woensdag 23 april 2014

Zielig hoe 'Radio Vaticaan' zich werkelijk onsterfelijk belachelijk maakt, door op Facebook, 'aborteur' John Kerry als een 'katholiek' te omschrijven. Gelukkig trapt er niemand in. Dit is dan het werk van die andere jezuïet Federico Lombardi. Een mooie illustratie van hoe het Vaticaan onder Bergoglio verworden is tot een buitenpost van de Verenigde Staten! Bergoglio, shame on you!

Link naar The Boston Globe:

http://www.bostonglobe.com/opinion/2014/04/19/cooperating-with-vatican-against-modern-slavery/5yQWBqDf9xF320ruta08rN/story.html
Duitse hulpbisschop neemt euthanasie in België op de korrel

Mgr. Anton Losinger, hulpbisschop van Augsburg, heeft in zijn preek voor Goede Vrijdag zware kritiek geleverd op het besluit van het Belgische parlement om euthanasie bij minderjarigen toe te staan.

In de Dom van Augsburg zei hij dat dit "een ongehoorde inbreuk betekent op de cultuur van het leven midden op Europese bodem". In het alfabet van het evangelie is het kruis van Jezus de liefde die de dood tegenhoudt.

"Het is deze geweldige en onbegrijpelijke ontlediging van God, de wegschenking van de Zoon, de mateloos liefdevolle toewending naar de mensheid, die de dood afwendt", aldus mgr. Losinger. Goede Vrijdag, de blik op het kruis, plaatst ons als gedoopte christenen in de navolging van de gekruisigde. Mgr. Losinger is sinds 2005 lid van de Duitse raad voor ethiek.

Met het oog op het besluit in België beklemtoonde de hulpbisschop daarom: "Ook ons leven moet juist in onze tijd en in onze levensomstandigheden aan een dergelijke cultuur van de dood weerstand bieden". Het gaat om een cultuur van het leven in onze democratische samenleving, die het recht op leven en de onaantastbaarheid van de menselijke waardigheid in het eerste artikel van de (Duitse) Grondwet heeft geplaatst (in tegenstelling tot Nederland, dat gelijkheid en antidiscriminatie tot artikel 1 heeft gemaakt, red.).

Het debat over euthanasie zou zich op een hellend vlak afspelen waarop levensvijandige intiatieven vanzelf blijven versnellen, in een tuimeling naar beneden. De hulpbisschop vraagt zich af: is dit niet ook een bedreiging voor mensen met een beperking en voor psychisch zieke mensen?

In het actuele euthanasiedebat krijgt de christelijke verantwoordelijkheid voor een cultuur van het leven een nieuwe dimensie. "Onze inzet moet erin gelegen zijn geen hulp voor zelfmoord, maar hulp voor leven te leveren".

Alle goede mogelijkheden van palliatieve zorg, pijnbestrijding en de gedachte van de hospicebeweging zouden daartoe nog meer bekend gemaakt moeten worden, stelde de hulpbisschop. "Niet het hellende vlak van actieve euthanasie, maar de liefdevolle begeleiding en ondersteuning in de laatste fase van het leven, zonder economische en sociale druk van buiten, dat zouden de grondslagen van ons handelen moeten zijn."

Niemand van ons weet welke dood wij zelf ooit tegemoet zullen gaan. Maar twee in hun grootheid onbetaalbare geschenken zou je elke mens in dit laatste uur willen toewensen: de liefdevolle begeleiding van mensen die je de hand reiken. Ten tweede dat wat volgens mgr. Losinger een nog veel wezenlijker geschenk is: "de eeuwige troost die in het Kruis is gelegen".

Bron: Katholiek Nieuwsblad

zondag 20 april 2014

Salve Festa Dies - Notre-Dame de Fontgombault


Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Fontgombault
Latijnse tekst

Victimae paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: praecedet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor Rex, miserere.
 

Amen.
 

Alleluja.


Nederlandse vertaling

Laten de Christenen aan het Paaslam huldezangen wijden.
Het Lam heeft nu de schapen vrijgekocht; en Christus, die zonder zonden was, heeft de zondaars met de Vader weer verzoend.
Dood en leven streden een wondere strijd; de vorst des levens, die gestorven was, heerst nu in onvergankelijkheid.
Zeg ons, Maria, wat hebt gij op uw weg gezien?
Ik zag het graf van de levende Christus en de heerlijkheid van de Verrezene; zijn engelen zag ik als getuigen en ook de zweetdoek en het grafkleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen!
Hij zal u voorgaan naar Galilea.
Nu weten wij, dat Christus uit de doden is verrezen.
Gij, Koning en overwinnaar, wil U over ons ontfermen.
 

Amen.
 

Alleluja.

Victimae Paschali Laudes - Notre-Dame de Paris


EXVLTET - Vetus Missale Romanum

zaterdag 19 april 2014

De Paaskaars


Christus heri et hódie,
Princípium et Finis,
Alpha
et Omega;
Ipsíus sunt témpora
et sǽcula;
Ipsi gloria et imperium
per universa æternitátis sǽcula.
Amen.Christus gisteren en heden,
Begin en Einde,
Alpha
en Omega;
Hem behoren de tijden
en de eeuwen;
aan Hem is de heerlijkheid en de heerschappij
door alle eeuwen der eeuwen.
Amen. 


Stille Zaterdag: Christus daalt neer ter Helle...

Het voorgeborchte is een plek tussen hemel en hel, waar de zielen van de rechtvaardige ongedoopten, die overleden waren voor de opstanding van Christus, tijdelijk verbleven, tot ze door Christus meegevoerd werden naar het hemelse paradijs. Christus verbrijzelt de poorten en reikt Adam en Eva de hand...

In het Credo van de Apostelen is 'de helle' dus de plaats waar de rechtvaardige doden verzameld worden, zonder onderscheid; er staat “ad inferos”, van inferi, meervoud, “onderwereld”. Eerst later heeft het woord “hel” in onze taal de uitsluitende betekenis gekregen van de plaats der verdoemden.

Vóór de verlossing door Christus werden de zielen der vrome afgestorvenen nog niet tot de aanschouwing van God toegelaten. In afwachting van dat heuglijke ogenblik, werden zij in een deel van de “onderwereld” bijeen gehouden. Daar heeft Christus hen na zijn dood “bezocht” en hun de verlossing verkondigd die plaats vond bij de verrijzenis, toen Jezus’ ziel weer met zijn lichaam werd verenigd.

De Kerk ontleent het dogma aan de H. Schrift, waaruit men 1 Petrus 3, 19 als meest sprekende tekst aanhaalt. Deze tekst luidt, samen met vers 18: «Want ook Christus is voor onze zonden gestorven, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij levend gemaakt naar de geest, waarin Hij ook, naar de geesten in de kerker gaande, hun heeft gepredikt.» Onder “de geesten in de kerker” moeten de zielen der overleden rechtvaardigen worden verstaan, voor wie de toegang tot God in hun toenmalige toestand nog versperd was.

Een andere tekst is Handelingen 2, 27-31, waarin Psalm 16, 10 wordt aangehaald: «Want Gij zult mijn ziel niet aan het dodenrijk overlaten, noch uw vrome het bederf doen zien; Gij hebt mij de wegen van het leven doen kennen, Gij zult mij vervullen met vreugde voor Uw Aanschijn.» In de laatste tekst wordt een psalmvers toegepast op Christus. De vervulling van het Oude Testament in het Nieuwe, “volgens de Schriften”, zal bij een andere gelegenheid nog aan de orde komen.

Wij besluiten met vast te stellen dat de leer van de “nederdaling ter helle” duidelijk zijn oorsprong vindt in het Nieuwe Testament. Waar het in het dogma om gaat is, dat Christus aan de vrome afgestorvenen heeft laten weten, dat hun verlossing op handen was.

19 april 2005


Heb 5:7 - En ofschoon Hij in de dagen van zijn Vlees, onder luid geroep en tranen, gebeden en smekingen heeft opgestierd tot Hem, die Hem van de dood kon redden; ofschoon Hij verhoord werd terwille van zijn godvrezendheid; Heb 5:8 - ofschoon Hij bovendien zelfs de Zoon was, heeft Hij toch door zijn lijden de gehoorzaamheid geleerd, Heb 5:9 - en is Hij na zijn verheerlijking de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen, die Hem gehoorzaam zijn; Heb 5:10 - daar Hij door God was uitgeroepen tot "Hogepriester naar de Orde van Melkisedek."


We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer