zondag 7 februari 2016

Rector Rik Torfs van de KULeuven inspireert godsdienstleerkrachten die zich willen inzetten voor de katholieke 'dialoogschool':

Wie zou hij bedoelen?

Ondertekening derde 'Thomas' / Didachè Leuven 2016

Terwijl Roger Burggraeve zijn schandalige praatje houdt, luisteren geamuseerd van links naar rechts Lieven Boeve - Didier Pollefeyt - Jef Bulckens - Mathijs Lamberigts - Jürgen Mettepenningen - Hans Van Crombrugge.

Jef Bulckens zit als dé grote ere-gast midden op de eerste rij!

Ja, dé Jef Bulckens van het Roeach-Schandaal; het pedofiele godsdienst-handboek!

Link naar KAVlaanderen:
 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2013/03/godfried-kardinaal-danneels-roger.html


Van Wikipedia:

"The editors of Roeach were Prof. Jef Bulckens of the Catholic University of Leuven and Prof. Frans Lefevre of the Seminary of Bruges. The name "Roeach" refers to the Hebrew word Ruach (Hebrew: רוח), meaning "spirit" or "breath"."

Link:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_BelgiumLE SOIR: UN MANUEL DE CATECHESE QUI INCITE A LA PEDOPHILIE?

Link:

 
http://archives.lesoir.be/un-manuel-de-catechese-qui-incite-a-la-pedophilie-_t-19980210-Z0EV3A.html

zaterdag 6 februari 2016

"Toekomstperspectieven voor het vak godsdienst en de dialoogschool"

Op dinsdag 12 januari vond aan de KU Leuven een druk bijgewoonde studiedag plaats over de toekomst van het godsdienstonderwijs en de dialoogschool [Wat?].

Aan de KU Leuven hebben op dinsdag 12 januari 2016 meer dan 300 beleidsmakers, inspecteur-adviseurs, directeurs, lectoren, mentoren en (godsdienst)leerkrachten deelgenomen aan een studiedag met als thema: Toekomstperspectieven voor het vak godsdienst en de katholieke dialoogschool...

Thomas bestaat al sinds 2002, kende een hele ontwikkeling en speelde in de laatste 15 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vak godsdienst. Met de ondertekening zorgen de KU Leuven, de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de bisschoppen en de Interdiocesane Dienst voor Katholiek Godsdienstonderwijs ervoor dat Thomas zijn [afvallige] koers kan voortzetten [!] en steun blijft bieden aan het levensnoodzakelijk levensbeschouwelijk godsdienstonderwijs in Vlaanderen.

De ondertekenaars van de Thomas-samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 (van links naar rechts) met tussen hen in onderwijsminister Hilde Crevits [Scheiding tussen Kerk en staat?]: prof. dr. Didier Pollefeyt (vicerector van de KU Leuven en verantwoordelijk voor Thomas), mgr. Johan Bonny (bisschop van Antwerpen en onderwijsreferent van de Bisschoppenconferentie van België), prof. dr. Lieven Boeve (directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen), prof. dr. Mathijs Lamberigts (decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven), prof. dr. Rik Torfs (rector van de KU Leuven),  E.H. Jos Bonroy (directeur van de Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs) en mgr. Herman Cosijns (secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie).

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/toekomstperspectieven-voor-het-vak-godsdienst-en-de-dialoogschoolOnder het kapittel "Bisschoppenconferentie van België" op 'Kerknet' vindt men een groot bericht:
"Toekomstperspectieven voor het vak godsdienst en de dialoogschool" [Alstublieft!]
 

Dan verschijnt er eerst een reusachtige foto van de 'kravatten-monseigneur' Herman Cosijns,
de éminence grise en secretaris van de Noord-Belgische 'bisschoppen'-club
en nu ook niet de meest vertrouwenwekkende figuur... 

Dan een tekst vol met sociologisch-religieus plutonium, gaat het toch over een grote conferentie van godsdienstleraars en hun aanpak in de toekomst [We houden hier ons hart al vast...]
en dan, als klap op de vuurpijl, de uitvoerige beschrijving van de nieuwe activiteiten van 'THOMAS' van afdeling theologie van de Universiteit Leuven / de Vlaamse regering / de Noord-Belgische 'bisschoppen' / het Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (ex-VSKO)

En dan de foto die het allemaal in zich heeft:

Eerst Didier Pollefeyt van de afd. theologie uni. Leuven, poulain van Danneels en van Vangheluwe; dan Johan Bonny, de ketter en afgevallen 'bisschop' van Antwerpen; Lieven Boeve, nu de chef van de Vlaamse 'Katholieke' scholen, navolger van de afgevallen Mieke Van Hecke, eveneens uit de uni. Leuven; de Vlaamse ministerin voor het onderwijs Hilde Crevits (CD&V), nota bene uit Torhout (het slagveld van de Broeders van Dale en de lievelingssector van Godfried 'kardinaal' Danneels, Roger Vangheluwe en Jozef De Kesel); Matthijs Lamberights, 'specialist' voor het 2e Vaticaans concilie (Zijn afschuwelijke serie "Volgconcilie" verdween met het oude 'Kerknet' gelukkig in de eeuwige jachtvelden.); natuurlijk de beruchte Rik Torfs, 'kerkjurist'; en dan nog een oudere 'priester' en helemaal op de rechterkant en bijzonder groot "monseigneur" Herman Cosijns.
 

Één vrouw en zeer veel mannen. De heren allen met versleten en verkreukelde broekspijpen, ondanks het feit, dat ze allemaal méér dan 5.000 euro netto per maand verdienen! Judas verried Christus voor slechts 30 zilverlingen! Zij laten zich beter betalen!

En al deze tisten zijn ouder dan 45 jaar en hebben het hele Roeach-3-schandaal (godsdienstboeken met pedofiele afbeeldingen) zeer bewust meebeleefd en er niets tegen gedaan. Die ROEACH-boeken werden toch juist uitgevonden door hun eigen diensten en afdelingen!

In de "Vlaamse" (zeg beter: Noord-Belgische) Bastaardkerk is er NIETS veranderd!


Deze omineuze bende zit weinige maanden na het vertrek van Aartsbisschop Léonard weer stevig in het zadel, en wel op het voorplan.


Walgelijk!


Het 'Katholiek' Middelbaar Onderwijs is een atheïsten-fabriek!

Arme kinderen, arme ouders, en arm Vlaanderen!

De post-conciliaire dino's die hoger staan,
zijn ook met uitsterven bedreigd...vrijdag 5 februari 2016

"Helft leerlingen katholiek onderwijs gelooft in Jezus"

De helft van de leerlingen in het katholiek onderwijs gelooft in Christus en 43,9 procent bidt af en toe. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven dat Tertio kon inkijken.

Het onderzoek werd van september 2008 tot juni 2015 uitgevoerd bij 15.287 leerlingen in 57 katholieke scholen in Vlaanderen. De ondervraagden bevonden zich in het vijfde en zesde leerjaar en alle jaren van het secundair onderwijs.

Van die leerlingen blijkt 81,4 procent gedoopt te zijn. Toch daalt het aantal gedoopten jaar na jaar. In de derde graad van het secundair onderwijs is 86,7 procent gedoopt, in de tweede graad 81,5 procent, in de eerste graad 78,4 procent en in het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school maar 68,5 procent meer.

"De cijfers blijven misschien verrassend hoog in een seculiere cultuur [Ja, hoe kan het ondanks alle inspanningen om de ouders en de leerlingen van hun geloof af te brengen?], maar de daling van 11,5 procent op acht jaar tijd geeft toch aan dat de detraditionalisering en de pluralisering zich doorzetten", luidt het [Gelukkig!].

Geloven en bidden

Opmerkelijk is dat 53 procent aangeeft in zekere mate te geloven in Jezus Christus [Zééér opmerkelijk!], waarbij 4,3 procent zich een diepgelovige christen noemt. Daartegenover staat 47 procent die niet in Christus gelooft. Gevraagd of ze persoonlijk wel eens bidden, bevestigt 43,9 procent dat dagelijks, regelmatig, soms of in blije of droeve momenten effectief te doen [!]. 26,2 procent stelt dat niet meer te doen en 29,9 procent bidt nooit.

"Al deze cijfers maken dat je toch niet kunt stellen dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in Christus, een aversie zouden hebben tegen het katholieke geloof of er collectief onverschillig zouden tegenover staan [Neen! Ze zijn niet zoals de meeste 'priesters' en de 'bisschoppen'!]. Dat is voor sommigen het geval, maar niet voor de meerderheid. Onze cijfers staven zeker geen merkbare afkeer voor geloof of voor het katholiek onderwijs. Je kan ten hoogste stellen dat de leerlingen een afwachtende houding aannemen tegenover het geloof of er nog onwetend over zijn [Hoe zou het komen?], maar een aversie koesteren ze niet", aldus nog de Leuvense vicerector onderwijs, Didier Pollefeyt, die met Jan Bouwens voor het onderzoek verantwoordelijk is.

Bron: Belga/De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2557150Of zoals 'aartsbisschop' Bergoglio indertijd nog zei:

"Als ge van uw kinderen atheïsten wilt maken,
dan moet ge ze naar mijn scholen sturen!"

Hetzelfde kan gezegd worden van
het zogenaamd 'katholiek onderwijs' hier in Vlaanderen!

woensdag 3 februari 2016

Bisschoppelijk afgevaardigde Fons Uytterhoeven, die 'aartsbisschop' Jozef De Kesel vertegenwoordigt op onderwijsgebied, heeft zichzelf geëxcommuniceerd:

"In de eindtermen staat dat er open moet worden gesproken over de evolutieleer en dat creationisme geen plaats heeft [Het Creationisme als Scheppingsgeloof hoort thuis binnen het vak Katholieke Godsdienst!]. Deze school houdt zich juist aan een strikte lezing van de Bijbel [Hetgeen ook door de Kerk wordt verplicht!]. Wat zij doen, past theologisch en maatschappelijk niet bij ons [Dus, "een strikte lezing van de Bijbel" "past theologisch en maatschappelijk niet bij ons (= het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen)". Dit is ketterij!]. Met hun wereldvreemde opvoeding heeft het geloof volgens mij niets te maken [Jezus Christus zegt in Johannes 15,19 tot Zijn leerlingen: "Jullie zijn niet van de wereld."]. Ik zal nooit voorstellen om hen vanuit het aartsbisdom te erkennen [Zegt veel over het Aartsbisdom!]. Laat ik het zo stellen: in Mechelen zijn er een aantal instanties die een islamitische school willen oprichten [Er is in dit land nog steeds vrijheid van onderwijs.]. Als zij zich sektarisch zouden opstellen, dan is dat gevaarlijk voor de maatschappij [Inderdaad zéér 'gevaarlijk'!]."

Bron: De Morgen - 13/01/2016


Secundair onderwijs - Derde graad ASO - Natuurwetenschappen - Eindtermen


II Vakgebonden eindtermen biologie

2. Vakinhoudelijke eindtermen

2.4 Evolutie

          De leerlingen kunnen
B22    aanwijzingen voor biologische evolutie formuleren.
B23    uitleggen hoe, volgens hedendaagse opvattingen over evolutie, nieuwe soorten ontstaan.
B24    de biologische evolutie van de mens toelichten.

Deze eindtermen zijn klinkklare nonsens!

Noch de leerlingen, noch de leerkrachten, noch de opstellers van de eindtermen, noch de professoren kunnen dit! De 'evolutietheorie' is géén vaststaand feit zoals de eindtermen laten uitschijnen, maar wél een pseudo-wetenschappelijke theorie waarvoor er geen enkel serieus bewijs bestaat!


Fons Uytterhoeven moet zich op de eerste plaats zorgen maken over het zieleheil van de leerlingen, niet over een paar dubieuze eindtermen!

Het is duidelijk, dat Fons Uytterhoeven het Creationisme als Scheppingsgeloof afwijst!

Hiermee excommuniceert Fons Uytterhoeven zichzelf uit de Katholieke Kerk, omwille van het feit, dat hij met zijn afwijzing een hele reeks Katholieke dogma's en zelfs het Credo van Nicea afwijst!


Creationisme als Scheppingsgeloof


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK:

279 "In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Gen. 1, 1). Deze plechtige woorden staan aan het begin van de Heilige Schrift. De geloofsbelijdenis neemt deze woorden weer op door God de Almachtige Vader te belijden als "de Schepper van hemel en aarde" (1ste Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381), "van al wat zichtbaar en onzichtbaar is" (Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus, Twaalf Artikelen van het Geloof).

 

Wat zijn we als Katholieken dus verplicht om te geloven aangaande de Schepping en de Zondeval?


Katholieke Dogma's en Leringen aangaande de Schepping en de Zondeval:

God werd door Zijn Goedheid bewogen om de wereld te scheppen.
(De Fide) 

De wereld werd geschapen om God te verheerlijken. (De Fide) 

De schepping is het werk van de Heilige Drie-Eenheid. (De Fide) 

God heeft de wereld geschapen vrij van enige externe dwang en innerlijke noodzakelijkheid. (De Fide) 

God heeft een geordende en goede wereld geschapen. (De Fide) 

De wereld had een begin in de tijd. (De Fide) 

God alleen heeft de wereld geschapen. (De Fide) 

God houdt de schepping in stand. (De Fide) 

God, door Zijn Voorzienigheid, beschermt en leidt alles wat Hij heeft geschapen. (De Fide) 

De eerste mens werd geschapen door God. (De Fide) 

De mens bestaat uit twee essentiële delen - een materieel lichaam en een geestelijke ziel. (De Fide) 

Elke mens bezit een individuele ziel. (De Fide) 

Onze eerste ouders, voor de Zondeval, waren begiftigd met een heiligmakende genade. (De Fide) 

De donum immortalitatis, dit is de gift van lichamelijke onsterfelijkheid van onze eerste ouders. (De Fide) 

Onze eerste ouders in het paradijs zondigden smartelijk door overtreding van het Goddelijke verbod. (De Fide) 

Door de Erfzonde werden onze eerste ouders beroofd van de heiligmakende genade en riepen zij de woede en de verontwaardiging van God over zich af. (De Fide) 

Onze eerste ouders werden zo onderworpen aan de dood en aan de heerschappij van de Duivel. (De Fide)

De Fide betekent, dat het hier Geopenbaarde Leer en dogma betreft, dus een essentieel onderdeel van de Katholieke Geloofsleer.

Bron: Fundamentals of Catholic Dogma door Ludwig Ott (TAN Books, 1974), pagina's 79-122 over "The Divine Act of Creation" en "The Divine Work of Creation"

Link:


http://www.essan.org/SignumMagnum/e%20Books/Fundamentals%20Of%20Catholic%20Dogma.pdf

Iedereen die één van deze dogma's loochent, is een ketter. 

Het is duidelijk, dat Bisschoppelijk afgevaardigde Fons Uytterhoeven, die aartsbisschop Jozef De Kesel vertegenwoordigt op onderwijsgebied, naar apostasie neigt.

Geloofsafval betekent impliciete excommunicatie uit de Katholieke Kerk. 

zondag 31 januari 2016

"Over evolutie en geloof" - Opiniestuk van Johan Braeckman (24/01/2016)

Johan Braeckman is 'filosoof' aan de Universiteit Gent.

De Standaard publiceerde vorige vrijdag (22/1) een recensie door Rik Torfs van het recente boek van Maarten Boudry over illusies. Een echte bespreking van het boek geeft Torfs ons niet, het is eerder een meanderend essay. Er staan meerdere merkwaardige opvattingen in. Bij eentje wil ik graag even blijven hangen, de relatie tussen evolutie en geloof.

Torfs schrijft: “Zelf heb ik nooit begrepen waarom er een tegenstelling zou zijn tussen de evolutietheorie en het bestaan van God [!]. Of tussen de evolutietheorie en het allegorische scheppingsverhaal uit de Bijbel [!]. Voor Boudry zijn die contradicties er duidelijk wel.” Natuurlijk zijn ze er, niet alleen voor Maarten Boudry, maar ook voor honderden miljoenen gelovigen [Het is een feit, dat er een contradictie is tussen 'waarheid' en 'onwaarheid'.]. Torfs is zelf gelovig, maar zijn geloofsopvattingen zijn zo plastisch en etherisch dat ze zich moeiteloos kunnen aanpassen aan om het even welke feitelijke inzichten en logische argumenten [Torfs is zeker niet 'katholiek'!]. Mocht onomstotelijk vast staan dat Jezus nooit bestaan heeft, het zou de Torfsiaanse interpretatie van het christendom niet deren [Dit is natuurlijk een belachelijke uitspraak van Braeckman!].

Het ongeloof van Wallace

Voor tal van gelovigen was het snel duidelijk dat Darwins evolutietheorie hen voor zeer ernstige problemen stelde [Dit klopt natuurlijk enkel maar indien de 'evolutietheorie' waar zou zijn, hetgeen zeker nog niet is bewezen.]. Ook in 1859, het jaar van de publicatie van “On the Origin of Species”, begrepen de meeste intellectuelen dat men het scheppingsverhaal allegorisch moest interpreteren [Het is fout om te zeggen, dat men het scheppingsverhaal enkel maar 'allegorisch' zou kunnen interpreteren.]. Het was dus niet de totale onmogelijkheid om het boek Genesis nog langer letterlijk te nemen dat men aanstootgevend vond [Wat betekent iets 'letterlijk' nemen? Dit zijn allemaal woorden die zo wazig zijn.].

De discussies draaiden rond twee fundamentele kwesties. Op de eerste plaats maakte men zich grote zorgen over het mensbeeld dat uit de evolutietheorie naar voren komt. Wordt de mens gedegradeerd tot een dier? [Dat poogt de 'evolutietheorie' inderdaad te doen.] Verliest de mens zijn waardigheid? [Wat een bombastisch taalgebruik: "Verliest de mens zijn waardigheid?"] Zet de evolutietheorie aan tot geweld en morele bandeloosheid? [Inderdaad! Hitler was bijvoorbeeld een aanhanger van Darwin.] Het antwoord, voor de duidelijkheid, is telkens neen. [FOUT!]

Ten tweede worstelde men met de gevolgen voor religie van natuurlijke selectie, het mechanisme dat Darwin blootlegde als de motor van de evolutie. ['Natuurlijke selectie' is inderdaad een gekend mechanisme, maar 'natuurlijke selectie' is niet de motor achter de evolutie. 'Natuurlijke selectie' selecteert alleen maar de bestaande erfelijke eigenschappen, maar veroorzaakt géén wijzigingen in de erfelijke eigenschappen van het genoom.]

De tweede kwestie is meer fundamenteel. De eerste is er eigenlijk een gevolg van. Geen enkele gelovige die zich in de monotheïstische traditie situeert en op redelijke wijze over religie nadenkt, ontsnapt aan de diepe complexiteit hiervan. Wat Darwin ontdekte, is hoe ordelijke systemen, inclusief intelligente, bewuste, doelgerichte en morele organismen, spontaan kunnen ontstaan door de werking van blinde, onbewuste, niet doelgerichte, amorele en niet-intelligente krachten [Fout! Dit was niet hetgeen Darwin 'ontdekte', maar dat was louter een hypothese!]. Darwins inzicht, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is lastig om te doorgronden, onder meer omdat het erg contra-intuïtief is. [Braeckman geeft hier zelf impliciet toe, dat dit lastig te doorgronden is. Met andere woorden, er is niets verklaard en niets bewezen!]

Een anonieme criticus van Darwin verwoordde het in 1868 zo: “[In Darwins theorie] is Absolute Onwetendheid de schepper [Beter gezegd; het toeval.]; het fundamentele principe van het hele systeem mogen we dus omschrijven als het vermogen om een prachtige, perfecte machine te maken, zonder dat men weet hoe die te maken. (…) Meneer Darwin, door een vreemde omkering van de logica, lijkt te denken dat Absolute Onwetendheid volledig gerechtvaardigd is de plaats in te nemen van Absolute Wijsheid als het gaat om werken van creatieve vaardigheid.” De criticus begreep Darwin bijzonder goed, ook al is hij het duidelijk niet met hem eens. Het klinkt ook erg onwaarschijnlijk. We zijn zo sterk geneigd om datgene wat er ordelijk en functioneel uitziet te koppelen aan een vorm van creatieve intelligentie, dat het nauwelijks voorstelbaar is dat die functionele orde ook anders kan ontstaan [Dit is niet alleen maar "nauwelijks voorstelbaar", maar dit is totaal onmogelijk!]. Die drogreden passen we bij uitstek op onszelf toe. De mens is immers zo bijzonder dat hij wel bedacht, verwacht, gepland en bedoeld moet zijn. Of nog: hoe kunnen bewuste wezens ontstaan vanuit de totale afwezigheid van bewustzijn? [Inderdaad! Dit is onmogelijk!] Zelfs onder diegenen die een of andere vorm van evolutie aanvaarden, maken velen voor de mens een uitzondering. Ook de mens kan best wel het product van evolutie zijn, maar dan niet de vorm van evolutie die wordt voortgestuwd door natuurlijke selectie ['Natuurlijke selectie' stuwt helemaal niets voort.].

Alfred Russel Wallace, die men vaak als co-ontdekker van de evolutietheorie beschrijft [De waarheid is, dat Wallace de evolutietheorie zelfs voor Darwin publiceerde. Maar, ook Wallace was zelf niet origineel.], beschouwde reeds de mens als een apart geval. Dat brein van ons is zo bijzonder, redeneerde Wallace, dat kan niet louter door het volslagen ongerichte proces van evolutie door selectie zijn ontstaan [Wallace geloofde in het bestaan van God. Dit betekent, dat Wallace eigenlijk een verre, maar directe, voorloper van het hedendaagse Intelligent Design is.]. Darwin had een dieper inzicht in het mechanisme dat hij en Wallace blootlegden en gaf aan dat ook de mens en zijn mentale vermogens het resultaat zijn van blinde krachten, werkzaam over een gigantisch lange tijdsperiode [Ook Darwin, die in zijn jonge jaren nog Anglicaans 'geestelijke' wilde worden, bleef altijd geloven in God, maar hij hing een meer agnostische visie aan, ondanks het feit, dat hij steeds actief bleef in zijn lokale parochie.]. Reeds in “Over het ontstaan van soorten” schrijft hij: “In de verre toekomst zie ik nieuwe terreinen voor veel belangrijkere onderzoeken. De psychologie zal op een nieuw fundament worden geplaatst, dat van de noodzakelijke verwerving van alle mentale krachten en vermogens door middel van geleidelijke overgang. Er zal licht worden geworpen op het ontstaan van de mens en zijn geschiedenis.” ["In de verre toekomst zie ik..." en "Er zal licht worden geworpen op het ontstaan van de mens..." Wel net hetgeen Braeckman toedicht aan Darwin, een verklaring aangaande het ontstaan van de mens, schijnt dezelfde Darwin zélf niet geweten te hebben. De grote paradox is dat 'The Origin of Species' of 'De oorsprong der soorten' over van alles gaat, maar net niet de 'oorsprong der soorten' verklaart!]

Ontologisch hoogspringen

Als Wallace het al lastig had met zijn eigen theorie [Ook Darwin zélf was eigenlijk niet overtuigd van deze theorie, maar werd door andere gepusht om toch maar te publiceren en te doen alsof hij er zelf in geloofde!], hoe moeilijk was en is ze dan niet voor gelovigen die ze goed doorgronden? [Alsof Braeckman zelf deze theorie doorgrond zou hebben!] Paus Johannes Paulus II, in zijn brief hierover aan de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen uit 1996, trachtte de kwestie op te lossen door net zoals Wallace een uitzondering te maken voor de mens. De hele natuur mag dan wel het resultaat van evolutie door selectie zijn [Dit heeft Johannes Paulus II niet gezegd.], maar de mens heeft ergens in zijn evolutie een “ontologische sprong” gemaakt, ongetwijfeld door een goddelijke tussenkomst [Feit is, dat de hedendaagse wetenschap inderdaad voor een mysterie staat aangaande de verstandelijke capaciteiten van de mens. De wetenschap kan dit vanuit de 'evolutietheorie' niet verklaren. Ook moeten we eraan herinneren, dat de 'evolutietheorie', naast zeer vele andere dingen, ook het ontstaan van het leven zélf, niet kan verklaren.]. Hoewel velen de paus complimenteerden voor zijn open houding ten aanzien van de evolutietheorie, was het voor elke goede verstaander duidelijk dat hij niet in staat was om de filosofische gevolgen ervan ten volle te accepteren. Hoe zou dat ook kunnen? De paus voelde het spanningsveld tussen monotheïstisch geloof en Darwins kerninzicht immers zeer goed aan [Darwin als atheïst afschilderen, is een loopje nemen met de waarheid. Darwin was géén atheïst.].

Onhoudbare posities

De door mij zeer bewonderde Amerikaanse auteur Martin Gardner (1914-2010) begreep dat het speelterrein van religie stilaan erg klein wordt [Hoezo?]. Hij hield niettemin vast aan zijn geloof, maar gaf zelf aan dat dit enkel kon door het geloof een volslagen mysterie te noemen, waarover men verder niets kan zeggen. Andere gelovigen werken zichzelf evenwel hopeloos in nesten. Het creationisme, zoals het zich in de twintigste eeuw ontwikkelde, stelt domweg dat het boek Genesis letterlijk waar is [Dit soort van 'creationisme' is vooral populair onder protestanten, maar mag niet verward worden met het Katholieke Creationisme.]. Dit is niet alleen frontaal in strijd met de evolutietheorie, maar al evenzeer met de kosmologie, de geologie, de astronomie en met het gros van alle andere wetenschappelijke inzichten [Altijd maar die veralgemeningen.]. Met andere woorden, die positie is volslagen absurd, ook al heeft ze vele miljoenen aanhangers ['Miljarden' zou beter gekozen zijn. Met het oprukken van de islam in Europa, mag Braeckman sowieso een kruis maken over zijn 'evolutietheorie'!].

Ook de manier waarop de paleontoloog en Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin evolutie en geloof probeerde te verzoenen [De theorieën van Teilhard de Chardin zijn door de Kerk veroordeeld.], was van meet af aan gedoemd om te mislukken [Dit is niet mijn probleem.]. Evolutie is nu eenmaal niet doelgericht en de mens had evengoed niet kunnen bestaan [Dit zijn allemaal loze beweringen die Braeckman hier maakt.]. Teilhards bekendste boek is “Het verschijnsel mens” (1958). Vele lezers vonden het een visionair boek, maar het toonde vooral aan hoe weinig de auteur van evolutie had begrepen [Een fors oordeel van Braeckman over de persoon die, in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw, betrokken was bij de ontdekking van de Pekingmens!]. De korte maar vernietigende recensie ervan door Peter Medawar laat zich nog altijd lezen als een oefening in kritisch denken.

De geëvolueerde vorm van creationisme die men “intelligent design” noemt en die even leek door te breken in de jaren negentig, is ondertussen ook al jaren naar het rijk der pseudowetenschappelijke fabelen verwezen [Dit klopt niet. 'Intelligent design' is géén geëvolueerde vorm van creationisme, maar een bepaalde vorm van de 'evolutietheorie'. 'Intelligent design' accepteert 'evolutie'. Het creationisme wijst 'evolutie' in zijn geheel af.]. Nog een andere ‘oplossing’, naar voren gebracht door onder meer Stephen Jay Gould [De belangrijkste bioloog van de 20ste eeuw.], bestaat erin om een radicale scheiding tussen evolutietheorie en geloof te verdedigen. Ook deze positie is onhoudbaar. Gould had het over “magisteria”, of “leerautoriteiten”. Het domein van religie, aldus deze positie, is ethiek en spiritualiteit, dat van de wetenschap is het empirisch kenbare en die twee hebben met elkaar helemaal niets te maken. Dat onderscheid is minder verstandig dan het misschien klinkt. Niet alleen is Goulds opvatting over wat religie is veel enger dan hoe de meeste theologen en gelovigen erover denken, maar bovendien is het onjuist dat wetenschap niks met religie heeft te maken [Het oordeel van Braeckman over Gould is ook erg kort door de bocht. Gould was een wereldwijd erkende autoriteit op het vlak van biologische processen.]. In religieuze opvattingen zitten immers veel empirische opvattingen vervat. Een universum dat door een almachtige, alwetende en algoede god geschapen is, zou er anders uitzien dan het universum dat we kennen [Allemaal praat voor de vaak. Braeckman gaat God eens even uitleggen hoe Hij het universum had moeten scheppen! Belachelijk!]. Dat is een empirische kwestie, en dus vatbaar voor wetenschappelijk onderzoek [Het probleem met de 'evolutietheorie' is net, dat het bewijs buiten het bereik van de empirie wordt gelegd. Het is allemaal 'miljoenen jaren geleden'. Hoe zou de wetenschap dat kunnen onderzoeken?]. De Nobelprijswinnaar fysica Steven Weinberg [= een 'joodse' atheïst] vatte de gangbare huidige wetenschappelijke opvatting hierover goed samen: “Hoe meer we over het heelal weten, des te duidelijker wordt het dat het doelloos en zonder betekenis is.” [Braeckman doet hier niet aan 'wetenschap', maar hij probeert ons hier zijn atheïstische ideologie te verkopen!]

De filosofische betekenis van Darwins mechanisme reikt ver [Inderdaad! De 'evolutietheorie' is géén testbare wetenschappelijke theorie zoals Karl Popper ook al zei. De 'evolutietheorie' is filosofie en eigenlijk nog veel meer een ideologie.]. Het geldt niet alleen voor de biologische orde, inclusief de mens, maar evenzeer voor de hele kosmos [De 'evolutietheorie' gaat niet over de kosmos!]. Het is begrijpelijk dat zoveel gelovigen die bereid zijn om er grondig over na te denken, er een hele kluif aan hebben [Ongelovigen niet dan?]. Voor wie evenwel aanvaardt dat de blinde krachten van het samenspel tussen toeval en noodzaak het universum en het leven vorm gaven en geven, is de kluif al lang verdwenen. [Lachwekkend! Wat zijn 'blinde krachten'? Wat zijn 'toeval en noodzaak'? Woorden, woorden en nog eens woorden! Totaal ON-wetenschappelijk!]

Bron: De Redactie

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/blog/JohanBraeckman/1.2554421Uit de Heilige Schrift:

1 Ti 6:20  Timóteus, bewaar het toevertrouwde pand. Wend u af van de profane beuzelpraat, van de twistvragen der zogenaamde Kennis,
1 Ti 6:21  waartoe sommigen zich hebben bekend, en het spoor in het geloof zijn bijster geworden.

maandag 18 januari 2016

Is 'rabbi' Sergio Bergman, één van de 'amigo's' van Bergoglio, een vrijmetselaar?

Wat is er mis met dit filmpje?Rabbi Sergio Bergman, rabbi Alejandro Avruj en rabbi Jorge Bergoglio vieren samen het Chanoeka-feest, dat vooral door de Chabad-Lubavitch-sekte, een chassidische beweging uit New York en Tel Aviv, wordt gepromoot.

Het Chanoeka-feest, rabbijns verzinsel of nationaal-religieus zionisme?

Geen enkel probleem voor Jorge Bergoglio!
'Rabbi' Jorge Bergoglio samen met 'rabbi' Sergio Bergman. 

Dit is de foto uit de video boven.


Het Bergogliaanse Vaticaan waar talmoedisten 'thuis' zijn:


Kippa, tallit en tefillin... En nu is het tijd voor enkele talmoedische 'gebeden' bij het graf van Sint-Pieter.

'Rabbi' Sergio Bergman in het gezelschap van enkele Argentijnse 'priesters' en 'bisschoppen'...


 

Uit de Heilige Schrift:

Luk 3:7  Hij sprak dus tot de scharen, die uitliepen, om door hem te worden gedoopt: Adderenbroed, wie heeft u geleerd, de komende wraak te ontvluchten?
Luk 3:8  Brengt dus waardige vruchten van boetvaardigheid voort: en gaat niet zeggen bij uzelf: We hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u, dat God de macht heeft, om uit deze stenen voor Abraham kinderen te verwekken.
Luk 3:9  Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, wordt omgehouwen, en in het vuur geworpen.vrijdag 15 januari 2016

‘Open brief aan paus Franciscus’ stelt diens wanpraktijken aan de kaak

In bijlage vindt u een brief die is geschreven door de redactie van de Amerikaanse Traditioneel Katholieke krant ‘The Remnant Newspaper’, en is gericht aan ‘paus Franciscus.’ De auteur van het document stelt zich, net zoals vele christenen – ernstige vragen bij Bergoglio’s beslissingen en theologie. Hij raadt Franciscus aan om “van koers te veranderen” of op te stappen.

Bron: Restkerk.net

Link:

http://restkerk.net/2016/01/08/brief-aan-de-paus-stelt-kerkelijke-wanpraktijken-aan-de-kaak/Bron: The Remnant Newspaper

Link:

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/fetzen-fliegen/item/2235-het-jaar-van-de-barmhartigheid-begint-een-open-brief-aan-paus-franciscusfeatured

donderdag 14 januari 2016

Father Malachi Martin: The End of Christian CivilizationAlles wat mensen doen, is ofwel goed ofwel kwaad.

Mensen staan aan de kant van God of staan aan de kant van de Duivel. Er is niets tussenin.

Het einde van de Christelijke beschaving is hier...

Wie kunnen we nog vertrouwen?

Zijn we veilig op straat?

Zijn onze kinderen veilig op school?

Kan ik de priester of de bisschop nog vertrouwen?

Zal de bisschop mij de Waarheid vertellen en niet alleen maar mijn geld stelen en mij met een leugen wegsturen?

En wanneer zal de Paus de Ware Weg tonen?

OOIT ZAL DAT ALLEMAAL TERUGKOMEN, MAAR NIET NU! 

woensdag 13 januari 2016

Bruges-la-Morte

Het gaat over veel meer dan seksschandalen!

Het hele bisdom Brugge is niet ziek, maar moreel en theologisch totaal ontspoord.

Reeds in de late jaren van bisschop Emiel Jozef De Smedt is het bisdom Brugge fundamenteel-theologisch op de scheve baan geraakt, en werd met de benoeming van de pedofiele Roger Vangheluwe echt de geitebok als tuinier aangesteld.

Het Grootseminarie werd onmiddellijk tot een kweekplaats van homo- en pedofilie omgevormd. Er werd een speciale atmosfeer gecreëerd waar bepaalde naturen zich goed voelden en bijzonder graag naartoe kwamen. Vangheluwe zei zelf ooit: "...Wij hier in Brugge hebben dus geen behoefte aan priesters van buiten komend..."

Roger Vangheluwe: "Ik wil geen Polen of Afrikanen als priester"

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/gld2ln3pcEen piepjonge priester werd directeur van het Grootseminarie (C.B), zeer snel als "lijfelijk" bekend. Maar ook de spirituele begeleider (Johan Bonny) stond helaas niet als erg "geestelijk" bekend!

Een enorme hoop bietekwieten werd in Brugge tot de geestelijke stand verheven. Bij ontmaskering werden deze misdadigers eerst verplaatst en/of elders in het bisdom verder tewerkgesteld.

Een gelijkenis tussen het Grootseminarie van Brugge en het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), met aan het hoofd Marc Gesquière, de latere deken van Kortrijk, dringt zich op!

Na de sluiting van het CPRL ontwikkelde zich in Kortrijk vervolgens een ware 'roze commune'.

Om nog meer 'sacraal theater' te produceren, werden horden mannen, al dan niet gehuwd, tot 'diaken' gewijd. Bijzonder merkwaardig bv. een forensische psychiater, die naar eigen zeggen (in een interview op het net) zeer lang niet veel met de kerk aan zijn hoed had, maar dan inspiratie vond door een "Broeder van Dale". Pas op: dat is deze West-Vlaamse 'caritatieve' orde, waar pedofiele misdrijven in hoogste mate gepleegd werden! Intussen op de rand van uitsterven. De immobiliën worden alle verkocht/weggeschonken. Natuurlijk heeft nooit iemand ook maar iets gemerkt.

Of de gebuisde ex-seminarist en latere verpleger Ivo Poppe, opeens ook diaken, met de vermoording van 48 personen (zeker) en mogelijk nog 220 gevallen meer. Dit geval wordt tot nu toe helemaal doodgezwegen!

Over de geestelijke begeleiding van deze personen wordt met geen woord gerept.

Ex-diaken: ‘Ik verloste alleen bejaarden die ver weg waren’

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140612_01137928Inschattingsfouten van Jozef De Kesel, totale stilte bij Koen Vanhoutte, ketterij en esoterie in de 'bisdommelijke' vormingscentra, met medewerking van een auteur van 'Roeach', doofpotting aan de lopende band, gepruts door pedofielen bij de bedevaartorganisatie, financieel geknoei, laf weglopen bij de processie van het Heilig Bloed, het publiceren van de laatste onzin (ondertekeningslijsten van "Gelovigen nemen het woord"), van interviews der gezinsgroepen in West-Vlaanderen, van de preken van Tom Flavez en Jeroen Claerhout,...

Dit is kort gezegd: duivelse onzin.

Quos deus perdere vult, prius dementat.


Originaaltoon van de Brugse 'bisschop' Roger Vangheluwe (door 'Godsdienstonderwijs' 2010):

In de aula van de 'Katholieke' Universiteit Leuven als antwoord op de vraag van een student betreffende het kindermisbruik in de Kerk... destijds reeds zeer bekend in de Verenigde Staten:

 "...'t is gênant, 't is verschrikkelijk, (En nu komt het! NVDR) 'T IS AMBETANT."

"Ambetant" (fr. "embêtant": lastig, irriterend, ook jeukend (door vb. muggebeten).

Geloofstrouwe gelovigen die de kerkelijke leer, de moraal, het Evangelie van Onze Heer Jezus Christus verdedigen en hierover spreken, worden als lastige muggen afgedaan...

Tibi Christe splendor Patris 
dinsdag 12 januari 2016

Over het Grootseminarie van het Bisdom Brugge:

Het Brugse Grootseminarie heeft een kwaliteitsmanagement van nul komma nul.

Een versgebakken 'priester' (C.B.) wordt op commando van pedo-bisschop Roger Vangheluwe per direct 'professor' voor wereldgodsdiensten in het Grootseminarie en dan ook nog eens zeer snel 'directeur' van het Grootseminarie, waar jonge mannen zich melden voor de dienst aan de Heer in de Kerk.

Directeur zijn van een seminarie is een uiterst belangrijke positie, die veel menselijke rijpheid, ervaring en mensenkennis vereist.

In plaats daarvan krijgen we achteraf, als excuses, het volgende te horen: "...ik was nog zeer jong...ik was daar trouwens nog een paar jaren directeur...ik ben een lijfelijke mens...(!)".

Van enig 'toezicht' door de chef-commandeur, in hoc casu de pedo-bisschop Roger Vangheluwe, is natuurlijk geen sprake meer. Deze wreef zich op de achtergrond in de handen.

En de toenmalig geestelijk directeur en begeleider van de seminaristen in Brugge, Johan Bonny, wil ook van niets geweten hebben. Zeker niet toen hij naar de Gregoriana in Rome vertrok. Ook nog zo een homo-kot!

(C.B.) wordt dan maar Adjunct-Vicaris voor Jeugd in het Brugse Bisdom!

Koen Vanhoutte was natuurlijk op de hoogte, terwijl Jozef De Kesel van niets wist en ook niet wilde weten toen de klachtenbrieven van priesters begonnen binnen te stromen.

Na een perslek volgt een ontslag, maar blijven er nog vele 'tweede kansen' intact!

En weer doet Jozef De Kesel niets!

Krotterij van de hoogste graad.

Een gelijkenis tussen het Grootseminarie van Brugge en het CPRL, het Centrum voor Priesterroepingen op Rijpere Leeftijd in Antwerpen (1970-1999), het lievelingskind van Godfried 'kardinaal' Danneels, met aan het hoofd aldaar Marc Gesquière, vaste klant in de Antwerpse SM-clubs en de latere deken van Kortrijk die nog zelfmoord zou plegen, dringt zich op!

Katholiek Vlaanderen stond destijds op zijn kop naar aanleiding van de acties van Alexandra Colen tegen het pedofiel getinte godsdienstboek 'Roeach', dat overigens tot stand kwam met een zeer sterke West-Vlaamse inbreng - niet waar Arseen De Visch? Arseen D. liep overigens nog tot 2013 in het Eekhouthuis rond, eng verbonden met het bisdom Brugge. Want zo snel geven deze speciale 'kameraden' niet op.

En 'theologie' werd te Brugge o.a. gegeven door Johan Bonny.

In 'Kerk en leven' werd o.a. door Jef Barzin, nu deken in Antwerpen, reclame gemaakt voor de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'.

In Brugge werd na het Tweede Vaticaans Concilie onzin gefabriceerd van a tot z. Het Grootseminarie werd een broeihaard van anti-christelijkheid, die onder een 'bisdommelijke' dekmantel werd gecultiveerd.

En dan verwondert men zich over het feit, dat nog in de vasten van 2013 een doorgeknalde 'seminarist' een "vriend" zoekt op gayromeo.be.

Link:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130311_00500558


De president van het Grootseminarie, Koen Vanhoutte, ontkent de feiten eerst nog, alhoewel hij wel degelijk beter wist!

"Koenraad Vanhoutte, de president van het grootseminarie, is op de hoogte van wat er op de site staat maar neemt voorlopig geen maatregelen. ‘Ik heb al verschillende gesprekken met de betrokken leerling gehad. Ik ben er nog niet uit of hij die pagina zelf heeft aangemaakt of hij het slachtoffer is van een flauwe grap. Dat moet blijken uit de gesprekken die nog volgen.'

LEUGENS!

Het akkefietje op gayromeo.be was trouwens nog maar 'kinderspel' in vergelijking met wat er eerder al onder bepaalde seminaristen, met medeweten van het hele Grootseminarie, was gebeurd!

Ook toen werden er "voorlopig geen maatregelen" genomen!

Een apostolische visitatie is uiterst wenselijk!

maandag 11 januari 2016

Brieven van Koen Vanhoutte, de president van het Grootseminarie van Brugge: "Als je denkt aan priester worden…"

De katholieke kerk wijdt enkel celibataire mannen tot priester [!]. Van haar priesters verwacht de kerk dat ze hun roeping beleven als ongehuwde ["ongehuwde"?] omwille van het Rijk Gods. Ze worden geroepen om Jezus te volgen die als ongehuwde [!] helemaal leefde van en voor zijn Vader. Celibataire priesters kunnen een diepe levensvervulling vinden in hun verbondenheid met God die hen bemint en draagt. Alles begint bij de ontdekking van Gods liefde die altijd eerst is. Het kan een sterk geloofsgetuigenis zijn voor hun omgeving als priesters geluk en kracht vinden in hun vriendschap met de Heer. Vanuit het ontvangen van Gods gratuite liefde [!] weten ze zich gezonden om Gods goedheid te delen met velen, vooral met hen die wachten op een teken van begrip en genegenheid [?].

Er zijn altijd wel vragen geweest bij het verplicht stellen van het celibaat voor de priesters [!]. In onze tijd wordt het godgewijde celibaat op zich als zinvolle levenskeuze in vraag gesteld [!]. Recent werden we geschokt bij het bekend raken van het seksueel misbruik van kinderen door priesters [!][!][!][én door bisschoppen?]. Het nieuws over zo'n misstappen heeft de alsmaar breder verspreide gedachte gevoed dat een celibatair leven zo goed als onmogelijk is [!]. We leven in een klimaat waarin priesters gemakkelijk verdacht gemaakt worden het celibaat niet te onderhouden [Alsof er in zijn Grootseminarie niets gebeurd zou zijn!]. Er wordt vlug gedacht en gezegd dat ze stiekem een relatie hebben met een vrouw of een man [!]. De huidige situatie leert ons in elk geval dat het leven in seksuele onthouding niet vanzelfsprekend is [!] en ook niet kan rekenen op veel begrip in onze samenleving [!].

Maar kun je daaruit besluiten dat een celibatair leven zinloos en onmogelijk is? Zo'n zwaar besluit gaat voorbij aan de vele getuigenissen van priesters die gelukkig zijn in een celibatair leven ten dienste van velen in kerk en samenleving [!]. In stille bezinning en gebed weten ze zich nooit echt alleen. Hun vreugden en zorgen delen ze met de Heer van hun leven die ze ontdekken als een trouwe metgezel en tochtgenoot. Ze zijn ook dankbaar voor hun goede vrienden [!], voor allen die hen dragen en met wie ze mogen samenwerken. Hun voorbeeld blijft ons voor ogen staan, ook als we misstanden in de kerk moeten betreuren [!].

Als je denkt aan priester worden, kijk dan eens in eigen hart of je daar ook de roeping vindt om als ongehuwde [!] de Heer en zijn volk te dienen. Durf eerlijk en open spreken met een vertrouwenspersoon over je gevoelsleven [!!!], je verlangen naar een levenspartner en naar kinderen [!!!], je groei in vriendschap [!!!], in geloof en gebed. Bespreek ook hoe je omgaat met je alleen zijn en met je geloof dat God je steeds nabij is.

Als je denkt aan priester worden, bid dan dikwijls om de Geest die je helpt ontdekken of je ook geroepen bent ongehuwd door het leven te gaan. 'k Bid mee om die gave van onderscheiding. [Leugenachtig!]

Bron: Grootseminarie Brugge

Link:

http://www.grootseminariebrugge.be/priesterworden3.htmLink:

http://www.grootseminariebrugge.be/priesterworden0.htm

zondag 10 januari 2016

Focus|WTV 06/01/2016: "Een priester van het bisdom Brugge getuigt over hoe seksueel misbruik in de doofpot belandde"

De ex-directeur van het Grootseminarie van Brugge, Carmino Bohez, die verschillende seminaristen seksueel aangerand zou hebben, zou beschermd geweest zijn door de voorlopige bestuurder van het bisdom Brugge; Koen Vanhoutte.

Ook de 'homovriendelijke' bisschoppen Jozef De Kesel
en Johan Bonny gaan in deze zaak niet vrijuit!

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/01/koen-vanhoutte-carmino-bohez-jozef-de.html


Link naar Focus|WTV:

http://www.focus-wtv.be/nieuws/priester-van-bisdom-getuigt-over-hoe-seksueel-misbruik-doofpot-belandde#


Link naar de petitie van Pro Familia:

http://www.beschermdekinderen.net/Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer