zondag 16 maart 2014

Onze-Lieve-Vrouw van Banneux in Jalhay 

 Het dorp Jal­hay bij Luik is in de ban van een Mari­abeeld dat ‘s avonds licht geeft. Het beeld staat in het huis van een echt­paar dat inmid­dels tot hon­der­den ‘pel­grims’ over de vloer kri­jgt. Het echt­paar staat bezoek­ers toe tussen 19 en 21 uur. De lokale poli­tie moet de toe­stroom van mensen uit heel Bel­gië, maar ook uit Ned­er­land en Frankrijk, in goede banen lei­den. Onder­tussen is er een onder­zoek ingesteld naar de aard van het fenomeen.

Het beeldje van 30 cen­time­ter dat door het gepen­sioneerde echt­paar enkele jaren gele­den aangeschaft werd in Ban­neux, geeft sinds 15 jan­u­ari van dit jaar, de ver­jaardag van de eerste ver­schi­jn­ing van Maria in 1933 in Ban­neux, een beschei­den hoeveel­heid licht af. De pas­toor van het dorp heeft het ver­schi­jnsel gecon­sta­teerd en gemeld bij de biss­chop van Luik, Mgr. Jean-Pierre Delville. Deze heeft de rec­tor Léo Palm van het bede­vaart­so­ord Ban­neux, ‘Maagd der Armen’, ges­tu­urd om de zaak nader te onder­zoeken.

Palm zegt over het fenomeen: “De Heilige Maagd geeft licht bij valavond. Geen fel licht, geen flu­o­rescerend licht en zon­der aan­wi­js­bare licht­bron. Ik zeg niet dat het boven­natu­urlijk is, maar ik heb ook geen natu­urlijke verk­lar­ing”. Er zou al sprake zijn van een mirac­uleuze genez­ing: “Een man die was komen bid­den, had al twaalf jaar eczeem aan beide han­den. Twee dagen later was hij genezen, ter­wijl hij daar niet eens voor had gebe­den. Ook in Ban­neux is er een heilzame bron en toch een keer per jaar komen mensen mij vertellen dat ze van kanker zijn genezen, of van een ver­lamde schouder.”

Gis­teren heeft er inmid­dels een ver­gader­ing plaats­gevon­den in het gemeen­te­huis met het echt­paar, de gemeen­telijke over­heid, de poli­tie en de rec­tor van het bede­vaart­so­ord Ban­neux. Het echt­paar heeft gezien de grote toeloop over­wogen het beeld aan het heilig­dom toe te vertrouwen. Besloten is om de uni­ver­siteit van Luik een com­missie van deskundi­gen samen te laten stellen om con­form de wens van de biss­chop het fenomeen weten­schap­pelijk te onder­zoeken. De Luikse biss­chop stelt voor alle duidelijkheid “dat de Kerk niet over­gaat tot een offi­ciële erken­ning van de feiten, maar zich beperkt tot een erken­ning dat ze niet in tegen­stelling staan tot de bood­schap van het evan­gelie”.

Bron: Rorate / La Libre / De Stan­daard

Een beetje jammer, dat volgens de gemeente, Onze-Lieve-Vrouw te veel 'overlast' veroorzaakt.

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer