woensdag 15 februari 2017

Nu de Nederlandse en Vlaamse 'bisschoppen' de bekoring hebben afgeschaft, ontdekt 'Tertio'... de 'avaritia' en de bekoring!


Geert De Kerpel: "Maar laten we vooral niet vergeten zelf voor de spiegel te gaan staan. Avaritia, hebzucht, is zo des mensen. Wie durft te beweren nog nooit in de bekoring te zijn gekomen? Stellen trouwens niet heel velen een geslaagd leven net gelijk aan het hebben van macht, geld of ander bezit? Nochtans zijn maar weinigen daarmee echt gelukkig geworden, wel integendeel."

Bron: Tertio De zeven hoofdzonden zijn:

Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
Avaritia (hebzucht - gierigheid)
Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid)

maandag 13 februari 2017

De 'drek' van 'diaken' en satanist Rob Allaert is blijkbaar ook de 'beer' van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen: "Een welgemeend mea culpa"


'Diaken' Rob vraagt zich af of de kerk er goed aan doet een heldere scheiding te maken tussen gelovige en 'heiden'. 'Als hij ook aan de kerk geen gehoor geeft, laat hij dan voor je zijn ​zoals de volksheiden en de tollenaar!' [De scheiding tussen gelovige en heiden is natuurlijk cruciaal. Een heiden zoals Rob Allaert gaat regelrecht naar de hel. Een gelovige gaat naar de hemel!]

Het evangelie van Mattheüs wordt het kerkelijke evangelie genoemd omdat daarin het woord kerk terug te vinden is [Nonsens! Elk Evangelie is kerkelijk.]. Om die reden werd het ook als belangrijker beschouwd dan het Marcus-evangelie dat een vreemde inkorting zou zijn van de volheid die we terugvinden bij Mattheüs [Geen enkel Evangelie is belangrijker dan een ander. We moeten de vier Evangelies als geheel nemen om de volheid van de Blijde Boodschap te begrijpen, want elk van de Evangelies belichten een ander facet van de verkondiging van Jezus Christus.]. Zo schrapt Marcus onder meer het onzevader, en de parabel van de twee zonen [Marcus schrapte helemaal niets, want hij was de eerste die iets schreef.]. Ook liet hij het na om de opstanding te documenteren zodat er met spoed door een andere schrijver een slottekst werd toegevoegd [Het mysterie van het lege Graf is blijkbaar niet genoeg voor 'diaken' Rob.]. Nu blijkt ondertussen dat Marcus wel tien jaar dichter bij Jezus stond en de twee andere synoptische evangelies dankbaar van Marcus' tekst gebruik maakten.

Deze paar zinnen tonen duidelijk aan, dat Rob Allaert een theologische dilettant is en altijd zal blijven. Klaarblijkelijk begrijpt hij er helemaal niets van.

De oude Kerkvaders stellen zeer duidelijk, dat Marcus zijn Evangelie in Rome voor de Christenen uit de heidenen schreef. Het Evangelie was waarschijnlijk bedoeld om voorgelezen te worden.

Het Evangelie van Marcus bestaat uit een groot aantal korte, losse verhalen. Hoewel dit, met name door vormcritici, wel verklaard werd door de aanname dat Marcus een aantal losse orale tradities samengevoegd heeft, is het ook mogelijk, dat deze structuur bedoeld was om de tekst geschikt te maken voor voorlezing.


Tien jaar later - circa 80 n.C. - had de kerk al vorm gekregen en werd het moeilijk om de boodschap van Jezus los te koppelen van de situatie waarin deze prille kerk zich bevond. En dat merk je in de tekst. [De Kerk trad publiekelijk als Kerk in de openbaarheid op Pinksterdag in het jaar 33 na de Geboorte van Christus. De negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie, de vijftigste dag ván Pasen.]

Want, ook al richtte Jezus zich slechts tot het joodse godsvolk [Leugens. Jezus richtte zich tot alle mensen.]; hier doet Mattheüs Jezus de kerk reeds toespreken.

Als hij niet zal horen, neem er dan nog één of twee met je mee, ...
Als hij aan hen geen gehoor geeft, zeg het aan de kerk;
als hij ook aan de kerk geen gehoor geeft, laat hij dan voor je zijn
zoals de volksheiden en de tollenaar. (Mattheüs 18,15-17)

Rob Allaert fantaseert er maar op los.

Met het begrip 'Kerk' bedoelt Jezus τῆς ἐκκλησίας = tēs ekklēsias = aan de Kerk = aan de gemeenschap van de gelovigen = aan hen die uitverkoren zijn = aan hen die de Heer toebehoren.

In het Nieuwe Testament wordt de gemeente van Christus "Ekklesia" genoemd, wat letterlijk "bijeenroeping" betekent (van het Griekse ek-kalein, "naar buiten roepen"). Het woord "ekklesia" (Latijn: "ecclesia", Frans: "église") duidt bijeenkomsten van het volk aan, in het algemeen van religieuze aard. Het is een term die in de Griekse vertaling van het Oude Testament vaak gebruikt wordt voor bijeenkomsten van het uitverkoren volk ten overstaan van God, vooral voor de bijeenkomst bij de Sinaï, waar Israël de Wet ontving en door God tot zijn heilige volk gemaakt werd. Door zich "ekklesia" te noemen, erkent de eerste gemeenschap van hen die in Christus geloofden, dat zij de erfgename van deze bijeenkomst is. In de "ekklesia" (Kerk) "roept" God zijn volk van alle uithoeken der aarde "bijeen". De term kyriakè waarvan church, Kirche en Kerk afgeleid zijn, betekent "zij die de Heer toebehoort".

In het Christelijk taalgebruik betekent het woord "ekklesia" (Kerk) de liturgische bijeenkomst, maar ook de plaatselijke gemeenschap of de hele universele gemeenschap van gelovigen. Deze drie betekenissen zijn inderdaad niet van elkaar te scheiden. "De Kerk" is het volk, dat God in de hele wereld verzamelt. Zij bestaat in de plaatselijke gemeenschappen en verwerkelijkt zich als een liturgische, vooral eucharistische bijeenkomst. Zij leeft van het Woord en van het Lichaam van Christus en wordt zo zelf het Lichaam van Christus. Schoonmaak [Merkwaardige overgang!]

Toch weten we dat Jezus de schoonmaak begon in eigen huis. Lees maar:

Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen (Israëls) hun brood af te pakken. (Marcus 7,27) [Valse vertaling van Allaert!]

Mar 7:26  De vrouw was een heiden, van syrofenicische afkomst. Ze bad Hem, den duivel uit haar dochter te drijven.
Mar 7:27  Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; het is niet goed, het brood der kinderen te nemen, en het voor de hondjes te werpen.
Mar 7:28  Maar ze gaf Hem ten antwoord: Jawel, Heer: de hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels der kinderen.


Jezus bevond zich toen in de streek van Tyrus. Dat was vrij ver van "eigen huis". Een duidelijk bewijs, dat Jezus, in tegenstelling van wat Allaert beweert, ook de heidenen ging bekeren!

En ook: Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël (Mattheüs 10,6)

Ook dit citaat is totaal uit de context gerukt:

Mat 10:5  Deze twaalf zond Jesus uit, en Hij gebood hun: Slaat niet de weg naar de heidenen in, en treedt de steden van de Samaritanen niet binnen;
Mat 10:6  maar gaat liever tot de verdwaalde schapen uit het huis van Israël.
Mat 10:7  Gaat, preekt hun, en zegt: Het rijk der hemelen is nabij!
Mat 10:14  En waar men u niet ontvangt en niet luistert naar uw woorden, verlaat dat huis of die stad, en schudt het stof van uw voeten.
Mat 10:15  Voorwaar, Ik zeg u: voor het land van Sódoma en Gomorra zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag dan voor die stad.


Met andere woorden, de joden kwamen als eersten aan de beurt om bekeerd te worden, want zij konden de woorden van de Heer het best begrijpen vanwege hun voorgeschiedenis. Zij hadden dus iets voor op de heidenen. Echter, wanneer de joden het Woord van de Heer niet aanvaardden, dan zouden ze zeer zwaar gestraft worden. Eén voorbeeld is de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr.

Dezer dagen mag het ons duidelijk zijn dat ook paus Franciscus de schoonmaak in eigen huis vooropstelt. [Bergoglio is niet de nieuwe messias!]

De kerk heeft lang gedacht dat ze zich efficiënt isoleerde tegen de boze wereld. Maar dat is niet zo. [Leugens! Sinds het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Kerk de ramen en deuren naar de wereld open gezet. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen, dat het vuil van de straat, het vuil van de wereld de Kerk komt bezoedelen: overspelige 'priesters', homofilie, pedofilie en dies meer... De Post-Conciliaire Bastaardkerk is niet dé Kerk. Hierin vergist Allaert zich schromelijk!]

De kerk is geen koninklijke balzaal, maar een veldhospitaal waar onze eigen strijders liggen met afgehakte ledematen op geïmproviseerde bedden. De triomfantelijke kerk is niet meer. Deze paus verlangt in de eerste plaats dat de kerk zich bekeert.

Nog meer leugens van Allaert die ruimschoots aantoont, dat hij niet het minste greintje besef heeft van waar het over gaat!

Allaert heeft blijkbaar nog nooit van de "Drie Staten van de Kerk" gehoord. Totdat de Heer komt in Zijn heerlijkheid en vergezeld van al zijn engelen en totdat de dood vernietigd is en alles aan Hem is onderworpen, zijn sommigen van zijn leerlingen hier op [1] de aarde op pelgrimstocht zijn, worden anderen, nadat zij gestorven zijn, gelouterd in [2] het vagevuur en weer anderen verheerlijkt in [3] de hemel en zien zij in volle klaarheid de Drie-Ene God, zoals Hij is.


In plaats van een heldere scheiding te maken tussen kerk en heiden, is een welgemeend mea culpa hier wat nodig is. Veel te lang stond de kerk met het vingertje omhoog terwijl ze zich in het verborgene overgaf aan de boze werken waar ze de heidenen van beschuldigde. [Het is de taak van de Kerk om hier op aarde alle volkeren te onderwijzen!]

Helemaal lastig wordt het wanneer de heilige kerk zelf tollenaars aan boord heeft die opeisen wat niet van hen is; die denken dat de schatten van de kerk enkel aan hen toebehoren en niet aan hen die buiten de gemeenschap staan. [Alleen de uitverkoren, de Katholieken dus, gaan naar de hemel, de anderen niet!]

Herinner je dat streng-gelovigen petities lanceerden om de paus aan te moedigen de kerkleer niet te laten verwateren. Zij verkiezen een helder en streng programma omdat het makkelijker is de hemel te verdienen aan de hand van een checklist [Wie doet wat de Kerk zegt, komt in de hemel.]. Want, wat blijkt? De hemel doen oplichten aan de hand van geloofwaardige barmhartigheid is veel lastiger [Het is niet aan de mens om 'barmhartig' te zijn. Alleen God is barmhartig en alleen Hij oordeelt!].

Is dat de reden waarom een groeiende groep katholieken het moeilijk heeft met de huidige paus? Hij is bijna zo rebels als Jezus [Jezus was géén rebel, maar eiste een totale en radicale overgave aan God.]. Jezus kunnen we nog mooi en administratief wegplooien in een oude catechismus, maar die vrij bewegende paus in het nieuwe internet-landschap, die is niet te bedwingen. [Ook een 'paus', en op de eerste plaats een paus, heeft zich aan de oude catechismus te houden. Zo niet is hij een ketter en een apostaat!]

Bron: Kerknet - Gepubliceerd op maandag 13 februari 2017

Mgr. Egan van Portsmouth: "Bid voor de Kerk, want er is een groeiend probleem"vrijdag 10 februari 2017

donderdag 9 februari 2017

'Anti-Defamation League' op bezoek bij Bergoglio

Iedereen welkom, behalve als je Katholiek bent!


 Jonathan Greenblatt CEO of the Anti-Defamation League to Pope FrancisThe Vatican, February 9, 2017

"The refugee crisis today calls for a merciful response, for recognizing those who are fleeing unimaginable violence as our brothers and sisters who desperately need our help and compassion.

We are deeply troubled by the rise of violent religious extremism and of reactionary nationalism, including in the United States."Met andere woorden,  Europa moet haar poorten wagenwijd openzetten,
om al die moslimvluchtelingen op te vangen.

Wel, aangezien Bergoglio zo een hekel heeft aan muren,
kan hij het zionistische regime in Israël eens oproepen
om de poorten in hun muur eens open te zetten voor
de moslimvluchtelingen in de regio.

Laat de zionisten eens het goede voorbeeld geven.

Syrië ligt immers niet zover van Israël.

De Katholieke Kerk heeft geen lessen te ontvangen van de zionisten.


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer