dinsdag 29 augustus 2017

Bergoglio en zijn 'onomkeerbare' Mis van Paulus VI


Paus Paulus VI met zijn 6 protestantse adviseurs die samen met vrijmetselaar Bugnini de Novus Ordo Missae 
in elkaar knutselden (L’Osservatore Romano op 23 April 1970)

1. A. Raymond George (Methodist)
2. Ronald Jaspar (Anglicaan)
3. Massey Shepherd (Episcopaals)
4. Friedrich Künneth (Lutheraans)
5. Eugene Brand (Lutheraans)
6. Max Thurian (Calvinistische gemeenschap van Taize)

De Mis van Paulus VI is de benaming van de Nieuwe Misorde die in 1969 en 1970 onder paus Paulus VI aan de Latijnse Kerk in het Westen opgelegd is door middel van de constitutie Missale Romanum (1969). Zij geldt als vervanging voor de oude Romeinse (Tridentijnse) ritus. In het spraakgebruik wordt naar deze mis met verschillende andere benamingen gerefereerd, zoals Novus Ordo Missae (N.O.M.), Nieuwe Liturgie van Paulus VI, Novus Ordo, Nieuwe Missaal, Nieuwe Mis, etc.

Deze liturgie wordt meestal in de volkstaal gevierd maar kan evengoed in het Latijn gevierd worden. De celebrant kan deze mis zowel gericht naar het Oosten (ad Orientem) als naar het volk vieren. De gewoonte dat de celebrant met zijn gezicht gericht naar het volk staat is volgens het Romeins missaal niet de normale situatie, (dit wordt duidelijk wanneer men in de rubrieken leest "de priester keert zich naar het volk, en...", wat dus wil zeggen dat hij gedurende de overige delen van de liturgie niet naar het volk gekeerd staat) maar wel toegestaan en in de praktijk sindsdien veruit het meest gebruikelijk. Naast de tongcommunie, waarbij de priester de H. Hostie op de tong legt, werd bij wijze van indult aan die kerkprovincies die daarom hadden gevraagd, een tweede vorm van communiceren toegestaan waarbij de gelovigen de communie eerst op de hand ontvangen (handcommunie).

Deze nieuwe liturgie werd ontworpen door de pauselijke commissie Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia ofwel kortweg het Consilium. Deze commissie stond onder leiding van pater, later aartsbisschop, Annibale Bugnini. Belangrijke hervormingsgezinde liturgisten werkten in de commissie aan een nieuwe liturgie die aan de veranderingswil en de instructies van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), moest voldoen. Onder de bekende liturgiewetenschappers bevonden zich ook belangrijke geestelijken, zoals dom Bernard Capelle O.S.B., de voormalige abt van de Abdij Keizersberg in Leuven (België).

Vanwege de oecumenische gedachte werden ook zes protestantse theologen in de pauselijke commissie aangesteld, waaronder dominee Max Thurian. Zij hadden het recht adviezen en wijzigingen in te dienen. Doel was om te komen tot een ritus voor de Eucharistie die niet langer aanstootgevend zou zijn voor de aanhangers van de Reformatie. Thurian drukte na totstandkoming van de nieuwe liturgie zijn overtuiging uit, dat "elke protestantse kerk deze nieuwe liturgie gezamenlijk met de Katholieke Kerk voor het Avondmaal moet kunnen gebruiken". De oude Katholieke liturgie, de zogenaamde Tridentijnse ritus, was door de protestanten altijd afgewezen en aangevallen, omdat deze ritus de Misoffer-theologie benadrukt. Theologen wijzen er echter op, dat enige gebeden, zoals het eucharistisch gebed I, niet geheel aanvaardbaar zijn voor protestanten.

Onmiddellijk na de invoering van de Novus Ordo Missae kwam er veel verzet tegen deze nieuwe liturgie tot stand. Verschillende bisschoppen klaagden, dat de verandering verder ging dan de constitutie Sacrosanctum Concilium voorschreef. De opgekomen stroming van het Traditionalisme wees de Novus Ordo Missae geheel af en viert de Mis nog steeds volgens de Tridentijnse ritus. Ook van officiële kerkelijke zijde kwam er kritiek. De kardinalen Alfredo Ottaviani en Antonio Bacci boden hun grieven aan Paus Paulus VI aan en gaven daarbij te kennen, dat zij de Novus Ordo Missae eigenlijk onaanvaardbaar vonden, vanwege protestantiserende tendensen. Beide kardinalen verklaarden, gesteund door enkele Romeinse theologen, dat trouwe katholieken verplicht zijn de Novus Ordo Missae niet bij te wonen en de Tridentijnse liturgie vast te houden. Paulus VI trok zich niet zo veel van de kritiek aan, maar liet wel kleine aanpassingen doen en liet protestants klinkende elementen uit de Institutio Generalis van het nieuwe missaal verbeteren. De genoemde oude kardinalen lieten het bij een weerstand van woorden en leidden voortaan een teruggetrokken leven in het Vaticaan.

Een daadwerkelijke strijd tegen de Novus Ordo Missae voerde en voert de Priesterbroederschap Sint Pius X die door Mgr. Marcel Lefebvre is gesticht. Overigens gaf de liturgiehervorming en invoering van de Novus Ordo Missae op zich een wezenlijke impuls aan de totstandkoming van het traditionalisme.

Ook Kardinaal Joseph Ratzinger, die later tot paus verkozen werd, heeft in het verleden op misbruiken in de Novus Ordo Missae gewezen. Hij viert de Mis echter wel volgens deze nieuwe liturgie, hoewel hij ook al bij gelegenheden als kardinaal de Tridentijnse Mis vierde. De Novus Ordo Missae ziet hij op zich als een weliswaar correcte - maar kunstmatig gemaakte en niet organisch gegroeide - liturgie, waardoor hij in zijn boeken te kennen gaf op bepaalde gebieden een liturgische herbronning door te willen voeren op basis van de Tridentijnse ritus.

Novus Ordo heeft in het Traditionalisme een negatieve betekenis en wordt vaak gebruikt om álle vernieuwingen in de Katholieke Kerk sinds Vaticanum II mee aan te duiden.

zondag 27 augustus 2017

Heilige Stoel benoemt bisschoppen die in de smaak vallen van de lokale regeringen

Kerknet: "Britten wilden inspraak bij benoeming Noord-Ierse bisschop"


De Britten waren in 1990 van plan om druk uit te oefenen op het Vaticaan voor de aanstelling van de nieuwe aartsbisschop van Armagh na het onverwachte overlijden van kardinaal Tomas Ó Fiaich. Maar de Britse ambassadeur bij de Heilige Stoel werd gerustgesteld door de pauselijke nuntius in Ierland Emmanuel Gerada, die hem nadrukkelijk adviseerde om niet rechtstreeks bij het staatssecretariaat tussen te komen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten van de Britse overheid, die vrijdag in Belfast werden bekendgemaakt.

Mgr. Gerada verzekerde dat de drie voorgedragen kandidaten, met onder meer Edward Daly en Cahal Daly, allen in de smaak zouden vallen van Londen. Uiteindelijk werd Cahal Daly aangesteld als opvolger van Tomas Ó Fiaich.

Bron: Irish Times/Catholic World News/Kerknet

zaterdag 26 augustus 2017

Jezuïeten en hun rommel-liturgie:


Hier zien we hoe regioprovinciaal Johan Verschueren SJ met voorzitter Franck Janin SJ
van de conferentie van Europese provinciaals zich op zaterdag, 16 augustus in de
Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen bezondigen aan een zeer ernstig
liturgisch misbruik. De hostie moet altijd kleiner zijn, dan de diameter van de kelk!

vrijdag 25 augustus 2017

Meest belachelijke toespraak van Bergoglio ooit: "Liturgische hervorming is onomkeerbaar""De liturgische hervorming van het Tweede Vaticaans Concilie was het resultaat van een lang proces en is onomkeerbaar." Dat heeft Bergoglio donderdag onderstreept in een belangrijke toespraak tot de deelnemers aan de Nationale Week van de Liturgie [Kleine bedenking: indien de bastaardkerkers in de jaren '60 van de vorige eeuw, met paus Paulus VI op kop, dachten, dat zij, zoals Maarten Luther en tegen ALLE wetten van de Kerk in, de Katholieke liturgie konden hervormen, waarom zou dan de Kerk Haar eigen liturgie niet weer opnieuw overal verplicht kunnen stellen? Net door dit te zeggen, bevestigt Bergoglio, dat 'men' eraan denkt om de Novus Ordo liturgie af te voeren.]. Bergoglio herinnerde eraan, dat de hervormingen van de jaren 1960 er niet als bij donderslag zijn gekomen. Zij waren slechts het resultaat van een lang proces, dat zijn bekroning vond tijdens het Tweede Vaticaans Concilie en in het conciliedocument Sacrosanctum Concilium, dat quasi unaniem werd goedgekeurd [In dat document was NERGENS sprake van de Novus Ordo!].

Bergoglio zei: "De verschillende boeken die onder paus Paulus VI gepubliceerd werden, hebben die hervorming bekrachtigd" [Paulus VI heeft zelf zijn eigen handtekening NOOIT onder de Novus Ordo gezet. In de apostolische constitutie, Missale Romanum, van Paulus VI stelt deze, dat de belangrijkste vernieuwing in het missaal het Eucharistisch gebed betreft. Naast de eeuwenoude, Tridentijnse, Romeinse canon werden voortaan drie nieuwe Eucharistische gebeden toegestaan. Meer niet!]

Bergoglio: "Maar nieuwe boeken volstaan niet. Ook de mentaliteit van mensen moet hervormd worden. De publicatie van de liturgische boeken waarin de hervorming gestalte kreeg was slechts een eerste stap. De hervorming zelf vereist tijd, ontvankelijkheid, praktische gehoorzaamheid en een verstandige uitvoering." [Als na 50 jaar de mentaliteit van 'de mensen' nog niet voldoende 'hervormd' is, dan kan Bergoglio zijn 'hervorming' op zijn buik schrijven. Met andere woorden, dat Bergoglio dit nu wil afdwingen, is een veeg teken aan de wand. Het aantal Novus Ordo seminaristen zit duidelijk in dalende lijn, ten voordele van de Tridentijnse seminaristen. Katholieken zijn enkel maar gehoorzaamheid verschuldigd aan de Latijnse, Tridentijnse liturgie, NIET aan een bedenksel van Paulus VI.]

Bergoglio benadrukte dat er nog veel werk te doen is, onder meer met betrekking tot een beter begrip van de motieven die aan de basis lagen van de hervorming [Te laat, Bergoglio!]. Dat kan een foute voorstelling en verkeerde interpretaties helpen tegengaan. Bergoglio onderstreepte tot slot nogmaals uitdrukkelijk dat de hervorming van 1962-1965 definitief is en dat een terugkeer naar de oude Latijnse ritus uitgesloten is. Er moet wel over gewaakt worden dat de hervorming op een goede en verstandige wijze wordt doorgevoerd. Oppervlakkigheden en ontsporingen moeten gecorrigeerd worden. [Na 50 jaar 'hervormen', is de pseudo-liturgie van de Novus Ordo sekte nog steeds een puinhoop! Het is duidelijk, dat met het uitsterven van de Novus Ordo priesters, de Novus Ordo liturgie ten dode is opgeschreven!]

Bron: Kerknet

donderdag 24 augustus 2017

Jef De Kesel met het bisdom Luik op 'bedevaart' naar Lourdes (21-08-2017)


Laat u vooral niet afleiden door de billekes.
En we bedoelen voor de duidelijkheid niet die van Jean-Pierre Delville...

Avondactiviteiten voor de meegereisde jongeren...

donderdag 17 augustus 2017

Geheime 'viering' voor 60 jaar priesterschap van Godfried Danneels te Koekelberg


De hele Danneels-Maffiaclan verzameld te Koekelberg.

Christus staat klaar om Danneels een oorveeg te geven.

Opvallende afwezige is Johan Bonny. Maar ook Roger Vangheluwe was 'verhinderd'.

Verder zijn er nog enkele opvallende aanwezigen!

Slechts voor intimi! Een publieke 'viering' durfde men blijkbaar niet aan.
Het is duidelijk, dat men destijds, de rebel Danneels, nooit tot priester had mogen wijden.
Slechts weinigen hebben zoveel gedaan om de Kerk in Vlaanderen kapot
te krijgen dan Danneels. De flutpreek van Jef De Kesel kan daaraan niets veranderen. 

Feestvarken Danneels en zijn paladijnen. Let op de 'blije' gezichten!

woensdag 16 augustus 2017

Bilderberger Herman Van Rompuy: "De tijd dat de paus alles dicteerde, is voorbij"


Net zoals Wilfried Martens ons abortus door het strot geduwd heeft,
probeert killer Herman Van Rompuy de Kerk euthanasie door het strot te drukken.
Véél succes, Herman!Gewezen Europees president Herman Van Rompuy (CD&V), die in de raad van bestuur van de Broeders van Liefde zetelt, lijkt echter niet van plan zijn voet terug te trekken in de discussie. "De tijd van 'Roma locuta causa finita' is lang voorbij", tweette hij als antwoord op een post van kerkjurist Kurt Martens.

Bron: De Morgen

Link:

https://www.demorgen.be/binnenland/van-rompuy-scherp-voor-rome-de-tijd-dat-de-paus-alles-dicteerde-is-voorbij-b9571016/29gyhK/


Former Belgian PM challenges Pope Francis on euthanasia ban for religious hospitals


Herman Van Rompuy, who has formerly served as the President of the European Council and Prime Minister of Belgium, has tweeted a message implying Pope Francis cannot tell a Belgian religious order to stop performing euthanasia at its medical clinics. Van Rompuy serves on the board of the Brothers of Charity Group.

Bron: CRUX

Link:

https://cruxnow.com/global-church/2017/08/14/former-belgian-pm-challenges-pope-francis-euthanasia-ban-religious-hospitals/


Belgian Charity Board Member Appears to Defy Pope’s Anti-Euthanasia Order


Herman Van Rompuy, a former president of the European Council, says in a tweet that the time when Rome had the final say is “long past.”

Bron: National Catholic Register

Link:

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/belgian-charity-board-member-appears-to-defy-popes-anti-euthanasia-order


Euthanasie : Van Rompuy s’en prend au pape


Ancien Premier ministre belge (2008-2009) puis premier président du Conseil européen (2010-2014), Herman Van Rompuy n’est pas d’accord avec la récente mise au point disciplinaire du pape François envers les quinze centres psychiatriques belges administrés par la congrégation des Frères de la Charité, et dans lesquels l’euthanasie peut être pratiquée sans doute au nom de la charité chrétienne… Van Rompuy, membre du Christen-Democratisch en Vlams, parti démocrate-chrétien néerlandophone de Belgique, a publié, le 13 mai dernier, un tweet critiquant ouvertement le pape François : « Le temps du Roma locuta, causa finita [Rome a parlé, l’affaire est close] est passé depuis longtemps ». Ce qui est inviter les religieux à résister au pape ! Il est vrai qu’on vient d’apprendre que Van Rompuy est membre du conseil d’administration de la structure des Frères de la Charité de Belgique gérant ces centres psychiatriques. Ceci doit expliquer cela…

Bron: Riposte Catholique

Link:

https://www.riposte-catholique.fr/en-une/euthanasie-van-rompuy-sen-prend-pape?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+osservatore-vaticano+%28Osservatore+Vaticano%29


Euthanasie: Belgiens Ex-Ministerpräsident fordert Papst Franziskus heraus


Herman van Rompuy, ehemaliger Präsident des Europa-Rates und Ex-Ministerpräsident Belgiens, hat auf Twitter mitgeteilt, dass aus seiner Sicht der Papst einem katholischen Orden in Belgien nicht verbieten kann, in seinen 15 psychiatrischen Kliniken Euthanasie zu verüben.

Bron: CNA

Link:

http://de.catholicnewsagency.com/story/euthanasie-belgiens-ex-ministerprasident-fordert-papst-franziskus-heraus-2197


Van Rompuy: Die Zeiten von Roma locuta, causa finita sind lang vorbei


„CNA Deutsch“: Belgiens Ex-Ministerpräsident fordert Papst heraus – Katholischer Politiker unterstützt Euthanasie in den 15 psychiatrischen Kliniken des Ordens Broeders van Liefde

Vatikan (kath.net) Herman van Rompuy stellt auf Twitter die Behauptung auf, dass seines Erachtens Papst Franziskus einem katholischen Orden in Belgien die Euthanasie nicht verbieten kann. Der Orden Broeders van Liefde übt bereits seit längerem in seinen 15 psychiatrischen Kliniken in Belgien die Euthanasie aus. Van Rompuy ist Katholik, ehemaliger Präsident des Europa-Rates und Ex-Ministerpräsident Belgiens, außerdem ist er im Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft der Broeders van Liefde. Darüber berichtet die „Catholic News Agency Deutsch“. „Die Zeiten von ‚Roma locuta, causa finita‘ sind lang vorbei“, twitterte Van Rompuy in einer Antwort an den Kirchenrechtsexperten Professor Kurt Martens.

Bron: Kath.net

Link:

http://www.kath.net/news/60596


maandag 14 augustus 2017

Het zijn drukke tijden voor Kris Peeters (CD&V)


Amper twee dagen na zijn 'gesmaakte' optreden op de Gay Pride in Antwerpen,
duikt Kris Peeters, van de 'gezinspartij' (CD&V), op bij de Mariale Processie
te Antwerpen. Hoe is het mogelijk om zoveel schijnheiligheid ten toon te
spreiden en jezelf toch nog serieus te blijven nemen? Ben je dan niet ziek
in je kop? Maar, wat wil je ook met Johan Bonny en zijn (b)anale vrienden?

Maximiliaan Maria Kolbe (Zduńska Wola, 8 januari 1894 - Auschwitz, 14 augustus 1941)


Op 17 februari 1941 werd Kolbe door de Gestapo ingerekend en naar Warschau overgebracht.
Vanaf mei 1941 zat Kolbe in het Nazi-concentratiekamp Auschwitz I. Na een vermeende 
ontsnappingspoging van een gevangene uit de barak van Kolbe werden tien mannen veroordeeld
tot de hongerdood in een bunker. Kolbe bood zich aan als plaatsvervanger voor een vader van twee
kinderen. Het tiental werd op 31 juli ingesloten. Toen op 14 augustus nog steeds vier mannen,
onder wie Kolbe, in leven waren, kregen zij een dodelijke injectie met fenol.

zaterdag 12 augustus 2017

Ernest Kardinaal Simoni over de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw


Simoni werd op 7 april 1956 priester gewijd. In december 1963 werd hij door de Albanese
autoriteiten gevangen genomen omdat hij een mis had opgedragen ter herinnering aan de
 Amerikaanse president John F. Kennedy, die een maand eerder vermoord was. Hij werd
 berecht en ter dood veroordeeld. De straf werd omgezet in een gevangenisstraf van 25 jaar
 met dwangarbeid. Na 18 jaar van zijn straf te hebben uitgezeten werd hij vrijgelaten.
Vervolgens nam hij zijn ambt als priester weer op.


Het schandaal Kris Peeters van de 'gezinspartij' (CD&V) op de 'Gay Pride' in Antwerpen (12-8-2017)"Ben ik in beeld?"

dinsdag 8 augustus 2017

BREAKING: Vaticaan stelt ultimatum aan 'Broeders van Liefde' na euthanasienota


In maart 2017 hebben de Broeders van Liefde in België een gewijzigde visie op euthanasie goedgekeurd bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Het Vaticaan heeft intussen duidelijk stelling ingenomen tegen die euthanasienota. De Belgische tak van de Broeders van Liefde moet nu de nodige maatregelen treffen, anders dreigt de uitsluiting.

De Broeders van Liefde van België maakten eind april bekend dat ze hun visie over euthanasie hadden bijgesteld. Vanaf dat moment konden psychiatrische patiënten binnen hun instellingen euthanasie toepassen, ook al waren ze niet terminaal ziek. De Belgische tak van de Broeders van Liefde benadrukte toen dat bescherming van het leven het uitgangspunt bleef, maar voor uitbehandelde patiënten bestond sindsdien ook de mogelijkheid om euthanasie aan te vragen.

Het Vaticaan wijst de nieuwe euthanasierichtlijn van de Broeders van Liefde in België formeel af. De Congregatie voor de Geloofsleer in het Vaticaan noemt de euthanasienota van de Broeders van Liefde in België onverenigbaar met de Leer van de kerk.

Het onderzoek kwam er op vraag van generaal-overste van de organisatie in Rome, René Stockman. Hem wordt nu gevraagd om de nodige maatregelen te nemen bij de Belgische tak van de Broeders Van Liefde. Die krijgt een maand de tijd om zich te conformeren. De betrokken broeders en de organisatie werden al door Stockman op de hoogte gebracht.

De bestuurders van de Broeders van Liefde in België zouden een geschreven verklaring moeten ondertekenen waarin ze hun volledige instemming met de Katholieke Leer moeten bevestigen. Daarnaast moet het bestuur zijn visietekst rond euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie herzien.

Indien dat niet gebeurt, dan dreigen de bestuurders persoonlijk uit de orde te worden gezet. De organisatie zou ook de Katholieke identiteit verliezen. Dat betekent dat de Belgische instellingen van de Broeders van Liefde zich niet meer Katholiek zouden mogen noemen. [En dat de geëxcommuniceerde broeders naar de hel gaan!]

Bron: De Redactie

Rome fluit schismatieke 'Broeders van Liefde' terug!

En zoals altijd liep Johan Bonny voor de fanfare uit:


En opnieuw gaat de ketterse 'bisschop' van Antwerpen, 
Johan Bonny, ongelofelijk hard op zijn bek!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer