zaterdag 23 juli 2016

Katholieken-hater Jozef De Kesel veranderde op 21 juli de Kathedraal van Brussel in een vrijmetselaarstempel en aanbidt in werkelijkheid de Satan:

Duidelijk zichtbaar zijn de vrijmetselaarskubus en de 'S' van het modernistische satans-altaar

De godslasterlijke Jozef De Kesel in actie!

Eerst de Katholieke priesters vervolgen en belasteren
en dan publiekelijk de lof van God zingen!

Deze lieden kennen werkelijk geen schaamte!


Uit de Heilige Schrift:

Mat 5:22  Maar Ik zeg u: Wie vertoornd is op zijn broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht.

Mat 5:24  Laat dan uw offer voor het altaar staan, en ga u eerst met uw broeder verzoenen;

kom dan terug, en draag uw offer op.


Een gouden én zwarte kubus onttrekt het hoofdaltaar aan het zicht!

De "Troon van de Satan"!


Een hallucinant zicht!

De zwarte kubus staat voor
de Egyptische afgod van het kwade, de duisternis, de chaos, de oorlog en het conflict!

Met andere woorden: de Satan!
'Oro' in de kathedraal van Brussel


= de 'Steen de Wijzen'


VAN DE WEBSITE VAN DE KATHEDRAAL:

Oro : een kruis te midden van ons mens-zijn

De gotische architectuur van de Sint-Michiel-en-Goedelekathedraal trekt de aandacht van de bezoeker onwillekeurig naar de sluiting van het hoogkoor. De bouwers van deze gebedsruimte [Geen 'kerk' meer, maar een 'gebedsruimte'!] hebben zich hiermee ten dienste gesteld van de voornaamste vieringen die tot het Tweede Vaticaans Concilie [!] plaatsvonden aan het altaar vooraan in het koor. Sinds de liturgische veranderingen ['Veranderingen' = ketterij!] van het concilie heeft het altaar van de Eucharistie [?] een plaats gekregen op de kruising van schip en dwarsbeuk, waardoor het verenigde godsvolk op duidelijke wijze deelneemt aan de eucharistieviering met de priester als voorganger [!]. De drieledige symboliek van het altaar - graf van Christus, tafel voor de eucharistische maaltijd [Het begrip 'tafel' slaat niet op het altaar, maar wél op de communiebank!] en grafkamer van de martelaren, onze voorgangers in het geloof - kan zo omringd door heel het godsvolk tot uiting komen.   

In een onveranderde en onveranderbare architectuur was het verlaten altaar [Inderdaad! De Post-conciliaire Bastaardkerk heeft de Katholieke altaren VERLATEN! De Bastaardkerkers zijn dus van hun geloof afgevallen!] op het eind van het koor op zoek naar een nieuwe symbolische betekenis ["op zoek naar een nieuwe symbolische betekenis" = ketterij!] die de aandacht kon trekken en de blik van de bezoeker verwelkomen [Het hoofdaltaar staat deze satanisten duidelijk in de weg! Ze breken het altaar niet uit (wegens beschermd monument), maar de Bastaardkerkers 'verbergen' het! Natuurlijk, het oude hoofdaltaar confronteert de Bastaardkerkers met hun afvalligheid!]. Het werk van de Brusselse kunstenares Patricia Kinard, aan [satanist] Mgr. De Kesel geschonken bij zijn verwelkoming in de kathedraal op 13 december jongstleden, is voortaan een artistieke bezinning, een synthese van wat zich afspeelt en wat gevierd wordt in de kathedraal [Blasfemie!].

Het kunstwerk [Laten we lachen!] bestaat uit vier vergulde vierkanten, die samen een groot vierkant [= vrijmetselaars kubus!] vormen. Deze geometrische vorm, die men alleen toevallig aantreft in de natuur, is het resultaat van een menselijke ingreep en staat symbool voor het mens-zijn [De vrijmetselaars kubus staat symbool voor 'de ruw steen' die volgens de vrijmetselaars tot 'een zuivere kubus' omgevormd moet worden!]. Goud dat de grootste dichtheid van alle elementen bezit, bedekt de vier vierkanten en benadrukt op deze wijze de stoffelijkheid van de mens, een wezen van vlees en bloed [= de 'Steen der Wijzen' = het 'Grote Werk' van de vrijmetselaar!]. Het kostbare van het gebruikte goud legt de nadruk op de onschatbare waarde van de mens, juweel van de schepping [Met andere woorden, de mens als 'afgod'!]. Elk van de vierkanten is op een unieke manier bewerkt. Door met geduld fijne lijntjes aan te brengen in verschillende oriënteringen en tekeningen, schept de kunstenares een verscheidenheid, die doet denken aan de bewoners van de stad, het land en de ganse wereld. Elk verguld oppervlak weerspiegelt op een specifieke manier het licht in de ruimte, zoals ieder mens een plaats heeft en uitstraalt binnen zijn familie, gemeenschap of omgeving [Bla, bla, bla!].

Het grote vierkant rust op een zwarte basis [Staat symbool voor de 'zwarte kubus' van de vrijmetselaars!] die contrasteert met het bovendeel. Zwart is de kleur van de aarde, m.a.w. de evocatie van de eerste fase van de schepping van de wereld voordat God het licht schiep [dus de duisternis! De Bastaardkerkers vieren de 'kinderen der duisternis'!].Uit de Heilige Schrift:

Eph 5:10  Onderzoekt wat welbehaaglijk is aan den Heer,
Eph 5:11  en neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis; maar keurt ze af.
Eph 5:12  Want wat door hen in het geheim wordt gedaan, is te schandelijk zelfs om het te noemen.
Eph 5:13  Alles echter wat afkeurenswaardig is, wordt openbaar gemaakt door het licht; want het licht maakt alles openbaar.God koos ervoor mens te zijn in dit waardevolle en veelsoortige mensdom [?]. Uit liefde komt Hij wonen te midden van de schepping en zijn schepsels. Om de mens te redden, deelt hij heel het menselijk leven tot de dood, de dood op het kruis. Het kruis met een hemels en goddelijk blauw wordt zichtbaar in het hart van de vierkanten, in het hart van onze menselijkheid. Het kruis bekleedt een centrale plaats en komt te voorschijn als een bron van licht voor degenen die haar aanschouwen. Het kruis, het hart van ons geloof, bevindt zich precies op de plaats die onmiddellijk de aandacht trekt van de kathedraalbezoeker. Hierdoor worden bezoekers en gelovigen verenigd onder het stenen gewelf waar zij het kruisteken maken. De kruisvoorstelling van Patricia Kinard dringt zich niet op, maar vertoont zich mild en prachtig als bron van vreugde, hoop en barmhartigheid.

Dit is de interpretatie die de vrijmetselaars aan het kruis geven!

Onbegrijpelijk tot wanneer men dit ziet:


De maçonnieke kubus kan tot een kruis worden opengevouwen:
De rijkdom van een kunstwerk blijkt uit de veelheid aan interpretaties die worden opgeroepen [Men kan het niet laten om zélf toch ook maar op de dubbelzinnigheden te wijzen! Zo fanatiek zijn de Bastaardkerkers om toch maar hun afvalligheid en hun 'pseudo-verlichting' aan te tonen!]. Misschien dat een andere kijk een groot kruisvenster te voorschijn tovert, waardoor men op een gouden landschap uitkijkt. God heeft het waardevolle landschap van de creatie aan de mens toevertrouwd. Of is het het landschap van de eeuwigheid, zoals de gouden achtergrond van iconen of van onze schilderijen ouder dan de vijftiende eeuw? Wellicht het lichtende landschap van de verrijzenis, bereikbaar dankzij de kruisdood die ons van de zonde heeft bevrijd [Dit is ketterij! In potentie kan iedereen door het Kruisoffer van Christus worden verlost! Echter, dit betekent NIET, dat de mens zonder zonden zou zijn en nu al gered zou zijn! Iedereen zal nog voor de Rechterstoel van Christus moeten verschijnen om daar zijn of haar oordeel te moeten aanhoren: Hemel of hel!]

Zoals de altaarretabels uit de middeleeuwen of de barokperiode, nodigt het door de kathedraal verworven schilderij uit tot bezinning [op de Satan!]. De symboliek ervan doet hen, die de drempel van dit huis van God overschrijden, nadenken en wijst hen naar de kern van het geloof. De hedendaagse taal van het kunstwerk toont dat wat beleefd en gevierd wordt in de kathedraal niet plaatsheeft in een gesloten ruimte, maar verankerd is in de huidige cultuuromgeving [Bla, bla, bla!]. De plaatsing in de koorsluiting toont op treffende wijze de hedendaagse boodschap van leven en geluk, hier dag na dag gebracht, verenigd rond onze bisschop. [WEERZINWEKKEND!]

Alain Arnould OP
Aalmoezenier van de kunstenaars

Bron: Kathedraal Brussel

Link:

http://www.cathedralisbruxellensis.be/nl/node/400


vrijdag 22 juli 2016

BREAKING: Bergoglio verklaart de oorlog aan de contemplatieve nonnen!


Er zullen speciale tribunalen worden opgezet om te onderzoeken (op basis van nog op te stellen richtlijnen), welke kloosters en abdijen gesloten zullen worden.

In het bijzonder worden die kloosters geviseerd welke buitenlandse missionarissen aantrekken!

"Dat zal worden ontmoedigd!"

Slotzusters zullen zelfs verplicht worden, OM BUITEN HUN KLOOSTER, 'trainingen' te volgen,
die hen in contact brengen en houden met de 'huidige samenleving'!

Het afgesloten slot, de clausura, zal mogelijks zelfs verboden worden!

Link:

http://www.dnoticias.pt/actualidade/mundo/601481-papa-pede-a-monjas-em-clausura-mais-formacao-e-fim-de-recrutamento-de-estra


Het Bergogliaanse Vaticaan voert oorlog tégen de Heiligen van de Kerk!

Het is klaar en duidelijk, wie de 'bisschoppen' van de Post-conciliaire Bastaardkerk,
tegen beter weten in, blijft steunen, zal zélf door deze 'bisschoppen' worden vernietigd!

Het wordt hoog tijd om de valse 'bisschoppen' de deur te wijzen!

De vrijmetselarij heeft de Kerk gekaapt!

Wie niet wil inzien, dat de situatie nu erger is dan tijdens de Franse Revolutie
is een dwaas en schuldig aan zijn eigen ondergang en verdoemenis!

SATAN REGEERT VANUIT ROME!

Link:


https://press.vatican.va/content/dam/salastampa/it/fuori-bollettino/pdf/Inglese%20VULTUM-DEI-QUAERERE.pdf

Jozef De Kesel doekt de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen op!


Dat probeert ie tenminste.

Echter, het decreet is ongeldig wegens:

1. Geantidateerd.

2. Er wordt geen serieuze reden genoemd.

3. Het decreet werd niet volgens de geijkte procedure bekend gemaakt.

4. Er werd beroep aangetekend, waardoor het decreet niet uitvoerbaar is!


Dit is de brief aan de leden van de Priesterbroederschap.

De brief is kort en brutaal! En weinig 'herderlijk'!

Dit keer geen gebedjes, die toch maar blasfemisch klinken uit de mond van De Kesel.

Blijkbaar wist De Kesel niet eens, dat hij het decreet moest ondertekenen.

Link:

http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2016/07/21/quand-mgr-de-kesel-communique-aux-membres-des-saints-apotres-5828436.html

En tegelijkertijd wordt Tommy Scholtes SJ, de woordvoerder van de Belgische Bisschoppenconferentie, ook nog eens als leugenaar ontmaskerd! Hij beweerde, dat de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen NIET opgedoekt zou worden! Jammer dan, dat was GELOGEN!


"Wie gelooft die mensen nog?"


donderdag 21 juli 2016

Zelfs pseudo-traditionalisten à la Pater Benny - van de abdij van Postel - ervaren het opdoeken van de 'Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen' door Jozef De Kesel als een mes in de rug:Pater Benny, bent u het eens met Jozef De Kesel of niet?

Al het overige is gezever!


Beste Pater Benny,

Ik begrijp dus, dat aangezien u het niet eens bent met De Kesel, en u ook géén pseudo-traditionalist bent, dat u dus een pseudo-protestant bent,
want u bent ongehoorzaam aan Jozef De Kesel!

Wij betogen, dat men enkel aan bisschoppen gehoorzaam moet zijn, die zélf gehoorzaam zijn aan Christus en de Satan afzweren en niet andersom!
 

woensdag 20 juli 2016

Toen 'pastoor' Daniel Alliët van de Begijnhofkerk in Brussel ongehoorzaam was aan Aartsbisschop André-Joseph Léonard:


"Populaire preker uit Marseille niet zelf naar Brussel"


Michel-Marie Zanotti-Sorkine, een priester die in Marseille voor volle kerken zorgt, komt niet zelf naar Brussel. Het zijn drie van zijn volgelingen waarvoor priester Daniel Alliët de Begijnhofkerk zou moeten verlaten.

Vorige week raakte bekend dat Daniel Alliët, vooral bekend van zijn inzet voor mensen zonder papieren, door aartsbisschop Léonard gevraagd is om de Begijnhofkerk te verlaten en zijn activiteiten te verhuizen naar Molenbeek. Alliët zou plaats moeten ruimen voor een "charismatische priester uit Marseille." Het gaat om Michel-Marie Zanotti-Sorkine. Navraag leert echter dat de man niet zelf naar Brussel zou komen. Het gaat om drie van zijn volgelingen.

"Drie diakens die zich op het werk van priester Zanotti inspireren zullen waarschijnlijk in het najaar tot priester gewijd worden", zegt Jeroen Moens, woordvoerder van Léonard, aan brusselnieuws.be. "Wij zijn op zoek naar een kerk voor hen in Brussel. De Begijnhofkerk is daarbij een denkspoor. Een beslissing is er nog niet."

De kerkelijke instanties willen verder weinig woorden vuil maken aan de kwestie. Volgens de woordvoerder van de aartsbisschop zal hulpbisschop Jean Kockerols "in de komende weken" een gesprek hebben met Daniel Alliët en zijn ploeg. Bij Kockerols is dan weer te horen dat er een rechtstreeks gesprek komt tussen Alliët en Léonard zelf. Het mag duidelijk zijn dat de uitval van de vluchtelingenpriester voor de nodige spanning zorgt.

Zwarte soutane

Volgens Alliët moet "de kerk van de armen en uitgestotenen" baan ruimen omdat Léonard koste wat het kost opnieuw meer volk naar de kerk wil lokken. Feit is dat Zanotti in Marseille voor volle kerken zorgt met zijn enthousiasme en verzorgde liturgie.

De man doet ook van zich spreken met boeken en draagt steevast een zwarte soutane omdat hij altijd als priester herkenbaar en dus aanspreekbaar wil zijn. Opmerkelijk is ook zijn parcours dat onder meer via Parijse pianobars voer voor hij op zijn 40ste tot priester is gewijd.

In maart vorig jaar was Zanotti op uitnodiging van Léonard al eens te gast in de basiliek van Koekelberg. Die liep toen alvast aardig vol.

Bron: BRUZZ

Link:

http://www.bruzz.be/nl/nieuws/populaire-preker-uit-marseille-niet-zelf-naar-brussel
AAN DE BASTAARDKERKERS:

Mat 23:31  Gij getuigt dus tegen uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 

De Redactie: "Wie is Gülen, het "zwarte beest" van Erdogan?"

Nog tijdens de mislukte staatsgreep van vrijdagavond legde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de schuld daarvoor bij de in ballingschap levende geestelijke Mohammed Fethullah Gülen. Die beschikt over een erg groot netwerk in meer dan 180 landen en die invloed is al een tijd een bron van irritatie voor de Turkse president.

Het is altijd merkwaardig wanneer 'De Redactie' een tipje van de sluier oplicht, maar de essentie verzwijgt. Vrijmetselaar Gülen is naast "een invloedrijke Turkse islamitische denker en geleerde", ook nog een miljardair die door drugshandel etc. rijk geworden is, én een CIA-agent is.

De toch wel verrassende couppoging van vrijdagavond werd door veel analisten meteen in verband gebracht met machtige elementen binnen het Turkse leger, die zich beschouwen als erfgenaam van de seculiere republiek van voormalig president Mustafa Kemal, ook Atatürk genoemd. Die kwam zelf door een staatsgreep aan de macht en in 1960, 1971, 1980 en 1997 aarzelde het leger niet om de macht te grijpen als het dat nodig achtte. [Staatsgrepen in Turkije worden steeds door de USA georganiseerd. Nu is dat ook weer niet anders.]

Terwijl de staatsgreep nog bezig was, legde de belaagde Turkse moslimpresident Erdogan echter meteen de schuld bij de geestelijke Fethullah Gülen, die sinds 1999 in ballingschap in de Verenigde Staten woont [!].

Dat lijkt vreemd, want Gülen is zeker geen secularist naar het model van Atatürk [!], maar speelt een eigen en niet altijd duidelijke rol in Turkije. Meer nog dan op het leger is Erdogan echter gebeten op de erg invloedrijke geestelijke die nochtans jarenlang zijn "compagnon de route" was op de weg naar de macht.

De heksenjacht [!] die het regime van Erdogan [Nu is Erdogan zélf al het "zwarte beest".] nu heeft ingezet, viseert echter vooral het uitgebreide netwerk van Gülen -in Turkije en ook daarbuiten zoals de rellen in Beringen en Nederland- aantonen [!]. Dat er meteen duizenden mensen worden opgepakt -niet enkel in legerkringen, maar ook in het gerechtsapparaat en de media- doen vermoeden dat de lijsten met "arrestanten" al wel een tijdje eerder zijn opgesteld.

Een seculiere geestelijke? [Vraagteken?]

De 75-jarige Fethullah Gülen wijst vanuit de VS alle verantwoordelijkheid voor de staatsgreep af [!]. Hij merkt op dat hij zich altijd tegen geweld gekeerd heeft en zelf genoeg geleden heeft tijdens staatsgrepen uit het verleden [We kennen dat!]. Gülen sluit zelfs niet uit dat het regime van Erdogan de coup zelf heeft geënsceneerd om daarna zelf de macht te grijpen [Deze bewering, deze 'samenzweringstheorie', kan niet kloppen, net omdat ze door de 'Atlantische' media verspreid wordt! Indien dit waar zou zijn, dan zou je er niets over horen! Dit is dus een leugen!].

Sinds de jaren 50 heeft Gülen in en buiten Turkije een groot netwerk van organisaties uitgebouwd. Hij wordt vaak omschreven als een "liberale moslimgeestelijke", maar dat klopt niet helemaal. Ethisch is Gülen eerder traditioneel conservatief, maar anderzijds propageert hij wel een "intellectuele verlichting" die hand in hand moet gaan met spiritualiteit en religie, maar ook met de moderne wetenschap [= een vrijmetselaar dus!].

In zijn toespraken en op het internet toont Gülen zich voorstander van pluralisme en democratie [!]. Dat is opvallend in een tijd waarin oerconservatief moslimfundamentalisme en jihadisme hoogtij vieren en het denken van velen op nul willen zetten.

Gülen daarentegen ziet drie redenen voor die conflicttendens: onwetendheid, armoede en verdeeldheid. Om dat te counteren heeft hij een breed netwerk van humanitaire organisaties, scholen, culturele organisaties en media (zoals de Turkse krant Zaman) uitgebouwd. De geestelijke pleit ook voor een dialoog [!!!] met andere "volkeren van het Boek" [Interreligieuze dialoog dus!] zoals christenen [!] en joden [!] en heeft onder meer paus Johannes-Paulus II [= CIA], de Grieks-orthodoxe patriarch Bartholomaios [= CIA] en [sommige] joodse rabbijnen [= CIA] ontmoet.

Het knooppunt van religie en politiek

Het is net dat invloedrijke [CIA-]netwerk dat de Turkse president Erdogan op de zenuwen werkt en dat hij nu absoluut wil vernietigen [omdat hij er zelf geen deel meer van uitmaakt, want in ongenade gevallen.]. Of Gülen nu betrokken was bij de coup of niet, doet voor Erdogan niet terzake [Neen? Dit lijkt mij de crux van de hele zaak! Een proef-staatgreep georganiseerd door Gülen en de CIA... De échte staatsgreep komt nog!].

Gülen heeft vooral aanhang in meer geschoolde mensen van Turkse afkomst zoals academici, studenten, leraren, journalisten en zakenlui [Bla, bla, bla...]. Zijn netwerk ondersteunde de opgang van de AKP-partij van Tayyip Erdogan, die het dan weer eerder moet hebben van de lagere klassen [Dus is Erdogan een 'slechte'... een 'populist'! Alsof de tegenpartij één haar beter zou zijn!].

Onder meer dankzij dat [CIA-]netwerk kwam Erdogan in 2003 aan de macht en kon hij de macht behouden, daar waar zijn islamitische voorganger Necmettin Erbakan in 1997 door de legertop de wacht werd aangezegd.

De breuk tussen Erdogan en Gülen kwam er in 2010 toen de geestelijke Erdogan verweet dat hij zijn beloften inzake een meer democratisch model niet nakwam [Met andere woorden, Erdogan volgt de bevelen van het regime in Washington niet meer op!]. Daarna ging het steeds meer bergaf toen Gülen Erdogans regime ook corruptie, wanbeheer en megalomaan machtsstreven verweet evenals het wurgen van de media [Erdogan is duidelijk van zijn voetstuk gevallen!]. De islamitische quasi-eenpartijstaat die Erdogan nu nastreeft, samen met het uitschakelen van alle kritische oppositie en media en de poging om een krachtig presidentieel regime te installeren, vereisen blijkbaar een uitschakeling van het Gülennetwerk.

Dat extreme moslimstemmen Gülen er ook van beschuldigen om een instrument te zijn van niet-moslims of zelfs van de CIA [De VRT schrijft het zelfs! Ongelofelijk! Maar, het is natuurlijk niet waar. Want wie zegt, dat Gülen een CIA-agent is, is een "extreme moslimstem"! Het zal wel!] kan vergaande gevolgen hebben voor de relaties tussen de Verenigde Staten en Europa enerzijds en Turkije anderzijds. Erdogan mag dan opnieuw de teugels aantrekken, feit is wel dat de staat die hij beheert, steeds meer begint te desintegreren onder etnische, sociale, economische, politieke en internationale spanningen [Gaat het Westen Turkije 'balkaniseren'? Nog maar eens een burgeroorlog met 'vluchtelingen' richting Europa?]. Dat is slecht nieuws, niet enkel voor de Turken, maar ook voor de NAVO [!] en Europa [!] en de erg ontvlambare regio in het algemeen.

Nu ja, slecht nieuws voor de ene, is niet per sé slecht nieuws voor de andere!

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2717578Is Fethullah Gülen een CIA-agent?


Gülen met de 'heilige' paus Johannes-Paulus II in Rome

Gülen met Bartholomeus II, de 'Groene Patriarch' in Turkije

Gülen met David Aseode, de opper-rabbijn in Turkije

Gülen met Eliyahu Bakshi-Doron, de Sefardische opper-rabbijn in Israël


Wij denken dat het antwoord duidelijk is!

Gülen werd door het Clinton-regime naar de VS gehaald, waar hij nu "in ballingschap" leeft! Net zoals Ayatollah Khomeini destijds "in ballingschap" leefde in Frankrijk!

Het is duidelijk, dat elke 'religieuze leider' door de CIA gecoöpteerd is!

Daarom dat ook Paus Benedictus XVI uiteindelijk moest vertrekken!

Maar, er kan ook géén twijfel meer over bestaan, dat het Amerikaanse regime ook het Tweede Vaticaans Concilie gekaapt heeft!

De onzin aangaande 'religieuze vrijheid', 'interreligieuze dialoog', 'oecumene' etc. hebben we aan de CIA te danken!

dinsdag 19 juli 2016

Diaken van het bisdom Brugge in cel voor gesjoemel [Het zou naar verluid over ca. 570.000 Euro gaan!]


DIAKEN ZOU GELD VAN KLOOSTERORDEN IN EIGEN ZAK HEBBEN GESTOKEN


Een 41-jarige diaken uit Izegem [gewijd door Jozef De Kesel] zit in de cel op verdenking van financieel gesjoemel. Als diocesaan administrator bij het bisdom in Brugge zou Didier M. geld in eigen zakken hebben gestopt. Hij is onmiddellijk uit al zijn kerkelijke opdrachten ontslagen. "Dit is een bom die ontploft", reageert Izegems deken Herman Lecluyse.

Weer een foutje van 'blunder-bisschop' Jozef De Kesel!
Didier M. is al meer dan dertien jaar als medewerker van het diocesaan economaat van het Brugse bisdom aan de slag. Sinds vorig jaar was hij als visitator van de diocesane congregaties ook belast met het toezicht op en de ondersteuning van de materiële en financiële werking, een absolute vertrouwensfunctie. Zo beheerde hij ook de centen van de verschillende (verouderde) kloosterordes in de provincie en trad hij op als hun vertegenwoordiger. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij de verkoop door de Zusters van de Heilige Vincentius à Paolo uit Anzegem van de Tinnenpotschool en de Sint-Antoniuskapel in Izegem. Daar is momenteel de Freinetschool De Kleine Tovenaar gevestigd.

In die functie zou er volgens de eerste informatie iets fout gelopen zijn waarbij geld aan de handen bleef plakken. Het gaat naar verluidt om een aanzienlijk bedrag. De Zusters van Anzegem stelden zich alvast burgerlijke partij.

Herstructurering

Het nieuws sloeg in Izegem en ook in het Brugse bisdom in als een bom.


"Didier genoot een onberispelijke reputatie", aldus deken Herman Lecluyse. "Hij deed zijn werk als diaken in Izegem voortreffelijk en was door iedereen aanvaard. Altijd bereid het woord te voeren op misvieringen, begrafenissen, het inzegenen van huwelijken,... Binnen het decanaat regelde hij ook de financiën en daar waren geen opmerkingen over. Binnen het interparochiaal team was hij een heel gewaardeerde kracht. Hij zette zich ook in voor de organisatie van bedevaarten naar Lourdes. Er zal zich nu een herstructurering opdringen en wat extra energie van vrijwilligers gevraagd worden."

Ontslagen

Het gerechtelijk onderzoek heeft in ieder geval niets met het werk als diaken in Izegem te maken. Het ongeloof over zijn aanhouding en de beschuldigingen is zelfs zo groot dat sommigen opperen dat hij mogelijk afgeperst werd. Of dat een piste is in het onderzoek, is voorlopig onduidelijk.

Didier M. verblijft al sinds 27 mei in de cel. Die dag kreeg hij na een gesprek van de diocesaan administrator Koen Vanhoutte [!], die in afwezigheid van een nieuwe bisschop in Brugge het bisdom leidt, al te horen dat hij uit al zijn kerkelijke taken is ontslagen.

"De diocesaan administrator stelde vast dat er niet meer op basis van vertrouwen kan worden samengewerkt", klinkt het bij woordvoerder Peter Rossel.

Het onmiddellijke ontslag doet bij velen binnen het bisdom wel de wenkbrauwen fronsen. Verschillende priesters die in het verleden verdacht werden van pedofilie werden enkel preventief geschorst [!!!]. Het Brugse parket benadrukt dat er geen onderzoek loopt tegen het bisdom.

Didier M. is gehuwd en vader van twee kinderen. Ook in de buurt komt zijn aanhouding als een verrassing. Zijn echtgenote wou niet reageren.

Bron: Het Laatste Nieuws

Link:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-izegem/diaken-in-cel-voor-gesjoemel-a2726535/

maandag 18 juli 2016

Franse premier Manuel Valls uitgejouwd bij minuut stilte in Nice

BESTE POLITICI, 

GEEN MEDELEVEN! 

WEL VEILIGHEID!!! 

NICE: FRONT VIEW OF TRUCK ATTACKKlaag het machtsmisbruik van Jozef De Kesel aan! De Kesel die zo voor 'de buitenlanders' is, maar hier een 20-tal Franse katholieken uit het land wil schoppen! Is dit barmhartigheid?


Teken de petitie ter ondersteuning van de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen'.Petitioning Mgr J. De Kesel
Soutenez le maintien de la Fraternité des Saints-Apôtres au sein de l'Eglise de Belgique


Supplique à Monseigneur J. De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles et Serviteur Général de la Fraternité des Saints-Apôtres, ainsi qu’à la Conférence Episcopale de Belgique.

La Fraternité des Saints-Apôtre a été légitimement érigée dans l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, le 7 avril 2013. Elle ne peut en être légitimement expulsée, sauf motif grave.


LINK NAAR DE PETITIE:

https://www.change.org/p/mgr-j-de-kesel-maintenez-la-fraternit%C3%A9-des-saints-ap%C3%B4tres-au-sein-de-l-eglise-de-belgique
zondag 17 juli 2016

'Tour de France' - vandaag:


Jozef De Kesel en zijn 5 seminaries:In 1965 trad De Kesel binnen in het grootseminarie van Gent en studeerde aldaar en in Leuven voor priester. Direct na het Tweede Vaticaans Concilie liepen beide seminaries voor meer dan de helft leeg. De achtergrond en het niveau van de nieuwe seminaristen veranderden totaal. Terwijl in Vlaanderen de Danneels-tijd aanbrak, begon De Kesel een carrière als professor en 'geestelijk' directeur van het wegkwijnende seminarie in Gent.

Veel geestelijks schijnt men daar echter niet gedaan te hebben:

  • De "Actie ter ondersteuning van de interesses der pedofielen in de Kerk" van Jef Barzin in 'Kerk en leven' in 1984 (o.a. met een zeer grote advertentie en nog 2 zeer kleine en zeer pikante contactadvertenties ernaast) hebben ze daar (hoewel destijds op 341.000 (driehonderdéénenveertig duizend) exemplaren gedrukt) NIET gelezen. Van enig commentaar, respectievelijk enige koerscorrectie, is niets bekend.
  • In 1985 werd dan in Antwerpen de CPRL (Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd) voor heel Vlaanderen (inclusief het bisdom Gent) geopend - vanaf ca. 30-35 jaar. De roepingen daalden zeer snel en de samenwerking en verbinding tussen de opleidingscentra was zeer intens. Van de snelle en diepe homofilisering en -seksualisering in de CPRL werd er nooit openlijk iets gezegd.
  • De Kesel onderrichte in 1992 en later in Gent ook de toekomstige godsdienstonderwijzers van het bisdom Gent. Dat hij niets van het godsdiensthandboek 'Roeach 3' met pedofilserende afbeeldingen geweten heeft, is onmogelijk bij de vele en lange herrie in de media hieromtrent met de onvolprezen Alexandra Colen en omdat simpelweg enige der medeauteurs ook uit het bisdom Gent stamden.
  • In 1999 was het Gentse seminarie zo goed als compleet leeg en werd het officieel in 2002 gesloten.
  • Eveneens in 1999 werd wegens de vele homofiele schandalen, zeer veel ophef ter plekke én niet in het minst, wegens een onophoudelijke serie van AIDS-gevallen, de CPRL in Antwerpen gesloten.

In 2002 landde De Kesel dan in Brussel bij de, in homo- en pedofiele schandalen, verdoofpottende en verzuipende, Godfried 'kardinaal' Danneels, als navolger van o.a. de veroordeelde hulpbisschop Lanneau.

Ondertussen werden alle vroegere seminaries in Vlaanderen, behalve dat van Brugge, tesamen getrokken in het Johannes XXIII-seminarie in Leuven, dat compleet degenereerde en waar alle mogelijke onzin behalve Katholiek geloofsonderwijs plaatsvond.

Het Leuvense seminarie kwijnde helemaal weg en werd in 2010 dan door Aartsbisschop Léonard zeer robuust gekuist en opnieuw gestart.

De Kesel werd in 2010 naar Brugge verbannen als de opvolger van de pedofiele 'bisschop' Roger Vangheluwe en werd tegelijkertijd chef van het beruchte homo-grootseminarie aldaar.

In januari 2011 had De Kesel reeds te doen met de zelfmoord van de Kortrijkse deken M. Gesquière, nota bene de vroegere directeur van de CPRL in Antwerpen. Hierbij kwam het hele homofiele netwerk van Zuidwest-Vlaanderen aan het licht.

De Kesel schijnt zijn Brugse seminarie echter niet zeer goed gecontroleerd te hebben. In april 2012 zocht de seminarist Vincent Orroi (ondertussen bij de CD&V van Bredene geland) een vriend op de website www.gayromeo.be. Een feit dat in eerste instantie nog door Koen Vanhoutte werd ontkend. In de herfst van 2014 kwam bij de gevallen Tom Flavez, J. Claerhout enz. de uitgesproken homo- en pedofiele atmosfeer in het grootseminarie Brugge aan het licht en dit zonder enige reactie van De Kesel. Schrijnend toen in 2015 de vroegere directeur van het seminarie Carmino Bohez dan zei, dat hij (C.B.) "een zeer lijfelijke mens was". Geen verder commentaar nodig!

Voorjaar 2016: De Kesel heeft voor de eerste keer in zijn leven met een bloeiend seminarie met jonge, Christelijk overtuigde kandidaten van doen, met een diepe spiritualiteit, georiënteerd aan wat ons door de eeuwen - ja twee millennia lang - werd overgeleverd en doorgegeven werd. Niets afwrakkends, niets wegkwijnends, niet morbieds, niets pervers-vuil.

Integendeel: iets levends, een groot teken van hoop, een wonderbaar legaat van een grote Aartsbisschop! Katholiek op en top, met missionair vuur voor het Sion desolata in Vlaanderen en Brussel. Maar, het seminarie van de 'Heilige Apostelen' moet van De Kesel gesloten worden.

En dan schrijft Wim Collin in de modernistische "De Standaard": "Het is logisch dat de aarsbisschop een beetje controle wil op de opleiding van de priesterkandidaten in zijn bisdom..."

God beware!

Bron: Anoniem

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer