zondag 16 maart 2014

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in Jalhay 

 Het dorp Jal­hay bij Luik is in de ban van een Mari­abeeld dat ‘s avonds licht geeft. Het beeld staat in het huis van een echt­paar dat inmid­dels tot hon­der­den ‘pel­grims’ over de vloer kri­jgt. Het echt­paar staat bezoek­ers toe tussen 19 en 21 uur. De lokale poli­tie moet de toe­stroom van mensen uit heel Bel­gië, maar ook uit Ned­er­land en Frankrijk, in goede banen lei­den. Onder­tussen is er een onder­zoek ingesteld naar de aard van het fenomeen.

Het beeldje van 30 cen­time­ter dat door het gepen­sioneerde echt­paar enkele jaren gele­den aangeschaft werd in Ban­neux, geeft sinds 15 jan­u­ari van dit jaar, de ver­jaardag van de eerste ver­schi­jn­ing van Maria in 1933 in Ban­neux, een beschei­den hoeveel­heid licht af. De pas­toor van het dorp heeft het ver­schi­jnsel gecon­sta­teerd en gemeld bij de biss­chop van Luik, Mgr. Jean-Pierre Delville. Deze heeft de rec­tor Léo Palm van het bede­vaart­so­ord Ban­neux, ‘Maagd der Armen’, ges­tu­urd om de zaak nader te onder­zoeken.

Palm zegt over het fenomeen: “De Heilige Maagd geeft licht bij valavond. Geen fel licht, geen flu­o­rescerend licht en zon­der aan­wi­js­bare licht­bron. Ik zeg niet dat het boven­natu­urlijk is, maar ik heb ook geen natu­urlijke verk­lar­ing”. Er zou al sprake zijn van een mirac­uleuze genez­ing: “Een man die was komen bid­den, had al twaalf jaar eczeem aan beide han­den. Twee dagen later was hij genezen, ter­wijl hij daar niet eens voor had gebe­den. Ook in Ban­neux is er een heilzame bron en toch een keer per jaar komen mensen mij vertellen dat ze van kanker zijn genezen, of van een ver­lamde schouder.”

Gis­teren heeft er inmid­dels een ver­gader­ing plaats­gevon­den in het gemeen­te­huis met het echt­paar, de gemeen­telijke over­heid, de poli­tie en de rec­tor van het bede­vaart­so­ord Ban­neux. Het echt­paar heeft gezien de grote toeloop over­wogen het beeld aan het heilig­dom toe te vertrouwen. Besloten is om de uni­ver­siteit van Luik een com­missie van deskundi­gen samen te laten stellen om con­form de wens van de biss­chop het fenomeen weten­schap­pelijk te onder­zoeken. De Luikse biss­chop stelt voor alle duidelijkheid “dat de Kerk niet over­gaat tot een offi­ciële erken­ning van de feiten, maar zich beperkt tot een erken­ning dat ze niet in tegen­stelling staan tot de bood­schap van het evan­gelie”.

Bron: Rorate / La Libre / De Stan­daard

Een beetje jammer, dat volgens de gemeente, Onze-Lieve-Vrouw te veel 'overlast' veroorzaakt.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer