woensdag 12 maart 2014

Vastenretraite op zijn 'Benedictijns':CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
BOEK II - VOLK VAN GOD
DEEL II - HIERARCHISCHE INRICHTING VAN DE KERK
AFDELING I - Hoogste gezag van de Kerk
TITEL I - Paus en Bisschoppencollege
HOOFDSTUK I - De Paus

331 - De Bisschop van de Kerk van Rome, in wie het door de Heer alleen aan Petrus, de eerste van de Apostelen, verleende en aan diens opvolgers over te dragen ambt voortbestaat, is het hoofd van het Bisschoppencollege, Plaatsbekleder van Christus en Herder van de gehele Kerk hier op aarde; daarom bezit hij krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellijke en universele gewone macht in de Kerk, die hij altijd vrij kan uitoefenen.4 opmerkingen:

Anoniem zei

Duitse bisschoppen verkiezen Marx, vriend van Franciscus,tot voorzitter. Alweer een dolksteek in uw fascistraditionalistische hart. Gelukkig geeft Onze Lieve Vrouwke in Wallonië wat licht ...

Anoniem zei

Aan Anoniem 12 maart 2014 15:46

Niet: "verkiezen" Maar wel: "hebben verkozen", en wel met een eenvoudige meerheid in de vijfde kiesbeurt nadat hij in de eerste vier kiesbeurten geen 2/3-meerheid kreeg.
Een donderende overwinning ziet er anders uit.
Kard. Marx zit overigens in de nieuwe raad van Paus Franciscus betr. de economie (een specialiteit van Kard. Marx, zie ook zijn engagement voor de Weltbild Verlag (ondertussen zieltogend in een geweldig faillissement), de bouw van een riante villa met zeer veel kamers in Rome en een navenante prijs, zijn inzet voor de steeds Meer bediscussieerde Kirchensteuer), welke job ook veel inzet kost, én aartsbisschop van het aartsbisdom Freising-München, waar zijn zeer lompe en achteraf bekeken overdreven en ongerechte aanpak van misbruik in de beroemde benediktijnenabdij Ettal zeer veel kwaad bloed zette en zijn morele positie tot heden zwaar belast.
Dat is zeker geen dolksteek in het hart van oprechte katholieken.

Wat nu uw woord "fascistraditionalist" betreft, zou ik toch tot voorzichtigheid willen manen: inderdaad is er tenminste één bisschop (zelfs in de rang van kardinaal) die in zijn jeugd met een rechtse, ronduit fascistisch geînspireerde militie (de"Ijzeren Wacht/Garde")sympathiseerde; hij is echter niet traditionalistisch, zoals typisch fascisten steeds een revolutionaire achtergrond hebben.
Dat U echter @The Guardian Angel, die dapper opkomt voor de geweldig ongerecht behandelde Franciscanen der Immaculata en hun stichter Pater Manelli, die bijzonder geînspireerd worden door de Hl. Pater Maximiliaan Kolbe OFM, gestorven in een nazistisch concentratiekamp, als "fascist" betitelt (en indirect deze slachtoffers van de modernisten eveneens) is
1. een kapitale fout en
2. een op niets berustende bewering, die in haar totaal gebrek aan christelijke naastenliefde en aan stijl uzelf kenmerkt als een ter diepst gefrustreerde en ongecultiveerde aanhanger van de "vlaamse bastaardkerk".
De Moeder Gods is overigens niet alleen in Wallonie, maar ook in Vlaanderen en over de hele wereld de toevlucht en de voorsprekerin van de vervolgde, onderdrukte en gekoejonneerde christenen- daar zou u beter met uw vieze poten en tong afblijven!

Anoniem zei

Schandalig van zo de spot te drijven met de Moeder Gods. Hoe is het mogelijk dat dit op de blog van Katholieke Actie Vlaanderen komt?

Anoniem zei

Aan de anoniem van 12 maart 2014 15:46
Begrijp ik u goed ?

Wanneer men alle onvolmaaktheden en (wereldse ?) grootheden uitzift dan blijkt er nog enkel "Onze Lieve Vrouwke in Wallonië wat licht ..." te geven ?

Beste, de Kerk op aarde zou een weergave van de hemel moeten zijn, doch Zij is aards, zoals het aardse 'niveau' nu eenmaal is.

Ook al bestaat de hemel uit een oneindig aantal 'niveaus', toch kan men onmogelijk ooit zelfs maar het 'onderste niveau' naar de aarde 'halen'.

Ook vergeet u blijkbaar dat wij 'leven', of eerder 'verblijven', in een wereld die buitenmaats op de meest goddeloze wijze opgepept en misleid is.
Het hele Roomse Vaticaanse hoogst verheven fijnzinnigste en kunstigste protocol kan slechts een poging zijn om de Geestelijke Waarheid weer te geven.
Tenminste, dat is nog steeds de bedoeling, zelfs met een 'paus' Frans als tijdelijk hoofd.

Volgens mijn bescheiden mening moeten we allen nederig het hoofd buigen en knielen en diep berouwvol op de borst slaan.
Dus ook voor de steeds weer onvolkomen plaatsvervanger van God op dit trieste grauwe planeetje 'aarde'.

Wanneer u dus knielt - al of niet onder uiterlijke of innerlijke 'dwang' - voor het Mysterie van de Hemelse Drievuldigheid en de onoverzienbare Geestelijke Werken die ten doel hebben zelfs 'slechts' de allergeringste ziel te redden, dan 'MOET' u ook nog aandacht geven aan oude en hedendaagse Profeten.

En ook hier weer wordt het aards menselijke hart dat naar oprechte liefde en waarheid smacht diep bedroefd.
Zelfs voorzichtig spreken over hedendaagse Profeten wordt door zowat negenennegentig op de honderd priesters en voorgangers van eender welke 'religie' afgestraft.

U mag - eigenlijk eerder 'MOET' - zich voelen als een aardse moeder die haar eigen onvokomenheden WIL begrijpen en tegelijkertijd met een zwaar hart zich voortdurend zorgen maakt over ALLE zielen zonder uitzondering. Dat u van de Allerheiligste Moeder Maria houdt verheugt me want daardoor heb ik zeer grote hoop dat uw hart zal groeien in Waarachtige Geestelijke Liefde voor IEDEREEN.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer