zondag 10 december 2017

Aan alle would-be theologen:


Onze Vader

'En leid ons niet in bekoring'

Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 10:13 

"Gij hebt geen bovenmenselijke bekoring te doorstaan gehad.
God is getrouw; Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw
krachten bekoord wordt, maar met de bekoring zal Hij
ook het middel geven, om ze te kunnen doorstaan."


Door God te vragen om ons 'NIET in bekoring te leiden',
vragen wij Hem om ons de geestelijke middelen te geven,
om de bekoring te kunnen doorstaan.

Met andere woorden,
wanneer wij God vragen ons die middelen te geven,
dan wordt de bekoring een beproeving die niet tot zonde leidt,

wanneer we Hem echter NIET om die middelen vragen,
maar ons uit vrije wil aan de duivel overgeven,
dan zal de bekoring ons doen vallen,
en tot zonde leiden. 


Met andere woorden,
met de bekoring komt het genademiddel,
wanneer wij echter het genademiddel afwijzen,
of twijfelen aan de bijstand die God ons heeft beloofd,
dan zullen wij uit vrije wil of uit zwakte vallen.

Met andere woorden, 
de bekoring an sich is niet zondig.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Waarom toch steeds hier kwaadaardige kritiek publiceren, mensen zwart maken? Moeten christenen / katholieken wel zoeken naar een stok om die mensen mee te slaan die er een andere overtuiging op na houden dan zijzelf? Wie of wat is daarmee gediend? Jezus Christus? Hun zielenheil? M.i. is dat een fatale misrekening!
U heeft blijkbaar ook geen notitie genomen van de toelichting bij de verandering van het Onze Vader. (Zie bijvoorbeeld: https://rkliturgie.nl/sites/default/files/bijlagen/NRL-Web%20Toelichting%20bij%20nieuwe%20Onze%20Vader-vertaling%203_1.pdf) U had dan gezien dat niet van de Vulgaat is uitgegaan maar van de oudere Griekse tekst. Het Concilie van Trente en of een stelling van Vincentius van Lérin tot hoogste norm verheffen zou rigide dogmatisme zijn. Ook de kerk heeft immers recht op "voortschrijdend inzicht". Was het overigens niet Sint Augustinus die in de 5e eeuw CE al de mening vertolkte dat 'Ecclesia semper reformanda est' (ofwel: dat de kerk steeds moet worden hervormd/bij de tijd gebracht), hetgeen dan ook door de concilievaders van het Vaticanum II effectief als uitdaging is opgepakt? Waarom is dat toch zo moeilijk te accepteren door U?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U vergist zich.

Indien u klaagt over het feit, dat er "mensen zwart gemaakt zouden worden", dan moet u ten eerste bij de bisschoppen zijn. Hadden de bisschoppen hun handen afgehouden van het 'Onze Vader', dan zouden wij er ons nu niet mee moeten bezighouden in deze zin.

Ten tweede dwaalt u zéér ernstig door te beweren, dat wij niet zouden weten, dat men bij de nieuwe vertaling uitgegaan is van de Griekse grondtekst. Dit is een totale drogreden. Waarom moest nou net de ene zin die in Nederland en Vlaanderen identiek is ook nog eens veranderd worden? Dit bewijst, dat de bisschoppen liegen aangaande de hertaling van het Onze Vader, omdat 1. Het Latijn normatief is voor de liturgie en niet het Grieks. 2. Wie zegt dat de Griekse tekst de 'grondtekst' zou zijn? Wat met het Hebreeuws en het Aramees? 3. In de Griekse 'grondtekst' staat er trouwens net hetzelfde als in de Latijnse tekst: "BEKORING".

Ten derde verkoopt u ketterij wanneer u de decreten van het Concilie van Trente naast zich neerlegt.

Ten vierde, het "voortschrijdend inzicht" waar u blijkbaar zo een hoge pet van op heeft, is VALS.

Ten vijfde, over uw 'Ecclesia semper reformanda est' moeten we zeggen, dat dat géén Katholieke uitspraak is, maar iets dat de protestanten bedacht hebben.

Ten zesde zullen we maar zwijgen over hetgeen hét Concilie 'bereikt' zou hebben.

Ten zevende, het probleem met 'hervormers' is, dat ze de nederigheid missen om te aanvaarden wat hen werd aangereikt. God brengt de hoogmoedigen ten val.

Anoniem zei

Aan anoniem 12 december 2017 00:47

Naar de stijl van Uw posting te oordelen bent U zeer opgewonden (in modern nederlands: "zeer geêmotioneerd").
Dat is nu niet de aangewezen gemoedsgeseltenis om een zinvolle uitspraak te doen.

Zeer kort: gans commentaar is totale onzin.
Een wild doormekaar van ophuilende kritiek aan @The Guardian angel, afkeer van kritiek aan de hoorndulle bastaardkerkers, vals citeren van uitspraken, vermenging van protestantische en katholieke geloofsuitspraken, prutserig ophemelen van het 2e Vaticaans Concilie en vooral: gebrekkigste kennis van de fililogie van het Nieuwe Testament.

1. U citeert de link foutief ("default"): deze toelichting is niet meer te lezen- werd door enige commentatoren hier op www.kavlaanderen.blogspot.be formidabel in spaanders geschoten.
Het is overigens eens te meer een bewijs hoezeer de ooit uitstekende kennis van de bijbelse talen aan de Fakulteit voo Kaholieke Theologie aan de KUL 52 jaar na het 2e Vat. Concilie tot een erbarmelijk niveau afgezonken is- een substantieel commentaar werd niet geproduceerd.
(Niet voor niets heet dat ganse ding nu "Godsdienstwetenschappen" aa de (K)UL en zijn de bijbelse talen er volledig verdwenen.
2. De griekse tekst (Mt. 6,13 /Lc 11,3) neemt hier direct referentie met Jezus Sirach 33,1 op- een tentijde van Jezus in vrome joodse kringen zeer dikwijls en intensief gelezen boek en in de evangelies uitvoerig geciteerd.
In het grieks staat er: "...kai mè eisenengkès èmas eis peirasmon...", wat woordelijk vertaald is: "...en niet leid ons in bekoring/verzoeking...", door de Hl. Hieronymus totaal correct met "et ne nos inducas in tentationem" vertaald werd.
Het is juist hetzelfde, en in de oudste en uiterst interessante, omdat deels op lokale orale traditie direct op Jezus Christus teruggaande, syroarameîsche teksten en in de daarvan afgeleide armeense handschriften staat juist hetzelfde.
Jullie verstaan er filologisch niets van en produceren grootsprakerig een hoop leugens.
Dat is bijbelvervalsing in zuiverste vorm en plat boerenbedrog.
Het Concilie van Trient en de Hl Vincentius van Lerins hebben daar direct niets mee te doen, de kerkhervormig evenmin en het 2e Vat. Concilie evenmin.
Henri de Lubac SI en Jean Daniélou SI waren modern, maar kenden tenminste uitstekend grieks en latijn.
De filologie van de betroffen zin is overigens zeer oud (Winer-Schmiedel: Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms 1894 , 8. Auflage/ F. Blaß: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, zit.nachDebrunner 1970)(Goed overzicht bij Walter Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament)

Wat zijn jullie toch een hoop oerdomme idioten!
En jullie posten dan die onzin ook nog!

Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Aan de anoniem 12 december 2017 00:45

U verstaat er geen snars van.
Zoveel onzin en onwaarheid uitkramen en dan daarmee de hervormingen van het tweede vaticaanse concilie proberen te verdedigen.
De bastaardkerkers zijn inderdaad knettergek.
Ongelooflijk.

Anoniem zei

Anoniem 12 december 2017 van 00:47

"...ecclesia semper reformanda...zoals door de concilievaders van het 2e Vaticanum effectief aangepakt..." (NVDR Wat een woordengezwets!):

U herhaalt hier een onjuiste (foute) uitspraak van aartsbisschop Nunzio Galntino, door Bergoglio ingezet als generaalsecretaris der italiaanse bisschoppenconferentie;
deze onjuiste uitspraak werd gedaan bij een redevoering van Galantino in oktober 2017 voor de Lateraanuniversiteit ter gelegenheid van gedenken 500 jaar reformatie (1517-2017).
Galantino citeerde hierbij foutief en totaal zinveranderend uit een preek van Luther 1522- en ging nog veel verder als Luther zelf (Galantino vond uit dat het de Hl. Geeest zelf was, die de reformatie van Luther in gang had gestoken).
Te zot om los te lopen- Galantino wordt ondertussen door de modernisten in peronistische stijl geîsoleerd en ontmacht.

Link:
www.katholisches.info/2017/12/nunzio-galantino-soll-nach-geruechten-aus-rom-neer-erzbischof-von-bari-werden/

Opgepast, jongens, voor voortijdige kritiek! Men is daar meestal zéér goed geînformeerd.

Anoniem zei

Nunzio Galantino staat ondertussen op de nominatielijst van Bari in Zuid-Italiê.
hij wordt gênant in de vaticaanse omgeving...

En Kardinaal Maradiaga van Honduras, naaste medewerker van Franciscus en "papabile" van de bevrijdingstheologen, werd vandaag (21.12.2017) met een geweldig salaris van 37 000 € per maand en een financieels schandaal met een verlies van één miljoen euro in verbinding gebracht.
Aan anoniem 12 december 2017 om 00:47: hier wordt nu, zoals steeds weer door "paus" Franciscusgevraagd, de "huichelaar" coram publico ontmaskerd en onschadelijk gemaakt en de "gerechte volkswoede is dan haar gang te laten gaan" (sic een zeer cru citaat uit domus Sta. Marta).
On les aura.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer