dinsdag 30 augustus 2016

De Vlaamse 'bisschoppen' erkennen publiekelijk de desastreuze gevolgen van hun jarenlange, falende onderwijsbeleid en fluiten Lieven Boeve nu terug!


"Katholieke godsdienstles wordt opnieuw religieuzer"


Er zijn plannen om het vak godsdienst in het katholiek onderwijs te hervormen. De Vlaamse bisschoppen willen dat de leerlingen in het secundair de fundamenten van het christendom weer beter leren kennen. Dat blijkt uit een brief van de Antwerpse bisschop Johan Bonny die De Morgen kon inkijken. [Het vak 'Rooms-Katholieke Godsdienst' ging dus allang niet meer over 'Rooms-Katholieke Godsdienst'. Zoals een wiskundeles die niet over wiskunde gaat! Maar, dit alles moesten we maar 'normaal' vinden! Het Katholiek Onderwijs en de verantwoordelijken hebben de leerlingen jarenlang bedrogen!]

"De tijd heeft niet stilgestaan", schrijft Bonny. "Vele factoren zijn in beweging en vragen om een eerlijke overweging: de overdracht van de kernbegrippen uit de christelijke en katholieke traditie, de geletterdheid van de jonge generaties in verband met eigen religieuze en culturele tradities". [Met andere woorden, de pogingen om het Katholieke Geloof in Vlaanderen uit te roeien, met de vrijmetselaars Leo 'kardinaal' Suenens en Godfried 'kardinaal' Danneels als de grote gangmakers, zijn mislukt!]

'Niet in tegenspraak met dialoog'

De bisschoppen stichten een werkgroep met twintig leden - vijf onderwijsinspecteurs, vijf godsdienstleerkrachten, vijf theologen en vijf docenten uit de katholieke lerarenopleiding - die tegen Pasen volgend jaar een eindrapport afleveren. Hun bevindingen moeten dan vanaf het schooljaar 2018-2019 voelbaar worden in de klas [Met andere woorden, alles is al beslist! Bonny en Lieven Boeve hebben blijkbaar goed doorgewerkt tijdens de vakantie. Zij waren dan ook niet in Krakau!]. Leerlingen kunnen daar dan bijvoorbeeld weer leren wat de verschillende sacramenten inhouden [Basiskennis is dit! En een aanfluiting, dat dit tegenwoordig niet meer onderwezen werd!] en wat het verschil is tussen een zalig- en heiligverklaring [Dat is al zeer hoog gegrepen!].

Volgens topman Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het "godsdienstiger" maken van de godsdienstlessen niet in tegenspraak met de "dialoogschool" waarnaar hij streeft. "Het gaat hier om een basis waarover je gehoord moet hebben, of je nu zelf katholiek bent of niet", zegt hij. [De 'topman' trekt zijn keutel dus in!]

Bron: Knack/Belga/RR

Link:


http://www.knack.be/nieuws/belgie/katholieke-godsdienstles-wordt-opnieuw-religieuzer/article-normal-746093.html"Godsdienstles wordt opnieuw religieuzer"


Meer theorie over christendom in secundair onderwijs ["Theorie"!]

Leerlingen in het secundair onderwijs moeten de fundamenten van het christendom weer beter leren kennen. Zo zullen zij onze samenleving en haar wortels beter leren begrijpen, maar ook de dialoog kunnen aangaan met andersgelovigen. De Vlaamse bisschoppen willen daarom het vak godsdienst vernieuwen. ["Vernieuwen"!]

Zestien jaar geleden werden de leerplannen voor het laatst vernieuwd. Sindsdien staan in het vak rooms-katholieke godsdienst, dat gevolgd wordt door honderdduizenden leerlingen, het gesprek en de kennismaking met andere culturen en levensbeschouwingen centraal [Iedereen is intussen al bijna geïslamiseerd!]. Vandaag merken bisschoppen [Wij hebben hen jaren geleden al gewaarschuwd!!! Documentatie is voorhanden!!!], theologen en leerkrachten dat steeds meer leerlingen zich afvragen wie zij zijn [De leerlingen zijn in een 'identiteitscrisis' geraakt!]. Juist daarom heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny, verantwoordelijk voor onderwijs en voorzitter van de Erkende Instantie, beslist om de leerplannen te actualiseren [Bonny wordt ook wakker!]. Dat blijkt uit een brief die De Morgen kon inkijken.

"De tijd heeft niet stilgestaan", schrijft Bonny. "Vele factoren zijn in beweging en vragen om een eerlijke overweging: de overdracht van de kernbegrippen uit de christelijke en katholieke traditie, de geletterdheid van de jonge generaties in verband met eigen religieuze en culturele tradities. De Vlaamse bisschoppen willen samen met alle betrokkenen een actualisering van de leerplannen godsdienst opzetten." [Het is werkelijk wraakroepend hoe ver men het heeft laten komen!] 

Ingrediënten

Concreet zal een werkgroep met twintig leden worden opgericht. Telkens vijf onderwijsinspecteurs, godsdienstleerkrachten, theologen en docenten uit de katholieke lerarenopleidingen zullen komend schooljaar nadenken over de toekomst van het vak godsdienst. "De werkgroep maakt een eindrapport tegen Pasen 2017", stelt Bonny [Bla, bla, bla.]. "Naast doelstellingen op langere termijn kan het rapport een beperkte, goed afgewogen lijst van leeringrediënten per terrein bevatten, die op korte termijn als bijlage aan het leerplan kunnen worden toegevoegd." [De leerplannen worden aangepast!]

Het gaat hierbij om een soort canon, die vanaf het schooljaar 2018-2019 bruikbaar zal zijn voor leerlingen en leerkrachten. Het zou hierbij volgens experten kunnen gaan over de kennis van de verschillende sacramenten, het verschil tussen een zalig- en heiligverklaring of het belang en de (kunsthistorische) gevolgen van een uitspraak als 'Ecce Homo' [Joh 19:5 'Ziet den mens.'].

Betekent dit dat leerlingen weer de catechismus voor de kiezen krijgen? Zeker niet [!], stelt godsdienstpedagoog Didier Pollefeyt (KU Leuven), die het project ondersteunt [!]. "De kennis van de christelijke traditie verdwijnt, juist daarom gaan ze het vak inhoudelijk versterken. Om in dialoog te kunnen treden, moet je zelf weten wie je bent en wat de tradities zijn waarop je identiteit gestoeld is. Daar gaat het over." [Wat hebben deze apostaten toch tegen de 'Catechismus'? De 'kennis die verdwijnt' staat net in de Catechismus!]

Dialoogschool

Op die manier past de vernieuwing volgens Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, binnen de katholieke dialoogschool, waarin moslims en andersgelovigen een volwaardige plek op school krijgen (DM 04/05). "Wat is de basis waarover je, of je nu katholiek bent of niet, gehoord moet hebben?", zegt Boeve, die in het verleden betrokken was bij de totstandkoming van de leerplannen godsdienst en nu opnieuw om advies is gevraagd. "In het verleden hebben we de nadruk gelegd op de kennismaking met de ander. We zien nu dat als gevolg daarvan veel leerlingen zich afvragen wie zij zijn." [Wie verzint dit allemaal?]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/nieuws/godsdienstles-wordt-opnieuw-religieuzer-b55e2427/"Open Vld niet te spreken over hervormde godsdienstles: "De leerkracht wordt missionaris"


Dat de godsdienstleerkrachten zich weer meer moeten gaan toespitsen op de theorie van het christendom, kan er bij Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) niet in. "Dit is meer dan een aantal stappen achteruit zetten." [Zeer correct gezien! Zoals in de Processie van Echternach!]

De Vlaamse bisschoppen willen de leerplannen voor het vak godsdienst actualiseren [!]. Aanleiding is de vaststelling dat bij veel leerlingen de kennis over de christelijke traditie verdwijnt [Natuurlijk. Wanneer je geen leerstof aanbiedt, weet men ook niks!]. Daarom moet het vak godsdienst zich daar in de toekomst meer op concentreren, vinden de bisschoppen. Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn het idee genegen. "Ik vind het positief dat zij de leerinhouden actualiseren", zegt die laatste. [Hilde Crevits heeft helemaal niets te 'vinden'. Daar gaat zij niet over!]

Daarmee staan zij recht tegenover Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Een aantal maanden geleden stelde Boeve nog plannen voor dialoogscholen voor, waarin meer ruimte zou komen voor andersgelovigen. Dat nu net meer ingezet moet worden op de katholieke leer, begrijpt De Gucht niet [Eerlijk gezegd, wij ook niet! Gods Wegen zijn inderdaad ondoorgrondelijk! Maar, na 50 jaar verloedering van het Katholiek Onderwijs is dit een keerpunt! Een eerste teken van restauratie!]. "Dit is meer dan een aantal stappen achteruit zetten", reageert hij in een gesprek met De Morgen. "De verpakking is blijkbaar de dialoogschool waarin je mensen dichter bij elkaar kunt brengen, maar de redenering is een monoloog vanuit het christendom. Op deze manier wordt de leerkracht een missionaris." [Elke gelovige is een missionaris!]

De Gucht stelt ook verbaasd vast dat Crevits de hervorming toejuicht. "Ik krijg de indruk dat minister Crevits minister van Katholiek Onderwijs is." Voor de liberaal is het net nodig dat het onderwijs meer inzet op het bijbrengen van de normen en waarden in onze samenleving [Vrijzinnigen hebben géén eigen 'normen en waarden'; alleen maar geseculariseerde Katholieke 'normen en waarden'!]. "In plaats van een vak godsdienst hebben we een vak levensbeschouwing nodig, waarbij mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen met elkaar in contact komen en van elkaar leren." Op die manier leren jongeren aanvaarden dat mensen er soms een andere mening op na houden, en leren ze ook kritiek aanvaarden, aldus De Gucht. [Nogmaals, het gaat niet over 'meningen'. Het gaat over de Geopenbaarde Waarheid die Katholiek is!]

Een ander geluid valt te horen bij de derde Vlaamse regeringspartner, N-VA. "Wij kunnen ons als politici niet uitspreken over wat er in de godsdienstlessen wordt onderwezen", gaat Vlaams Parlementslid Koen Daniëls van start. "Ik stel alleen vast dat de dialoogscholen een paar maanden geleden nogal voortvarend werden aangekondigd, en dat er nu gas wordt teruggenomen, zoals wij ook herhaaldelijk bepleit hebben." [Inderdaad! Lieven Boeve wordt teruggefloten! Dit is een grote overwinning voor Pro Familia!]

Dat er kritiek komt op de grotere focus op de christelijke traditie, wuift Daniëls weg. "Het katholiek onderwijs is daar vrij in. Wie vrijheid van levensbeschouwing wil, kan in het gemeenschapsonderwijs terecht. Dat is net een van de sterktes van ons onderwijs."

Bovendien biedt een meer religieuze invulling van het vak godsdienst het voordeel van de duidelijkheid, zegt Daniëls. "Het is nu wel duidelijk dat de dialoogschool geen amalgaam zal worden. Het is goed dat mensen weten waarvoor elke school staat, dat creëert duidelijkheid." [En zo worden méér zielen gered!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/politiek/open-vld-niet-te-spreken-over-hervormde-godsdienstles-de-leerkracht-wordt-missionaris-b4ba2d6c/


Aan wie het aanbelangt: "Ontkennen sommige leden van de FSSPX dogma's omwille van het feit, dat ze Bergoglio als 'paus' willen blijven handhaven?"


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

"Buiten de Kerk geen heil"


846 Hoe dient men deze zo vaak door de Kerkvaders herhaalde uitspraak te interpreteren? In positieve zin geformuleerd betekent dit dat alle heil komt van Christus, het hoofd, via de Kerk, die Zijn lichaam is.

Het Concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat deze pelgrimerende Kerk noodzakelijk is voor het heil. Alleen Christus is immers de Middelaar en de weg van het heil en in zijn lichaam, de Kerk, komt Hij onder ons tegenwoordig. Door ons uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van Geloof en Doopsel in te scherpen heeft Hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de Kerk zelf, waarin de mensen door de deur van het doopsel binnengaan.


Daarom kunnen die mensen niet gered worden die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de Katholieke Kerk als noodzakelijk gesticht heeft, toch weigeren haar lid te worden of te blijven van deze Kerk.

 

847 Deze woorden slaan niet op hen die buiten hun schuld Christus en zijn Kerk niet kennen:

Immers, wie zonder schuld het Evangelie van Christus en zijn Kerk niet kennen, maar toch met een oprecht hart God zoeken en zijn wil, zoals het geweten hun die voorhoudt, onder invloed van de genade metterdaad trachten te volbrengen, die kunnen het eeuwig heil verwerven.2092 Er zijn twee soorten van vermetel vertrouwen. Ofwel overschat de mens zijn eigen mogelijkheden (denkend dat hij zichzelf kan redden zonder hulp van boven), ofwel overschat hij de goddelijke almacht en barmhartigheid (hopend dat hij vergiffenis zal verkrijgen zonder bekering of de zaligheid zonder verdienste).


Dit laatste is zo typisch Bergoglio die de Barmhartigheid van God ver overschat!

Met andere woorden, atheïsten, hetgeen een typisch Westers fenomeen is, kunnen niet gered worden, net omdat ze de redding afwijzen!

Het minste wat men kan zeggen, is dat Bergoglio neigt naar ketterij en apostasie!

Met andere woorden, probeer niet te redden wat niet te redden valt, ook al is het een 'paus'.

Over het Eucharistisch Wonder te Aalst: Z.E.H. Eric Jacqmin kondigt nu wetenschappelijk vervolgonderzoek aan:

Een goede bron uit de entourage van Pater Jacqmin laat ons weten, dat de herkomst van de monstrans verder onderzocht zal worden. Ook de samenstelling van de rood geworden hostie zal verder worden onderzocht totdat er volledige (wetenschappelijke) zekerheid is. Er werd in eerste instantie gekozen voor niet-destructief onderzoek (NDO). Deze week nog neemt een fotograaf met speciale microscoop foto's die tot 400 maal uitvergroten, dit terwijl een videocamera alles filmt. Later volgt wellicht een zeer delicaat bio-chemisch onderzoek. 

Bron: Anoniem


Ave Verum

Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cuius latus perforatum
Fluxit aqua et sanguine,
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.
O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae!


Gegroet waarachtig Lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het Kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water en bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.
O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria.

Duizenden gelovigen lopen op zaterdag, 27 augustus 2016 mee in de Kaarskensprocessie te Chicago (USA) voor Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
maandag 29 augustus 2016

Aan de zelfbenoemde 'rechters', de spotters en de pseudo-tradi kritikasters van het Eucharistisch Wonder te Aalst het volgende:


Mat 23:24 "Blinde leidslieden, die de mug uitzeeft, maar de kameel doorslokt."

1 Co 4:5 "Daarom, oordeelt niet vóór de tijd, niet voordat de Heer komt, die zowel de verborgenheden der duisternis aan het licht zal brengen, als de bedoelingen der harten openbaren."


Een zeer interessante discussie - bijzonder voor onze tijd...


Wat nu betreft het "bloeden":

"Bloeden" betekent niet alleen het uittreden van de rood (hemoglobine) gekleurde, intravasculaire vloeistof uit een wonde of door slijmhuid of in weefsel, maar ook het uittreden van levenssap/vloeistof. Zo "bloeden" bomen wanneer ze ondeskundig gesnoeid worden of bij kwetsuren in de schors in de late winter of de lente (zeer bekend bij berken).

In overdrachtelijke zin kan dat zeer goed gezegd worden van een oude, witte, geconsacreerde hostie die opeens een rode kleur krijgt en waar eventueel ook vloeistof bemerkt wordt. Daar de geconsacreerde hostie naar de Katholieke Leer het Lichaam van de Heer zélf is, ligt hier de associatie met het Bloed van de Heiland voor de hand. Men kan het geloven of niet geloven. U bent tot niets verplicht.


Het Geloof kan men niet bewijzen

Geloven is een zich laten vallen in het Geloof, in vol vertrouwen op de Heer. Niet voor niets is de term voor "geloven" in het Hebreeuws gelijkaardig met "leunen", "aanleunen" en wel aan een stam, een stok; en dat is dan de Tenak'h, "de stam", met de 5 boeken van de Wet (de Torah), de boeken der Wijsheid en de Profeten.

Wat sommigen blijkbaar niet schijnen te snappen, is dat wat wij nodig hebben om te geloven, of wat wij niet nodig hebben om te geloven, dat dat in de handen van de Heer ligt.

In het Johannesevangelie staat bijvoorbeeld uitdrukkelijk, dat Johannes en Petrus naar het Lege Graf liepen, en Johannes, de veel jongere, het snelste was en in het Graf binnenkeek, zag dat alles leeg was "...en hij geloofde". En dan komt Petrus (als eerste Paus!), gaat in het graf binnen en doet de vaststellingen; of Petrus dan geloofde, staat er uitdrukkelijk niet bij. Z.Emin. Aartsbisschop Léonard heeft daar overigens een zeer mooie preek over gehouden in de Paasmis in St.-Goedele in 2010 (naar het geheugen).


Homilie Pasen 2010
Mgr. André-Joseph Léonard

St.-Michiel- & St.-Goedelekathedraal van Brussel (zondag, 4 april)
 

In de evangelies is er niets per toeval genoteerd. De evangelist haalt aan dat de welbeminde leerling vlugger bij het graf aankomt dan Petrus. Het is niet de atletische prestatie van de apostelen van Jezus die hem interesseert, maar veeleer de symbolische draagkracht van deze race. Petrus vertegenwoordigt hier de hiërarchie van de Kerk in wat ze kan inhouden aan zwaarte en traagheid. De welbeminde discipel daarentegen verpersoonlijkt de scherpzinnigheid en het vuur van de liefde. Zelfs al kunnen de beide soms verenigd zijn in één en dezelfde persoon!

Johannes - ‘de andere, door Jezus welbeminde leerling’ - komt dus als eerste aan bij het graf. Maar het is Petrus, de eerste paus, die de officiële vaststelling moet doen. En Petrus ziet, maar zonder te begrijpen. Hij stelt vast dat de lijkwade die het lichaam omhulde, ter plaatse gebleven is; in het Grieks letterlijk “verzakt is” (keïmena), in perfecte staat. Hij ziet ook de zweetdoek die rond het hoofd geknoopt was om de kaak gesloten te houden. Die ligt niet plat zoals de zwachtels, maar opgerold op zijn plaats, daar waar zich het hoofd van de overledene bevond. “Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde.” Johannes begrijpt in het geloof datgene wat de blik van Petrus nog niet bevat had op dat moment, namelijk dat een kracht die niet van deze wereld is de lijkwade van zijn inhoud ontdaan heeft en een nieuwe wereld ingeluid heeft door Jezus te laten overgaan van de kruisdood naar de heerlijkheid. Op dat ogenblik gaat het slechts om de vaststelling van een leeg graf.Onjuist is overigens de uitspraak van de pseudo-tradi kritikasters, dat "...de Heilige Kerk de behandeling van verschijningen, wonderen, mirakels altijd zo heeft gehandhaafd". Juist in de laatste dertig jaar is daar zeer veel verandering in gekomen, bijzonder onder Bergoglio. Ik denk daar aan de behandeling van Medjugorje, waar Schönborn plots een zeer dynamische rol in speelde en speelt, aan de voor kort doorgevoerde heiligverklaring van Johannes Paulus II met een zeer merkwaardig mirakel en het "santo subito", en dit alles nog vurig gekruid met de uitspraak: "Who am I to judge?".

Met deze laatste uitspraak heeft Bergoglio natuurlijk helemaal de bodem van zijn leerambt weggedynamiteerd: "wijs en goed" is spijtig genoeg ooit geweest... De 'Maffia van Sankt-Gallen' heeft dit grandioos naar de knoppen geholpen. De gezagscrisis is er inderdaad - en wel door de activiteiten en de uitspraken van de grote Zampano zélf!

En om Paus Benedictus XVI te citeren : "De crisis van de Heilige Kerk is veelmeer een geloofscrisis, en ze is vooral, en op de eerste plaats, een crisis van de bisschoppen".

Daarmee zijn we nu weer bij de Noord-Belgische bietekwieten aanbeland.

En laten we het rationeel, objectief en met veel gezond verstand bezien: een Eucharistisch Wonder in Aalst bij een traditionele priester in soutane en met verzorgde liturgie schaadt de gelovigen niet!

Dit in tegenstelling tot de vele verloederaars van het Katholiek Geloof in Noord-België (o.a. Johan Bonny) en de vele seksmaniakken, die nog steeds geprotegeerd worden, en waar zo graag en gul tweede, derde enz. kansen aan gegeven worden.

Bij de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen' was Jef De Kesel niet zo terughoudend en afwachtend met zijn tweede en derde kansen!


Private openbaringen

"Natuurlijk kan de Heer in Zijn liefde een private openbaring geven, maar is het dan de bedoeling om dit uit te bazuinen?"

Hier wordt de tand aan de zenuw gevoeld!

Inderdaad is de Heilige Kerk in haar binnenste kern missionair - het is nu dus juist de bedoeling om dit uit te bazuinen!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:14  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die boven op de berg is gelegen, kan niet verborgen blijven.
Mat 5:15  Ook steekt men geen licht aan, om het onder de korenmaat te zetten; maar op de kandelaar, om het te laten schijnen voor allen, die in huis zijn.
Mat 5:16  Zo moet ook uw licht voor de mensen schijnen, opdat ze uw goede werken mogen zien, en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is.De Noord-Belgische Bastaardkerk heeft toch sedert 50 jaar de Christelijke Boodschap verstopt en bezoedeld en onduidelijk gemaakt; en haar herders hebben gezwegen tot het bittere einde.

Overigens: Bergoglio heeft ook een afkeer van "proselitisme". Hij benut liever de harde vuist van de disciplina om de 'Franciscanen van de Immaculata' neer te knuppelen.

En ook Jef De Kesel probeert iets dergelijks met de 'Fraterniteit van de Heilige Apostelen' hier in Brussel.

Mij interesseert echter wél wie daar in Gent met vakmanschap wil oordelen...

Wat betreft de terughoudenheid: de zelfbeheersing, de continentia: een zeer belangrijke deugd - traditioneel in de Heilige Kerk zeer hoog aangeschreven.

Sedert Bergoglio kan je dit echter vergeten. Bij de vele fotootjes van onze herders en vooral de ontelbare selfies van Bergoglio, zijn een paar foto's van Z.E.H. Jacqmin een futiliteit.


Aan Stijn R.A.J. Calle die schreef: "Proficiat. U denkt rationeel en objectief, zoals het een katholiek betaamt."

Beste Stijn, zo plakkatief uitgedrukt is uw uitspraak fout.

Onze Heer Jezus Christus zelf heeft gezegd (Mt 19,14) dat wie het Geloof niet als een kind ontvangt (lees: in kinderlijke eenvoud, zonder sofismen en intellectualiteit), het Rijk der Hemelen niet kan verwerven.

Volgens uw uitspraak zou een geestelijk gehandicapte of een kind, die geloven met het hart en God diep liefhebben, maar geestelijk niet in staat zijn rationeel en logisch te denken, geen betamelijke Katholieken zijn. Dat is geen "proficiat" waard!

"Betaamt" = "decet": in die context moet ik toch aan de geweldige pedoseksuele catastrofen in West-Vlaanderen denken, in de eerste plaats bij de "Broeders van Dale" (Tordale), bij de Broeders van Liefde in Roeselare, aan het geval Anneke en het allerschooierigste gedrag van 'Broeder' René Stockman en de door hem beschermde 'Broeder' E. Ceustermans (diens bijnaam "Broeder P." kort ik hier door interne censuur af).

De "rationaliteit" en de "objectiviteit" van deze tisten, zoals ook van de hele top der Noord-Belgische Bastaardkerk en haar brains in de "theologische" faculteit van Leuven stel ik hiermee ter debat.

Daarentegen heeft de Heilige Rooms-Katholieke Kerk steeds gepoogd, het Geloof intellectueel te verstaan - fides quaerens intellectum. Anselmus van Canterbury zag inderdaad geen tegenstelling tussen geloven en wijsgerig kennen: "Het Geloof zoekt naar redelijk inzicht" (fides quaerens intellectum).

Deze denkwijze is echter gelimiteerd, en wel ten laatste bij de Mystiek, bij wonderbare zaken en bij de eigenlijke geloofsakte - "het willen geloven".

Toch: aan de "rationaliteit en objectiviteit" van Vangheluwe, Barzin, Stockman, Flamez, Degrieck, Claerhout, Schellekens (dat is nu écht een prachtexemplaar!), Bonny, De Kesel en van al die andere kwibussen heb ik toch enige bedenkingen, die totnutoe niet uitgeruimd werden.

Voor enige "intellectuele" en "rationele" verklaringen uwerzijds over deze rommelhoop zou ik U zeer dankbaar zijn, beste Stijn.


"...Komen kijken en niets zien...": Dit treft de nagel op de kop!

Johann Wolfgang von Goethe heeft dat in een klein vierregelig gedichtje zeer goed geformuleerd:

"Was ist das Schwerste von allem?
Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehen
Was vor den Augen dir liegt"

Het is zoals met de oude boer, die in de kerk van de Hl. Pastoor van Ars - J.-M. Vianney - steeds weer vele uren voor het Allerheiligste Sacrament zat en er de hele tijd op staarde. De pastoor van Ars sprak hem hierop aan - er was daar geen sprake van opvallend gekniel, demonstratief gebed enz. En dan zei de oude struise boer eenvoudig - en in deze simpele kleine zin ligt toch de diepste religieuze ervaring:

"Ik zie Hem aan en Hij ziet mij aan".


Dat is het!

En in die en in deze context is het natuurlijk de grootste onzin te denken, en nog veel dommer, te schrijven (verba volant, scripta manent), dat "we géén wonder in Aalst nodig hebben".

We hebben allen wonderen nodig, bijzonder in Vlaanderen, niet alleen in Aalst.


De hoogmoed van de intellectuelen: één van de hoofdeigenschappen van de duivel...

De zonde van hoogmoed is de zonde der zonden. Men zegt dat dit de zonde is die Lucifer, een gezalfd cherub van God, een "toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid", veranderde in Satan, de duivel, de vader van de leugens, degene voor wie de hel werd geschapen. We worden gewaarschuwd om onze harten te wapenen tegen hoogmoed, zodat we niet "verblind raken en ten prooi vallen aan de duivel".

Sint Augustinus van Hippo (354-430 na Christus) schreef: "'Hoogmoed is het begin van alle zonde, omdat de duivel door deze zonde ten val werd gebracht en omdat hieruit de eerste zonde voortkwam; en later, toen de mens nog in zijn rechtschapen toestand standhield en achtervolgd werd door de boosaardigheid en afgunst van de duivel, werd de mens op dezelfde manier ten val gebracht. De zonde van hoogmoed zette Eva er in het begin toe aan om de verboden vrucht te eten.

De zonde van hoogmoed wordt terecht onderscheiden als de belangrijkste van de zeven "dodelijke zonden". Elk van de zeven is net zo dodelijk als de ander, maar geen enkele zo berucht als deze "zonde van de duivel".


Abbé Peyramale van Lourdes

Een pseudo-tradi kritikaster van het Eucharistisch Wonder te Aalst schreef "...dat Abbé Peyramale niet bekeerd moest worden: hij was een gelovige priester". Deze uitspraak echter is totale onzin en met de Christelijke Leer in totale tegenstrijdigheid!

Wat is een "gelovige priester"? Alsof er ook "ongelovige priesters" zouden kunnen zijn!

Nu kunnen priesters - zoals trouwens ook bisschoppen en kardinalen en natuurlijk ook de paus - van het Geloof afvallen (zeer mooi beschreven bij de Heilige Robertus Bellarminus), maar op dat moment valt een essentiële en constitutieve voorwaarde van de uitoefening van hun priesterlijk ambt weg en is hun pastoraal-sacramentale activiteit nul (vb. Johan Bonny).

Fundamenteel fout is te schrijven, dat de Abbé Peyramale niet bekeerd moest worden.

Het oordeel hierover komt alleen aan God toe!

Waarom bent u intellectueel zo hoogmoedig om deze vaststelling (die u natuurlijk niet kan bewijzen - de man is al meer dan een eeuw geleden gestorven) zwart op wit te publiceren?

Verba volant, scripta manent...

Wij, mensen, zijn allen onvolmaakt en zijn allen zondaars.
En als zondige mensen hebben wij allen de Barmhartigheid van de Heer nodig.

In al onze zondigheid moeten wij ons steeds weer tot de Heer bekeren, onze zonden inzien en bekennen, berouw hebben en boete doen: en wel door het Sacrament van de Biecht - ondertussen in Noord-België in de laatste 50 jaar zeer deskundig en met kolossale vlijt door de Bastaardkerkleiders bijna totaal uitgeroeid.


Contristio - conversio:

Het verlaten van het doolpad van de zonde (Sint-Hieronymus schrijft in de Vulgaat bij Ps.1/Ps.50 Miserere "iter"), het omdraaien op de rechte weg ("via"), en voor omdraaien "convertere"; in zijn Vulgaat-vertaling schrijft Sint-Hieronymus (iuxta LXX/Septuagint) dan bij het onderwerp/daders hiervan "impii" (= "de goddelozen"); en iuxta Hebraeos (in de oorspronkelijke Hebreeuwse vorm) dan "peccatores" = "zondaars".


Uit de Heilige Schrift:

Psa 1:1  Gelukkig de man, Die de raad der goddelozen niet volgt, Niet de weg der zondaars betreedt, Niet neerzit in de kring van de spotters;
Psa 1:2  Maar die zijn vreugde vindt in Jahweh’s wet, En dag en nacht zijn wet overweegt.
Psa 1:3  Hij is als een boom, aan stromend water geplant, Die zijn vrucht geeft op tijd, Waarvan het blad niet verwelkt: Al wat hij doet zal gedijen.
Psa 1:4  De goddelozen zal het heel anders gaan: Als kaf opgejaagd door de wind!
Psa 1:5  Daarom houden de bozen het bij het oordeel niet uit, De zondaars niet in de gemeenschap der vromen.
Psa 1:6  Want Jahweh kent het pad der rechtvaardigen, Maar de weg der goddelozen loopt uit op verderf.Wij allen, zondige mensen, moeten ons steeds weer bekeren, omdraaien naar de Heer (Conversio versus Deum); en juist daarom is het betamelijk en passend, dat de priester zich bij de Eucharistie naar de Heer toe draait (Z.Em. Kard. Sarah ziet dit eveneens zo - zeer goed gepubliceerd op de Duitstalige website www.kath.net).

Een oud Chinees spreekwoord zegt:

"Drie zaken krijg je in het leven niet meer terug:
een verschoten pijl, een fout gesproken woord en een gemiste kans".

Wij hebben de laatste rekening van Abbé Peyramale niet te maken - dat is in de Hand van de Heer.

Maar naar menselijke maatstaf heeft Abbé Peyramale destijds in Lourdes een grote kans, zijn grootste geschenkkans, gemist.

Toen de Heilige Maagd Maria in Lourdes aan het arme meisje Bernadette verscheen, bleef hij weg.

Op het waarschijnlijk belangrijkste moment van zijn leven sprak hij niet het "Tibi adsum".

Zeer spijtig, vooral voor hem zelf.

Bron: AnoniemRecordare Virgo Mater


Herinner ons, O Maagdelijke Moeder van God, als Gij zult staan in het zicht des Heren,
spreek ten goede voor ons, om Zijn verontwaardiging van ons af te wenden.
zaterdag 27 augustus 2016

Over het Eucharistisch Wonder te Aalst: "Alsof God toestemming nodig heeft van het 'bisdom' Gent, om op hun 'territorium' een mirakel te mogen doen!"


Hoezeer het Katholiek Geloof in Vlaanderen is verdampt, en hoe weinig benul men nog van het Geloof, van de theologie en van de kerkgeschiedenis heeft, illustreert de berichtgeving in de gazetten en de reactie van het 'bisdom' Gent.

'De Standaard' en 'Het Nieuwsblad', ooit met het AVV-VVK- Kruissignet op de voorpagina, zijn ondertussen helemaal van het Geloof afgevallen en brengen de oudbekende en vervelende cocktail van feitelijke onwaarheden (over het Tweede Vaticaans Concilie), hun onuitroeibare (en totaal gefrustreerde) wensen en verwachtingen ("de Wind van Vernieuwing"), verzuring (t.o.v. de Priesterbroederschap St.-Pius X) en de sedert tientallen jaren bekende bacterio- en mycologische verklaringsmodellen.

Daar is 'Het Laatste Nieuws' tenminste veel correcter! Van liberaal-vrijzinnige oorsprong en gezindte schrijven die journalisten tenminste over de grote ophef die dit Eucharistisch Wonder veroorzaakt en schrijven ze ook over wat ze zélf zien, laten ze zelfs Z.E.H. Jacqmin aan het woord komen en zijn zij, zij het kritisch, ook oprecht geïnteresseerd.

Hoezeer de Noord-Belgische Bastaardkerk ondertussen gezonken is, toont de "bedekte reactie" van het 'bisdom' Gent aan: zeer zwijgzaam, onwennig stamelend bij de melding van een Eucharistisch wonder - en dan de fantastische uitspraak: "...dat deze priester niet in het bisdom Gent geïncardineerd is..."! (Want het 'bisdom' Gent wil met 'wonderen' niets van doen hebben!)

Dat het 'bisdom' Gent, 50 jaar na het Concilie, met de mond vol tanden staat, is te begrijpen. Echter, het tart elke verbeelding, dat deze tisten zelfs schijnen te denken, dat wonderbare gebeurtenissen, wonderen en mirakels tegenwoordig eerst een papiertje met vergunning van het 'bisdom' nodig hebben om te mogen gebeuren...

'Het Laatste Nieuws' heeft dit in zijn atavistische reflex juist gezien: dat deze priester natuurlijk een échte priester is en dat de FSSPX en haar sympathisanten traditiegetrouwe Katholieken zijn.

En, dat er klaarblijkelijk ook gronden zijn om de "vruchten" van het Tweede Vaticaans Concilie (dankzij Suenens, Danneels, Vangheluwe, Bulckens, Roeach 3 enz.) te betwijfelen en dat deze traditiegetrouwe Katholieken ondanks alles dapper bij het oude Geloof blijven.

Fundamenteel-theologisch:

God is almachtig en alomtegenwoordig. De duivel overigens niet (zeer duidelijk geformuleerd bij de profeet Ezechiël).

Natuurlijk is wat er in Aalst met het Allerheiligste Sacrament gebeurd is, wonderbaarlijk, de verwondering wekkend, bij gelovigen ook bewondering wekkend, bijzonder, apart: "mirabilis".

Brood beschimmelt bij mij en bij U grijs, groen, misschien ook geel. Hier daarentegen verandert de geconsacreerde hostie, het Lichaam van Onze Heer Jezus Christus, zich eensklaps, en begint te "bloeden" met helrode kleur. En dit 9 maanden nadat de monstrans aan de priester geschonken werd (9 = 3 maal 3: symbool voor de Heilige Drievuldigheid, extreem versterkt in het kwadraat), op donderdagavond (= tijdstip van het Laatste Avondmaal en instelling van de Heilige Eucharistie), in de maand van het Heilig Bloed en op de verjaardag van de priester.

Dat is natuurlijk "mirabilis" en dit behoort natuurlijk tot de "mirabilia" = "wonderbare dingen", "mirakels", overigens in het Latijn eerst bij de Vroeg-Christelijke auteurs optredend!

Het daarmee samenhangende woord "mirakel" heeft in het Latijn/Italiaans ook de beduiding van "bijzonder geval"/"speciale zaak"/"opmerkelijke gebeurtenis". Bijvoorbeeld: Piazza dei Miracoli - het Plein van de Wonderen in Pisa / zeer uitgebreid ook bij Machiavelli in zijn Discorsi.

In zoverre is dit Eucharistisch Wonder te Aalst een echte icoon van het Geloof, zoals paus Paulus VI ooit de Lijkwade van Turijn noemde.

Wat daarnaast ook een 'wonder' is - en even groot als het Bloeden van het Allerheiligste Sacrament - is, dat er in Vlaanderen, waar het Geloof zo vernietigend afgebroken werd en waar onnozeliteiten en krotterijen en open en verdoken pedo-, homo- en andere -filieën hoogtij vieren, nog steeds mensen zijn die het Allerheiligste Sacrament eren en aanbidden.

De bastaardkerkers hebben dit allemaal buitengesmeten! Bijvoorbeeld, in heel Brussel worden de vespers en het lof alleen nog gevierd in de Saint-Joseph van de FSSPX, bij de FSSP in de Miniemenkerk en in St.-Kathelijne bij de Fraterniteit van de Heilige Apostelen. Overal elders in Brussel is dit afgeschaft, waarschijnlijk wegens té 'Middeleeuws'!

En nu is er een Eucharistisch Wonder in Oost-Vlaanderen gebeurd. Het krotterige en apostatische bisdommelijke bestuur van Gent kan niet veel meer zeggen dan dat dit het wonder van: "...een niet geïncardineerde priester..." betreft! Alsof de fundamentele theologie door het Kerkrecht zou kunnen gemuilkorfd worden (...zeker wel door Tom Flamez, Patrick Degrieck, Jeroen Claerhout en Rik Torfs...).

God is Almachtig en in Zijn Werken niet door menselijk toedoen inperkbaar.

En het is een grote zonde om tegen Zijn geboden en voorschriften te handelen en Hem te willen inperken.

Dát is de grote fundamentele zonde van de bastaardkerkers. En daarom staan ze, 50 jaar na het Concilie, met hun mond vol tanden.

Naar de voorliggende informatie en de afbeeldingen kan een manipulatie uitgesloten worden.

Z.E.H. Jacqmin geeft ook geen aanstoot, en hij beledigt ook geen gelovigen; integendeel. Hij aanbidt het Allerheiligste Sacrament, toont eerbied voor de liturgie en draagt de fakkel van het Katholiek Geloof dapper voort.

Of een wonderbare zaak/gebeurtenis nu bij U of iemand anders wonderbaarlijk werkt of U geloofsmatig beïnvloedt of niet: dat is een totaal andere kwestie.

Het geloven is een gave, het is een geschenk, onverdiend, gratis, van buiten af, niet door ons toedoen, en door God zélf in ons gemoed ingelegd.

Dat kan natuurlijk niet "officieel" vastgesteld worden - dat is de eigen persoonlijke relatie met Jezus Christus.

En of het bisdommelijke bestuur van Gent met Luc Van Looy nu werkelijk de deskundige beoordelaar van bovennatuurlijke fenomenen is, kan (met alle respect en hoffelijk uitgedrukt) sterk betwijfeld worden.

Een duidelijke uitspraak hierover zie ik graag tegemoet.

Fantastisch voor Vlaanderen!

En dan het Adoro Te Devote van St.-Thomas van Aquino en het Tantum Ergo Sacramentum!

Ik moet nu al wenen van vreugde.

Bron: Anoniem
vrijdag 26 augustus 2016

Ter verkoeling: "Saint Nicolas de Jette" van 5 december 2015:
Geen kerk, maar wel het optreden van St.-Niklaas op het St.-Pietersplein in Jette.

Echt Brussels, maar het beste is de tweede helft van de film én het commentaar erbij:

"Le 5 décembre 2015, Saint Nicolas rend visite aux enfants de la commune de Jette (région de Bruxelles-Capitale). L' alerte antiterroriste étant maintenue au niveau 3, une surveillance accrue est d'application, ce qui explique la présence de militaires et de policiers pour protéger le grand Saint."

Het sterke veiligheidsdispositief met politie, brandweer, ambulances en dan nog meerdere groepen soldaten (naar hun zwarte baretten met gouden schild Jagers te Paard ("Quatcha" = 4. Chasseurs à Cheval).

Tjonge, tjonge, dat is juist zoals in de Tweede Wereldoorlog - of nog beter gezegd: dát is oorlogstijd!

Bron: Anoniem


Opmerking:

Wanneer de kinderen Sinterklaas komen groeten, is de bisschop op zijn troon gezeten en houdt hij bijna de hele tijd, zittend, zijn kromstaf in de linkerhand.

Wanneer hebben we een Belgische 'bisschop' dat nog eens zien doen???

Inderdaad, het volk op straat is Katholieker dan de 'bisschoppen' in hun paleizen denken!!!

Dat belooft!

donderdag 25 augustus 2016

Op verzoek van velen: een bijdrage over het Eucharistisch Wonder te Aalst

Restkerk (20/08/2016): "Begin juli gebeurde er een Eucharistisch wonder te Aalst, België"


Op 7 Juli 2016 om 17u45 is er te Aalst (België) een hostie spontaan beginnen bloeden. Het mirakel gebeurde in de woning van pater Eric Jacqmin in aanwezigheid van meerdere getuigen.

Lees verder op Restkerk:

https://restkerk.net/2016/08/20/begin-juli-gebeurde-er-een-eucharistisch-wonder-te-aalst-belgie/De Standaard (24/08/2016): ‘Bloedrode hostie’ wekt verbazing


In Aalst is een hostie in een tinnen houder ‘spontaan beginnen bloeden’. Een bijzondere gebeurtenis voor de priester die de hostie bezit, en voor de strenge geloofsgemeenschap waar hij deel van uitmaakt. Maar om van een mirakel te spreken is het nog wat vroeg.

‘Op 7 juli om kwart voor zes ’s avonds is in Aalst een hostie spontaan beginnen bloedrood kleuren. Het verschijnsel deed zich voor in de woning van Pater Eric Jacqmin in aanwezigheid van meerdere getuigen.’

De gedetailleerde beschrijving in de folder die na de gebeurtenis werd samengesteld, straalt van begin tot eind enthousiasme en verwondering uit. Een bloedende hostie heeft in het christendom een grote symbolische waarde omdat het verwijst naar het lijden van Christus. In dit geval is het volgens de folder extra bijzonder door de samenloop van omstandigheden: de priester had het voorwerp negen maanden (de duur van een zwangerschap) in zijn bezit, het verschijnsel deed zich voor op zijn verjaardag, in de maand van het Heilig Bloed. Zeven getuigen hebben de verandering gezien tijdens een misviering annex verjaardagsfeest in de woning van Jacqmin. Men is er zeker van dat het gaat om een zeer bijzondere verschijning: ‘Het is onmogelijk om de monstrans waarin de hostie zit te openen zonder het stuk te maken. Ongeoorloofde manipulatie is daardoor uitgesloten.’

Heilige Pius X

Het bisdom van Gent is spaarzaam met commentaar bij de gebeurtenis omdat Jacqmin geen 'erkende' diocesane priester is [Correcter: E.H. Jacqmin is niet geïncardineerd in het bisdom Gent. Met andere woorden, hij wordt niet door de staat betaald.]. Hij maakte in het verleden deel uit van het priesterbroederschap van de Heilige Pius X, of het ‘Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X[FSSPX]. Die groep ontstond in 1970 als reactie op het Tweede Vaticaans Concilie, dat een wind van modernisering [= Altijd 'verdacht' natuurlijk!] door de katholieke kerk liet waaien: eucharistievieringen mochten voortaan in de volkstaal [Dit heeft het Concilie niet toegestaan!], er kwam meer openheid tegenover godsdienstvrijheid [Correcter: een andere, niet-katholieke interpretatie van het begrip] en andere religies [Waar we natuurlijk niets mee te maken hebben.]. Omdat de priesterbroederschap dat concilie niet erkent [Klopt niet!], is de verhouding met Rome complex [Hun canonieke status is niet in orde, wat natuurlijk de schuld van Rome is! Vergelijk met de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen'. Beiden zijn door de Kerk erkend, maar door jaloersheid van anderen, wegens té succesvol, raakten zij hun erkenning kwijt!]. Jacqmin werd uit de gemeenschap gezet omdat hij paus Franciscus niet erkent. [Bergoglio is inderdaad een antipaus.]

TOELICHTING:

Uit goede bron vernamen wij het volgende:

E.H. Jacqmin werd inderdaad bij de Priesterbroederschap van Pius X buiten gezet, omdat hij heeft bewezen, dat Bergoglio géén paus is. Je kan het bewijs opvragen bij E.H. Jacqmin zelf. Zelfs Mgr. Fellay en de andere 3 bisschoppen van de FSSPX hebben hem gelijk gegeven, maar zoals altijd is Mgr. Fellay dubbelzinnig. Er zijn getuigenissen, zelfs van de Moeder-Overste van de Karmel te Quiévrain, dat Mgr. Fellay goed kan liegen. E.H. Jacqmin behoort nu tot die groep Traditionele Katholieken die zich 'Sedevacantisten' noemen. Dus maakt hij weldegelijk deel uit van de Kerk.

Ons is niet bekend welke pausen nog door E.H. Jacqmin niet erkend worden. Echter, het aanwijzen van Bergoglio als antipaus, is géén Sedevacantisme. Tegenwoordig zijn er pausen genoeg om een keuze uit te maken. Deze puinhoop werd opnieuw door het Vaticaan zélf gecreëerd!

Om uit te maken of er echt een mirakel heeft plaatsgevonden, zou een wetenschappelijke analyse van de monstrans nodig zijn. Als dan wordt vastgesteld dat de verkleuring onverklaarbaar zou zijn, kunnen er eventueel stappen worden gezet naar de erkenning als mirakel. Een mogelijke, wetenschappelijke verklaring is alvast dat de hostie ten prooi is gevallen aan een kolonie rode bacteriën. Dat was eind vorig jaar de oorzaak van een 'bloedende hostie' in het Amerikaanse Salt Lake City.

Priester Jacqmin liet in de krant Het Laatste Nieuws optekenen dat deze gebeurtenis volgens hem alle natuurwetten overstijgt. Hij is er nog niet over uit wat aan te vangen met de bijzondere monstrans. ‘Ik denk nu na en wacht af. Als er bij mij thuis te veel bezoek voor de monstrans komt, plaats ik ze wel in een kapelletje.’

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160824_02437072Het Nieuwsblad (24/08/2016): "Aalst in de ban van bloedende hostie"


In Aalst is een hostie in een tinnen houder ‘spontaan beginnen bloeden’. Een bijzondere gebeurtenis voor de priester die de hostie bezit, en voor de streng-katholieke geloofsgemeenschap waar hij deel van uitmaakt.


Beeldverslag:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160824_02437216


maandag 22 augustus 2016

14 Augustus 2016 - Procession de l'Assomption Jette Laeken

Zondagavond, 14 augustus 2016:


In Sint-Pieters-Jette (Noord-West Brussel) vindt bij het Triduum Mariale in Jette (Kerken Ste. Madeleine (met de Fraternité de St. Jean) en O.L.V. van Lourdes (met de beroemde Lourdes-grot in de Leopold I-straat) de ondertussen traditierijke kaarsjesprocessie plaats.

Ongeveer duizend mensen lopen mee in de processie, op bedevaart naar de repliek van de Lourdes-grot in Jette. Zeer veel jonge mensen, een diepe ernst, zeer veel serieuze Christelijke 'uitheemsen', en dan vervoegen zich de priesters, de diakens en de vele acolieten en misdienaars van de vlak daarbij gelegen Syrisch-Orthodoxe kerk, en het gezongen Bashmund'Abdayo (Onze Vader) en Shlom Lechi Maryam (Wees Gegroet Maria)... Om rillingen van te krijgen...

En zelfs een Weesgegroetje in het Nederlands.

Ongelooflijk! En dat direct aan de rand van de "Kanaalzone" (sic Kerknet 2010) en vlakbij de beruchte metrostations: "Belgica", "Pannenhuys" en "Bockstael".

En een grote pluim voor de veiligheidsdiensten: met een grote veiligheidsperimeter, zeer decent op de achtergrond, desalniettemin tot de tanden bewapend en "in sterk dispositief voorhanden": proficiat!

Men leert werkelijk bij in Brussel.

En dat alles op een plaats, die Godfried 'kardinaal' Danneels, hulpbisschop Luc De Hovre (SJ) en would-be aartsbisschop Jozef De Kesel voor 20 en 15 jaar wilden sluiten. Hoogverraders!

Men ziet - overigens tot ieders opluchting - zowel Kockerols als De Kesel NIET bij de processie.

Deze processie werd ook nooit op Kerknet bij het vicariaat Brussel (Nederlandstalig) geannonceerd, hoewel de processie steeds - en dat zeg ik als Flamingant - zeer objectief tweetalig was en is.

Die tisten daar bij Kerknet zullen wel geweten hebben waarom ze die kaarsjesprocessie willen verzwijgen!

Inderdaad: "Nu loopt het Geloof op de straten rond!" (sic Danneels, zeer bitter, in het begin der jaren 2000; en, niet bitter, maar zeer gelukkig, ik als oude, katholieke en traditievriendelijke dinosaurus.)

Aan U allen, en speciaal aan de Fraterniteit van de Heilige Apostelen: "Sursum!" - "Opwaarts!"

Of om de West-Vlamingen met hun frontbelevenissen in de Eerste Wereldoorlog te plezieren: "Over de top!".

Mijn grootvader als Belgische frontsoldaat (spijtig genoeg: 9 jaren diensttijd!) zei het echt Belgisch:
"Prêt pour le combat!"

Beste Jef De Kesel, dat belooft!!!

Bron: Anoniem

Stift Heiligenkreuz: "Einkleidung der Novizen 2016"


dinsdag 16 augustus 2016

Tota pulchra es, Maria
 
Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum.

 

maandag 15 augustus 2016

Het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - 15 AUGUSTUS


MUNIFICENTISSIMUS DEUS

Dogma Verklaring Maria Tenhemelopneming

Paus Pius XII
1 november 1950

ARTIKEL 3 - De plechtige definiëring

44 - Daarom na telkens en telkens opnieuw onze smeekbeden tot God te hebben verheven en de Geest der Waarheid te hebben aangeroepen: tot glorie van de Almachtige God, die met bijzondere welwillendheid zijn gaven aan de Maagd Maria heeft uitgedeeld: ter ere van zijn Zoon, de onsterfelijke Koning der eeuwen en de overwinnaar op zonde en dood; tot grotere roem van Christus' eerbiedwaardige Moeder en tot blijdschap en jubel van heel de Kerk; op gezag van Onze Heer Jezus Christus,van de Zalige Apostelen Petrus en Paulus en dat van Onszelf: roepen Wij uit, verklaren en definiëren Wij, dat het een door God geopenbaard dogma is:

dat de Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria,
na het voltooien van haar aardse levensbaan,
met lichaam en ziel tot de hemelglorie is opgenomen.

Paus Benedictus XVI over de Tenhemelopneming van Maria:zondag 14 augustus 2016

Santuario della Madonna del Divino Amore - RomeEen laatste maal de Belgische Bastaard-bisschoppen in Krakau:

Jozef De Kesel geeft 'catechese', hetgeen een duur woord is voor een slechte preek...

Ook Luc Van Looy doet zijn duit in het zakje...


Ook Patrick Hoogmartens heeft aandacht nodig...

Het bis-nummer van De Kesel...

Kick-off van 'Oilsjt Carnaval'Aan de Belgische Bastaard-bisschoppen:


Wij, de Katholieken,

hebben medelijden met de arme, jonge mensen die naar de Wereldjongerendagen in Krakau werden gelokt.

Jullie Bastaard-bisschoppen verhinderen opzettelijk, dat jongeren kunnen kennismaken met de ware Katholieke spiritualiteit.

Deze jongeren worden als marionetten gebruikt in een Neo-modernistische vaudeville!

Dit alles is érger dan een circus. Wat is hier nog 'spiritueel' aan?

De vlaggen, de hoedjes, het geklap, het geroep, de rock-muziek, dit hele kinderlijke en theatrale emo-gedoe heeft niets meer met de Rooms-Katholieke Kerk te maken!

Want een mooie kerk wordt een theaterzaal!

'Bisschoppen' worden clowns!
En priesters inhoudsloze zeepbellen!

Geen religie, maar recreatie!

Alleen maar animatie en bezigheidstherapie!!!

Deze protestants-evangelische show is anti-katholiek en blasfemisch!!!


SCHANDE!

Jozef De Kesel en Luc Van Looy en hun fans in Krakau

De Kesel deelt handtekeningen uit...

'Wielerlegende' Van Looy deelt ook handtekeningen uit...

En de handcommunie of zoiets...

Deken Dirk de Gendt van Leuven op de Wereldjongerendagen
De ('binnenkerkelijke') vrijmetselarij roept: "Katholieken Buiten!!!"

Sainte Rita après l'expulsion: De Katholieken celebreren de mis op straat!


zaterdag 13 augustus 2016

Krakau: 'biechtviering' of 'verzoeningsmoment'? Geldig of niet? Bastaardkerkers zijn sowieso kleurenblind!

Als Guido Vandeperre maar niet in bekoring wordt gebracht door die blote benen!
Ergernis geven tijdens de biecht is ook zonde!

Patrick Hoogmartens in het wit?

Deken Dirk de Gendt van Leuven is in de war en ook in het geel...

Blijkbaar heeft iemand hoofdpijn gekregen tijdens de 'viering'...

Daar zit er ééntje werkeloos in het wit.

Joris Polfliet is er niet helemaal bij.

Filip Hacour schrikt blijkbaar, terwijl Guido op zijn volgende 'slachtoffer' wacht.donderdag 11 augustus 2016

woensdag 10 augustus 2016

Op 27 juli 2016 organiseerde de Belgische ambassadrice in Polen, Colette Taquet, voor de Belgische 'Rijksbisschoppen' in Krakau, een festijn als dank voor de organisatie van een Belgicistische én blasfemische manifestatie in een kerk in Krakau naar aanleiding van de Wereldjongerendagen!!!


Het evenement werd door de Belgische staat gekaapt!


Met dank aan de Rijksbisschoppen!

De Belgische Rijksbisschoppen op de trappen van de kerk in Krakau onder het motto:

"Niet Christus is onze Heer en Meester,
maar wél de Belgische Staat!"


Er heerste eerder de sfeer van het EK-voetbal!

Jozef De Kesel, ge zijt toch zo voor de 'scheiding tussen Kerk en staat'...

Wat doet ge dan 's nacht in de kelders van Krakau,
samen met de Belgische ambassadrice,
ver weg van het oog van de 'jongeren'?

En nog wel allemaal in soutane!!!

Mag niemand dit zien???

WE WETEN NU DEFINITIEF EN ZEKER VOOR WIE
DE BELGISCHE RIJKSBISSCHOPPEN WERKEN!!!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer