dinsdag 27 september 2016

De door 'Kerknet' opgehemelde 'Verklaring van Chieti' is ketters!


De 'Verklaring van Chieti' schrijft: "De bisschop van Rome heeft tijdens het eerste millennium nooit kerkrechterlijke zeggenschap over de kerken van het oosten gehad."

Dit is ketterij!Enkele voorbeelden om dit aan te tonen:

Uit de Heilige Schrift is bekend, dat Petrus de universele zeggenschap over de Kerk vanuit Jeruzalem uitoefende. Na een tijd heeft Petrus de Zetel naar Rome verplaatst. Iedereen kan dat zelf lezen.

Paus Clemens I (stierf rond 99 n.Chr.) was de derde opvolger van Petrus als Bisschop van Rome. Bekend van hem is de 'Eerste brief van Clemens aan de Christenen van Korinthe' waarin Clemens zijn universele zeggenschap uitoefent in de lokale gemeenschap van Korinthe. Clemens schreef deze brief waarschijnlijk omstreeks 96 n.Chr. In de brief is sprake van een rebellie van een groepje jonge christenen die de ouderlingen van de Kerk in Korinthe hadden afgezet. Clemens betoogt dat de jongeren moesten worden verbannen en de ouderlingen in hun ambt moesten worden hersteld.

Paus Victor I werd rond het jaar 190 tot bisschop van Rome gekozen en had universele zeggenschap over de Kerk. Dit komt tot uiting in de uniformering van de paasviering die tijdens zijn regeerperiode werd doorgevoerd. In Klein-Azië was men nog steeds gewend de avondmaalviering of "Pasen" (afgeleid van Pascha op 14 nisan (een joodse maand) te vieren. (Deze christenen stonden daarom bekend als de quartodecimanen.) Dit werd door Victor I veroordeeld, en verplicht naar de zondag van de stervensweek van Christus verzet. Hiermee kwam er een eind aan de tolerantie ten opzichte van de datum van de paasviering die bestond sinds Pius I de viering te Rome op een zondag zette.


De 'Verklaring van Chieti' schrijft: "Het gezag van de paus als universeel gezag moet begrepen worden tegen de achtergrond van dat van de bisschoppen, zoals dat vorm krijgt in de synodaliteit en de conciliariteit."

Dit is ketterij!Het Gezag in de Kerk komt Jezus Christus zélf toe, het ene Hoofd van de Kerk.

Wat is de specifieke functie van de Paus in een ecclesiologie van koinonia en met het oog op conciliariteit en gezag? Dit alles is zeer duidelijk gedefinieerd!Uit de Heilige Schrift:

Mat 16:18  En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Mat 16:19  En u zal Ik de sleutels geven van het Rijk der Hemelen. En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.Dit betekent, dat Petrus niet de primus inter pares is, maar wél het zichtbare, onbetwistbare opperhoofd van de Kerk is, bekleed met de universele en absolute macht.

Met andere woorden, de Paus heeft de andere bisschoppen niet nodig om zijn soevereine, absolute macht uit te oefenen en de andere bisschoppen hebben ook géén deel aan de pauselijke macht.

De bisschoppen hebben enkel gedelegeerde macht in hun eigen bisdom.


PASTOR AETERNUS
4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus

Eerste Vaticaans Concilie

6 - Wie daarom zegt, dat de Heilige Apostel Petrus niet door Christus de Heer tot vorst over alle Apostelen en tot het zichtbare hoofd van de gehele strijdende Kerk is aangesteld, of dat hij slechts een erevoorrang en niet de voorrang van de ware en eigenlijke rechtsbevoegdheid direct en onmiddellijk van onze Heer Jezus Christus zou hebben verkregen, die zij in de ban.

9 - Wie dus beweert, dat niet op grond van de inzetting door Christus de Heer zelf, d.w.z. op grond van Goddelijk Recht, de Heilige Petrus zijn opvolgers van alle tijden in de voorrang over de gehele Kerk zou hebben verheven of dat de Bisschop van Rome niet de opvolger van Petrus zou zijn in deze voorrang, die zij in de ban.

15 - Wie dus zegt, dat de Bisschop van Rome slechts het ambt van opzicht of leiding zou hebben en niet het volledige hoogste gezag van de rechtsbevoegdheid over de gehele Kerk - en wel niet alleen in zaken van geloof en zeden, maar ook terzake van datgene, wat tot de ordening en regering van de over het ganse rond der aarde verbreide Kerk behoort -, of wie zegt, dat hij slechts een groter aandeel, niet evenwel de ganse volheid van dit hoogste gezag zou hebben, of dat dit zijn gezag niet gewoon en onmiddellijk evenzeer over de gezamenlijke en de enkele kerken als over de gezamenlijke en individuele herders en gelovigen zou gelden, die zij in de ban.HET IS OVERDUIDELIJK, DAT DE 'VERKLARING VAN CHIETI' KETTERS IS, WANT INDIEN DE 'VERKLARING VAN CHIETI' CORRECT ZOU ZIJN, DAN ZOU ER NATUURLIJK GEEN SCHISMA ZIJN!

HET IS NET OMDAT DE ORTHODOXEN HET PRIMAATSCHAP NIET AANVAARDEN, DAT ZE SCHISMATIEK ZIJN!

HET IS DAN OOK ABSOLUTE NONSENS, OM NA 1000 SCHISMA, TE BEWEREN, DAT DE PAUS ZIJN MACHT ZOU ONTLENEN AAN DE BISSCHOPPEN! DIT IS DE TOTALE KETTERIJ!

DE PAUS ONTLEENT ZIJN MACHT DIRECT AAN CHRISTUS!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer