inderdaad: de Catechismus legt de bede als volgt uit: ‘we vragen Hem om ons niet de weg te laten inslaan die leidt naar de zonde’, wat zou kunnen pleiten voor de vertaling ‘bekoring’. Overigens vertalen zowel de Nieuwe Bijbelvertaling, de Willibrordvertaling en andere moderne [!][!][!] vertalingen ook ‘beproeving’. [Men moet niet verwijzen naar 'moderne' vertalingen om zijn gelijk te halen, want de moderne vertalingen zijn net vervalsingen, om het Geloof te kunnen veranderen!!! Bij discussies is het altijd de oudere versie die autoritatief is!]

Bron: Nederlands Dagblad

Link:

https://www.nd.nl/nieuws/geloof/katholieken-bidden-nieuw-onze-vader-soms-onder.2375630.lynkx


De Morgen: "Nieuwe versie van 'Onze Vader' oogst kritiek"woensdag 23 november 2016

"Bergoglio, waarom vervolgt gij Mij?" - Pater Stefano Maria Manelli, stichter van de Franciscanen van de Immaculata, werd enkele dagen geleden door het Italiaanse Gerecht van alle blaam gezuiverd!


Pater Manelli werd door Bergoglio en 'kardinaal' João Braz de Aviz van de 'Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven' valselijk beschuldigd van o.a. seksueel misbruik, geweldpleging, psychologische terreur en zelfs van moord.

 

Alle aantijgingen vallen nu als een kaartenhuis in mekaar!


Pater Stefano Maria Manelli (blauwgrijze muts),
die een spirituele zoon is van Pater Pio en die ook zijn
Eerste Heilige Communie van Pater Pio heeft ontvangen,
enkele uren geleden in een rusthuis in San Giovanni Rotondo,
waar hij nu op bevel van Bergoglio verblijft.

In de hoek, onzichtbaar voor ons,
staat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.De kleuters Guy, Jean en Jef op bezoek bij nieuwe Nuntius Augustine Kasujja:


"Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe."

dinsdag 22 november 2016

Groeten uit Rome:


Jean Kockerols, Jozef De Kesel & 'broeder' René Stockman:
Géén van allen een goed rapport aangaande pedofiele klachten!

Jef in gesprek met vrijmetselaar Andrea Riccardi van de Sant'Egidio-sekte
en 'aartsbisschop' Vincenzo Paglia die ook homoseksueel is!

Scheiding tussen Kerk en staat?

'Prostitué' Jef met zijn 'pooiers':

Geert Bourgeois (N-VA), de kerkensluiter van Vlaanderen, 'misdienaar' Jef, Pieter De Crem (CD&V),
de bommengooier van Libië, en Jean Cornet d'Elzius, 'onze' ambassadeur bij de Heilige Stoel

zaterdag 19 november 2016

Klucht in Rome - 'kardinalen' na de viering op de thee bij de échte Paus!


Met een kwezelachtige Jozef De Kesel in het midden

Antipaus en paus en ongeldig gecreëerde nep-kardinalen

Nog meer gehuichel van de bastaardkerkers!

De spekpater was er ook bij!

"I love you"


Nep-kardinaal De Kesel valt antipaus Bergoglio in de armen

De 'Bisschop in het Wit' oog in oog met de 'Kardinaal in het Roze':


Bergoglio oog in oog met Jozef De Kesel

Het palmares van Jef:

5 pedo-priesters een 'tweede kans' gegeven

1 priesterfraterniteit opgedoekt

1 moslima laten preken in de kathedraal

1 roze deken 'kerkelijk' begraven 

én een 'liefhebber' van homoseksuele daden 

"Zoveel schijnheiligheid heb ik nog nooit gezien..."

Aangezien Bergoglio géén paus is,
is de kardinaalscreatie van De Kesel ongeldig!'Kardinaal' Jozef De Kesel: een wolf in schaapsvachtMarco Tosatti: "Jozef De Kesel: een bisschop zonder bisdom"


Penso alla Fraternità dei Santi Apostoli, a Bruxelles. Figlia di mons. Lèonard, creata e fiorente di vocazioni in quella che ormai sembra una città in partibus infidelium e cacciata con motivazioni che personalmente mi appaiono estremamente fragili dal suo successore e antagonista, mons. De Kesel, pupillo di quel card. Danneels che costituisce un grande punto interrogativo sull’attuale Pontificato.

Ik denk aan de 'Broederschap van de Heilige Apostelen', in Brussel, de 'dochter' van Mgr. Léonard, opgericht, en met florerende roepingen, in wat nu lijkt een stad in partibus infidelium ["in de gebieden der ongelovigen" = oude titulatuur van "een bisschop zonder eigen bisdom"]. Een broederschap die door Jozef De Kesel werd opgedoekt omwille van redenen, die ik persoonlijk bijzonder slap vind. Opgedoekt door Jozef De Kesel, opvolger en antagonist van Mgr. Léonard én een beschermeling van Godfried 'kardinaal' Danneels, hetgeen een groot vraagteken zet bij het huidige pontificaat.

Bron: Marco Tosatti

Link:

http://www.marcotosatti.com/2016/11/07/lefebvre-un-nuovo-seminario-in-usa-mentre-roma-chiude-chiese-e-parrocchie-perche/De Club der ApostatenBREAKING: Over het wanbeleid van Jozef De Kesel - 'Kardinaal' Jozef De Kesel brengt zijn problematische palmares met 'tweede' kansen voor pedo-priesters mee naar het kardinaalscollege...

Het triestige relaas van de puinhopen die Jozef De Kesel in Brugge achterliet en de kerkafbraak die hij nu reeds in Brussel realiseerde!


Brokkenpiloot Jef is bekend tot in de USA!

Cardinal-Elect De Kesel Brings Problematic Record on Handling Clergy Abuse Allegations


The Belgian archbishop has drawn criticism for his handling as a local bishop of five separate sexual abuse files.


BRUSSELS, Belgium — Among the new cardinals to be elevated at Saturday’s consistory will be Archbishop Jozef De Kesel of Mechelen-Brussels.


Born in 1947 in Ghent, De Kesel was ordained in 1972 and served as a professor of theology and Christology, as well as formation director in Ghent and episcopal vicar for theological training and pastoral in the diocese. Pope St. John Paul II elevated him to the Belgian episcopate in 2002, appointing him auxiliary bishop in Brussels. Benedict XVI appointed him Bishop of Bruges in 2010.

But Cardinal-designate De Kesel enters the College of Cardinals with some substantial baggage, primarily in the area of handling clerical sex abuse cases during his time in Bruges.

His current spokesman in Brussels, Jeroen Moens, told the Register Nov. 8 that the archbishop did not “want to comment in detail” on five cases he has been criticized for mishandling. “He only wishes to state that all cases are handled according the policy of the Belgian bishops on the handling of sexual abuse cases and according to the suggestions and advice of experts working in commissions and contact points for sexual abuse cases,” the spokesman said. 

The Register has obtained details on all five cases, and obtained responses from the Diocese of Bruges.

The first abuse case pertains to a Father Tom Flamez. In 2014, as bishop of Bruges, then-Bishop De Kesel appointed Father Flamez, already accused of abusing a minor, convicted and given a suspended sentence, as pastor of a parish. This appointment occurred despite an expert psychiatrist, appointed by the tribunal that tried him, writing that the priest showed an excessive arrogance, a major tendency to lie, a capacity to manipulate and to cheat, and a total lack of any sense of culpability.

Sources in Belgium have told the Register Bishop De Kesel tried to blame the Congregation for the Doctrine of the Faith for the decision, when the dicastery had left it to his own discretion.

In response, Father Koen Vanhoutte, diocesan administrator of the diocese of Bruges, told the Register Nov. 10 the complaint dates from 2008, and that Father Flamez had “complied with the conditions of a probation order imposed by the court throughout a five-year period” and that “a possible new assignment for him was subsequently sought.”

The diocesan administrator added: “He received a modest responsibility in 2014, which took into account the restrictive conditions laid down by the Congregation for the Doctrine of the Faith. He was to assist in a parish, without having any ultimate responsibility and was placed under strict supervision. As a result of reactions in the media, he did not in the end take on this assignment.”

A second case from 2014 concerns another priest in Bishop De Kesel’s Bruges diocese, Father Jeroen Claerhout, who was accused of sexual abuse in 2013. Bishop De Kesel is accused of taking no precautionary action for a year and a half, even though under the norms on graviora delicta (more grave crimes), he should have been provisionally suspended. Some claim the diocese knew about the case from as early as 2009, because Father Claerhout had to be occasionally removed from roles where children were involved, such as first Communion, and the diocese had to find another priest to fill in for him.

At his trial in 2015, the priest’s lawyer stated that both parties consented, thus there was no rape, and the court acquitted the priest, because there was too much doubt about the age of the victim at the time of the alleged crime (it wasn’t clear if he was 17 or 18). A source close to the case told the Register that Bishop De Kesel did not do anything and only acted after the affair broke in the media.

Father Vanhoutte didn’t give any timelines, but said Bishop De Kesel, presumably in 2013, “immediately passed on this complaint to the Belgian Department of Justice, who requested that the bishop not take any action which might interfere with these investigations.” However, the prosecutor did not prevent the bishop from taking any disciplinary measures.

The diocese added that Bishop De Kesel “requested on several occasions more information from the Department of Justice, but to no avail.” He nevertheless “assented to the investigation initiated by the Contact-Point for Sexual Abuse”, a kind of diocesan hotline which victims can call and have their case given an initial examination. Bishop De Kesel decided to “impose restrictive measures on Father Claerhout, in accordance with their recommendations, in relation to his pastoral activities,” Father Vanhoutte said, adding that the bishop “kept the prosecutor continually informed of the measures taken.”


In the same year, the bishop acted on another case, involving Father Marc Decuypere, but is accused of taking action only after being forced to do so. Despite the priest being accused of sexual abuse in 2010 during the period he taught at the College of Our Lady in Assebroek, a high school near Bruges, from 1984 to 1990, he was not prosecuted due to a statute of limitations. And yet notwithstanding a policy of zero tolerance, Bishop De Kesel allowed him to return to Brazil to continue his work with street children, saying the public prosecutor handling the accusation did not stop Father Decuypere from returning to the South American country. Only when the press received word of his past alleged abuse did Bishop De Kesel recall the priest to the diocese.

In Bishop De Kesel’s defense, Father Vanhoutte told the Register that as Father Decuypere denied the charges during his interrogation and received permission from the Department of Justice to return to Brazil, “the bishop decided to question him himself.”

When the priest, “on his word of honor, continued to deny the charges, the bishop saw in this context no reason to restrain him from returning to Brazil,” he explained. But the diocesan administrator stressed that Bishop De Kesel did ensure that the local bishop and the school “were informed of what had taken place.” The diocese also communicated that the local bishop and the school authorities “testified to the correct pastoral conduct of” Father Decuypere. “In their opinion there was no indication whatsoever of possible sexual abuse.”

But when in 2014 the former complaint was again raised in Belgium, Bishop De Kesel “immediately took the precautionary measure of insisting” on the priest’s return and “requested a thorough investigation by the Contact-Point,” according to Father Vanhoutte. Even though the priest “continued to deny the charges,” Bishop De Kesel decided, in compliance with recommendation from the Belgian authorities, that Father Decuypere “should not return again to Brazil.” When he did leave for Brazil, “he was subsequently suspended by Bishop De Kesel,” the diocese added, and Bishop De Kesel “informed the local bishop in Brazil of all these developments.” The priest is understood to still be in Brazil serving as a Fidei Donum missionary

In another case, despite a series of accusations of abuse and deviant sexual behavior leveled at Father Carmino Bohez, a professor at the Major Seminary in the diocese, Bishop De Kesel qualified his behavior merely as “imprudent” and refused to accept Father Bohez’s letter of resignation as associate vicar for youth. Again, he only did so because of commotion in the press.

In the bishop’s defense, the diocese said that prior to 2014 “neither the Department of Justice nor the Contact-Point received any complaint” regarding Father Bohez. In 2014, “insinuations appeared in the press” about him and the bishop “was asked for clarification.” Bishop De Kesel “immediately assigned the Contact-Point to initiate an investigation” and as a result, Father Bohez “resigned from his position as assistant Minister for Young People. Bishop De Kesel accepted this resignation.”

Father Bohez, although he admitted the abuse, was never convicted because no formal complaints were made. However, several seminarians had launched allegations of improper conduct against the priest. One said it had made him want to commit suicide, another look a leave of absence and said he had afterward “compartmentalized” the abuse, refusing to acknowledge it. 

A final case involved Father Antoon Stragier whose abuse of several children became publicly known in 2015, although he had been repeatedly discredited for years and no action from his superiors had been taken. The diocese had known of his abuse since 2004 having moved him from parish to parish. Father Stragier subsequently had been made director of diocesan pilgrimages, but in spite of the various allegations and a policy of zero tolerance, Bishop De Kesel took no action until it became public knowledge and only then asked him to step down.

Father Vanhoutte said the first complaint dated from 2004, adding that “taking into account” a 2005 “mediation agreement” by the Department of Justice, in 2006 Bishop Roger Vangheluwe, then the bishop of Bruges, appointed Father Stragier to the parish of Anzegem. Bishop Vangheluwe himself was later found guilty of sexually abusing two of his nephews.

The appointment to that parish was “overruled in light of reactions in the media,” the diocese said, resulting in Bishop Vangheluwe appointing him instead “as director of pilgrimages.”

“After his appointment in 2010, Bishop De Kesel formulated the conditions and the restrictive measures” under which Father Stragier was to “perform his responsibilities” — a measure agreed to by the Contact-Point the following year. In 2015, the diocese said Father Stragier “was immediately dismissed subsequent to disclosure of new incriminating facts.”


Other Areas of Controversy

Beyond the clerical sex abuse issue, Archbishop De Kesel has been controversial in other areas. Last year, he told a television reporter that he respects homosexuals and the way they live their sexuality. In 2010, he voiced support for women’s ordination to the priesthood, saying it is “negotiable,” but has subsequently backtracked. He has also said that priestly celibacy should be optional as for some people it may not be “humanly possible.”

He also attracted opposition from traditional Catholics by surprisingly closing down the “Fraternity of the Holy Apostles," an association of clerical faithful in the archdiocese supported by his predecessor, Archbishop André-Joseph Leonard.

A great deal of the credit for the Cardinal-designate’s rise goes to his former superior and predecessor in Brussels, Cardinal Godfried Danneels. The Belgian cardinal, who headed the archdiocese of Brussels from 1979 until 2010 and is a close confidant of Pope Francis, controversially admitted in September 2015 to being part of a “mafia” that sought to prevent Benedict XVI’s election in 2005. After retiring, it was discovered he'd covered up an abuse scandal.

“Cardinal Danneels wanted Bishop De Kesel to be his successor but his appointment was blocked by Benedict XVI who chose Archbishop Leonard instead,” said the source close to the Belgian Church. “At his installation ceremony in Brussels in 2015, usually the metropolitan archbishop would have done it, so in this case Archbishop Leonard, but for this installation it was Cardinal Danneels and Archbishop Leonard was just a concelebrant, showing the close relationship the cardinal and Archbishop De Kesel have.” 

Some have described Archbishop De Kesel has a protégé of the cardinal. However Moens, the archbishop’s current Brussels spokesman, said that from 2002, when Msgr. De Kesel was appointed as an auxiliary bishop of the archdiocese serving under Cardinal Danneels, “they established an fine professional relationship” but that he “by no means” considered himself to be what some have called “a master protégé.”


Bron: National Catholic Register

http://www.ncregister.com/daily-news/cardinal-elect-de-kesel-brings-problematic-record-on-handling-clergy-abuseBrokkenpiloot Jef is bekend tot in de USA!

Met alle smeuïge details erbij!

vrijdag 18 november 2016

BREAKING: Bergoglio weigert ontmoeting met kardinalen voor het consistorie


Brief kardinalen over Amoris Laetitia


Volgens Marco Tosatti heeft de brief aan Bergoglio, waarin vier kardinalen om opheldering rond Amoris Laetitia vroegen, mogelijk een rol gespeeld bij het afzeggen van de ontmoeting.

Die brief was nog niet openbaar gemaakt toen Bergoglio besloot de ontmoeting niet te houden, maar, beweert Tosatti, de vragen zouden “opnieuw ingediend” worden tijdens de vergadering voor het consistorie.

En “niet alleen door de ondertekenaars van het verzoek om opheldering, maar misschien ook door andere kardinalen” die “een beslissend woord van de paus” willen. Dat, voegt de vaticanist toe, is iets dat de Bergoglio waarschijnlijk “liever vermijdt”.

Als we de geruchten mogen geloven, kookte Bergoglio van woede, toen hij vernam dat de petitie van de vier kardinalen publiek werd gemaakt! 


Bullebak Bergoglio


Bergoglio: Defensor haeresis


Amoris Laetitia

donderdag 17 november 2016

Over Italiaanse aardbevingen als straf voor het zogenaamde 'homo-huwelijk':


Aartsbisschop Angelo Becciu, de substituut van het Staatssecretariaat, heeft zich namens de Heilige Stoel fel gedistantieerd van de uitspraken van de Italiaanse dominicaan Giovanni Cavalcoli, een emeritus professor en dogmaticus aan verschillende Noord-Italiaanse universiteiten. Cavalcoli had de recente aardbevingen in Italië als een straf van God bestempeld, omdat het land in juli 2016 het burgerlijke homohuwelijk wettelijk heeft erkend.

Aartsbisschop Becciu reageerde meteen en in niet mis te verstane bewoordingen: De uitspraken van Cavalcoli zijn strijdig met het Evangelie. Ze zijn een belediging voor christenen en schandalig voor wie niet gelooft. Dit soort taal hoort thuis in een prechristelijke tijd en sporen hoegenaamd niet met de kerkelijke theologie in de mate ze indruisen tegen het godsbeeld dat ons door Christus is geschonken.


Bron: Kerknet


Echter, waarom zegt 'aartsbisschop' Angelo Becciu, de substituut van het Staatssecretariaat,
dat Italiaanse aardbevingen géén straf zijn voor het zogenaamde 'homo-huwelijk'?

De reactie van Angelo Becciu toont duidelijk aan,
dat het hier een POLITIEKE uitspraak betreft
en GEEN doctrinaire!

HET IS DE VATICAANSE HOMO-MAFFIA
DIE DE AANVAL OP GIOVANNI CAVALCOLI
EN RADIO MARIA HEEFT GEOPEND!!! 


Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/11/vaticaan-en-kerknet-weten-aardbevingen.html

http://www.katholisches.info/2016/11/11/angriff-der-homo-lobby-gegen-radio-maria-mit-unterstuetzung-aus-dem-vatikan/


Het enigste wat Angelo Becciu daar in het Vaticaan doet,
is ontkennen, dat er een homo-lobby zou bestaan!

Link:

http://clericalwhispers.blogspot.be/2014/01/curia-archbishop-hits-back-at-swiss.html

http://www.lastampa.it/2014/01/21/vaticaninsider/ita/vaticano/becciu-lobby-gay-il-papa-vuole-chiarezza-ma-basta-denunce-anonime-d91ETIn1IVjazLJ1qLZ7NI/pagina.html

http://www.katholisches.info/2014/01/22/existenz-einer-homo-lobby-im-vatikan-erneut-bestaetigt/


zondag 13 november 2016

Over Zwarte Piet, liberale 'haters' en zeurpieten:

Deze zeurpieten ondertekenden het racistische 'Pietenpact':


Sylvester, Ketnet en Studio 100 beloven geen nieuwe producten te maken of aan te kopen die Piet op een 'racistische' wijze voorstellen.

Bij VTMKZOOM en Dreamland zal vanaf 2017 geen zwart of bruin geschminkte Piet meer te zien zijn.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Gezinsbond

De Ambrassade

BRONKS

HETPALEIS

Het Jeugdfilmfestival 

Afrika Film Festival

Kif Kif
 

Hugo Matthysen

Stijn Coninx

Bart Peeters

Bruno Vanobbergen

Maria Domarkaite

Wim Vanseveren

Alex Deforce

Ann Overbergh

Debbie Marbus

Mathieu Buyse

Diego Anthoons

Lotte Loncin

Jan Demeester


Boycot deze nazistische zeurpieten!!!!

De 'witte Piet' was eerder al een ideetje van de Duitse bezetter!zaterdag 12 november 2016

Liberale haat: "'Zwarte' Pieten verdwijnen ook in Vlaanderen"


De Gezinsbond, de Vlaamse onderwijsnetten, producenten van kinderprogramma's, jeugdtheaters en speelgoedketen Dreamland hebben een 'Pietenpact' ondertekend, waarmee ze zich engageren voor een sinterklaasfeest zonder raciale stereotyperingen [Zwarte Piet had helemaal niets van doen met "raciale stereotypering". Die hebben de liberalen er zélf aan verbonden!]. De discussie over Zwarte Piet leidde de afgelopen jaren vaak tot heftige reacties, vooral in Nederland.

Het Pietenpact is een initiatief van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, een culturele organisatie die tot doel heeft de cultuur van de Lage Landen te promoten. De bedoeling van het pact is een oplossing te vinden voor het slepende Sinterklaasprobleem, door Piet te handhaven maar alle racistische verwijzingen [Welke racistische verwijzingen?] te bannen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2973852/2016/11/11/Pietenpact-staat-in-voor-sinterklaasfeest-zonder-raciale-stereotyperingen.dhtmlZwarte Piet is van niemand eigendom, maar is van ons allemaal!

Dus, weg met het haatdragende 'Pietenpact'!PETITIE: "Zeg neen tegen het pietenpact"

Link:

 
http://www.petities24.com/zeg_nee_tegen_het_pietenpact'Flater van de Week': Nieuwe belediging van Bergoglio aan het adres van jonge Katholieken die naar de Tridentijnse Mis gaan:


Bergoglio zei: "Ik vraag me af wat er achter mensen zit, die te jong zijn om de pre-conciliaire liturgie te hebben ervaren en die die toch willen? Soms merkte ik, dat ik geconfronteerd werd met een zeer strikt persoon, met een houding van starheid. En ik vraag me af: 'Waarom zoveel starheid?' Graven, graven, deze starheid verbergt altijd iets, onzekerheid of nog iets anders. Starheid is defensief. Ware liefde is niet star."
Link:

https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-blasts-rigid-young-catholics-who-like-the-latin-mass


Wel Bergoglio,
het verschil tussen u
en deze jongeren is misschien,
dat in tegenstelling tot u,
zij wél gelovig zijn!

Bergoglio toont zélf aan,
dat hij het Geloof niet begrijpt! 


Waarom zo star?

Zou Bergoglio deze vraag niet beter aan Ignatius van Loyola stellen?
'Flater van de week' 2: Bergoglio over de Latijnse Mis

Bergoglio zei ook nog: "Paus Benedictus stelde een rechtvaardig en grootmoedig gebaar [Het motu proprio "Summorum Pontificum"] om sommige groepen en personen met een bepaalde mentaliteit tegemoet te komen, die een zekere nostalgie voor de Latijnse Mis voelden en die zichzelf distantieerden [van de Kerk]. Maar, het is een uitzondering. Daarom spreekt men van een 'buitengewone' rite. De gewone rite van de Kerk is niet dit. Het is noodzakelijk om hen met edelmoedigheid te benaderen die zich aantrokken voelen tot een bepaalde vorm van gebed. Maar, dit is niet de gewone rite van de Kerk. Vaticanum II en Sacrosanctum Concilium moeten verder gaan zoals ze zijn. Om te spreken van een "hervorming van de hervorming" is een dwaling."

Wel mijnheer Bergoglio,

Als u werkelijk denkt om zich er zo van te kunnen afmaken, dan heeft u het fout voor:

1. De argumentatie van Paus Benedictus XVI is een totaal andere.
2. De Latijnse Mis heeft niets met 'nostalgie' te maken.
3. Het zijn niet de gelovigen die vasthouden aan de Latijnse Mis,
die zich distantiëren van de Kerk, maar wel Rome zélf!
4. De zogenaamde 'buitengewone' rite is inderdaad, de 'gewone' rite van de Kerk.
Want waarom is er anders sprake van een 'Latijnse' Kerk? Waar is dan dat LATIJN?
5. De Novus Ordo Missae was zélf een dwaling en een schismatieke 'mis'! 
6. De Novus Ordo Missae heeft de eenheid binnen de Kerk vernietigd!
7. Vaticanum II en Sacrosanctum Concilium hebben niets gezegd over een 'nieuwe' mis!
8. De protestantse Novus Ordo Missae was puur bedrog!!!
9. Indien Vaticanum II en Sacrosanctum Concilium gehandhaafd moeten blijven,
dan moet de Novus Ordo Missae meteen worden afgeschaft!
10. Want, het is net de nieuwe mis die tégen het Concilie ingaat!

Bergoglio de Barmhartige met uitgetreden, getrouwde 'priesters':
Elke priester die uittreedt en trouwt met een vrouw of voor mijn part met een man,
en sterft, gaat regelrecht naar de hel!

DAT IS DE LEER VAN DE KERK! 

BERGOGLIO OF GEEN BERGOGLIO!

vrijdag 11 november 2016

De trompet van Trump blaast al een toontje lager - Mark Eyskens - CD&V


"Trump wordt maar een goed president als hij ongeveer het tegenovergestelde doet van wat hij heeft aangekondigd." Dat besluit ex-minister Mark Eyskens na de harde campagne en de vele leugens.

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Donald Trump de trompet bespeeld van de scheldtirades, de agressiviteit, de schoffering van allerlei minderheden, waarbij bloody leugens niet werden geschuwd. Zodoende heeft hij op een handige wijze ingespeeld op het buikgevoel van veel Amerikanen in een maatschappij waar zeer grote sociale ongelijkheden en onvrede met het afstandelijke beleid van ‘Washington’ overheersen.

De grofheden van de presidentskandidaat hadden uiteraard een groot theatergehalte en zijn hem door beroepspsychologen en zielenknijpers van het kiezerspubliek aangeraden.

Plat populisme en eigen-volk-eerst-retoriek doen het blijkbaar niet alleen goed tussen Maas en Schelde. Marine Le Pen , van het Franse FN, heeft reeds luid geapplaudisseerd.

Welke overwinning voor Trump?

Te weinig wordt onderstreept dat Hillary Clinton in totaal meer stemmen heeft behaald dan Donald Trump (ongeveer 150.000 meer). De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten worden eigenlijk onttrokken aan een rechtstreekse democratische stemming door dat historisch gegroeide maar vreemde systeem van kiesmannen [Wie erkent de uitslag van de democratische verkiezingen nu niet? Is dhr. Eyskens zélf géén gevaar voor de democratie?].

Bovendien blijkt dat ongeveer 48% van de Amerikaanse potentiële kiezers niet is opgedaagd. De overwinning van Donald Trump moet dus ook worden gerelativeerd. In feite behaalde hij nauwelijks de helft van iets meer dan de helft van de Amerikaanse kiezers of een goede 25%. Dit zou de man moeten aanzetten tot grote bescheidenheid. [Bij de verkiezingen van 2014 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers behaalde CD&V 11,6% van het aantal stemmen. Ook dit zou tot bescheidenheid moeten aanzetten!]

De overwinningstoespraak door Trump gehouden viel op door de verzoenende taal waarbij de nieuwe president meteen afstand nam van de bullenbakspraak, tijdens de campagne gehouden. Ook voor Hillary Clinton was hij poeslief en vol waardering, terwijl hij haar nog een paar uren voordien afschilderde als een misdadigster, die thuishoorde achter de tralies. [Hetgeen ook zou moeten gebeuren!]

De trompet van Trump blaast dus reeds een toontje lager en over een paar maanden komt hij ongetwijfeld terecht in het register van de valse noten. Want een Trumpiaanse anticlimax staat in de sterren geschreven [hoopt Eyskens].

Een afsluitingsmuur bouwen op de grens met Mexico [die er reeds over 900 km staat], betaald door de Mexicanen, de Obama-care brutaal schrappen [Binnen de Obama-care zouden Katholieke instellingen verplicht worden om te betalen voor voorbehoedsmiddelen en abortussen van hun eigen personeel. We weten, dat Eyskens natuurlijk géén probleem heeft met abortus, als een typische malthusiaan, die het 'gepeupel' vanuit zijn ivoren toren niet ziet staan!], allerlei handelsverdragen opzeggen [Handelsverdragen die niet over handel gaan, maar over allerlei voordelen voor de grote multinationals!] en de belastingen verlagen waardoor de Amerikaanse begroting helemaal uit haar evenwicht wordt gelicht [Alsof dit nu al, dankzij de vele oorlogen, niet het geval zou zijn! Toen Obama 17 triljard dollar aan de banken gaf, hebben we dhr. Eyskens ook niet horen zeggen: "Wie gaat dat betalen?"], zijn enkele kiesbeloften uit de velen waarin Trump zelf blijkbaar nooit heeft geloofd [Afwachten!].

Wel heeft hij ervoor gezorgd dat zijn kiezers erin hebben geloofd. En die goedgelovigen [Een mooie omschrijving van iemand die zélf alleen maar zijn eigen kiezers bedrogen heeft!] zullen vrij snel beseffen dat zij grandioos in de maling werden genomen door een politieke meester-marktkramer.

De Amerikaanse verkiezingscampagne was een aanfluiting van de goede smaak, het elementaire respect voor andersdenkenden en de ethiek in de politiek.

De schijnheilige Eyskens moet nog over 'ethiek in de politiek' beginnen!

VTM: "Kardinaal Danneels heeft koning Boudewijn destijds net proberen te overtuigen om de abortuswet toch te ondertekenen."

HET GROTE SCHANDAAL IS HIER OOK DE WALGELIJKE HOUDING VAN MARK EYSKENS (CVP), DIE BLIJKBAAR OOK EEN GROTE LIEFHEBBER VAN ABORTUS IS!!!

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/04/vtm-kardinaal-danneels-heeft-koning.html

http://nieuws.vtm.be/binnenland/135916-25-jaar-abortuswet-boudewijn-onder-drukMaar als blijkt dat de aangekondigde ambities van Trump door hemzelf op drijfzand waren gebouwd, zal de terugslag bij zijn kiezers des te pijnlijker zijn. Dan dreigt een groot deel van de bevolking zich niet enkel te keren tegen de onbetrouwbare politici maar bovendien tegen het democratisch systeem zelf. [Over politici die het 'democratische systeem' zélf misbruiken om alleen maar hun eigen zakken te vullen, daar is Eyskens blijkbaar niet over verontwaardigd!]

Poetin is nog niet zo slecht, wordt reeds her en der gefluisterd. Dit soort vergoelijkende commentaar kon men ook in Europa horen tijdens het interbellum van de 20e eeuw toen Mussolini, Salazar, Franco, Dolfuss en uiteindelijk Hitler het heft in handen namen. [Wat heeft dit er nu mee te maken?]

In een democratie heeft de meerderheid van de kiezers altijd gelijk, ook al hebben ze ongelijk. Politici kunnen zich vergissen. Maar kiezers evenwel ook en soms gruwelijk. In 1933 kwam Adolf Hitler aan de macht als gevolg van democratische verkiezingen. [Het waren niet de kiezers die Hitler aan de macht gebracht hebben!]

Aan Donald Trump om te bewijzen dat hij lessen heeft geleerd van de geschiedenis, vooral de meest tragische. Hij wordt maar een goed president als hij ongeveer het tegenovergestelde doet van wat hij heeft aangekondigd.

Beste Mark, hou alstublieft je mond!

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2817106Enkele opmerkingen over Sint-Clinton:


De oorlogen van Obama-Clinton:

Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalië, Jemen, Libië, en Syrië.

 

De Colour-Revolutions van Obama-Clinton:

Myanmar, Molodova, Iran, Tunesië, Egypte, China en Macedonië...


De Arabische Lente

Tunesië, Egypte, Libië, Jemen, Syrië en Bahrein...


De Katholieke Lente


Vaticaan, met het afzetten van Paus Benedictus XVI


De staatsgrepen van Obama-Clinton:

Honduras, Haïti, Afghanistan, Libië, Syrië, Oekraïne en Turkije...


De faillissementen van:

Cyprus, Griekenland en het Vaticaan...


De oorlogen van Bill Clinton:

Bosnië en Kosovo...

 

Het flirten van Bill met Monica Lewinsky!
 

En het flirten van Hillary met de Derde Wereldoorlog!
 

De corrupte Clinton-Foundation met medewerking van de Vlaamse Overheid!


Hillary Clinton over Moammar al-Qadhafi: "We Came, We Saw, He Died"
Bill Clinton - "I did not have sexual relations with that woman"GELOGEN!Bill Clinton admits to having inappropriate relationship with Monica Lewinsky

John Podesta van de 'Katholieke Lente' (= de afzetting van Paus Benedictus XVI) en Georg Gänswein, secretaris van Paus Benedictus XVI en van de 'twee-pausen-theorie' (Vaticaan, 27 april 2014):


Ook in beeld Ken Hackett, U.S. ambassadeur bij de Heilige Stoel en zijn vrouw Joan


woensdag 9 november 2016

Donald Trump over de Katholieken: "Washington politicians have been hostile to the Church, they have been hostile to Catholics, they have been hostile to the members of Catholicism!"


"De politici in Washington zijn vijandig geweest tegenover de Kerk, ze zijn vijandig geweest tegenover Katholieken, ze zijn vijandig geweest tegenover de leden van het Katholicisme!"
Dit geldt idem dito voor de politiek in Brussel en elders, maar ook voor de media!

Want het is de politiek die denkt, dat zij de Kerk moet onderwijzen!

En onze 'bisschoppen', die van weinig ruggengraat en van weinig geloof getuigen,
doen hier vrolijk aan mee!


Jozef De Kesel op 6 november 2015:

"De scheiding tussen Kerk en Staat is zeer belangrijk
en de overheden moeten neutraal zijn."

LEUGENS!!!


Vaticaan en Kerknet weten: "Aardbevingen zijn géén straf van God!"


Het Vaticaan neemt fel stelling tegen een dominicaan die de aardbevingen in Midden-Italië als straf van God voor het homohuwelijk heeft bestempeld.


Aartsbisschop Angelo Becciu, de substituut van het Staatssecretariaat, heeft zich namens de Heilige Stoel fel gedistantieerd van de uitspraken van de Italiaanse dominicaan Giovanni Cavalcoli, een emeritus professor [!] en dogmaticus aan verschillende Noord-Italiaanse universiteiten. Cavalcoli had de recente aardbevingen in Italië als een straf van God bestempeld, omdat het land in juli 2016 het burgerlijke homohuwelijk wettelijk heeft erkend. [of misschien wel voor het stilzwijgen van duizenden priesters en prelaten aangaande de blasfemische uitspraken en daden van Bergoglio!]

Wij mogen dit als een goddelijke straf bestempelen, peroreerde de dominicaan in een interview met Radio Maria op 5 november. De aardbevingen van 24 augustus in Amatrice, waarbij minstens 300 doden vielen, en van Nursia, waarbij op 26 en 30 oktober ook de Sint-Benedictusbasiliek werd vernield, zijn een straf voor het vergrijp dat werd gepleegd tegen het gezin en de waardigheid van het huwelijk, en vooral voor burgerlijk erkende samenlevingsvormen.

Beledigend, schandalig en prechristelijk

Aartsbisschop Becciu reageerde meteen en in niet mis te verstane bewoordingen: De uitspraken van Cavalcoli zijn strijdig met het Evangelie. Ze zijn een belediging voor christenen  en schandalig voor wie niet gelooft. Dit soort taal hoort thuis in een prechristelijke tijd en sporen hoegenaamd niet met de kerkelijke theologie in de mate ze indruisen tegen het godsbeeld dat ons door Christus is geschonken. [Wat zou het Vaticaan zeggen over de uitspraken van Johan Bonny? Maar, helaas slapen ze daar nog steeds!]

Cavalcoli, die intussen van Radio Maria is verbannen [!], blijft koppig [!] bij zijn uitspraken. Hij aarzelt niet om de vergelijking met het oudtestamentische verhaal over de val van Sodom en Gomorra (Gen18-19). Deze aardbevingen zijn het gevolg van de zonden van de mens, zoals het wettelijk erkennen van (alternatieve) samenlevingsvormen.

Bron: Kerknet/I.Media


Ter overweging, ook voor hét 'Vaticaan':

"De uitspraken van Cavalcoli zijn strijdig met het Evangelie."

Echt?


Uit de Heilige Schrift:

Luk 13:1  Bij deze gelegenheid waren er enigen tegenwoordig, die Hem van de Galileërs verhaalden, wier bloed Pilatus met dat hunner offerdieren vermengd had.
Luk 13:2  Hij antwoordde hun: Meent gij, dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat hun dit overkomen is?
Luk 13:3  Neen, zeg Ik u: maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen.
Luk 13:4  Of meent gij, dat die achttien, die door het invallen van de toren van Siloë gedood zijn, schuldiger waren dan al de andere bewoners van Jerusalem?
Luk 13:5  Neen, zeg Ik u; maar als gij u niet bekeert, zult gij allemaal even goed omkomen. Misschien zou hét post-conciliaire Vaticaan beter ook eens wat in de Bijbel lezen!

Maar, de boodschap van het Vaticaan is duidelijk:

"God straft niet meer!"

AFWACHTEN!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer