zondag 21 december 2014

'Le Figaro Magazine' over de niet meer zo 'geheime oorlog' in het Vaticaan: "Guerre secrète au Vatican. Comment le pape François bouleverse l'Eglise"


Raymond Kardinaal Burke: "Ik ben erg bezorgd."


Kardinaal Burke: "Hetgeen erg vreemd is, in dit dossier aangaande de hertrouwd gescheidenen, is dat iemand die de doctrine van de Kerk herhaalt en verdedigt, tégen de Heilige Vader zou zijn en niet in communie met de Kerk zou zijn."

Kardinaal Burke: "Het is duidelijk dat in de Relatio Post Disceptationem enkel maar de lijn van kardinaal Kasper werd vermeld. Het document zelf werd blijkbaar vooraf geschreven, zonder rekening te houden met de inbreng van de Synodevaders. Vervolgens werd ook nog eens de homoseksuele kwestie geïntroduceerd, hetgeen niets met het huwelijk te maken heeft. In het document ontbrak elke verwijzing naar de Heilige Schrift, werd de Traditie van de Kerk doodgezwegen en de leer van Paus Johannes-Paulus II over het huwelijk werd niet vermeld."

Jean-Marie Guénois
Le Figaro Magazine
19 December 2014

Link:

http://kiosque.lefigaro.fr/figaro-magazine

Raymond Kardinaal Burke: 'In verwarrende tijd is Katholieke huwelijksleer nodig'

De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke heeft zich opnieuw uitgesproken tegen voorstellen om hertrouwd gescheiden katholieken toe te laten tot de sacramenten. Ook waarschuwde hij voor het invoeren van een "de facto katholieke scheiding" door het nietig verklaren van huwelijken te vergemakkelijken.

Figaro
Kardinaal Burke deed zijn uitspraken in een interview met het Franse Figaro Magazine dat vrijdag verscheen.

'Leer Kerk nodig'
"In een tijd vol verwarringen hebben we de leer van de Kerk over het huwelijk nodig", aldus de kardinaal. "Momenteel echter worden wij in de richting van een toelating van de hertrouwd gescheidenen tot de communie gedrongen."

'Moeilijke ervaring'
De buitengewone synode over het gezin, die in oktober werd gehouden, was "een moeilijke ervaring" voor hem, aldus de kardinaal.

'Waarheid over het huwelijk'
Met het oog op de gewone synode over het gezin, die in 2015 plaatsvindt, riep hij leken, priesters en bisschoppen op de "waarheid over het huwelijk" te verduidelijken.

Kardinaal Kasper
Overigens wordt in dezelfde uitgave van Figaro Magazine ook kardinaal Kasper aan het woord gelaten. Diens voorstel om hertrouwd gescheidenen onder bepaalde voorwaarden toch toe te laten tot de sacramenten, deed veel stof opwaaien in de aanloop naar de synode.

'Brede overeenstemming'
In een schriftelijke verklaring meldt Kasper bij de komende synode een "brede overeenstemming" te verwachten [De verraders zijn onder ons!]. Volgens hem is er geen reden de zaak te dramatiseren, zoals enkele media gedaan zouden hebben.

'Hete hangijzers'
In plaats van zich op enkele "hete hangijzers" te concentreren, zou men meer moeten spreken over de fundamentele problemen van huwelijk en gezin, aldus Kasper. "We moeten gezamenlijk iets bereiken."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:


http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6710-burke-in-verwarrende-tijd-is-katholieke-huwelijksleer-nodig

vrijdag 19 december 2014

Raymond Kardinaal Burke dankt de gelovigen en bemoedigt hen:
Link:

https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-receives-petition-signed-by-30000-supporters-this-was-his-re

Broeder Michael Perry (OFM), de algemene overste van de minderbroeders, zegt: "Wij zijn failliet!"

De orde van de minderbroeders is door een dubieuze belegging ernstig in de financiële problemen geraakt. Dat deelt de Amerikaanse franciscaan Anthony Perry, de nieuwe algemene overste van de minderbroeders, in een brief mee aan alle oversten van de Franciscanen wereldwijd. De oorzaak is de aankoop en renovatie van een hotel door de minderbroeders in Rome. Door gebrek aan financieel toezicht zijn er bij die operatie miljoenen euro's verdwenen.

Het betreft dit luxehotel in Rome: Il Cantico

http://www.ilcantico.it/#gallery_foto


Naast deze affaire werden nog eens tientallen miljoenen euro's in beslag genomen door het Zwitserse gerecht.

Het incident is des te pijnlijker omdat de gelofte van armoede centraal staat in de orde van de heilige Franciscus van Assisi (1181/1182-1226). Die orde blijft met 14.000 broeders een van de grootste orden wereldwijd.

Volgens Italiaanse media kwam er bij een onderzoek in september een serie dubieuze activiteiten door buitenstaanders die het vertrouwen hebben misbruikt aan het licht. Dat werd bevorderd door het feit dat er ontoereikend toezicht was op de financiële uitgaven. De omvang van de schade blijft tot op vandaag onduidelijk. De toenmalige penningmeester van de orde, pater Giancarlo Lati, heeft inmiddels zijn functie neergelegd. De algemene overste Anthony Perry verzekert in zijn brief aan de oversten dat alles in het werk wordt gesteld om transparantie te schenken.

Bron: Kerknet


Wie blijft voorlopig buiten schot, maar zit in het oog van de storm?

De vorige algemene overste van de minderbroeders, namelijk: Jose Rodriguez Carballo.

De minderbroeder Jose Rodriguez Carballo is hoofdverantwoordelijke nummer 1 voor dit maxi-scandalo. Hij was de algemene overste van de minderbroeders ten tijde van de feiten.

Jose Rodriguez Carballo is de nieuwe algemene overste van de Internationale Unie van Hogere Oversten van de Religieuzen (USG) en hij speelde zo een cruciale rol bij de vervolging en de ontmanteling van de Franciscanen van de Immaculata.

Nu zijn de minderbroeders zelf failliet. 

Uitstekend nieuws om 'het Jaar van het Gecon­sacreerde Leven' te beginnen! 


Jose Rodriguez Carballo, "noem me maar Pepe", samen met de aartsbisschop-emeritus van Buenes Aires

Wie stopt deze heiligschenner?


woensdag 17 december 2014

Un tango per il compleanno di Papa Francesco

De tango: de dans van de wachtende 'klanten' in de bordelen van Buenos Aires...
De tango werd door Paus Pius X veroordeeld als immoreel!

Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent en voorzitter van het Christelijke Vormingswerk CCV, gaat uit de bocht:

'Evangeli[i] gaudium' nodigt uit om onvruchtbare tegenstellingen te overwinnen

De pauselijke exhortatie 'Evangeli[i] gaudium' [die volgens Raymond Kardinaal Burke niet tot het Pauselijke Magisterium behoort (wegens te veel ketterijen...) en], die een jaar geleden verscheen, kan helpen om onvruchtbare tegenstellingen binnen de Vlaamse kerk te overbruggen [Integendeel. 'Evangelii gaudium' gooit alleen nog meer olie op het vuur.]. Dat zegt Peter Malfliet, bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Gent en voorzitter van het Christelijke Vormingswerk CCV. " Zijn cri de coeur is niet mis te verstaan: de k[K]erk is er niet voor zichzelf, ze is er voor de wereld [???]. Wanneer de k[K]erk zichzelf in het midden plaatst en enkel een 'pastoraal van het overleven' ontwikkelt, dan is ze ziek.

63 "Uit hetgeen wij tot nu toe, eerbiedwaardige broeders, in ons schrijven hebben uiteengezet, blijkt vanzelf, dat degenen, ... , in ernstige dwaling verkeren; ... , die Haar [= de Kerk] beschouwen als een menselijke instelling met een zekere disciplinaire ordening en uitwendige ceremonies, maar die geen deel heeft aan hemels leven."

MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Paus Pius XII


Maar wie Christus in het centrum plaatst, schrijft Franciscus, 'decentraliseert' [?]. Hoe meer Christus het centrum van je leven wordt, des te meer doet Hij je uit jezelf treden [?] en maakt Hij je open voor elke mens [?]."

Uit bovenstaande woorden blijkt duidelijk de valse antropocentrische en anti-katholieke houding van Peter Malfliet.

63 Integendeel, zoals Christus, het hoofd en voorbeeld van de Kerk, "niet volledig is, als men in Hem slechts de zichtbare natuur beschouwt...., of enkel de goddelijke onzichtbare natuur..., want Hij is één uit beide en in beide naturen...: zo ook Zijn Mystiek Lichaam [= de Kerk]."

Het Woord Gods heeft immers de lijdelijke menselijke natuur aangenomen, om de mens door het stichten van een zichtbare gemeenschap, die Hij met Zijn goddelijk Bloed heeft gewijd, "door Zijn zichtbare leiding tot het onzichtbare terug te roepen."

MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Paus Pius XII


Malfliet stelt in 'Tertio' vast dat wij er in Vlaanderen blijkbaar niet in slagen om elkaar te vinden vanuit eenzelfde perspectief en met respect voor de verschillende contexten [Wij hoeven geen 'respect' te hebben voor de dwaling! ].

"Wie de Geest van Christus niet heeft", zegt de Apostel, "behoort Hem niet toe." (Rom. 8:9)

"De k[K]erk in Vlaanderen blijft dikwijls gevangen in heilloze discussies [?] over binnen- en buitenkerkelijk, over elitair of enkel gericht op de heilige rest, kerygmatisch versus hermeneutisch, enzovoort. Het woord 'evangelisatie' heeft vandaag een negatieve bijklank [bij de modernisten à la Malfliet] in Vlaanderen, alsof het zou gelijkstaan met herwinnen van verloren posities en met 'levensbeschouwelijke indoctrinatie'."

In de Kerk, het Mystieke Lichaam van Christus, worden de gelovigen met de Goddelijke Verlosser verenigd.

Alle overige overdenkingen aangaande "het herwinnen van verloren posities" en "indoctrinatie" etc. zijn naast de kwestie.

"Een jaar na de exhortatie wil ik met een zekere graad van urgentie oproepen tot een dialoog in de k[K]erk in Vlaanderen, die onvruchtbare tegenstellingen overstijgt [Gelovigen 'dialogeren' niet met ongelovigen. Zij roepen op tot bekering!].

Eph 4:17  Daarom zeg ik en bezweer ik u in den Heer, dat gij niet langer een leven moogt leiden, zoals de heidenen in hun ijdele gezindheid dit doen. 

Een dialoog die mensen samenbrengt die 'Christus zoeken' [Gelovigen 'zoeken' niet, maar hebben reeds gevonden.]. Zonder privileges [De priesters en bisschoppen gaan voortaan ook pro deo werken...]. Niet voor het eigen gelijk [!], noch ter legitimering van de bestaande instituties en verworvenheden ["Onderwerp u aan de ongelovige bisschoppen!"]. Voorbij de modellen en over de grenzen heen [?]. Niet met heimwee naar welk verleden dan ook [...]. Een dialoog die de context waarin we leven ernstig neemt en niet kwalificeert als verlies, maar als kans." [Gelovigen hebben niets 'verloren' en houden zich niet bezig met 'kansen'!]

Bron: Kerknet/Tertio

Waarom loopt John Kerry de deur plat daar bij het Staatssecretariaat?

Vrijmetselaarshanddruk van John Kerry - 15-12-2014

Pietro 'kardinaal' Parolin ontvangt zijn orders van John Kerry - 15-12-2014

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skull & Bones: John Kerry 


Lof en erkenning voor Amerikaanse religieuzen

Het rapport over de visitatie van de kloosters van Amerikaanse vrouwelijke religieuzen bevat vooral lof en erkenning voor het leven en de inzet van de vrouwelijke religieuzen, ook al worden zij aangemaand tot navolging van de leer van de Katholieke Kerk. Het twaalf bladzijden tellende rapport over de visitatie werd vanmorgen in Rome voorgesteld. Het prijst in het bijzonder de bijdrage van de zusters tot het onderwijs en de impulsen voor de katholieke kerkgemeenschap in de VS. Het rapport werd voorgesteld door de Spaanse franciscaan José Rodriguez Carballo (59), de secretaris van de Congregatie voor het Godgewijde Leven, en de Amerikaanse overste Sharon Holland, de voorzitster van de Amerikaanse Unie van Vrouwelijke Religieuzen. Zij spreekt over 'een bevestigend en bemoedigend rapport', dat zeer goed de grote verscheidenheid binnen het godgewijde leven weergeeft.

Bron: Kerknet

DUS, GEEN PATER FIDENZIO VOLPI VOOR DE SCHISMATIEKE 'NONNEN' DAAR IN AMERIKA, ZOALS BIJ DE ROOMSGETROUWE FRANCISCANEN VAN DE IMMACULATA!!!


ZEER LAFFE HOUDING VAN HET VATICAAN!


Lof van 'kardinaal' Joao Braz de Aviz voor 'zuster', of is het een omgebouwde man, Sharon Holland (Leadership Conference of Women Religious) en zuster Agnes Mary Donovan...

Nog meer 'lof' en een grimace van pater Lombardi...

Luisterende 'nonnen'...
Géén lof en erkenning echter voor de Franciscanessen van de Immaculata

dinsdag 16 december 2014

De Gregoriana (SJ) in Rome en de homoseksuele agenda...

Homosexuality at the Vatican - The European


In 1998 and 1999 I continued my studies in Rome at the Papal Gregoriana University. Homosexuality was a known feature of student life there. 

In 1998 en 1999 zette ik mijn studies voort in Rome aan de Pauselijke Gregoriana Universiteit. Homoseksualiteit was een bekend onderdeel van het studentenleven aldaar.

At the Gregoriana University, things sometimes got “tight” in every sense of the world: It was well known that certain bathrooms stalls weren’t used for their intended purpose.

Aan de Gregoriana Universiteit, werden de dingen soms "strak" in elke betekenis van het woord; Het is goed geweten dat bepaalde badkamers niet gebruikt werden voor hun bestemde doel.

Bron: The European - Alexander Görlach

Link:

http://www.theeuropean-magazine.com/alexander-goerlach--2/7034-homosexuality-at-the-vaticanPRO HOMOSEXUALITY RABBIS TO SPEAK AT GREGORIAN UNIVERSITY , ROME


Link:

http://eucharistandmission.blogspot.be/2009/10/pro-homosexuality-rabbis-to-speak-at.htmlEnkele Belgen die aan de Gregoriana studeerden:

Emiel Jozef De Smedt studeerde aan de Gregoriana. Daar behaalde hij het doctoraat in de filosofie en de theologie.

Jozef Heuschen studeerde aan de Gregoriana te Rome, waar hij een doctoraat in de bijbelwetenschappen behaalde.

Godfried Danneels studeerde in 1961 theologie aan de Gregoriana.

Jozef De Kesel verbleef aan de Gregoriana in Rome tussen 1968 en 1972, waar hij het baccalaureaat en de licentie in de theologie behaalde.

Johan Bonny behaalde in 1982 een doctoraat in de theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana te Rome.

maandag 15 december 2014

Anonieme reactie op de verklaringen die Johan Bonny tijdens de hoorzitting van de Opvolgingscommissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, formuleerde op 10 december 2014:

Zie ook:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/12/de-impliciete-boodschap-van-johan-bonny.html


Reactie:

-"Hoogbejaard" is men eerst vanaf 85 jaar, niet vanaf 70 jaar. Bonny vertelt hier weer onzin.

- Het is eveneens onzin om een dader van pedofilie "op rust te zetten", zoals men ook geen moordenaar achteraf op rust zet.

- Dat men zulke personen die fundamenteel anti-Christus gehandeld hebben en de Heilige Kerk kolossaal beschadigd hebben, nog in de Heilige Eucharistie wil laten "voorgaan", toont eens te meer aan, dat deze tisten geen snars van sacramenteel besef hebben.

- Men kan als gelovige niet eens daaraan denken met die vuile pollen aan de Heilige Hostie, het Corpus Christi, te komen.

- De bastaardkerk in Vlaanderen is nu helemaal gek geworden.

- Het probleem voor de bastaardkerk in Vlaanderen houdt niet op wanneer de meeste daders dood zijn of in bejaardentehuizen zitten. Bejaarden hebben trouwens ook recht op een serieuze toegewijde priester en niet op een uitgerangeerd exemplaar met een crimineel verleden.

- De ganse verziekte atmosfeer waarin deze pedo-, efebo- en homofiele pest is ontstaan, moet verwijderd worden.

- De Kerk moet gezuiverd en van de grond nieuw opgebouwd worden.

- De tekst van Bonny is het beste bewijs dat dit met de huidige "ploeg" van lakse doofpotters en klungels niet gaat.

- De Heilige Kerk is géén uitzendkantoor, géén theaterbureau, géén wellness-fabriek en zelfs géén bordeel!

- De Kerk is het Corpus Mysticum Christi!

- Bonny produceert hier weer fundamenteel theologische onzin. Het is afschuwelijk.

- Conclusie: NIETS, maar dan ook NIETS geleerd.

Vae victis!

Bron: Anoniem


INDERDAAD!

DE KERK IS GEEN UITZENDKANTOOR!

SCHOP DE PEDO-PRIESTERS ERUIT EN DAT ZE DAN MAAR GAAN STEMPELEN!

Knack: "Pornofilm in kerk choqueert Anzegemse gelovigen"

Anzegem - Een filmvertoning vorige week donderdag in de kerk van de Heirweg in Anzegem lokt al een hele week verontwaardigde reacties uit. Omdat er zoveel expliciete (seks)scènes in te zien waren, liepen bepaalde kijkers zelfs de kerk uit.

Bron: Knack

Link:


http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/pornofilm-in-kerk-choqueert-anzegemse-gelovigen/article-4000806967362.htm?hidePaywall=y

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer