maandag 24 november 2014

Priesterraad bisdom Brugge feliciteert bisschop Johan Bonny

De priesterraad van het bisdom Brugge feliciteert mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen en afkomstig uit het bisdom Brugge, met zijn nota “Synode over het Gezin. Verwachtingen van een diocesane bisschop” (http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=125328) [Bonny wordt gefeliciteerd met zijn ketterijen!]

Bisschop Bonny verlangt dat binnen de Kerk een open gesprek gevoerd wordt over huwelijk en gezin. Hij verwijst naar de synode over het gezin die zondag 5 oktober 2014 aanvangt. De priesterraad herkent zich goed in de boodschap die bisschop Bonny wil doorgeven ["Soort zoekt soort"!]. Gezin en huwelijk zijn heel belangrijk voor christenen. De Kerk wil mee op weg gaan met getrouwde mensen. Ze wil luisteren naar hun vragen en problemen. Ze heeft een boodschap van hoop en vertrouwen [De pedofiele homoclub daar in Brugge gaat de gehuwden 'raad' geven!]. Elke mens is door God gewild en geschapen om geluk te vinden in het leven. De Antwerpse bisschop pleit voor een collegiale kerk die in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie, een open debatcultuur [???] hanteert en vrijmoedig het evangelie verkondigt. De leden van de priesterraad, die deze week samengekomen zijn, hopen en bidden dat de Synode over het gezin mag slagen. De nota van mgr. Bonny is alvast een stevige voorzet voor een rijk inhoudelijk gesprek. [Zou de 'priesterraad' daar in Brugge zich niet beter met andere dingen bezighouden? Bijvoorbeeld het uitmesten van de varkensstal?]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=126090Diocesane commissie voor het permanent diaconaat dankt bisschop Johan Bonny

De leden van de diocesane commissie voor het permanent diaconaat van het bisdom Brugge [hebben last van hun hormonen] danken mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, voor zijn nota “Synode over het Gezin. Verwachtingen van een diocesane bisschop.” (http://www.kerknet.be/bisdomantwerpen/nieuws_detail.php?ID=349&nieuwsID=125328). [Gaan ook een paar diakens scheiden en hertrouwen?]

 De diocesane commissie voor het permanent diaconaat is dankbaar om de dialogale stijl van de nota [!], om de grote zorg die eruit spreekt voor elk gezin, voor elke mens die probeert geluk in het leven te vinden. Samen met velen bidt de diakengemeenschap tot de heilige Geest voor de Synode die momenteel bezig is. [Zou de 'diakengemeenschap' beter niet voor iets anders bidden???]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=126479Pastorale eenheden | opheffing parochie

PASTORALE EENHEDEN

Op 21 september 2014 houdt de federatie Diksmuide-IJzerkerken op te bestaan en wordt de pastorale eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Diksmuide-IJzerkerken, met als pastoor Wilfried Jonckheere, als medepastoor Bart Malfait en als parochieassistenten Greet Strubbe en Bernadette Ryckewaert.

Op 28 september 2014 houdt de federatie Hooglede-Gits op te bestaan en wordt de pastorale eenheid H. Johannes XXIII Hooglede-Gits [!][!][!] opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Hooglede-Gits, met als pastoor Jeroen Claerhout [!][!][!] en als diaken Filip Carpentier.

Op 12 oktober 2014 houdt de federatie Heule-Bissegem op te bestaan en wordt de pastorale eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Heule-Bissegem, met als pastoor Wim Seynaeve [!][!][!], als diakens Dominique Lodewijckx en Edward Verhaeghe en als parochieassistente zuster Riet Devriese.

Op 18 oktober 2014 houdt de federatie Sint-Germanus Roeselare op te bestaan en wordt de pastorale eenheid Sint-Germanus Ardooie opgericht. Deze bestaat uit de parochies die deel uitmaakten van de federatie Sint-Germanus Roeselare, met als pastoor Bart Devos, als medepastoor Paul Luttun en als diakens Rafaël Bossuyt, Marcel Derluyn en Ronny Vanhaecke.

Een pastorale eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat verscheidene vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt ze een nieuwe parochie [!]. Zij biedt aan allen die het wensen, alles wat nodig is om te leven als christen. In een pastorale eenheid zijn de grenzen tussen de parochies uitgeveegd. Ook al blijven de parochies voorlopig nog juridisch bestaan, ze vormen in het pastoraal bezig-zijn een eenheid, een ‘nieuwe parochie’. In een pastorale eenheid is er één leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke visie op het pastorale werk. [Met andere woorden, 'pastorale eenheden' zijn hele, grote parochies zoals in de brousse!]

Een pastorale eenheid is een gemeenschap die aandacht [!] heeft voor het Woord van God en zich laat doordringen van het evangelie [!][!][!], die samenkomt voor gebed en liturgie en die concrete wegen zoekt van zorg voor mensen en solidariteit [Bla, bla, bla...]. Zo’n gemeenschap straalt vrede en menselijkheid uit en biedt een ankerplaats voor zoekende mensen [!]. Binnen een pastorale eenheid beheert men zorgvuldig de materiële en financiële middelen. Een team (pastoor, andere door de bisschop benoemden, vrijwilligers) draagt samen de verantwoordelijkheid in die gemeenschap. [!][!][!]


OPHEFFING PAROCHIE EN ONTTREKKING AAN DE EREDIENST


De Sint-Godelieveparochie te Oostende wordt met ingang van 1 januari 2015 opgeheven en gevoegd bij de parochie H. Hart te Oostende. De parochiekerk van Sint-Godelieve te Oostende wordt met ingang van 1 januari 2015 onttrokken aan de eredienst en teruggebracht tot een profaan en niet onwaardig gebruik. [!][!][!]

Bron: Kerknet

Link:

http://www.kerknet.be/vicariaatvbm/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=125184Mededeling van het bisdom Brugge

De klacht tegen de pastoor van de pastorale eenheid Johannes XXIII [!][!][!] is langs het Opvangpunt aan het bisdom gemeld. Er werd vastgesteld dat het om een niet verjaard feit ging. De klacht werd op dezelfde dag door het bisdom doorgegeven aan Justitie in een brief aan de procureur des Konings te Brugge. Het opvangpunt heeft steeds alle medewerking verleend. In het begin heeft het gerecht gevraagd het onderzoek niet te doorkruisen. Wanneer het wel mogelijk werd, heeft het Opvangpunt, zoals alle andere dossiers, ook dit dossier behandeld om de bisschop te adviseren. Alle activiteiten in nauw contact met jongeren, in jeugd- en jongerenpastoraal werden hem uitdrukkelijk verboden [!][!][!], wat schriftelijk werd bevestigd [!][!][!]. Tevens werd gevraagd de nodige maatregelen te nemen met een regelmatig toezicht[!][!][!] [De pedo-pastoor trok er zich echter niets van aan en het bisdom wist van niets!].

Er werd ook geadviseerd om het resultaat van het gerechtelijk onderzoek verder af te wachten. Tweemaal werd aan de gerechtelijke instantie gevraagd wanneer het antwoord mocht verwacht worden. Er werd geantwoord dat het onderzoek nog lopende was. Het gerecht is derhalve nog steeds zijn weg aan het gaan en de bisschop blijft bereid tot elke medewerking. Het slachtoffer is tot op heden steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ter verdere opvolging van dit dossier en mede na de gebeurtenissen te Middelkerke heeft de bisschop onmiddellijk op maandag 3 november het Opvangpunt gevraagd samen te komen en het advies opnieuw te bekijken [!][!][!]. Dit is gebeurd op maandag 10 november. Op basis daarvan heeft de bisschop dezelfde dag beslist tot [!][!][!] preventieve [!][!][!] schorsing van betrokkene, in afwachting van een definitieve uitspraak van het gerechtelijk onderzoek.

Bron: Kerknet

Link:


http://www.kerknet.be/bisdombrugge/


Jozef De Kesel en kornuiten:

"Goed bezig, mannen!"

zondag 23 november 2014

Over de Kortrijkse 'priester' Wim Seynaeve:

Op welk seminarie ging Seynaeve?

Door wie werd Seynaeve gewijd?

(Hij stamt van Kuurne)


Seynaeve vergeet hier het elementairste: 

Hij heeft bij zijn priesterwijding uit vrije wil de belofte van het celibaat afgelegd, dat de totale toewijding aan de dienst voor de Heilige Kerk symboliseert.

Dit schijnt voor de pedofielen van nul en gener waarde geweest te zijn. Van dienst aan de Heilige Kerk kan geen sprake zijn, wanneer men zich aan de zwaksten vergrijpt.


De Heer heeft daar overigens zijn woord van de 'molensteen' gesproken.

Seynaeve heeft niet de bevoegdheid om de woorden van de Heer te veranderen naar zijn goesting.


Nog weerzinwekkender is het om in een kerk met kleine kinderen en gesensibiliseerde ouders tot 'begrip voor de daders' op te roepen.


Hij is echter niet aan zijn proefstuk toe!


Hij spreekt ook over 'pijn' en 'verdriet', en in de context van de daders - dat deed Godfried 'kardinaal' Danneels ook al bij het verbrandende interview - Seynaeve vergeet dat de barmhartigheid niet tegen het gerecht kan/mag uitgespeeld worden en dat vergeving nooit afgedwongen kan worden.

Ik weet niet waar Godfried Danneels, Mark Van De Voorde, Wim Seynaeve, Hans Geybels enz. deze onzin gehaald hebben; dat is ook weer een moraalfilosofische 'vernieuwing' van de noordbelgische bastaardkerk!

Het gerecht is nu juist de genade!

De zonde is het weggaan van Gods wetten, de "anomia" [a = 'weg van' en Nomos = 'wet'], het "verlaten van het rechte pad" (zoals Seynaeve als medeauteur van een boekje over de doop (2010, Brugge, CCV) schreef.

"En God scheidt (Ps.1) de gerechten van de zondaars en de spotters."

Dit is eenmaal meer een uitstekend voorbeeld van het theaterachtig gedrag dat kenmerkend is voor deze lieden: terwijl het ganse bisdom door de misbruikschandalen gevloerd is, nu er opeens in 3 weken 3 priesters ontmaskerd werden, nu de bisschop en zijn staf in paniek zijn, vindt een fris ingezette pastoor niets beters als niet over het Evangelie, de eerste en de tweede lezing te preken, maar in de oplaats daarvan over het celibaat en de 'eenzaamheid' van de priester te leuteren.


Geen mens heeft hem verboden in een orde te gaan, geen mens heeft hem gedwongen het priesterschap op zich te nemen - overigens een vaststelling reeds van de Hl. Alphonsus v. Liguori...

En in de opgehitste atmosfeer van deze dagen giet hij nu nog olie in het vuur!!!

Dat is geen domheid, dat is ergernis geven!!!

Gebrek aan geestelijke rijpheid, geen empathie voor de slachtoffers, geen schaamte, geen deemoed, geen besef van de schuld en de zonde van de daders!!!

Dat is totaal anti-christelijk - en zo iemand is ongeschikt als priester.

Ik vraag mij steeds meer af of die typen wel geldig gewijd zijn???

Bron: Anoniem

Fr Malachi Martin: Conciliar Church an illusion, Tradition is the Catholic Church


zaterdag 22 november 2014

Eén miljoen betogers in Madrid eisten vandaag de afschaffing van abortus in Spanje

Pastoor Bissegem: "Sta ons toe onze menselijkheid te ontwikkelen"

Priester Wim Seynaeve van Heule-Bissegem heeft vorig weekend een opmerkelijke homilie gehouden. In een gedurfd pleidooi ["Gedurfd?" Ketterijen zijn zeer geliefd binnen de Vlaamse bastaardkerk!], pleitte hij onomwonden voor de afschaffing van het celibaat, omdat priesters nu ook eenmaal recht hebben om zoals anderen "hun menselijkheid te ontwikkelen" [Alweer een nieuw recht dat opduikt! "Recht op seksuele betrekkingen voor priesters!" Met mannen of vrouwen of kinderen? Wie zal het zeggen?]. De manier waarop hij zijn woorden formuleerde, door met een vraagstelling impliciet te verwijzen naar kindermisbruik, viel evenwel niet in goede aarde.

Vandaag gaf Seynaeve bij onze collega's van Radio 2 toelichting bij zijn woorden. "Met mijn uitspraken vraag ik begrip voor de eenzaamheid van het priesterschap, een positie die nu veel eenzamer is dan de generaties voor ons. Dit gaat over de menselijkheid van de man achter de functie. Sta ons toe onze menselijkheid te ontwikkelen." [Wat bedoelt hij met "menselijkheid"?]

Seynaeves woorden deden stof opwaaien, niet enkel wegens het pleidooi zelf, maar omdat hij volgens sommigen de slachtoffers van seksueel geweld te weinig respect toonde. Seynaeve zou in zijn homilie de volgende vraag hebben gesteld: "Zouden de twee [drie] priesters die nu in opspraak komen, dergelijke feiten hebben gepleegd als ze de vrijheid gekregen hadden om hun lichamelijkheid en seksualiteit te ontwikkelen?" [Homoseksuele pedofiele daden hebben te maken met homofilie en pedofilie. Dus, zelfs als ze 'getrouwd' geweest zouden zijn, dan nog zouden deze lieden deze daden gepleegd hebben.]

"Ik vraag geen begrip voor pedopriesters" [Wat dan?]

De timing was niet zo gelukkig, omdat er net een kinderkoor zong, en daardoor uitzonderlijk veel jonge ouders aanwezig waren [Hou dan ook je mond!]. De boodschap viel in slechte aarde bij sommigen, die het begrepen alsof de pastoor het celibaat als een excuus inriep voor seksueel misbruik van kinderen. [Goed gezien!]

Seynaeve ontkent dit ten stelligste. "Het ging enkel over de priester in het algemeen. Ik had het uitdrukkelijk niet over daders of slachtoffers." ['De priester in het algemeen', die het 'slachtoffer' is van het celibaat!] Seynaeve pleitte er dus gewoon voor om priesters toe te laten hun "menselijkheid te ontwikkelen", niet meer, niet minder, benadrukt hij. "Ik vraag dus geen begrip voor pedopriesters, maar voor het priesterschap in het algemeen." [Bla, bla, bla...]

"Een grote meerderheid heeft mij begrepen" [Inderdaad!]

Seynaeve vindt niet dat hij een fout heeft gemaakt met zijn opvallende preek. "Het is misschien wel iets genuanceerder gekund, achteraf bekeken." Maar hij blijft wel onomstreden achter zijn woorden staan: "Ik pleit voor een evenwichtig leven voor ons, priesters. Dat moet ons gegund worden. Wij kunnen niet zonder, en de grote meerderheid heeft dat begrepen." 

[Beste Wim Seynaeve, niemand heeft u gevraagd om priester te worden, tenzij God. Uit de woorden die u spreekt tijdens de Heilige Mis, valt op te maken, dat u géén echte roeping heeft gahad, maar om de verkeerde redenen priester bent geworden. Indien u last heeft van uw hormonen, staat het u vrij om uw conclusies te trekken en als priester te vertrekken. Jozef De Kesel zal u met plezier dispensatie geven. Alweer een judas minder!]

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2153032


Jozef De Kesel heeft zijn kornuiten goed onder controle.

"Goed bezig, mannen!"

De Morgen: "Priester Wim vraagt in preek begrip voor misbruik"

"Schuld moet worden gezocht bij het celibaat, zegt pastoor tegen kerkbezoekers en kinderkoor"


De Kortrijkse priester Wim Seynaeve (42) heeft zich de woede van zijn parochianen op de hals gehaald. In zijn preek nam hij het op voor de twee priesters uit  Middelkerke en Hooglede die in een storm belandden wegens seksueel misbruik. "Zouden die feiten ook gebeurd zijn zonder het celibaat?" Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Wat volgde, was een regelrechte aanval op het celibaat: "Hoeveel mens mag een priester zijn? Met alles wat een mens eigen is, aan verlangen, aan troost, aan geluk, aan lust en lichamelijkheid? Kunnen we verlangen dat een heel stuk menselijkheid aan jonge mannen wordt ontzegd? Zelf ken ik de strijd met mezelf, de moeilijkheid om trouw te blijven, ondanks alles. In ­welke mate is het niet aanstootgevend dat de Latijnse Kerk nog steeds het ­celibaat als verplichting oplegt? Had de man die in Middelkerke pastoor moest worden de vrijheid gekregen zijn seksualiteit te ontwikkelen, had de pastoor van Hooglede de vrijheid ­gekregen zijn lichamelijkheid te ­ontwikkelen, waren de feiten dan ­gebeurd?" [Blijkbaar kunnen de priesters van de Vlaamse, post-conciliaire bastaardkerk niet meer zonder seks. Ze zitten op hete kolen. Het zijn seksuele tijdbommen!]

Kwaad bloed

Zijn preek zet kwaad bloed. In Bissegem preekte hij bovendien in aanwezigheid van 34 kinderen van het koor van basisschool Sint-Vincentius. Sommigen ervaren de preek als het goedpraten van misbruik. [!][!][!]

Een boze moeder stuurde een mail naar priester Seynaeve. "Ik kan niet goedkeuren dat u alles op het celibaat steekt. Priesters die het moeilijk hebben om aan menselijke behoeften te weerstaan, moeten stoppen in plaats van zich te vergrijpen aan kinderen [!][!][!]. Uw preek was ongepast, met voor uw voeten 34 onschuldige kinderen [!][!][!]. De empathie voor uw vrienden (de priesters in opspraak) is blijkbaar groter dan voor de slachtoffers [!][!][!]. En ja, een priester heeft macht, maar die mag niet worden misbruikt tegenover de zwaksten van de maatschappij", schreef de mama, die er nog fijntjes aan toevoegde dat de eerste communie van haar jongste kind volgend jaar in Bissegem niet meer hoeft 'dankzij' de preek. [!][!][!]

Geert Morlion [!][!][!], deken van Kortrijk, wikt zijn woorden. "Ik luister met veel aandacht, maar word hiermee overvallen. Ik zal de preek lezen en binnenskamers bespreken met de priester. Een publiek standpunt zal ik niet innemen", zegt Morlion.

Op het bisdom Brugge wil woordvoerder Peter Rossel geen commentaar kwijt  [!][!][!] "omdat ze de exacte inhoud van de preek niet kennen". [Merkwaardig dat in dit digitale tijdperk het bisdom Brugge niet schijnt te weten wat haar personeel allemaal uitspookt!]

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/priester-vraagt-in-preek-begrip-voor-misbruik-a2125281/Eén boze moeder heeft blijkbaar méér verstand dan de hele Brugse bisschopsraad, bisschop incluis, samen!

Wie 'eerwaarde heer' Wim Seynaeve eens een e-mailtje wil sturen, kan dit op volgend adres:

priesterwim@parochiesheulebissegem.be

Pastoor tijdens preek: "Pedopriesters zijn gevolg van het celibaat"

De Kortrijkse priester Wim Seynaeve (42) heeft zich de woede van zijn parochianen op de hals gehaald. In zijn preek nam hij het op voor de twee priesters uit  Middelkerke en Hooglede die in een storm belandden wegens seksueel misbruik. "Zouden die feiten ook gebeurd zijn zonder het celibaat?" [Ja! Omdat dit homofiele, pedoseksuele misdaden zijn!]

Bron: HLN

Link:

http://www.hln.be/hln/nl/6916/Kindermisbruik-in-katholieke-kerk/article/detail/2124743/2014/11/19/Pastoor-tijdens-preek-Pedopriesters-zijn-gevolg-van-het-celibaat.dhtml


ALTIJD WEER KORTRIJK, KORTRIJK, KORTRIJK...

Wanneer 'seks in de Kerk' ter sprake komt, is vicaris-generaal Koen Vanhoutte nooit ver weg. Ook in dit geval niet...

"Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen."


Vicaris-generaal Koen Vanhoutte stelde de hormonen-priester
Wim Seynaeve pas op 12 oktober aan:

http://www.eutropiusheule.be/
 


Wie 'eerwaarde heer' Wim Seynaeve wil contacteren, kan dat op dit e-mailadres:

priesterwim@parochiesheulebissegem.be
 

Wim en Koen
Koen en Wim

De bastaard-liturgie van Wim Seynaeve op Witte Donderdag 2014
"Nieuwe priester moet kerk weer doen vollopen"

HEULE - Priester Wim Seynaeve probeert de parochianen van Heule-Watermolen weer naar zijn kerk te lokken, nadat zijn voorganger Henk Gevaert velen wegjoeg met zijn uitspraken. Zo vond hij de bewoners van zijn parochie ‘bekrompen'.

Priester Henk Gevaert (38) deed menig parochiaan zich vorige zomer verslikken in zijn koffie met de uitspraken die hij deed in de parochiekrant 'tRadje. Zo stond er onder meer te lezen ‘dat de inwoners van Heule-Watermolen bekrompen zijn en een benepen dorpsmentaliteit hebben.' [!] Een andere zeer opgemerkte bedenking die kwaad bloed zette, was zijn uithaal naar ‘sommige slachtoffers van seksueel kindermisbruik omdat ze hun situatie uitbuiten om ferme schadevergoedingen te eisen van de kerk.' [!][!][!]

Sindsdien is de sfeer gespannen onder de parochianen van Heule-Watermolen. Toch heeft de beslissing om Henk Gevaert elders een nieuwe functie te geven volgens het bisdom niets te maken met de heisa van vorig jaar. [LOL]

Bron: Het Nieuwsblad

Link:

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=1O3740CV

Vanwaar komt die koude reactie van Henk Gevaert, ex-pastoor federatie Heule?

Van links naar rechts: E.H. Jan Carreer priester Fatimaparochie, E.H. Valeer Deschacht, oud-deken Kortrijk, E.H. Marc Gesquière deken Kortrijk, ook bekend als "DE ROZE DEKEN", E.P. Karel Bosschaerts, overste Passionisten Kortrijk, en E.H. Henk Gevaert [!], pastoor federatie Heule.

Jozef De Kesel roept 'omstreden' priester terug

Mgr. Jozef De Kesel, de bisschop van Brugge, roept de West-Vlaamse priester waartegen twee klachten werden ingediend wegens seksueel misbruik terug uit Brazilië. Dat heeft het bisdom Brugge gemeld. De bisschop nam deze beslissing na het inwinnen van advies van deskundigen.

De klachten tegen de priester dateren van 3 jaar geleden. De feiten zouden dateren uit de jaren tachtig. Ze zijn juridisch gezien verjaard. Het opvangpunt voor klachten van seksueel misbruik wil de priester zo snel mogelijk horen in verband met de tegen hem ingediende klachten.

Bron: Kerknet

Dit gebeurt in het kader van het 'preventieve' optreden van De Kesel. Drie jaar NA de feiten...

vrijdag 21 november 2014

Paus Benedictus XVI censureert eigen werk

In het verzameld werk van Benedictus XVI is ook een artikel uit 1972 opgenomen in een opvallende nieuwe redactie. Daarin wordt namelijk een passage weggelaten waarin de huidige paus-emeritus de mogelijkheid bespreekt van toelating van hertrouwd gescheidenen tot de Communie. Dat meldt La Stampa. Juist deze passage is meer dan eens als argument aangehaald door kardinaal Walter Kasper.

Proefperiode
Joseph Ratzinger schreef in 1972 dat het huwelijk vanuit katholiek perspectief onontbindbaar blijft, maar dat toelating tot de Communie in bepaalde selecte gevallen na een proefperiode voor een getrouwd gescheidene "niet meer dan eerlijk en geheel in de lijn van de traditie van de Kerk schijnt te zijn."

Jong theoloog
The Irish Times haalt priester Vincent Twomey aan, een theoloog die studeerde onder mgr. Joseph Ratzinger. Twomey meent dat de weglating betekenisvol is: kennelijk wil de paus-emeritus niet dat bepaalde ideeën van hem als jong theoloog, geschreven in een andere context en die hij als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer nooit herhaald heeft, nu nog als argument in de huidige discussie worden aangevoerd.

Breekijzer
Het kan ook zijn dat de paus-emeritus nog steeds achter zijn woorden staat, maar niet wil dat, zoals rond de gezinssynode gebeurde, zij een gezagsargument worden dat als modernistisch breekijzer wordt misbruikt.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6556-benedictus-xvi-censureert-eigen-werk


GEEN COMMENTAAR!

donderdag 20 november 2014

Brugse bisschop Jozef De Kesel mag het debacle met de 'pedopastoor' van Middelkerke komen uitleggen in de Kamer

De opvolgingscommissie Seksueel Misbruik nodigt de bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, uit op een hoorzitting. Dat meldt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld), die op zo'n hoorzitting had aangedrongen. Aanleiding was de intentie van de bisschop om een priester opnieuw tot pastoor te benoemen, nadat die in 2008 een minderjarige had aangerand.

Het nieuws raakte onlangs bekend. Bedoeling was dat de man als pastoor in Middelkerke aan de slag zou gaan. Uiteindelijk gaf de priester zelf te kennen dat hij niet in Middelkerke aan de slag kon gaan en de bisschop verontschuldigde zich bij de slachtoffers van seksueel misbruik die hij gekwetst zou hebben.

"De intentie om de veroordeelde priester als tuchtsanctie te verplaatsen naar een andere parochie, druist in tegen het rapport van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik uit 2011 [én tegen de binnenkerkelijke regels!]. De Kerk heeft zich daarin geëngageerd zich niet langer te beroepen op zulke maatregel waardoor veroordeelde priesters opnieuw in contact zouden kunnen komen met kinderen", onderstreept Van Cauter.

De commissie nodigt binnenkort de betrokken bisschop De Kesel, de vicaris voor de pastorale werking in het Brugse bisdom [Koen Van Houtte, voormalige naaste medewerker van Roger Vangheluwe] en bisschoppen Johan Bonny [de beschermheer van Jef Barzin van de voormalige 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'] en Guy Harpigny uit voor een hoorzitting. Bonny en Harpigny waken over de algemene beleidslijnen binnen de Kerk. Wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden, is nog onbekend.

Van Cauter merkt op dat de Kerk bijzondere inspanningen heeft geleverd om slachtoffers alsnog te erkennen en te vergoeden. "Deze inspanningen dreigen nu overschaduwd te worden door nieuwe negatieve berichten. Daarom moet de Kerk de kans krijgen een en ander te verduidelijken. Het is dus de bedoeling om tijdens de hoorzitting te luisteren naar de bisschoppen en de vicaris en na te gaan of zij zich aan de afgesproken beleidslijn gehouden hebben", aldus nog het liberale Kamerlid.

Bron: De Morgen

Link:

http://www.demorgen.be/binnenland/brugse-bisschop-mag-debacle-met-pedopastoor-middelkerke-komen-uitleggen-in-de-kamer-a2118656/

woensdag 19 november 2014

Hans Geybels: "Inspanningen van de Kerk dreigen in het niets te vallen"

"De inspanningen van de Kerk dreigen in het niets te vallen." Dat vreest professor theologie [en ex-woordvoerder van Godfried 'kardinaal' Danneels] Hans Geybels nu het bisdom van Brugge onder vuur ligt door twee [drie] opeenvolgende netelige zaken. Kerkjurist Rik Torfs wil niet meteen spreken van fouten van bisschop Jozef De Kesel. Die heeft moeilijke afwegingen moeten maken, zegt hij. [De Kesel moest geen "afwegingen maken", hij moest zijn eigen regels volgen!]

Het bisdom van Brugge ligt onder vuur. In Middelkerke werd een voor aanranding veroordeelde pastoor aangesteld. Hij moest afzien van de functie na fel protest. De pastoor van Hooglede mocht dan weer aanblijven ondanks een onderzoek naar seksueel misbruik.

“Ik betreur dat dit gebeurt bij bisschop De Kesel”, zegt theoloog Hans Geybels aan deredactie.be. Volgens hem is de bisschop van Brugge wel degelijk iemand die seksueel misbruik in de kerk wil aanpakken [Alleen doet hij het niet.]. “Hij is iemand die de zaken ernstig aangepakt heeft. Hij heeft ook persoonlijk met alle slachtoffers gesproken.”

Volgens Geybels, de voormalige woordvoerder van kardinaal Danneels [dus een partijganger van de homo-lobby 'binnen' de Kerk.], valt De Kesel in de zaak van de pastoor van Middelkerke weinig te verwijten [Neeeee...]. Dat hij iemand geen tweede kans zou geven, zou weinig christelijk zijn, klinkt het ['Christelijk' zou zijn: levenslang boete doen!]. Al was er wellicht beter gekozen voor een andere invulling en was een functie in bijvoorbeeld een rusthuis een betere oplossing geweest dan een functie als parochiepriester.

Over het nieuwe geval in Hooglede kan Geybels weinig zeggen omdat hij de details niet kent. Maar dat de priester ondanks een verbod van het bisdom nog steeds contact had met minderjarigen, verbaast hem wel. “Als het werkelijk om een echte pedofiel gaat, dan is het heel straf dat dat niet beter gecontroleerd wordt.” ["NOOIT NOG CONTACT MET MINDERJARIGEN!" zeggen de binnenkerkelijke regels! NOOIT = NOOIT!!!]

Voor de Kerk doen de beide zaken geen goed aan het al beschadigde imago [Dat is wel het minste wat je kan zeggen.]. “De kerk heeft grote inspanningen gedaan. En die dreigen door deze zaken in het niets te vallen. Zeker omdat het nu twee [drie] keer op rij is.” En de Kerk doet wel degelijk inspanningen, klinkt het. Zo is er een arbitragecommissie aan het werk die zaken van seksueel misbruik door priesters behandelt.

Torfs: "Dat het in Brugge gebeurt, is toeval" 

DIT IS EEN ZEER GROVE LEUGEN!

HET IS NET DAAR DAT DE PEDOFIELE HOMO-LOBBY HET STERKST STAAT!!!

"Wat nu in het bisdom Brugge gebeurt, is volgens mij toeval [Gelogen!]. Het zou ook elders kunnen gebeuren", zegt kerkjurist Rik Torfs [Alsof het 'elders' al niet gebeurd zou zijn. Echter, in het bisdom Brugge gebeurt het 'vaker' dan 'elders'!]. Zo'n zaak als die in Hooglede beoordelen, is niet makkelijk, benadrukt hij [Niet 'beoordelen'. Gewoon de regels volgen!]. "Het bisdom heeft een schorsing uitgesproken om om te gaan met jongeren. Het is altijd een beetje afwegen hoe je het juist aanpakt [Geen contact = geen contact en niet "een beetje contact"!]. Moet je onmiddellijk schorsen met natuurlijk een stigma tot gevolg, of moet je afwachten hoe het gerechtelijk onderzoek verder verloopt?" [Stigma? Ik zou me eerder zorgen maken over de pekzwarte ziel van deze lieden!]

"Het belangrijkste is dat een bisschop geloofwaardig optreedt, dat hij de nodige maatregelen neemt [Dan is De Kesel inderdaad "goed bezig".]. Dat moet hij zelf afwegen. En het allerbelangrijkste is dat de zaak onmiddellijk naar het parket wordt gestuurd. Dat is in deze zaak gebeurd. En intussen moet de bisschop de nodige maatregelen nemen. Dat moet geval per geval beoordeeld worden." In de zaak van de pastoor van Middelkerke, nam Torfs het op voor bisschop De Kesel. "Een moedige beslissing", noemde hij het toen. [Indien een werknemer zijn werkgever besteelt en bedriegt, dan gaat de werkgever toch ook niet wachten tot het nog eens gebeurt?]

Ook in de toekomst zullen er nog gevallen naar boven komen, zegt Torfs, en niet alleen in de Kerk. "Pedofilie is helaas van alle tijden. In verschillende milieus: in de Kerk, maar ook in de sport of de geneeskunde, zelfs in de politiek, zullen we nog wel gevallen krijgen [Daar is de Kerk vet mee!]. Het is belangrijk voor de samenleving om een beleid uit te stippelen over hoe daarop gereageerd wordt. Het maakt natuurlijk veel emoties los en de maatschappij reageert er terecht streng op." [Dat de politiek dat dan doet! Waar wachten ze op? De seksuele meerderjarigheid van tieners verlagen, is alvast het verkeerde signaal dat uit de politiek komt!]

Bron: De Redactie

Link:


http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2147148

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer