vrijdag 27 mei 2016

donderdag 26 mei 2016

Het is op zich erg sneu voor bastaard-bisschop Jozef De Kesel, dat zijn zorgvuldig uitgedokterde interview net een dag te laat komt!


De Kesel wil ons de islam door het strot duwen, terwijl gisteren Kurt 'kardinaal' Koch de Katholieken opgeroepen heeft om ALLE moslims te bekeren! Wel De Kesel, en wat nu?


Christians have a mission to convert all Muslims, says Vatican official


Cardinal Kurt Koch, who leads ecumenical relations for the Vatican, made the comments at an interfaith meeting in Cambridge

Christians have a mission to convert all Muslims, according to one of Pope Francis’s senior aides.


Bron: Catholic Herald

Link:


http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/05/23/christians-have-a-mission-to-convert-all-muslims-says-vatican-official/KNACK: Aartsbisschop Jozef De Kesel: 'De toekomst is mét de islam'


Meer openheid voor moslims in katholieke scholen? De Belgische bisschoppen vinden het prima [Johan Bonny was het hier al niet mee eens!]. Dat zegt aartsbisschop Jozef De Kesel, die zich voor het eerst hierover uitspreekt. 'Lieven Boeve heeft niet gezegd dat er in de katholieke scholen kleine moskeeën moeten komen.' [Dat heeft Lieven Boeve wél gezegd! Eerste leugen De Kesel!]

"Plaats voor hoofddoeken, plekken om te bidden en islamles buiten schooluren"

Bron: De Morgen

Link:


http://www.demorgen.be/binnenland/katholiek-onderwijs-geeft-moslims-volwaardige-plek-op-school-b168040f/Het aartsbisschoppelijke paleis in Mechelen staat in de steigers. De renovatie van het achttiende-eeuwse classicistische gebouw komt niets te vroeg. De afbladderende verf en de piepende deuren staan symbool voor de toestand van de katholieke kerk in België. Met slechts vier of vijf procent van de bevolking die zich nog praktiserend katholiek noemt, is de hele kerk misschien wel toe aan een opknapbeurt. [Eerst de bastaard-bisschoppen buiten gooien en dan pas de boel opknappen!]

Door de werken moest de opvolger van monseigneur André-Joseph Léonard verhuizen naar een andere vleugel van het paleis. Aartsbisschop Jozef De Kesel (69) lacht wanneer ik opmerk dat zijn voorlopige kantoor niet echt gezellig is en het meubilair wel in een kringloopwinkel bijeengescharreld lijkt. 'Dat vind ik niet zo belangrijk. Erger is dat deze plek niet warm te krijgen is, en dat het hier 's avonds altijd zo donker en somber blijft, ondanks de gruwelijk lelijke verlichting.'

De Kesel was vijf jaar bisschop van West-Vlaanderen. In Brugge belandde hij in het oog van een mediastorm nadat hij een pedofiele priester had benoemd. 'Dat had ik beter niet gedaan', zegt hij daarover ["Ik kom hier niet op terug!" Tweede leugen!]. Hij is minder volks dan zijn voorganger André-Joseph Léonard, die inmiddels vertrokken is naar de Provence, waar hij de rest van zijn leven zal slijten als hulpkapelaan in het bedevaartsoord van Notre-Dame du Laus [Aangezien Bergoglio een anti-paus is, blijft Mgr. André-Joseph Léonard de rechtmatige Aartsbisschop van Mechelen-Brussel en is De Kesel een usurpator!]. Daarom zal De Kesel ook niet snel opduiken als grapjurk in De slimste mens ter wereld - iets wat Léonard wél deed - maar hij is wel progressiever en sluit dichter aan bij de pontificale lijn die [anti-]paus Franciscus uitzet in het Vaticaan. [Katholieken volgen Christus en géén losgeslagen anti-paus!]

Is uw leven sterk veranderd sinds 12 december 2015, toen u aartsbisschop werd? [De Kesel is nog steeds bisschop van Brugge, aangezien zijn benoeming in Mechelen-Brussel onwettig en ongeldig is!]

JOZEF DE KESEL: Niet zo erg, al zorgt de grotere verantwoordelijkheid af en toe wel voor stress. Zeker sinds ik ondervond dat alles wat ik zeg onder een vergrootglas wordt gehouden. In Brugge stond ik dichter bij de dagelijkse werking van de kerk. Dat mis ik.

U bent ook de 'baas' van Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs. Wat vindt u van zijn voorstellen voor de dialoogscholen? [Klopt niet! Elke bisschop is verantwoordelijk voor het Katholiek onderwijs in zijn eigen bisdom! Boeve coördineert namens elke bisschop afzonderlijk!]

DE KESEL: Lieven Boeve is al lang bezig met de voorbereiding van dat project. Vorig jaar hebben we met alle bisschoppen daarover uitgebreid met hem gedebatteerd, en we steunen zijn voorstellen volledig [De bisschoppen waren toen niet op de hoogte van de concrete plannen van Lieven Boeve.]. Het katholieke onderwijs gaat uit van zijn eigen identiteit. Dat impliceert automatisch dat het openstaat en respect heeft voor anderen. [Vaag geleuter! Heeft men ook 'respect' voor de Katholieke jongeren in het Katholiek onderwijs?]

U hebt dus geen bezwaar tegen pakweg stille gebedsruimtes voor islamitische leerlingen in de scholen of islamlessen buiten de schooluren?

DE KESEL: Sommigen focussen te veel op uiterlijkheden [Uiterlijkheden zijn soms heel erg belangrijk, net omdat ze vaak veel over het innerlijke zeggen!]. De scholen kunnen daarover zelf beslissen [Elke school is autonoom en kan ook uit de Koepel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen stappen! We raden dat ook aan. Binnenkort zal er trouwens een nieuwe écht Katholieke Koepel worden opgericht, die de directe concurrent zal zijn van de Guimardstraat 1.]. Een landelijke school met nauwelijks allochtone leerlingen zal dat anders doen dan een gekleurde school in Antwerpen of Brussel. [De Kesel moet één ding voor ogen houden. Ook die 'gekleurde' school is Katholiek! Religie heeft niets met ras te maken, De Kesel!]

De woordvoerder van de Antwerpse bisschop Johan Bonny reageerde nochtans eerder negatief.

DE KESEL: Niet op het project zelf. De hevige emoties die dit voorstel losmaakt, bewijzen hoe gevoelig het thema is, en dat we nog niet volledig klaar zijn voor de aanwezigheid van de islam en van moslims in ons land [Dat er moslims in dit land zijn, betekent nog niet, dat het Katholiek onderwijs zou moeten islamiseren!]. Het échte debat gaat over identiteit en openheid. Dat zijn geen tegenstellingen, integendeel. Het is net omdát er verschillen zijn, dat men in dialoog kan treden.

Paus Franciscus zei onlangs dat hoofddoeken voor hem geen probleem zijn. Tenminste: als christenen ook een kruis mogen dragen, indien zij dat willen. [De Katholieken hebben de plicht om de moslims te bekeren! Aldus bijvoorbeeld Kurt 'kardinaal' Koch!]

DE KESEL: Daar ben ik het totáál mee eens [Fout. De Katholieke Kerk claimt de 'godsdienstvrijheid' enkel voor zichzelf, niet voor valse religies!]. Tegen het dragen van een boerka maak ik wel bezwaren, omdat je een mens altijd leert kennen via zijn gelaat en ogen. Je kunt je ook afvragen of een hoofddoek een culturele of een religieuze aangelegenheid is.

Marokkaanse meisjes die op school een hoofddoek dragen zijn voor u geen probleem?

DE KESEL: De scholen zijn daar vrij in. En mij stoort het niet. Net zo min als ik me stoor aan een Jood met een keppeltje op zijn hoofd [Er zijn zeer weinig joden in het Katholiek onderwijs!]. Waarom zou mij dat storen? Eigenlijk begint de eerbied voor de ander pas als je ook aanvaardt dat je van die ander verschilt [Neen, hetgeen storend is, dat de Katholieken géén identiteit hebben, en het restje identiteit dat er in de katholieke scholen nog overblijft, wil De Kesel ook nog weggommen.]. Maar omdat dit maatschappelijk allemaal zo delicaat ligt, is het beter om heldere afspraken te maken over het dragen van religieuze symbolen in publieke ruimtes. [Een Katholieke school is géén 'publieke ruimte', maar een private ruimte!]

Lieven Boeve zei in een interview dat het hem niet kan schelen hoeveel katholieken er in zijn scholen zitten. Ben u het daarmee eens?

DE KESEL: Ik was drie jaar geleden in Marokko, een moslimland. De aartsbisschop daar is ook voorzitter van de inrichtende macht van tien katholieke scholen. De leerlingen zijn bijna allemaal moslims en verkiezen die scholen omdat ze een hoog niveau halen. Met die scholen draagt de kerk bij aan de opbouw van dat land. [Wat is me dat nu voor een vergelijking? Zijn wij in Marokko? De Kesel, moeten wij onszelf uitroeien om de moslims Lebensraum te geven? Wat voor een achterlijke praat is me dat?]

Een school moet toch meer zijn dan een kwaliteitslabel?

DE KESEL: Dat is ook zo. Hier staat het katholiek onderwijs ook voor kwaliteit, waardoor ook niet-gelovige ouders hun kinderen naar het vrij onderwijs sturen. De directies moeten er wel over waken dat hun school gedragen wordt door christenen. [Een vrome wens natuurlijk!]

Wat betekent voor u het katholieke project in het onderwijs?

DE KESEL: De katholieke kerk is via onder meer de scholen sterk verankerd in onze samenleving. Dat bewijst dat christen-zijn niet beperkt blijft tot het privéleven. Daarom ben ik het ook niet eens met de pure verlichtingsideologie, die stelt dat religie enkel bestaansrecht heeft in de privésfeer van de burger. Dat is hetzelfde als zeggen dat religie irrelevant is. Het christendom moet cultureel en maatschappelijk relevant blijven. [De 'geïslamiseerde' dialoogschool is echter niet het goede spoor!]

Heel wat moslimouders geven aan dat ze geen vragende partij zijn voor gebedsruimtes of hoofddoeken in de klas.

DE KESEL: Lieven Boeve heeft met die voorbeelden enkel willen zeggen dat scholen met veel moslims dat kunnen overwegen. Hij heeft niet gezegd dat daar overal kleine moskeeën moeten komen. Ik denk dat moslims een katholieke school verkiezen vanwege de onderwijskwaliteit, maar zeker ook omdat het een gelovige omgeving is. U mag niet vergeten dat wij iets heel belangrijks delen met de moslims, namelijk het geloof in God. ['Allah' is niet God!]

Critici van de dialoogscholen zeggen: wie lid wil worden van de club van katholieken, moet zich aan de clubregels houden.

DE KESEL: De kerk zegt dat je gedoopt moet zijn om erbij te horen. Maar eenmaal gedoopt, bestaan er vele manieren om erbij te horen [Niet waar, De Kesel!]. Je kunt als gelovige een overtuiging hebben, maar je moet altijd gastvrij blijven voor anderen [Klopt niet!]. Daarom denk ik niet dat wij katholieke scholen moeten voorbehouden voor overtuigde katholieken. [Inderdaad De Kesel, je bent een bastaard-bisschop en een apostaat! Dit gaat regelrecht in tégen het Magisterium van de Kerk, dat zegt, dat Katholieke scholen, scholen zijn "voor en door" Katholieken!]

Wat vindt u van het idee van een ontzuilde eenheidsschool?

DE KESEL: Ik ben daartegen. Je kunt proberen om jongeren volledig vrij te laten en hen zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Je biedt hen dan aan wat er op 'de markt' te krijgen is, en dan moeten ze maar kiezen. Dat is niet de beste manier want zo zullen ze later niet bekwaam zijn om te kiezen. Pas als je hen in contact brengt met mensen die zelf een overtuiging hebben, kunnen ze een keuze maken. [Bla, bla, bla...]

Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor u en de Kerk?

DE KESEL: De allergrootste uitdaging voor onze kerk is om haar juiste plaats te vinden in deze seculiere samenleving [De Kerk heeft als opdracht de samenleving Katholiek te maken, niet om ergens in een hoekje een plaatsje te vinden!]. Dat lijkt paradoxaal, maar dat is niet zo [Gezwans!]. De westerse samenleving was nooit eerder zo seculier, maar religie was ook nooit zo sterk aanwezig als nu [Neen, de samenleving is nu een beetje seculier, maar wordt islamitisch door de lafheid van o.a. de 'bisschoppen' die niet doen wat ze moeten doen!]. Mede dankzij de islam [DANKZIJ DE ISLAM??? BASTAARD-BISSCHOP!!!], want die heeft godsdienst weer helemaal op de kaart gezet [IS HET NIET DE TAAK VAN DE KERK OM HET KATHOLIEKE GELOOF OP DE KAART TE ZETTEN???]. Ik zei daarstraks al dat de seculiere cultuur de godsdienst weliswaar niet ontkent, maar ze privatiseert. De seculiere maatschappij is gebaseerd op de individuele vrijheid van de burger. Die zegt: als u godsdienstig wilt zijn, dan is dat uw volste recht, zolang u de andere niet stoort.

Ik maak me soms zorgen om de toekomst van onze grote christelijke instellingen. Ik denk dan aan onder meer het onderwijs en de ziekenzorg. Misschien wordt het aantal instellingen in de toekomst kleiner, maar ik hoop dat het netwerk sterk genoeg blijft. [Met zo een dhimmi-mentaliteit De Kesel zal er natuurlijk helemaal niets overblijven! Weet je dan niet dat iedere vorm van evangelisatie in moslim-landen verboden is? Openbare godsdienstige manifestaties zijn ook verboden. De kerkklokken mogen niet luiden, want ook dat werd gezien als evangelisatie. Alle godsdienstoefeningen moeten binnen de muren van de kerk plaats­vinden, dus geen processies en openbare begrafenissen. Het zingen mag niet voor moslims hoorbaar zijn. Kritiek op de islam of op Mohammed wordt niet geduld.]

In dat netwerk kunnen christelijke ziekenhuizen bijvoorbeeld het recht behouden om euthanasie of abortus te weigeren?

DE KESEL: Ja. De wet zegt dat euthanasie geen recht is, maar de toepassing van de wet moet transparant zijn. Mensen mogen weten welk ziekenhuis geen euthanasie uitvoert en welk ziekenhuis wel. Zo kan de burger in volle vrijheid kiezen.

Waar zal de Belgische katholieke kerk over twintig jaar staan?

DE KESEL: Sommigen verwijten mij dat ik van de katholieke kerk een minderheidskerk wil maken. Dat is niet zo. We zijn sociologisch niet in de minderheid. Het christendom heeft daarvoor te diepe wortels in de westerse beschaving. Het zal wel een kleinere kerk zijn, maar - en dat is veel belangrijker - het zal een meer belijdende kerk zijn, een zelfzekere kerk [Dat zal dan toch niet van de 'bisschoppen' komen!]. Nu schamen vele mensen zich voor hun geloof [Zoals de 'bisschoppen'!]. Als je iemand vraagt of hij een christen is, antwoordt hij aarzelend: 'Ja, maar...' Men belijdt zijn godsdienst met een zekere reserve. In de toekomst zal men meer zelfverzekerd christen zijn, maar zonder arrogant te worden. [WEES DAAR MAAR ZEKER VAN en ALLE BASTAARD-BISSCHOPPEN BUITEN!]

Hoe hoopt u jongeren warm te maken voor de kerk?

DE KESEL: Met Lichtmis ging ik voor in de Brusselse Sainte-Croix-parochie. Daar waren tot mijn eigen verbazing meer dan driehonderd jongeren aanwezig. Ik zal niet zeggen dat we alle jongeren zullen aanspreken, maar velen van hen zijn zoekend. [En een Vlaams voorbeeld, De Kesel?]

Weet de kerk wel hoe ze die jonge mensen moet bereiken? De flamboyante Antwerpse priester Rudi Mannaerts werd onlangs bekroond als 'marketeer van een moeilijk product' omdat hij wifi in zijn kerk installeerde en de eucharistie viert op het ritme van housemuziek. Andere priesters hebben dan weer genoeg van het 'kermisgedoe' bij communiefeesten.

DE KESEL: De kerk moet open zijn en mag niemand buitenjagen [WEL DE KESEL, HET IS PRECIES DAT WAT GE DOET! GE JAAGT DE KATHOLIEKEN BUITEN!]. Maar wie binnenkomt, moet ook ontvangen worden zoals de kerk dat wil. Als iemand bij u thuis op bezoek komt, gaat u toch ook uw huis niet helemaal herinrichten naar zijn wens? [WAAROM DAN HOOFDDOEKEN, SCHOOLMOSKEËN EN ISLAM-LESSEN IN DE KATHOLIEKE SCHOLEN??? DE KESEL, GE SPREEKT UZELF DUBBEL EN DIK TEGEN!]

In een interview met Le Soir zei u: 'We hebben een sterk christendom nodig, want anders neemt de islam onze plaats in.'

DE KESEL: 'Want anders' heb ik niet gezegd. Ik had het over een vitale kerk die niet gemarginaliseerd mag worden. De mens is een religieus wezen. Religie zal altijd een maatschappelijk fenomeen blijven. En als men het christendom marginaliseert, zal de islam maatschappelijk heel sterk aanwezig blijven. Daar is niets aan te doen [ZOUDT GE NIET EENS GAAN 'EVANGELISEREN', DE KESEL? OF TENMINSTE TOCH EENS EEN POGING DOEN?]. Je kunt wel hopen dat de islam zal seculariseren, maar dat zou een werk van lange adem worden. Het is belangrijk om de rechten van de eigen kerk te verdedigen [En wanneer ga je daarmee beginnen, De Kesel?]. Een pluriforme, een 'plurireligieuze' samenleving komt iedereen ten goede. [DIT IS REGELRECHTE KETTERIJ! DE KESEL, JE BENT BISSCHOP, EN GEEN POLITICUS DIE LID VAN DE LOGE IS!]

Verklaart dat wat Rik Torfs 'de grote angst voor de islam' noemt?

DE KESEL: Ik voel die angst en begrijp ze voor een deel, maar angst is een slechte raadgever. De toekomst is mét de islam [ZONDER!]. Identiteit is héél belangrijk. Elke mens heeft zijn eigenheid, en moet respect hebben voor de eigenheid van anderen. [Moslims moeten bekeerd worden, anders gaan ze naar de hel! Dat heeft niets met 'eigenheid' te maken!]

Doen wij dat wel? Velen hebben het gevoel dat het racisme en de onverdraagzaamheid nooit groter waren dan nu. [Het gaat niet over 'racisme'! Het gaat over het behoud van de eigen etnische identiteit!]

DE KESEL: Sommigen prediken de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Ik vraag me ook wel eens af waar die broederlijkheid is gebleven. [Je hoeft je nog niet te laten vermoorden, De Kesel! Zelfmoord is een doodzonde!]

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat racisme vaak wordt gebruikt als excuus om persoonlijke mislukkingen goed te praten.

DE KESEL: Dat gaat te ver. Er zijn misschien individuele gevallen waarin dat geldt, maar racisme en onverdraagzaamheid zijn reële fenomenen en reële gevaren. Het is een belangrijke taak van de kerk om dat racisme te bestrijden. [Het gaat niet over 'racisme'! Dat is de foute analyse!]

Op zondag 17 april waren er twee manifestaties in Brussel: een pro-life-betoging en een herdenkingsmars naar aanleiding van de aanslagen op 22 maart. U koos voor die tweede. Waarom?

DE KESEL: Je moet kiezen in het leven. (lacht) De initiatiefnemers van de Mars voor het Leven hadden mij gevraagd om deel te nemen. Ik sta achter hun doelstellingen, maar ik kon niet wegblijven op die herdenking. Het was belangrijk dat alle leiders van de erkende godsdiensten daar een gezamenlijk signaal uitzonden. [De staat hoeft het Katholieke Geloof niet te 'erkennen'! Het wordt tijd, dat we die 'erkenning' opgeven!]

U kent Brussel goed. U was er acht jaar hulpbisschop en u voelde zich daar heel gelukkig.

DE KESEL: Ik ben nergens écht ongelukkig geweest, maar ik was graag in Brussel. Zoals veel Vlamingen kende ik Brussel niet goed, ik was er zelfs een beetje bang voor. Maar ik voelde me er snel thuis. Ik heb er een echte multiculturele samenleving ontdekt en een kerk die extravert, internationaal en heel open is. Het is een kerk op mensenmaat: direct en joviaal.

Onlangs herhaalde u dat u het voorstel steunt om gehuwde mannen tot priesters te wijden. En wat met de vrouwen?

DE KESEL: Het dossier van de wijding van de gehuwde man is theologisch en historisch iets anders dan dat van de wijding van de vrouw. Maar het is niet omdat de vrouw niet tot priester kan worden gewijd, dat ze geen grotere verantwoordelijkheid moet krijgen in de kerk.

Aan welke functies denkt u dan?

DE KESEL: De werkgroep Vrouwen in de Kerk pleit voor vrouwelijke diakens. Ook de paus vindt dat dat moet worden onderzocht. [Rome heeft dit gerucht al meteen onderdrukt. Die werkgroep komt er niet. Fundamenteel is, dat vrouwen geen enkele wijding kunnen ontvangen, omdat dit in tegenspraak is met het dogma van de Co-Redemptrix. Zie o.a. Munificentissimus Deus (Nederlands: De allervrijgevigste God) is de apostolische constitutie waarmee Paus Pius XII in 1950 - ex cathedra - het dogma fidei van de lichamelijke opneming van Maria in de hemel bevestigde.]

En uzelf?

DE KESEL: Ik vind dat ook [Je bent een ketter De Kesel en een bastaard-bisschop!]. Straks moet ik naar Watermaal-Bosvoorde voor een bijeenkomst van de verantwoordelijken van de pastorale eenheden. Twee van de acht zijn vrouwen. Dat stemt me tevreden.

Zijn vrouwelijke priesters echt onmogelijk? De anglicaanse kerk heeft al een vrouwelijke bisschop.

DE KESEL: Dat klopt, maar die bisschop zorgt ook voor grote verdeeldheid en onrust bij de gelovigen. Zeker bij de Afrikaans-anglicaanse kerken. Het ligt niet alleen theologisch heel moeilijk, maar ook cultureel. [De Anglicaanse 'priesters' en 'bisschoppen' zijn leken! Dat is de officiële Leer van de Katholieke Kerk!]

U vindt ook dat de kerk meer moet openstaan voor homoseksuelen.

DE KESEL: Het gaat om respect voor elke mens, wie hij ook is en wat zijn geaardheid ook is, want niemand kiest daarvoor [Dat is nog maar de vraag!]. Je bent het [Dit is een 'mening', De Kesel!]. Dat respect zit diep in het evangelie [In het Evangelie staat er niets over 'respect voor homoseksualiteit', integendeel! De geruchten zijn er De Kesel! Projecteer vooral je eigen situatie waarin je je bevindt niet op de Kerk of op het Evangelie!].

Wat vond u van de resultaten van de gezinssynode?

DE KESEL: (met een stralende glimlach) Ik was verrast en blij [Een komediant is De Kesel ook!]. Ik bewonder [anti-]paus Franciscus, maar dacht dat het moeilijk zou worden om tot resultaten te komen, zeker omdat de verwachtingen zo hooggespannen waren. En ook omdat wij in het Westen erg gefocust waren op enkele concrete items zoals de plaats van hertrouwde mensen in onze kerk. De [anti-]paus vroeg grote openheid voor de synode, wat niet voor iedereen evident was. Ook in het eindresultaat behoudt hij die openheid. Hij beseft goed dat je niet alle problemen oplost met grote algemene principes. Hij gelooft meer in concrete oplossingen voor concrete situaties - het toelaten van de communie voor hertrouwde gelovigen bijvoorbeeld. [DAT STAAT ER NIET IN DE KESEL! BASTAARD!]

Is die openheid zijn grootste verdienste?

DE KESEL: Dat denk ik wel. Hij is ook sterk bezig met sociale problemen, met name met de armoede in de wereld. Armoede is voor hem de bron van vele problemen, ook in de asielcrisis. [Bergoglio is hard op zijn bek gegaan met die synode!]

Hij heeft het vaak over het gevaar van de globalisering van de onverschilligheid.

DE KESEL: Een cultuur die niet geraakt wordt door de problemen van een asielzoeker, die onverschillig blijft, daar moet je tegen vechten. [Anti-]Paus Franciscus doet dat en durft daarover straffe uitspraken te doen. Men aanvaardt dat van hem omdat zijn boodschap klopt.

Hebt u hem al ontmoet? [Bij Bergoglio blijf je best uit de buurt, want er gaat een enorme satanische kracht van die 'man' uit!]

DE KESEL: Neen. Dat gebeurt eind juni in Rome. De aartsbisschoppen krijgen er een liturgisch teken, het pallium, van de paus. [In theorie klopt dat, maar de benoeming van De Kesel is onwettig en ongeldig omdat Bergoglio geen paus is!]

Zult u hem uitnodigen om naar België te komen?

DE KESEL: Daar kan ik nog niets over zeggen. Maar hij zou toch eens naar ons land mogen komen, niet? (lacht) [Waarom niet? Omdat geen hond zal komen opdagen! Bergoglio heeft trouwens nog niet één West-Europees land bezocht, omdat hij zeer goed weet, dat hij hier niet zo goed in de smaak valt.]

Als bisschop in Brugge werd u geconfronteerd met het seksuele misbruik door priesters. Sommige advocaten van slachtoffers verwijten de kerk dat ze een juridische uitputtingsslag voert.

DE KESEL: We treuzelen niet. Enkele maanden geleden gaven we een stand van zaken. Slachtoffers hadden twee mogelijkheden om hun beklag te doen: bij de bisdommen of bij het Centrum voor Arbitrage. Die procedures zijn nog niet volledig afgehandeld, er lopen nog enkele dossiers. Ik was ervan overtuigd dat de kerk schuld moest bekennen [Neen, niet de Kerk, maar wél die bastaard-priesters en de pedo-bisschoppen!] en de slachtoffers moest compenseren. De parlementaire commissie bood ons de mogelijkheid om ook verjaarde feiten te behandelen, wat juridisch niet eenvoudig is. En er moest een financiële tegemoetkoming tegenover staan. Ook daar heeft het parlement ons bij geholpen. De schadevergoedingen kunnen oplopen tot 25.000 euro voor de ergste misbruiken.

Is die financiële compensatie belangrijk voor de slachtoffers?

DE KESEL: Ja, en ik begrijp dat, ook al is het voor een stuk symbolisch, maar je geeft als instelling zo wel het signaal dat je de situatie ernstig neemt. Er waren ook slachtoffers die het geld weigerden en vroegen om het aan een goed doel te schenken.

U ontmoette verschillende slachtoffers. Hoe hebt u dat ervaren?

DE KESEL: Dat was heel confronterend. Want eerlijk: ik wist daar niet veel van. We zijn de slachtoffers tegemoetgekomen, maar daarmee is de pijn niet weg. Jonge mensen die zwaar misbruikt zijn, dragen dat leed hun hele leven mee.

Kunt u garanderen dat het niet meer gebeurt?

DE KESEL: Neen, natuurlijk niet. Het schandaal heeft de mistoestanden publiek gemaakt. Dat is in de jaren zestig en later niet gebeurd. Toen kenden de meesten het woord pedofilie zelfs niet eens. Jongeren zijn nu mondiger en seksualiteit is bespreekbaar. Zo zal het veel moeilijker zijn om seksueel misbruik, waar ook, verborgen te houden.

Kerkjurist Kurt Martens zegt dat u nalatig was in de aanpak van seksueel misbruik en dat u zich moet verantwoorden voor een speciaal daartoe opgerichte rechtbank in het Vaticaan.

DE KESEL: Ik heb dat ook gelezen. Het kwetst me. Ik wil er niets meer over zeggen. Ik ben in het reine met mezelf. [God zal oordelen!]

Pro Familia-voorzitter Dries Goethals riep op om te bidden voor uw bekering. Andere mensen zouden vloeken, maar u kunt dat niet doen.

DE KESEL: (luid lachend) Onze Lieve Heer zal dat gebed snel verhoren. [Nee De Kesel, als u niet tot inkeer komt, dan bent u nu al verdoemd!]

Bron: Knack

Link:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/aartsbisschop-jozef-de-kesel-de-toekomst-is-met-de-islam/article-longread-707639.html


Jozef De Kesel,

Je bent een ketter en een apostaat!

Nergens in het interview praat je over Jezus Christus!

Indien je katholiek zou zijn, dan zou je je mond houden en niet steeds maar weer olie op het vuur gooien!

De Kesel, door het steeds maar weer opnieuw rondbazuinen van je ketterijen en je ongeloof, veroorzaak je ergernis bij de gelovigen.

Dit is een zeer zware zonde! 


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK

2287 - Wie de macht waarover hij beschikt, aanwendt om anderen tot kwaad aan te zetten, maakt zich schuldig aan ergernis en is dus verantwoordelijk voor het kwaad dat hij - rechtstreeks of onrechtstreeks - heeft bevorderd. "Dat er ergernissen komen, is onvermijdelijk, maar wee de mens door wiens toedoen ze komen" (Lc. 17,1).

"Kardinaalshoed lonkt voor Belgische aartsbisschop mgr. Jozef De Kesel"

Volgens kardinaal Óscar Rodríguez Maradiaga [één van de amigo's van Bergoglio] s.d.b. is het niet uit te sluiten dat de Belgische aartsbisschop mgr. Jozef De Kesel (68) bij een van de volgende consistories door paus Franciscus tot kardinaal wordt gecreëerd. Dat zei de Hondurese kardinaal maandag in het Belgische Luik tijdens een ontmoeting met journalisten.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaalshoed-lonkt-voor-belgische-aartsbisschop-mgr-jozef-de-keselEr valt inderdaad niets uit te sluiten!

Echter, aangezien Bergoglio een anti-paus is, betekent dit, dat de 'benoeming' van Jozef De Kesel tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel onwettig en ongeldig was!

Alle kardinaal-creaties van Bergoglio zijn onwettig en ongeldig!

Het is zelfs zo, dat de aanvaarding van het ontslag van Mgr. André-Joseph Léonard van nul en gener waarde is, omdat anti-paus Bergoglio niets te aanvaarden had.

Mgr. André-Joseph Léonard is nog steeds de wettige Aartsbisschop van Mechelen-Brussel!

Jozef De Kesel is een usurpator!

Open brief aan Luc Van Looy


Monseigneur,

Om maar met de deur in huis te vallen, ik heb het gevoel dat ik u niet meer kan vertrouwen. Dat zijn woorden die ik niet licht uitspreek, ook helemaal niet wíl uitspreken, zeker niet als het om een bisschop gaat. Maar u bent een grens over gegaan, een grens die u niet had mogen overschrijden. U heeft, nota bene in de marge van een boekpresentatie, tussen neus en lippen door, het doen voorkomen alsof het openstellen van het priesterambt voor vrouwen slechts een kwestie van tijd is. De hoofdredacteur van het blad 'Kerk en leven', Luk Vanmaercke ging nog veel verder en sprak uit dat het 'onaanvaardbaar' was dat zoiets nog niet het geval was.

Máár, u hebt uw handtekening gezet onder een geloofsbelijdenis, en u vraagt ook van uw priesters dat ze hun handtekening onder diezelfde geloofsbelijdenis zetten. Daarin staat o.m. deze zinssnede:

“Vast aanvaard ik ook en houd ik mij aan alle uitspraken en elke uitspraak afzonderlijk die met betrekking tot de Leer over Geloof en Zeden door haar definitief worden gedaan.”

En, wellicht om misverstanden te voorkomen, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer een begeleidende leerstellige nota geschreven die uitlegt wat daarmee bedoeld wordt en ook een paar voorbeelden geeft wat daar zoal onder valt, en in paragraaf 11 van die nota wordt het feit dat het priesterschap alleen aan mannen is voorbehouden, letterlijk genoemd als voorbeeld van een onfeilbare lering die door het gewone leergezag als 'definitief' wordt voorgehouden en waarover die nota ook nog het volgende zegt:

"Iedere gelovige echter moet vast en definitief instemmen met deze waarheden steunend op het Geloof in de bijstand die de Heilige Geest  schenkt aan het leergezag van de Kerk en op de Katholieke Leer omtrent  de onfeilbaarheid van het leergezag in deze zaken.  Indien iemand deze waarheden ontkent, lijkt hij de waarheid van de Katholieke Leer af te wijzen en is hij door dit feit zelf niet meer in volledige communio met de Katholieke Kerk."

Of de heer Vanmaercke deze nota kent, dat vraag ik me af. Maar u kent deze nota, u wéét wat hier staat en u weet dus ook wat er beloofd en wat er getekend moet worden. Ik ben maar een eenvoudige leek, maar ik kan ook heel goed lezen wat daar staat. Hoe kunt u nou beweren dat een geloofswaarheid van die orde, in uw eigen woorden, kan 'evolueren' binnen een halve eeuw? Dan staat toch eigenlijk alles op losse schroeven? En hoe kunt u nu zoiets vérstrekkends, zonder verdere uitleg, of begeleidende verklaring, in de media terecht laten komen?

Het spijt me, maar mijn vertrouwen bent u voorlopig kwijt.

Hoogachtend,


A. R.

woensdag 25 mei 2016

Georg Gänswein: "Zoals in de tijd van Petrus, kent, de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk, ook vandaag nog altijd maar één enkele rechtmatige Paus."

 

Georg Gänswein: "Wie seit den Tagen des Petrus kennt die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche zwar auch heute immer noch nur einen einzigen rechtmäßigen Papst."


Georg Gänswein: "Come ai tempi di Pietro, anche oggi la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica continua ad avere un unico Papa legittimo."Er bestaat nu geen enkele twijfel meer:

BENEDICTUS XVI TRAD NIET AF!

HIJ DEED GEEN AFSTAND VAN DE MUNUS, MAAR ALLEEN MAAR VAN DE UITVOERING VAN DE MUNUS  =  DE ACTIEVE UITOEFENING VAN HET PETRIJNSE AMBT.

PAUS BENEDICTUS XVI IS DUS DE ENE ENKELE RECHTMATIGE PAUS.
 

Het feit, dat Benedictus XVI niet van plan was om af te treden, maar alleen afstand heeft gedaan van de uitoefening van het Petrijnse Ambt, maar op één of andere manier toch Paus wenste te blijven, maakt zijn zogenaamde 'abdicatie' van nul en gener waarde!!!

De Paus beschikt niet over de bevoegdheid om het pausschap "uit te breiden" of om het Petrijnse Ambt aan twee mannen tegelijkertijd toe te vertrouwen, zoals Benedictus klaarblijkelijk heeft geprobeerd te doen.


De uitspraken van Georg Gänswein gaan lijnrecht in tegen hetgeen zij twee jaar geleden zeiden:

Paus Benedictus XVI: speculaties over zijn terugtreden zijn ‘absurd’

Emeritus-paus Bene­dic­tus XVI heeft in een brief aan de Ital­i­aanse jour­nal­ist Andrea Tornielli van de krant ‘La Stampa’ de the­o­rieën in de media, de laat­ste tijd, over de rede­nen van zijn terugtre­den als paus “absurde spec­u­laties” genoemd.

“Er is absoluut geen twi­jfel over de geldigheid van mijn terugtre­den van de Petri­jnse Dienst”, schri­jft de emeritus-paus. De enige vereiste voor de geldigheid van zijn ontslag was de absolute vri­jheid waarin hij zijn besliss­ing kon nemen. Die geldigheid ter dis­cussie stellen is “een­voudig­weg absurd”.

Bene­dic­tus XVI geeft in zijn brief ook aan dat hij “om zuiver prak­tis­che rede­nen” nog steeds de witte toog draagt en de naam Bene­dic­tus aange­houden heeft. Op het moment van zijn ontslag was er geen andere kled­ing beschik­baar. Hij draagt de witte toog op een zicht­baar andere wijze als de regerende paus. De the­o­rieën omtrent de motieven achter de kled­ingkeuze noemt hij “com­pleet onge­gronde spec­u­laties”.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/02/paus-benedictus-xvi-speculaties-over.html


Wat zegt Georg Gänswein nu?

"Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus am 13. März 2013 gibt es also keine zwei Päpste, aber de facto ein erweitertes Amt – mit einem aktiven und einem kontemplativen Teilhaber. Darum hat Benedikt XVI. weder den weißen Talar noch seinen Namen abgelegt. Darum ist seine korrekte Anrede auch heute noch „Heiliger Vater“ (in Italiano: Santità), und darum zog er sich auch nicht in ein abgelegenes Kloster zurück, sondern in das Innere des Vatikans – als sei er nur beiseite getreten, um seinem Nachfolger und einer neuen Etappe in der Geschichte des Papsttums Raum zu geben, den er mit diesem Schritt bereichert hat um das Kraftwerk seines Gebets und Mitleidens in den Vatikanischen Gärten."


Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/Georg Gänswein: "Benedictus is nog steeds Paus, net daarom draagt hij de witte soutane, laat hij zich 'Heilige Vader' noemen, en daarom woont hij nog in het Vaticaan!"

Georg, indien dit de waarheid is, dan waren de vorige mededelingen leugens!!!

Trouwens, twee personen die hetzelfde pausambt uitoefenen?

Dat is ketterij!


DUS:

BENEDICTUS IS PAUS!

BERGOGLIO IS ANTIPAUS!

dinsdag 24 mei 2016

'Kerknet' wordt ook wakker... Half-wakker!

Georg Gänswein, de privésecretaris van Benedictus XVI, liet zich bij de voorstelling van een boek een en ander ontvallen over diens pausverkiezing.

De Duitse aartsbisschop Georg Gänswein is de persoonlijke secretaris van de emeritus paus Benedictus XVI en het hoofd van de prefectuur van het pauselijke huishouden. Tijdens de voorstelling van het boek Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI (Voorbij de crisis van de Kerk. Het pontificaat van paus Benedictus XVI) van de Italiaanse auteur Roberto Regoli in de Gregoriaanse Universiteit in Rome bevestigde hij dat de verkiezing van paus Benedictus XVI tijdens het conclaaf van 2005 het resultaat was van een dramatische en verbeten strijd tussen twee groepen kieskardinalen.

Groep [MAFFIA] van Sankt-Gallen

Volgens Regoli stond daarbij een groep aanhangers van kardinaal Joseph Ratzinger, die als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer groot gezag en veel invloed had, met kardinalen als Lopez Trujillo, Camillo Ruini, Julian Herranz Casado en Ruoco Varela tegenover de zogeheten groep [MAFFIA] van Sankt-Gallen. Tot die laatste groep behoorden onder meer de kardinalen Godfried Danneels, Achille Silvestrini (Italië) en Cormac Murphy-O'Connor (Engeland). Regoli brengt in zijn nieuwe boek uitvoerig verslag uit van de pausverkiezing destijds. Gänswein: Deze verkiezing was ongetwijfeld het resultaat van een strijd. De sleutel tot dit conclaaf is de homilie van kardinaal Ratzinger, die toen decaan van het kardinaalscollege was, over de dictatuur van het relativisme.

Pausschap zal nooit meer hetzelfde zijn

Gänswein bracht op de boekvoorstelling ook uitgebreid hulde aan de moed van paus Benedictus XVI, die hij omschrijft als een verdediger van de rijkdom van de katholieke traditie, om met emeritaat te gaan en beklemtoont dat dit aftreden geen resultaat was van Vatileaks. Vatileaks had hier niets of nauwelijks iets mee te maken. Benedictus XVI besefte gewoon dat hij steeds zwakker werd. Het ontbrak hem steeds meer aan de kracht om zo’n zware taak te vervullen [Leugens!]. Door zijn terugtreden heeft hij de opvatting over het pausschap veranderd [Opvatting?], omdat hij het mogelijk heeft gemaakt dat er tegelijk een actieve en een contemplatieve paus kan zijn [Het pausschap kan maar door één persoon tegelijkertijd worden uitgeoefend, géén twee! Dit is ketterij!]. In plaats van twee pausen kunnen wij daarom beter spreken over een uitgebreid pausschap ["Een uitgebreid pausschap"... En Kerknet gelooft deze bullshit?]. Benedictus XVI heeft de opvatting over het pausschap verruimd. Sinds 11 februari 2013 is het pausschap niet langer hetzelfde. Hij heeft dit ingrijpend en duurzaam veranderd. [Benedictus had helemaal de macht niet om het pausschap te verruimen of wat dan ook! Er is niets veranderd!]

Bron: Kerknet/National Catholic Register

Moeten we nu ook nog gaan geloven, dat het pausschap door twee personen tegelijkertijd wordt uitgeoefend? Georg Gänswein kan zichzelf voor de gek houden, of Kerknet, maar niet de Katholieken!


“Benedict did not resign because of Vatileaks. It was bigger than that,” says his secretary...
Het ongeldige ontslag van Paus Benedictus XVI was dus geen gevolg van Vatileaks, maar van iets 'groters'...

Wat zou dat dan toch maar geweest kunnen zijn?

Zou het iets te maken kunnen hebben met geld?

Het stilleggen van het betalingssysteem in het Vaticaan?

Was Pope Benedict SWIFTed?


Link:

 
https://gloria.tv/article/CUwvxSH7sjs


Kurt 'kardinaal' Koch is een ketter!

Kardinaal Koch: ‘Christenen hebben een missie alle moslims te bekeren’


Volgens de Zwitserse curiekardinaal Kurt Koch hebben Christenen een missie alle moslims te bekeren tot het Christendom. Dat zei kardinaal Koch zondag tijdens een bijeenkomst van het interreligieuze onderzoeksinstituut van de Universiteit van Cambridge, melden Engelse media.

Jodendom

Kardinaal Koch, president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen, zei ook dat Christenen niet moeten proberen joden te bekeren, maar dat ze het Jodendom zouden moeten zien als een “moeder”. [Dit is totale ketterij! Joden gaan net zoals de moslims ook naar de hel wanneer zij zich niet tot het Katholieke Geloof bekeren. Het Farizese jodendom zou men als het jodendom vanuit de tijd van Christus kunnen beschouwen, echter het tegenwoordige Rabbijnse jodendom is zeker NIET onze "moeder"! Het tegenwoordige Rabbijnse jodendom is een anti-christelijke religie met heidense invloeden! Dus, de Katholieken hebben wel degelijk de plicht om de joden te bekeren!]

“Wij hebben een missie alle mensen van niet-christelijke religies te bekeren, behalve het Jodendom”, zei Koch. [Dit is totale ketterij en gaat regelrecht in tégen de Goddelijke Wet!]

Mat 28:19 "Gaat dus heen; onderwijst alle volken!" geldt dus zeker ook voor de joden!!!

Jihadisten

Volgens de kardinaal moet ook geprobeerd worden jihadisten in het Midden-Oosten, die christenen vervolgen, te bekeren tot het christendom. 

De kardinaal dringt er bij christenen op aan het Jodendom als een “moeder” te beschouwen en zei dat het christendom en Jodendom een speciale band hebben. [Het huidige Rabbijnse jodendom is een anti-christelijke religie!]

‘Unieke relatie’

“Het is heel duidelijk dat we kunnen spreken over drie Abrahamitische religies, maar we kunnen niet ontkennen dat de kijk op Abraham in de Joodse en christelijke traditie en in de islamitische traditie niet hetzelfde is. In deze zin hebben we alleen met het Joodse volk deze unieke relatie, die we niet met de islam hebben”, aldus kardinaal Koch. [Aangezien de Katholieke Kerk het Nieuwe Israël is, zijn alleen de Katholieken de rechtmatige afstammelingen van Abraham! Niet de joden en niet de moslims!]

Oecumene

Als president van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen is kardinaal Koch namens het Vaticaan verantwoordelijk voor de bevordering van een ware oecumenische geest binnen de Katholieke Kerk en het op gang brengen en in stand houden van een dialoog met andere christelijke kerken en gemeenschappen. [Niet 'dialogeren', maar wél bekeren!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/kardinaal-koch-christenen-hebben-een-missie-alle-moslims-te-bekeren

Georg Gänswein, de privé-secretaris van Paus Benedictus XVI en Hoofd van het Pauselijk Huis, vrijdag l.l. over de 'Maffia van Sankt Gallen'!
"Ähnlich leuchtend und erhellend ist die wohlrecherchierte Darstellung Don Regolis der verschiedenen Phasen des Pontifikats. Vor allem von dessen Anfang im Konklave vom April 2005, aus dem Joseph Ratzinger nach einer der kürzesten Wahlen der Kirchengeschichte nach nur vier Wahlgängen als Papst hervorging – und zwar nach dem dramatischen Ringen einer so genannten „Salz-der-Erde-Partei“ (Salt of Earth Party) um die Kardinäle López Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela oder Medina und der so genannten „Sankt Gallen-Gruppe“ [!], um die Kardinäle Danneels [!], Martini, Silvestrini oder Murphy-O’Connor, die Kardinal Danneels [!] von Brüssel erst kürzlich noch amüsiert  „als eine Art Mafia-Club“ [!] bezeichnet hat."

"Die Wahl folgte freilich auch einem Ringen, dem der Kardinaldekan Ratzinger seine historische Predigt vom 18. April 2005 in Sankt Peter quasi als Notenschlüssel voran gesetzt hatte, wo  er „der Diktatur des Relativismus [!], die nichts als definitiv erachtet und als letztes Maß nur das eigene ich und seinen Willen gelten lässt, als anderes Maß wahrer Menschlichkeit den Sohn Gottes und wahren Menschen“ entgegen setzte. Dieser Teil der klugen Analyse Roberto Regolis liest sich teilweise heute schon wie ein spannender Krimi aus gar nicht so fernen Tagen – während sich die „Diktatur des Relativismus“ heute längst überwältigend auf vielen Kanälen der neuen Medien manifestiert, an die im Jahr 2005 noch kaum zu denken war."

Bron: The Cathwalk

Link:

https://thecathwalk.net/2016/05/21/als-der-blitz-einschlug-gaenswein-ueber-den-jahrtausendschritt-von-papst-benedikt/In het Italiaans:

Gänswein: nel 2005 vi fu una drammatica lotta tra il partito ratzingeriano e la «Mafia di San Gallo»


«[...] Ugualmente brillante e illuminante è l’esposizione approfondita e ben documentata di don Regoli delle diverse fasi del pontificato. Soprattutto dell’inizio di esso nel conclave dell’aprile del 2005, dal quale Joseph Ratzinger, dopo una delle elezioni più brevi della storia della Chiesa, uscì eletto dopo solo quattro scrutini a seguito di una drammatica lotta tra il cosiddetto “Partito del sale della terra” (“Salt of Earth Party”) intorno ai cardinali López Trujíllo, Ruini, Herranz, Rouco Varela o Medina e il cosiddetto “Gruppo di San Gallo” [!] intorno ai cardinali Danneels [!], Martini, Silvestrini o Murphy-O’Connor; gruppo che, di recente, lo stesso cardinal Danneels [!] di Bruxelles in modo divertito ha definito come “una specie di mafia-club” [!]

Bron: Il Timone

Link:


http://www.iltimone.org/34723,News.html#

De Post-conciliaire Bastaardkerk in België is morsdood!

"Aantal priesters daalt fel en bovendien zijn veel priesters oud"


Het aantal priesters is in de vier Vlaamse bisdommen en het tweetalige aartsbisdom Mechelen-Brussel de afgelopen acht jaar geslonken van 2.585 naar 1.818. Bovendien is zowat de helft ouder dan 70 jaar. Het is het christelijke opinieweekblad Tertio dat de cijfers verzameld heeft in een dossier over de toekomst van de parochies.


In het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn bijvoorbeeld 184 priesters tachtig jaar of ouder en er is er maar één in de leeftijdscategorie tussen 25 en 30 [Proficiat Godfried 'kardinaal' Danneels!]. In het bisdom Gent zijn 27 priesters 90 of ouder en er zijn er amper twee in de categorie tussen 30 en 39, terwijl er geen enkele jonger is [Proficiat Luc Van Looy! Ook geen vrouwelijke priesters voor uw vuilbakbisdom gevonden? Goed bezig, Luc! Een dikke 'duim' van Bergoglio!].

Terwijl het aantal priesters in mei 2016 fel is gezakt ten opzichte van de vorige telling in maart 2008, bleef het aantal parochies min of meer gelijk. Met 2.038 zijn het er vandaag in de vijf bisdommen slechts 32 minder dan in 2008.

Hier en daar worden er wel grondige herstructureringen van de parochies voorbereid. Zo wil het bisdom Gent dit najaar de huidige 427 parochies terugbrengen tot ongeveer een vijftig nieuwe parochies. [De kerken moeten kerken blijven!]

De terugval bij de priesters wordt niet gecompenseerd door andere betaalde pastorale krachten. Tegenover 2008 kwamen er slechts 39 permanente diakens [Het permanent diaconaat moet worden afgeschaft!] - mensen die de eerste hiërarchische wijding ontvangen hebben en dus dopen en huwelijken mogen voltrekken - en 43 parochieassistenten [Leken mogen nooit 'voorgaan'!] en pastorale werkers bij in het aartsbisdom en de Vlaamse bisdommen.

Bron: De Redactie

Link:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2652631In 2016 vier nieuwe priesters voor de Belgische Kerkprovincie


Bisdom Namen

Fabian Mathot en Antoine Nguyen Thai Ta zullen op zondag 26 juni in de Sint-Aubinkathedraal in Namen tot priester worden gewijd.


Jezuïeten

In april werden Albert Evrard en Benoît Willemaers in de kerk van St.-Jan Berchmans in Brussel door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, mgr. De Kesel, tot priester gewijd voor de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten).

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vier-nieuwe-priesters-en-negen-nieuwe-diakens-voor-belgische-kerkprovincieIn 2016 dus NUL nieuwe priesters

voor de Vlaamse Bastaardkerk!

 

Een dikke proficiat aan de Vlaamse Bastaardbisschoppen!


"Zeg Luc, nu hebt ge helemaal geen wijdingen meer...
Hoe ge dat klaargespeeld?"
"Ik heb gewoon uwe raad gevolgd, Godfried."
"Dat is goed zo, Luc!"
"De Maffia van Sankt Gallen zal tevreden zijn!"


maandag 23 mei 2016

Pastoor Rudi Mannaerts veegt van op de preekstoel Lieven Boeve van het 'Katholiek Onderwijs Vlaanderen' met zijn 'dialoogscholen' de mantel uit!


In zijn ziekelijke zoektocht naar aandacht, weet Luc Van Looy, de bastaard-bisschop van Gent, ons mede te delen, dat hij niks tegen vrouwelijke priesters heeft!


De Gentse bisschop Luc Van Looy verwacht dat “ooit” ook gehuwde mannen priester gewijd zullen worden. Ook zou hij er “geen problemen mee hebben” als het priesterschap ooit opengesteld wordt voor vrouwen, al is dat “nu niet aan de orde”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/gentse-bisschop-vrouwelijke-priesters-nu-niet-aan-de-orde-maar-geen-problemen-mee

 

Wat is eigenlijk de relevantie van deze informatie?

Wil Van Looy verdoezelen, dat hij dit jaar geen enkele priesterwijding heeft?

Wil hoe verdoezelen hoe goed hij wel bezig is?

Wie pleit voor het priesterschap voor vrouwen is niet meer in volle communie met de Kerk, maar neigt naar schisma.


Uit de Heilige Schrift:

Luk 3:9  Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom, die geen goede vruchten draagt, wordt omgehouwen, en in het vuur geworpen. 


Antipaus Bergoglio vrijt de islam nog eens op:

Bergoglio en Sheik Ahmed Muhammad Al-Tayyib, de grootimam van de Al-Azhar moskee.
Sheik Ahmed Muhammad Al-Tayyib zweert het geweld in naam van de islam af!
DE REALITEIT VANDAAG IN SYRIË:Jean-Louis 'kardinaal' Tauran had na het gemeenschappelijke 'gebed' richting Mekka
last van een verschot in zijn rug!

Bergoglio en de islam


Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli
Un vero Santo e basta.

Raymond Kardinaal Burke

Raymond Kardinaal Burke
Curie-Kardinaal en Prefect van de 'Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur', zei op 13 december 2013: "Het 'Evangelii Gaudium' van Bergoglio behoort NIET tot het Pauselijke Magisterium"

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer