vrijdag 1 juli 2016

Danneels-Gate 48

RESTKERK: The Remnant Newspaper over Danneels: ‘In iedere maffia loert een mol, een man met een knagend geweten’


“Deze man vreest niets of niemand, en laat zich niet kennen door kerkelijke doctrine, de Bijbel, of door het Magisterium, al die zaken, waartegenover hij ooit zwoer loyaal te blijven.”

The Remnant Newspaper publiceerde vandaag een artikel dat van kardinaal Godfried Danneels weinig heel laat. Onze Engelstalige vrienden omschrijven Danneels als een mol, die alles op alles heeft gezet om Bergoglio op de Stoel van Petrus te krijgen.

“Op 13 maart 2013 werd op het Piazza di San Pietro de opvolger van de afgetreden Benedictus XVI aan de Katholieke Kerk voorgesteld, terwijl duisternis over het plein neerkwam.

Ook uitgenodigd om op het balkon plaats te nemen, een luttele armlengte van de nieuwe paus, overzag kardinaal Godfried Danneels de menigte, die naar Rome was afgezakt om het resultaat van de verkiezing met eigen ogen waar te nemen. Daar, op de Loggia van de Sint-Pietersbasiliek, stond hij dan, een boodschap de wereld insturend, met zijn veelzeggende, triomferende blik. Bekroond voor zijn nietsontziende loyaliteit en kerkelijke politieke dapperheid, stond hij daar, prominent aanwezig, naast de paus, als een bevestiging van zijn makkers, dat de persoonlijke voorkeur van Danneels uiteindelijk op de Stoel van Sint-Petrus zou plaatsnemen.

De Belgische kardinaal, uitgedost in zijn ceremoniële gewaden, stond daar, als het overwinnende meesterbrein achter de clandestiene groep van Europeaanse prelaten, de groep van Sankt Gallen, die er al sinds 1996 alles had aan gedaan om een radicaal hervormende paus aan de macht te krijgen. De groep van Sankt Galles had al vroeg een voorkeur voor Jorge Bergoglio uit Argentinië, erop rekenend dat hij de Katholieke Kerk radicaal zou transformeren en moderniseren, volgens hun wens en plan. Ze hielden hun schema en krijgsplan voorzichtig verborgen.

Ze wonnen de bendeoorlog bijna, toen in 2005 Johannes Paulus II stierf. De groep van Sankt Gallen haastte zich, om op het uitgelezen moment hun man te installeren. Maar ze verloren. Hun pauselijk politiek getouwtrek resulteerde in een tweede plaats voor Bergoglio, die de eer aan de conservatieve kardinaal Ratzinger moest laten. Mediaverslagen stellen dat de groep van Sankt Gallen na 2006 niet meer is bijeengekomen. Misschien kwamen ze niet meer bijeen in Sankt Gallen, of misschien veranderden ze van naam en ontmoetten ze elkaar ergens anders.

De uitgesproken frustratie en de weinige, precieuze tijd leidden ertoe dat de groep van Sankt Gallen de langverwachte droom van een moderne kerk door zijn vingers zag glippen. Jorge Bergoglio werd al snel te oud voor het pausschap. Ergst van al, bezette een relatief gezonde Benedictus de Stoel van Petrus, als een onneembare vesting op hun kaart.

Afgezien van de duivel, is geen vijand meer nietsontziend, dan vadertje tijd.

De klok bleef voorttikken. Het leek erop dat Benedictus zijn positie in de Stoel van Petrus goed wist te verdedigen, zonder dat God moest tussenkomen. De groep van Sankt Gallen kon geen 3 of 4 jaar meer wachten op zijn aardse overlijden. Kardinaal Bergoglio was trouwens al 76, en weldra zou hij te oud zijn om tot paus te worden verkozen.

Toen gebeurde het ondenkbare. Een bliksemschicht trof de Sint-Pietersbasiliek.

De bliksem sloeg in, toen Paus Benedictus, de man die verhinderde dat Bergoglio tot paus kon worden verkozen, besliste om de Troon van Petrus achter zich te laten. De langverwachte plannen, ooit gesmeed in Sankt Gallen, zouden zich achter het conclaafsgordijn ontvouwen.

Danneels en de andere samenzweerders beraamden de snelle verkiezing van de paus-in-wording, de kardinaal van Buenos Aires, met een doordachtheid die weinigen is gegeven. Bergoglio werd verkozen door het College van Kardinalen, en de rest, is ketterij.

De majestueuze zet van kardinaal Danneels kon niet onopgemerkt voorbijgaan.  De troste prelaat had nood aan publieke erkenning voor zijn meesterlijke verdienste. De Belgische kardinaal verbrak tijdens de voorstelling van zijn biografie de regel van Omertà, de zwijgplicht, door er trots over op te scheppen dat de groep van Sankt Gallen Bergoglio had ingewijd. Danneels besloot de persconferentie toen lachend, vermeldend dat de groep van Sankt Gallen als ‘maffia’ het levenslicht had gezien.

Dit geheime complot sleutelde bijna 2 decennia aan de installatie van Jorge Bergoglio uit Buenos Aires, die de 266ste paus zou worden, om de Katholieke Kerk drastisch te hervormen.

Godfried, de Godfather, was op zoek naar erkenning, daarbij de leuze van de Godfather – ijdelheid is mijn favoriete zonde – demonstrerend.

Wat zegt het over de verkiezing van Bergoglio, dat een van zijn belangrijkste pionnen zijn achterhoede als maffia omschrijft?

Wat voor man, als prins van de Kerk dan nog, schept erover op lid van de groep van Sankt Gallen, welke hij omschrijft als ‘maffia’, te zijn?

Wat voor man, een kardinaal, verkondigt met veel trots dat hij en zijn clandestiene groep van prelaten zichzelf hebben vernoemd naar de gewelddadige, criminele organisatie, die doodt voor geld en macht, die gewone burgers terroriseert en chanteert, en die domineert met behulp van intimidatie en moordende wreedheid?

Wat voor paus laat zichzelf omringen door mannen die erover opscheppen de maffia te zijn?

Wat voor kerkelijk elect verwijst naar zichzelf als maffia, de criminele organisatie die de zwakkeren onderdrukt, de luidruchtigen het zwijgen oplegt en de politiek intimideert?

Het is niet de eerste keer dat Danneels, die Bergoglio tot koning kroonde, probeerde om een slachtoffer te doen zwijgen. In 2010 poogde hij om een tienjarig misbruikschandaal, waarbij zijn vriend en collega-bisschop was betrokken, in de doofpot te steken. Nog erger is dat de kindermisbruiker, Roger Vangeheluwe, bisschop van Brugge, in België, de oom van het slachtoffer is. De intimiderende kardinaal wees er tijdens een gesprek met het slachtoffer op dat het stil moest blijven, en ‘om vergiffenis moest vragen’, ‘daarbij eigen schuld bekennend.’

Danneels werd betrapt omdat het slachtoffer de conversatie heimelijk had opgenomen (een succesvolle taktiek die door de overheid tegen de maffia wordt gebruikt). Danneels verfijnde zijn intimidatietalent de daaropvolgende jaren, maar de machtige kardinaal werd niet bestraft, en kon zo voortwerken aan de verkiezing van Jorge Bergoglio.

Deze man vreest niets of niemand, en laat zich niet kennen door kerkelijke doctrine, de Bijbel, of door het Magisterium, al die zaken, waartegenover hij ooit zwoer loyaal te blijven. Ondanks die plechtige eed, moedigde Danneels de koning van België aan om een abortuswet te ondertekenen. Ondanks die plechtige eed, steunde hij een wetsvoorstel omtrent de goedkeuring van het homohuwelijk in België. Maar, ondanks de publieke schandalen, kiest Franciscus ervoor om Danneels aan te stellen als zijn persoonlijke vertegenwoordiger op de synode over de familie!

Loyaliteit is de meest geprezen waarde in de maffia, en blijkbaar ook onder de prinsen van de Kerk.

Andere leden van Sankt Gallen werden beloond voor hun trouw aan Jorge Bergoglio. In het bijzonder de Duitse kardinaal Walter Kasper, die dienstdoet als de machtige doctrine-capo onder Franciscus.

De spokende vraag blijf echter ronddwalen: Wat heeft ervoor gezorgd dat Benedictus is afgetreden?

Heeft de maffia van Sankt Gallen ervoor gezorgd dat Ratzinger is afgetreden?

Deden de Monseigneurs Benedictus een voorstel die hij niet kon weigeren?

Onderdrukte de maffia van Sankt Gallen Benedictus?

Chanteerden ze Benedictus?

Paus Franciscus blijft in de Stoel van Petrus zitten, als het prijshaantje van de maffia van Sankt Gallen.

In iedere maffia loert een mol, een man met een knagend geweten.

Iemand weet wat er is gebeurd, toen op die avond een bliksemschicht de Sint-Pietersbasiliek trof.

Wees niet bang om te praten.”

Bron: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2016/07/01/the-remnant-newspaper-over-danneels-in-iedere-maffia-loert-een-mol-een-man-met-een-knagend-geweten/

Met dank aan 'Restkerk' voor de uitstekende vertaling!


The Remnant: "The Gall of the St. Gallen Mafia"


“Never let anyone know what you are thinking.”
~Mario Puzo, The Godfather

Darkness descended onto Piazza di San Pietro into the evening hours of March 13, 2013, as the successor to the resigned Benedict XVI, was introduced to the Cat holic Church.

Invited onto the balcony, a mere arm’s length from the new Pontiff, Cardinal Godfried Danneels surveyed the massive crowd during the announcement of the papal election of Jorge Bergoglio. There, on the Loggia of St. Peter’s, he stood, sending a message with his smug triumphant gaze.

Rewarded for his unstinting loyalty and ecclesial political prowess, he stands prominently with the Pontiff, as an acknowledgement from his peers that Danneels’ handpicked choice is finally elevated to the Chair of St. Peter.

Decked out in his ceremonial scarlet, Belgian Cardinal Danneels proudly stood as the victorious mastermind behind the clandestine St. Gallen group of European prelates who plotted since 1996 to elect a radical reformer pope. Early on, the St. Gallen group identified their prime papal contender as Jorge Bergoglio of Argentina, confident that he would radically transform and modernize the Catholic Church in their image and likeness. They kept their scheme and racket carefully under wraps.

They nearly won the turf war in 2005 when John Paul II died. The St. Gallen group scrambled for their opportunity to install their man, yet fell short. Their papal politicking tallied a second place papal ballot finish for Bergoglio, but ultimately he lost out to the conservative Car dinal Ratzinger. Media reports state that the St. Gallen group never met after 2006. Perhaps, they never met again in St. Gallen, or possibly they changed their name and met elsewhere.

Frustration was building. They were running out of precious time, as the St. Gallen group aged and, more importantly, Jorge Bergoglio was rapidly growing too old for papabile. The dream of modernizing the Church was slipping through their ecclesial fingers. Worst of all, a relatively healthy Benedict occupied the Chair of Peter as an impenetrable impediment to their plans.

Apart from the devil, there is no more unforgiving enemy, than random Father Time.

The clock was ticking. Without divine intervention, Benedict appeared firmly ensconced in the Seat of Peter. The St. Gallen Prelates couldn’t wait another 3 or 4 years for his earthly demise. Besides Cardinal Bergoglio was already 76, and soon, he would be too old to be elected Pope.

Then, the unthinkable happened. Lightening struck St. Peter’s.

“You can’t hide the thunderbolt. When it hits you, everybody can see it. Christ, man, don’t be ashamed of it, some men pray for the thunderbolt. You’re a very lucky fellow.”  ~Mario Puzo,The Godfather

Lightning struck, when Pope Benedict, the man who had stood in the way of Bergoglio’s papal fortunes, abdicated the throne of Peter. With a crack of thunder out of the dark blue sky, the long-awaited plans of St. Gallen would enfold behind the conclave curtain.

Danneels and his St. Gallen co-conspirators quickly and skillfully engineered the election of their designated pope-in-waiting, the Cardinal of Buenos Aires. Bergoglio was elected Pope by the College of Cardinals, and the rest, is heresy.

Having successfully engineered their papal takeover, Cardinal Danneels couldn’t contain his bravado. The pompous prelate needed public credit for his masterful plot. At the release of his biography, the Belgian Cardinal broke the cardinal (‘scuse the pun) rule of Omertà, the strict code of silence, by proudly bragging that the St. Gallen group anointed Bergoglio.   Daneels laughingly disclosed at the book press conference that the St. Gallen group was dubiously christened by the group as the “mafia.”

For nearly 2 decades, this secret cabal schemed and plotted to install Jorge Bergolio of Buenos Aires as the 266th pontiff to drastically reform the Catholic Church.

Godfried, the Godfather sought acclaim for the Bergoglio election, thus demonstrating the famous line of the Godfather, “vanity is my favorite sin.”

What does it say about the papal selection of Bergoglio that one of his chief promoters characterizes the papal plotters as mafia?

What kind of man, a Prince of the Church, no less, flippantly brags about being a member of the St. Gallen group which he describes as the ‘mafia’?

What kind of man, a Cardinal, proudly proclaims that he and his clandestine group of prelates named themselves after the violent criminal organization that kills for money and power, terrorizes and blackmails ordinary citizens, and dominates with murderous savagery and intimidation?

What kind of papabile surrounds himself with supporters who boast that they are the mafia?

What manner of high Church officials call themselves the mafia, after the criminal organization that strong arms the weak, silences the vocal, and flexes political muscle with intimidation?

It’s not the first time that Danneels, the Bergoglio kingmaker and St. Gallen Don, tried to silence a victim. In 2010, he attempted to cover up years of sex abuse involving his close friend and fellow bishop. Worse yet, the child abuser was the victim’s uncle, Roger Vangheluwe, Bishop of Bruges, Belgium. In the meeting with the victim, the intimidating Cardinal Danneels directed the abuse victim to remain silent about the abuse and “ask for forgiveness” and to “acknowledge your own guilt.”

Danneels got caught covering up this clergy sex scandal when the victim secretly recorded the conversation (a successful government tactic often used against the mafia). Over the years, Danneels honed his intimidation skills to silencing victims and covering up clergy abuse. Yet the powerful Cardinal suffered no consequences and continued to plot and scheme for the election of Jorge Bergoglio as Pope.

This man fears no one and is not constrained by Church doctrine, biblical teaching or the Magisterium, all of which he swore to uphold in his episcopal vows. Despite that solemn vow, Danneels encouraged the Belgian King to sign an abortion law and supported a gay marriage amendment in Belgium. Yet, despite Danneels’ public scandals, Francis chooses him as his personal representative to the Synod on the Family!

Loyalty is the most prized virtue in the Mafia, “Loyalty is everything, Loyalty is royalty,” apparently, also among the Princes of the Church.

Others of the St. Gallen members have been rewarded for their loyalty to Jorge Bergoglio: in particular, German Cardinal Walter Kasper who serves as powerful doctrinal capo in the Francis papacy.

The haunting question still lingers: what caused Pope Benedict to abdicate?

Did the St. Gallen Mafia put heat on Ratzinger to step down?

Did the Mafia Monsignors make Benedict an offer he couldn’t refuse?

Did the St. Gallen Mafia strong arm Benedict?

Did they blackmail Benedict?

Pope Francis remains in the Seat of Peter, as the hand picked choice of the St. Gallen Mafia.

In every mafia, there lurks a mole, a man with a nagging conscience.

Someone knows what happened the night that lightening struck St. Peter’s.

Be not afraid to speak.

Bron: The Remnant

Link:

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2610-the-gall-of-the-st-gallen-mafia

Mars voor Katholiek Onderwijs

Toespraak van Alain Escada (Civitas)
"WIJ WILLEN CHRISTUS IN ONZE SCHOLEN!!!"

donderdag 30 juni 2016

woensdag 29 juni 2016

Communiqué van de Generaal-overste - Priesterbroederschap Sint-Pius X


At the conclusion of the meeting of the major superiors of the Society of Saint Pius X that was held in Switzerland, from June 25 to 28, 2016, the Superior General addressed the following communiqué:

The purpose of the Society of Saint Pius X is chiefly the formation of priests, the essential condition for the renewal of the Church and for the restoration of society. [De Priesterbroederschap wil dus hoofdzakelijk priesters vormen.]

  1. In the great and painful confusion that currently reigns in the Church, the proclamation of Catholic doctrine requires the denunciation of errors that have made their way into it and are unfortunately encouraged by a large number of pastors, including the Pope himself [De Kerk is in verwarring en de dwalingen worden zelfs door de Paus verspreid.].
  2. The Society of Saint Pius X, in the present state of grave necessity which gives it the right and duty to administer spiritual aid to the souls that turn to it, does not seek primarily a canonical recognition, to which it has a right as a Catholic work [De Priesterbroederschap zit niet te wachten op een canonieke erkenning, ook al heeft de Priesterbroederschap daar recht op. Het zieleheil van de gelovigen komt op de eerste plaats.]. It has only one desire: faithfully to bring the light of the bi-millennial Tradition which shows the only route to follow in this age of darkness in which the cult of man replaces the worship of God, in society as in the Church.
  3. The “restoration of all things in Christ” intended by Saint Pius X, following Saint Paul (cf. Ep.h 1:10), cannot happen without the support of a Pope who concretely favors the return to Sacred Tradition [De Restauratie van de Kerk kan pas beginnen als ook de Paus zélf naar de Heilige Traditie terugkeert.]. While waiting for that blessed day, the Society of Saint Pius X intends to redouble its efforts to establish and to spread, with the means that Divine Providence gives to it, the social reign of Our Lord Jesus Christ.
  4. The Society of Saint Pius X prays and does penance for the Pope [Zij blijven intussen voor de Paus bidden. (Wie het ook zou zijn!)], that he might have the strength to proclaim Catholic faith and morals in their entirety. In this way he will hasten the triumph of the Immaculate Heart of Mary that we earnestly desire as we approach the centennial of the apparitions in Fatima.

Bishop Bernard Fellay, Superior General of the Society of Saint Pius X
Ecône, June 29, 2016
The Feast of Saints Peter and Paul


Bron: DICI

Link:

http://www.dici.org/en/news/communique-from-the-superior-general/


Paus Benedictus XVI heeft een boodschap voor anti-paus Bergoglio:
Benedict XVI’s speech on the 65th anniversary of his ordination to the priesthood (28-6-2016)


Holy Father, dear brothers,

65 years ago, a brother ordained with me decided to inscribe on the prayer card of his first Mass just one thing: leaving out his name and the date, one word, in Greek, "Eucharistomen,"convinced that with that word, in all its many dimensions, already said everything one could in that moment."Eucharistomen" speaks of a human thanks, thanks to all. Thanks above all to you, Holy Father! Your goodness, from the first moment of your election, in each moment of my life here, moves me, it really carries me interiorly. More than in the Vatican Gardens, with their beauty, your goodness as the place where I live: I feel protected. Thank you, too, for the word of appreciation, for everything. And we hope that you will carry us all forward on this way of Divine Mercy, showing the way of Jesus, toward Jesus, towards God.

Thanks as well to you, Eminence [Cardinal Sodano], for your words which have truly touched my heart: "Cor ad cor loquitur."You have made the hour of my priestly ordination present again, as well as my 2006 visit to Friesing, where I relived it. I can only say that, with these words, you have interpreted the essentials of my vision of the priesthood, of my work. I'm grateful for the bond of friendship that has stretched over all this time, even now roof to roof: it's so present and tangible.

Thank you, Cardinal Muller, for the work you did on presenting my texts on the priesthood, in which I also seek to help our brothers to enter ever more into the mystery which the Lord himself puts into our hands.

"Eucharistomen": in that moment, my friend Berger sought to emphasize not only the dimension of human gratitude, but naturally the more profound word hidden within it, which appears in the Liturgy, in Scripture, in the words "gratias agens benedixit fregit deditque" ["giving You thanks, blessed and broke it, saying..."]. "Eucharistomen" recalls that reality of gratitude, that new dimension which Christ has given us. He has transformed in gratitude, and so in blessing, the cross, suffering, all the evil of the world. And so he has fundamentally transubstantiated life and the world and has given us and gives us each day the Bread of true life, which conquers the world through the strength of His love.

In the end, let us place ourselves in this "thanks" of the Lord, so to really receive newness of life and help for this transubstantiation of the world: that there may be a world not of death, but of life; a world in which love has conquered death.

Thanks to all of you. May the Lord bless you all.

Thank you, Holy Father


Het besluit van Jozef De Kesel aangaande de Priesterbroederschap van de 'Heilige Apostelen' is opgeschort! Tientallen personen zijn kerkrechtelijk in beroep gegaan! Het besluit werd onvoldoende gemotiveerd!


"Mgr. De Kesel kalmeert gemoederen, maar blijft bij besluit"


De Sint-Katelijnekerk blijft open en zal bediend worden door priesters van de Fraterniteit van de H. Apostelen. De priesters kunnen samen blijven wonen gedurende het episcopaat van mgr. De Kesel. Dat heeft een delegatie van leken van de aartsbisschop zelf te horen gekregen op een ontmoeting vrijdagmiddag in Mechelen. Dat meldt La Libre Belgique. Woensdag is er een ontmoeting met de parochianen van de Sint-Katelijne om hen op de hoogte te stellen.

Aanvullend gesprek

Het besluit van aartsbisschop De Kesel van 15 juni om de Broederschap niet langer in het aartsbisdom te ontvangen blijft niettemin gehandhaafd [Dit is canonieke nonsens! Als Katholieke Organisatie hebben zij recht op een canonieke erkenning!]. Het heeft niet alleen in België, maar ook daarbuiten verontwaardigde reacties opgeleverd. Tientallen personen zijn kerkrechtelijk in beroep gegaan, wat het besluit dat eind juni in moest gaan heeft opgeschort [!!!]. Dat zorgt voor minstens een maand extra tijd voor aanvullend gesprek. Zonder bisdom dat haar canoniek onderdak biedt, riskeert de Fraterniteit versnipperd te worden.

Parochie bezoeken

Mgr. De Kesel heeft bij de ontmoeting gezegd open te staan voor de mogelijkheid dat een ander bisdom, Belgisch of buitenlands, de Broederschap van de H. Apostelen 'overneemt' en er canoniek verantwoordelijkheid voor draagt. Op uitnodiging van de tweehonderd parochianen verzekert hij de parochie te zullen bezoeken zodra het klimaat gekalmeerd is.

Bron: Katholiek Nieuwsblad/La Libre Belgique

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-de-kesel-kalmeert-gemoederen-maar-blijft-bij-besluitWat is er nu écht aan de hand?

Uit het communiqué van De Kesel:

"Dit initiatief stelt nochtans een probleem als men bedenkt dat voor het ogenblik het merendeel van de seminaristen van de Fraterniteit uit Frankrijk komt waar zoveel streken lijden onder een schrijnend priestertekort [De 'solidariteit' met de Franse bisschoppen is een afleidingsmaneuver!]. Het is natuurlijk mogelijk dat het aantal Belgische seminaristen [!], zowel Franstalig als Nederlandstalig, in de loop der jaren kan stijgen [HIER ZIJN WE BIJ DE KERN VAN HET PROBLEEM!]. Maar ook dan zullen ze van andere Belgische bisdommen komen om priester te worden voor het Aartsbisdom."

"In de huidige omstandigheden is het toch beter zo een gang van zaken niet te stimuleren. Het zou wijzen op een groot gebrek aan solidariteit tussen de bisschoppen, zowel met de bisschoppen van ons land [IN ONS LAND!!!!!!!] als met de Franse bisschoppen. Daarom heeft de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel beslist om vanaf eind juni 2016 niet meer verder te werken met de Fraterniteit van de Heilige Apostelen in zijn bisdom."

"De seminaristen kunnen, als zij het wensen en voldoen aan de voorwaarden voor de priesteropleiding die binnen  het aartsbisdom gelden, hun opleiding verder zetten aan het diocesaan seminarie." [Ze moeten naar het diocesane seminarie komen!]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/nieuws/verklaring-over-fraterniteit-van-de-heilige-apostelen
Conclusies:

Op dit ogenblik zijn er tenminste 3 Vlamingen lid van de Fraterniteit van de Heilige Apostelen.

De Vlaamse 'bisschoppen' vrezen, dat de laatste twee Vlaamse seminaristen in het Johannes XXIII seminarie in Leuven, én toekomstige seminaristen, ook naar de Fraterniteit zullen overlopen!!!

Dat betekent, dat ze niet langer diocesaan zijn, maar wél lid van de Fraterniteit.

Met Mgr. Léonard die op de achtergrond de spirituele leiding verzorgt!!!

Dat is natuurlijk een brug te ver voor de onzalige Vlaamse 'bisschoppen'!


De Katholieke Kerk bloeit wanneer ze Katholiek is! Niet wanneer Ze door de vrijmetselarij gekaapt is, hé beste 'bisschoppen'!!!

Jozef De Kesel voert het maçonnieke 'Plan Danneels' uit, namelijk de zelfdestructie van de Kerk in België!

Wat heeft De Kesel werkelijk bewogen om een bloeiende priesterbroederschap te sluiten?


Het besluit van de aartsbisschop van Mechelen-Brussel om te stoppen met de snel groeiende priesterbroederschap van de H. Apostelen blijft onderwerp van kritische beschouwingen, ook in het buitenland.

Zelfdestructie van de Kerk in België

In een opiniebijdrage op de Canadese prolife website LifeSiteNews wijst Jan Bentz erop dat Josef De Kesel hiermee een scherpe koerswijziging doorvoert ten opzichte van zijn voorganger, André-Joseph Léonard, wiens werk hij teniet doet. Bentz spreekt van een mogelijke  "nekslag" voor de priesterroepingen en een "liberalisering" van het aartsbisdom, waarbij de vruchten van Léonard zoveel mogelijk worden ingelijfd: de door de stopzetting getroffen priesters kunnen in hun parochie blijven, de seminaristen dienen zich bij het seminarie van het aartsbisdom te melden of te vertrekken.

Mgr. Léonard stichtte de gewraakte priesterbroederschap in 2013 voor de vorming van nieuwe priesters. Ook vertrouwde hij de fraterniteit twee parochies in Brussel toe, die hierdoor opleefden. De fraterniteit kende al zes priesters en 21 seminaristen "wat naar Noord-Europese maatstaven bloei is", aldus Bentz. Anderzijds "schijnt het stichten van een priesterbroederschap vreemd voor een bisschop". Deze heeft immers het hoogste gezag binnen zijn eigen diocees met alle middelen ervan, "maar het laat nogmaals zien hoeveel hinderpalen een behoudende bisschop moet overwinnen.

Introductie van pseudo-liturgie geleid door leken

Zoals in veel Duitstalige landen wordt de beweerdelijke afwezigheid van priesters vanwege kelderende roepingen vaak gebruikt als rechtvaardiging om 'leken-structuren' in te voeren of te versterken, met inbegrip van 'woord- en communiediensten' waarbij de communie wordt uitgedeeld, en het doorvoeren van allerlei bijzondere diensten die priesters vervangen en hen daadwerkelijk overbodig maken. In veel parochies in het noorden van Duitsland of op het platteland zijn Missen niet meer bereikbaar voor wie geen auto heeft of te oud is om te reizen; zij worden gedwongen deel te nemen aan een pseudo-liturgie, geleid door leken."

Katholiek leven

Het besluit van De Kesel gaat hand in hand met een karakteristieke aanpak om het aartsbisdom te reorganiseren, zoals kardinaal Danneels dat van plan was, aldus Bentz. Deel van het plan zou zijn een derde van de kerken te sluiten. "Parochies opheffen door gewelddadig ingrijpen en het sluiten van een bloeiende priesterbroederschap lijkt De Kesel meer aan te spreken dan Léonards idee te volgen om het katholieke leven van binnenuit te doen herleven. Men zou in gedachte moeten houden dat vaak beslissingen als deze verantwoordelijk zijn voor het priestertekort, terwijl dezelfde partijen die dit voorstaan, ijveren voor de wijding van vrouwen of het afschaffen van het celibaat als beweerdelijke mogelijkheden om het tekort aan roepingen tegen te gaan." De Kesel, aldus Bentz, "heeft in het verleden gezegd dat hij droomde van een Kerk 'die aanvaardt dat zij steeds kleiner wordt'; daaraan schijnt hijzelf zijn bijdrage te leveren."

Bron: Katholiek Nieuwsblad/LifeSiteNews

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/de-kesel-voert-plan-danneels-uitBrussels archbishop deals potentially fatal blow to rising vocation numbers


Bron: LifeSiteNews

Link:

https://www.lifesitenews.com/opinion/brussels-archbishop-deals-potentially-fatal-blow-to-an-uprising-of-vocation


HUICHELAARS:

Van links naar Bruno Nève de Mévergnies, ambassadeur van België bij de Heilige Stoel,
Jean-Luc Hudsyn, hulpbisschop voor Waals-Brabant, Jozef De Kesel, mevrouw Nève, Herman Cosijn,
secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie en Dirk Smet, rector van het Belgisch College in Rome.

Een gluiperige Jozef De Kesel met zijn 'pallium', die 'als een dief in de nacht' de zielen van de gelovigen rooft en heilige priesters de duivel aandoet:


Mars voor Katholiek Onderwijs

Welkomstwoord door Robin Vandenberghe (Pro Familia)
Vanaf minuut 0:55 - "Het kwaliteitsvol onderwijs dat het Avondland heeft grootgemaakt, stamt uit de eeuwenlange traditie vanaf Karel de Grote. Onder de impuls van de Katholieke Kerk werden naast bijvoorbeeld ziekenhuizen en weeshuizen ook scholen gebouwd, die dit onderwijs gratis verstrekten aan iedereen. Net de Katholieke ziel van de school garandeert een kwaliteitsvolle vorming. Het universele karakter van de Kerk waarborgt dit."

"Voor opgroeiende kinderen is de Katholieke school als verlengstuk van het gezin de groeiplaats bij uitstek op intellectueel, sociaal, emotioneel, sportief en ook op geloofsgebied."Toespraak van Agnes Jonckheere (Tegenstroom) over SENSOA

Toespraak van Jan De Bruyn (Jong Katholiek Initiatief)

"WIJ WILLEN GOD!!!"

maandag 27 juni 2016

'De Standaard' - 27/06/2016 - Ultrakatholieken op straat tegen 'het verraad van de klerikale kaste' (p. 12-13)
27 juni 2016 om 03:00 uur | Van onze redacteur Maarten Goethals

Radicalisering treft niet alleen jonge allochtonen en moslims uit Molenbeek, maar evengoed blanke [Wie over ras begint, zoals 'De Standaard' hier, is een loser! Religie overstijgt de rassen en heeft er niets mee te maken.], gegoede middenklassers die onwankelbaar geloven in Christus [Blijkbaar heeft 'De Standaard' niet gezien, dat de Mars niet blank was, maar erg gekleurd! Multi-etnisch, maar wel monocultureel, want Katholiek!!!]. Een groepje ultrakatholieken hield zaterdag een processie in de Europese wijk tegen van alles en nog wat: de dialoogscholen, de islam, de liberale seksuele moraal. ‘Kom. Zingen. Bidden. Ambiance.’

'Christus Rex. Christus Rex. Christus Rex.' [Meteen is de toon van het artikel gezet. 'De Standaard' probeert Pro Familia in de rechtse hoek te drummen! Alsof Pro Familia iets met Rex en Léon Degrelle te maken zou hebben. Lachwekkend! Wat werd er wél gescandeerd? "Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! Christus overwint! Christus regeert! Christus heerst!" Een Katholieke lofzang dus!]

Terwijl in de Europese wijk een sinistere stilte hangt na de Brexit, scandeerde zaterdag een zestigtal [Het zijn er al 20 meer dan in de editie van zaterdag, maar het waren er exact 88!] ultragelovigen [Katholieken] rond Schuman en Maalbeek [van de aanslagen!] Gods glorie uit volle borst. De groep hield er een mars voor het katholiek onderwijs.

'Zeg maar processie', buldert organisator Dries Goethals met zijn basstem in de micro. Op het houten podiumpje -  een hedendaagse kansel [Wij zien de parallel niet.] - prijkt een Mariabeeld, met de ogen naar de hemel geslagen. Daar valt geen manna uit maar regen. Weent de Allerhoogste? [Leugens en blasfemie! Geen paraplu's op de foto's te zien! 'De Standaard' kan blijkbaar nog niet eens eerlijk zijn over het weer!]

Rozenkransen bidden

'Kom: zingen, bidden, ambiance maken. En wie nog geen vlag heeft, kan die bij Thierry halen.' Goethals instrueert, Goethals enthousiasmeert, Goethals defenestreert [Het ontslag vragen van incompetente mensen zoals Lieven Boeve heeft niets met 'defenestratie' te maken, maar alles met goed bestuur! Of zou volgens 'De Standaard' Roger Vangheluwe nog steeds bisschop van Brugge moeten zijn?]. Hij wil dat Lieven Boeve opstapt als topman van het katholiek onderwijsnet, de zogenaamde Guimardstraat. 'Want met de dialoogschool groeit de invloed van de islam op de scholen. Het ware geloof verdwijnt. Daarom overhandig ik hem de Mechelse catechismus om terug te keren naar de kern van de zaak.' [Exact!]

Voor wie nog twijfelde: radicalisering treft ook gewone blanke middenklassers [Hier wordt de racistische kaart weer door 'De Standaard' getrokken! De krant van "Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus!" Helaas heeft De Standaard allang haar oorspronkelijke ideologische wortels verloochend en zweeft ze nu, samen met de N-VA, ergens in het linkse luchtledige! Trouwens, wanneer de eerste 'ultrakatholiek' met een bommengordel op de metro stapt en zich daar tot ontploffing brengt, mag 'De Standaard' het ons altijd laten weten! Maar, 'De Standaard' kan gerust zijn. Niet alle religies zijn 'hetzelfde'. Je hebt het Ware Geloof en daarnaast een reeks valse religies, die zich meteen nogal lawaaierig verraden!].

De groep die betoogt, bestaat uit diepgelovige jongens en meisjes die braafjes, pummelachtig zwaaien met witte vlaggen met daarop in het rood het 'hart van Christus', en die voorop lopen met kruisen en wimpels hoog in de lucht gestoken en rozenkransen bidden. [Het rode hart met kruis verwijst naar de genocide op de Katholieken in de Vendée. Een genocide waarbij honderdduizenden Katholieken het leven lieten als gevolg van het "radicalisme" van de aanhangers van de liberale "normen en waarden" van "Vrijheid, gelijkheid en broederschap"!]


Soms ook op het randje van extreemrechts - of ver daar voorbij [De Kerk is niet links, Zij is niet rechts, maar Zij is Katholiek!]. Een van de sprekers maakt volgende grapje: 'Als Boeve toch ruimtes wil installeren voor moslims om te bidden. Als transgenders eigen toiletten willen. Waarom beide niet combineren? Twee vliegen in één klap.' ['De Standaard' merkt blijkbaar de ironie van de uitspraak niet op. Overal waar er transgender-toiletten worden geïnstalleerd, worden ze even snel weer afgevoerd, omdat de vrouwen zich er niet veilig voelen aangezien ze er constant worden belaagd door de transgender-'vrouwen', die eigenlijk mannen zijn! Iets dergelijks hebben we enkele maanden geleden ook in Keulen meegemaakt. U weet nog wel.]

Ondertussen staat aan het hek een blanke [Weer racisme van 'De Standaard'.] gebrilde Pegida-aanhanger in een witte djellaba, met een bom op zijn kop, en het opschrift: 'Dank u Lieven, om de kinderen tot mij te laten komen.' De aanwezige politie neemt de militant meteen terzijde. [Misschien herinnert zich 'De Standaard' nog de leuzen na de aanslagen in Parijs op Charlie Hebdo? Charlie Hebdo dat dezelfde boodschap op een nog veel bottere manier uitdroeg!]

Minstens 3,7 miljoen Fransen stapten toen mee tegen terrorisme en voor de vrijheid van meningsuiting. Waren dat ook allemaal racisten? Toen waren ook nog een vijftigtal wereldleiders naar Parijs afgezakt om hun "solidariteit" te betonen. Bij aanvang van de mars liepen nabij Hollande onder meer de Britse premier David Cameron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Turkse premier Ahmet Davitoglu, de leiders van de Europese instellingen, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu én de Palestijnse president Mahmoed Abbas (zij het niet naast elkaar). Nicolas Sarkozy, de voorganger van Hollande, liep ook op de eerste rij. Namens België nam premier Charles Michel deel. Waren dat ook allemaal racisten? Stonden zij ook op het "randje van extreemrechts - of ver daar voorbij"?

Bron: De Standaard (11-01-2015)

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150111_01467438

Of mag er volgens 'De Standaard' alleen maar betoogd worden op commando van één of andere overheid? Zoals in het voormalige Oostblok!


Liberale waarden

De conservatieve gelovigen begroeten elkaar vriendelijk en kennen elkaar van eerdere manifestaties, zoals 'de mars voor het leven' [dus anti-abortus], ook georganiseerd door Goethals, de activist achter Pro Familia. De kleine enclave van gelijkgestemden deelt dezelfde vijandsbeelden: 'de islam', 'de geglobaliseerde elites', 'de liberale waarden', 'het verraad van de klerikale kaste', 'het slappe Westen', 'het systeem dat ons kapot wil maken' - en evident: 'de moderne, geperverteerde seksuele moraal'. [En is daar dan iets mis mee? Wij hebben het recht om te denken wat we willen en we hebben het recht om ons gedacht zeggen! Of wil 'De Standaard' ons dat ontzeggen?]

Eén van de sprekers eist trillend en kwaad het recht op om 'als bezorgde ouders en grootouders' kinderen 'niet te laten deelnemen aan de lessen seksuele voorlichting', want 'die promoot homoseksualiteit en confronteert kleuters met expliciete tekeningen van het geslacht van volwassen, wat risicogedrag in de hand werkt'.

'De Standaard' weet misschien niet waar het over gaat, maar de volgende link zal u verbinden naar het document in kwestie. Dit is de vuiligheid die men kleuters in school wil aansmeren! Weerzinwekkend! 

Link:

http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/werkmapkzag2beren.pdf

Met 'dank' aan Sensoa en de Vlaamse Overheid!

Deze lieden zijn werkelijk seksueel geperverteerd en zouden zich beter psychiatrisch laten begeleiden! Hoe durven ze dergelijke vuiligheid aan kinderen aanbieden? Is dit het werk van een Overheid die op een verantwoorde manier met haar jeugd omgaat?


Wie tegen deze vuiligheid wil protesteren, kan dat via onderstaande link:

SCHRIJFACTIE : GEEN VROEG-SEKSUALISERING-PROGRAMMA’S BINNEN HET KLEUTERONDERWIJS DIE ONNODIG ONZE KINDEREN BELASTEN.

LINK:

http://tegenstroom.eu/schrijfactie-onderwijs/


Als de groep de Belliardstraat oversteekt onder politiebegeleiding, beginnen ongeduldige chauffeurs te claxonneren. 'Het bewijs dat we een lange stoet vormen', lacht Goethals. [Vechtpartijen mét de politie zoals tijdens vakbondsbetogingen heeft 'De Standaard' blijkbaar dan toch niet gezien!]

Neen, zover zijn we al in dit land, dat het 'recht op vrijemeningsuiting' reeds met de wapens in de hand (van de politie) moet worden afgedwongen!!!

'De Standaard' kan wel de racistische trom roffelen, maar zij die zaterdag door de straten van de Europese wijk gepelgrimeerd hebben en de onschuldige slachtoffers van Maalbeek in hun gebeden hebben herdacht, waren zeker géén BANGE blankemannen! Integendeel!

Vrouwen, kinderen, en mannen, blank en gekleurd, oud en jong, maar zeker niet bang!

Maar in Brussel wordt altijd meteen getoeterd, God noch gebod maakt er indruk. [Nog maar eens een blasfemische uitspraak van 'De Standaard' op de koop toe! Wat bezielt 'De Standaard'? Geen verslaggeving, maar ideologische indoctrinatie! Maar, helaas slaat men de nagel op de kop! In de stad telt de wet niet en net dat is het probleem! Zeker in moslim-middens!]

Bron: De Standaard

Link:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160626_02358017


Actie in Vlaanderen: ‘Stop koranisatie van katholiek onderwijs’

Post voor Lieven Boeve: een Mechelse catechismus. Rechts Dries Goethals.Een honderdtal mensen heeft zaterdag in Brussel een mars voor katholiek onderwijs gehouden. Sinds Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) hoofddoeken toe mag laten en islamlessen organiseren buiten het reguliere rooster, wordt de katholieke geest aangetast, vindt het organiserende Pro Familia.

Evangelisatie, geen koranisatie

De organisatie vindt dat Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, via de ‘dialoogschool’ de islam binnenhaalt: “Lieven Boeve ziet een dialoog als overlopen naar een andere godsdienst”, aldus Pro Familia-voorzitter Dries Goethals tegenover de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. “De kans die we hebben, want meer dan zeventig procent van de leerlingen volgt les in het Katholiek Onderwijs, moeten we benutten voor de evangelisatie en niet voor de koranisatie”, aldus Goethals.

Valse profeet

“De kinderen moeten de islam als dusdanig niet belijden, want het is een valse godsdienst. En Mohamed, met respect voor de moslimgemeenschap, is een valse profeet.” Na enkele toespraken op het Frère-Orbansquare trokken de manifestanten naar het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar het gezelschap een Mechelse catechismus in de brievenbus van directeur-generaal Lieven Boeve stopte, net zoals het vorig jaar bij mgr. Bonny in Antwerpen gedaan heeft.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/actie-in-vlaanderen-stop-koranisatie-van-katholiek-onderwijs

Na werkelijk ALLE Vlaamse kranten, hebben nu ook de Katholieke media de 'Mars voor Katholiek onderwijs' opgemerkt. Behalve natuurlijk Kerk & Leven, Kerknet en Tertio, maar deze zijn noch Katholiek (want ketters), noch media (want geen kat die dat nog leest).

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer