dinsdag 8 september 2015

"Bergoglio vereenvoudigt en versnelt de nietigverklaring van huwelijken"

In Rome werden vandaag twee Motu proprio's voorgesteld over de vereenvoudigde vaststelling van de nietigheid van huwelijken, die in principe voor de duur van het hele leven worden afgesloten [In feite gaat het niet over de 'nietigverklaring van huwelijken', maar wel over het volgende. Mensen die kerkelijk huwen, hebben deel aan een Sacrament. Er wordt door de bediening van het Huwelijkssacrament een onuitwisbaar merkteken in de ziel geprent. Nu, bij een 'nietigverklaring' wordt enkel maar vastgesteld, dat het Sacrament niet werd toegediend.]. De Motu proprio's worden vanaf 8 december bij het begin van het Jubeljaar van Barmhartigheid van kracht [Het vaststellen van het al dan niet geldig zijn van een huwelijk heeft niets met 'barmhartigheid' te maken. De vaststelling gebeurt op basis van objectieve feiten. Bergoglio lijkt te beweren, dat snelle nietigverklaringen iets te maken zouden hebben met 'barmhartigheid'. Wel, de man is niet goed snik!]. Het kerkelijk recht voorziet al langer de mogelijkheid om de nietigheid van het huwelijk vast te stellen en in zeldzame gevallen het huwelijk te ontbinden. Maar voor de nietigverklaring moesten tot voor kort twee kerkelijke rechtbanken eensgezind tot hetzelfde oordeel komen, ook als de beslissing niet wordt betwist. Indien nodig velt de Romeinse Rota een oordeel in derde aanleg. Paus Franciscus bepaalt nu dat de vaststelling van de nietigheid van het huwelijk in bepaalde gevallen al na enkele weken door de bisschop kan worden uitgesproken. Bovendien moet de uitspraak niet langer door een tweede rechtbank worden bekrachtigd. De kosten voor de nietigverklaring worden tot een minimum herleid, al mag wel nog een bedrag worden aangerekend voor administratieve kosten. [Bij Bergoglio gaat het altijd over geld.]

Professor Luc De Fleurquin, rechter van de interdiocesane rechtbank van beroep: "Het gaat in deze documenten heel duidelijk over de procedure en niet over de gronden voor de nietigheid. Het gaat wel over de wijze om de nietigheid vast te stellen en te versnellen. De titel van het eerste Motu Proprio, 'De Heer Jezus, de milde rechter' geeft al aan dat de mildheid centraal staat en dat mensen niet op een te lange en ingewikkelde procedure moeten wachten [Ook hier vergist Bergoglio zich. De Heer Jezus is niet zo mild! Een geldig huwelijk kan nooit ongedaan gemaakt worden. Indien één of andere kerkelijke rechtbank of één van de betrokkenen de boel zouden beduvelen, dan blijven de betrokkenen getrouwd. En zij zullen voor hun bedrog verantwoording moeten afleggen. Een sacrament is geldig of het is dat niet. Een rechtbank kan enkel maar vaststellen of aan de voorwaarden van een geldig huwelijk is voldaan of niet.]. De paus past enkel de wijze van procedure aan. Het tweede Motu Proprio weerspiegelt een gelijkaardige bezorgdheid voor het wetboek van de katholieken van de Oosterse ritussen uit 1990." De paus lijkt hier bepaalde ideeën over te nemen in de richting van de praktijk van orthodoxe Kerken [Dit doet hij niet.], waarbij hij ook waardering toont voor wat in de orthodoxe Kerken als traditie is gegroeid. "De titel hier is 'De milde en barmhartige Jezus'. Het woord barmhartig is hier op zijn plaats, omdat hij in de richting gaat van de orthodoxe benadering van de gebroken huwelijken."

Kardinaal Francesco Coccopalmerio benadrukte bij de voorstelling van beide documenten dat paus Franciscus heeft gevraagd dat de kerkelijke procedure voortaan niet langer dan een jaar in beslag mag nemen. De procedure voor de nietigverklaring van een huwelijk was tot op heden zeer duur en zij kan in sommige delen van de wereld lang aanslepen. In 2012 werden wereldwijd 50.000 huwelijken nietig verklaard [Hetgeen al verdacht veel is! De Post-Conciliaire Bastaardkerk speelt hier met vuur!], waarvan meer dan de helft in de Verenigde Staten. Beide Motu Proprio's, 'Mitis Iudex Dominus Iesus' en 'Mitis et misericors Iesus' (waarvan het tweede betrekking heeft op het kerkelijke recht van de katholieke Oosterse ritussen) vereenvoudigen en versnellen aanzienlijk de kerkjuridische procedure voor de nietigverklaring. "In beide documenten wordt de onverbreekbaarheid van het huwelijk duidelijk benadrukt. Het huwelijk is voor het leven en het kerkelijk huwelijk blijft bestaan zo lang beide partners nog leven, tenzij er uiteraard sprake is van de vaststelling van de nietigheid." De regels echter voor de zeldzame ontbinding van een geldig kerkelijk huwelijk blijven ongewijzigd.

Een kerkelijk huwelijk kan om diverse redenen nietig zijn, waaronder soms ook vormfouten zoals het ontbreken van getuigen. Via een procedure kan de 'nietigheid van het huwelijk´ door een kerkelijke rechtbank worden vastgesteld. Maar de paus betreurde eerder al dat de procedure voor de nietigverklaring jaren kon aanslepen en niet zelden afhankelijk is van economische belangen [Zie je! Bij Bergoglio draait het altijd om geld! Typisch voor inhalige figuren.]. De kosten voor de procedure kunnen in sommige landen hoog oplopen. De vaststelling van nietigheid van een kerkelijk huwelijk gebeurt onder meer als het huwelijk onder dwang werd gesloten of bij psychische onvolwassenheid. Paus Franciscus benadrukte begin dit jaar in een toespraak tot de Romeinse Rota ook dat jongeren vandaag vaak niet langer uit geloof trouwen en vaak een verkeerd besef hebben van het sacrament van het huwelijk [Dit is een totaal belachelijk argument. Iemand die niet weet wat het kerkelijk huwelijk inhoudt, is een de facto ongelovige. Ongelovigen zouden niet kerkelijk mogen huwen. De laksheid van de Post-Conciliaire Bastaardkerk speelt hier natuurlijk een grote rol.]. Bij de vaststelling van de nietigheid moet met die gewijzigde context rekening worden gehouden.

De Motu Proprio's zijn opgesteld op basis van de bevindingen en aanbevelingen van een commissie onder leiding van Pio Vito Pinto, de decaan van de Romeinse Rota. De commissie werd op 27 augustus 2014, nog voor de eerste gezinssynode van oktober 2014, door de paus samengesteld om de procedure voor de vaststelling van nietigheid te vereenvoudigen en stroomlijnen. Uitgangspunt blijft 'het principe dat het huwelijk voor de duur van het hele leven wordt afgesloten '. [Deze laatste zin is overbodig. Dit is net de essentie van een kerkelijk huwelijk, dat door Christus tot Sacrament werd verheven. Als Bergoglio nu nog 100 Motu Proprio's afkondigt, dan verandert daar nog niets aan. Bergoglio kan alleen maar wat prutsen aan de procedures. Aan de inhoud en de betekenis van een Sacrament kan hij niets veranderen, ook al zou hij paus zijn. Zelfs Bergoglio kan een geldig toegediend Sacrament niet ongeldig verklaren. Die bevoegdheid heeft hij niet.]

Bron: Kerknet

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Dan mis je nog het belangrijkste; Bergoglio heeft niet gewacht op de Synode voor het Gezin om te bespreken en te beslissen wat er nu al dan niet met de ontbinding van het huwelijk moet gebeuren.

Hetgeen er ook nog steeds niet duidelijk is wat er in geval van concubinaat moet gebueren.

Huwelijken nietig verklaren is allemaal goed en wel, maar indien een huwelijk nietig verklaard kan worden, omwille van welke onregelmatigheid dan ook, dan betekent het dat het huwelijk nooit bestaan heeft, dus was er sprake van concubinaat tijdens de periode van 'huwelijk'.

Indien een huwelijk nietig verklaard wordt, zal de doopregister van de kinderen die uit dat concubinaat geboren zijn ook aangepast mogen worden.

Etc. Het is allemaal goed en wel een loopje te nemen met het sacrament, maar de logica is ook ver te zoeken.

The Guardian Angel zei

Alle bestuursdaden van Bergoglio zijn ongeldig aangezien hij géén paus is!

Anoniem zei

Maar wat gebeurt er dan met dat "onuitwisbaar merkteken"? De zogenaamde nietigverklaring van het huwelijk is een "mooi" staaltje van de hypocrisie die de zogenaamde "leer" van de "rooms-katholieke" Kerk kenmerkt. Om u als christen dood mee te lachen.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Indien het huwelijk geldig was, kan dit merkteken niet door een rechtbank uitgewist worden. Vandaar, men blijft gehuwd.

Indien er twijfel is of een Scarament werd toegdiend, dan gaat de Kerk ervan uit, dat het wérd toegediend, tenzij er objectief vast te stellen redenen zijn waarom het niet werd toegediend.

Alleen over het laatste kan een rechtbank uitspraak doen.

Met andere woorden, de rechtbank kan alleen maar onderzoeken of het Sacrament werd toegediend of niet. Een rechtbank kan geen geldig huwelijk teniet doen!

Maar, inderdaad, de Post-Conciliaire Bastaardkerk loopt met al deze veranderingen inderdaad het risico om zich belachelijk te maken.

Maar, dat zal Bergoglio worst wezen.

Anoniem zei

@ GA 08:30

Hier is een voorbeeld van hoe men zich belachelijk maakt wannee men een loopje neemt met het natuurrecht:

Vlak na de lynching van Kolonel Gadafi door Al-Queda, en na het illegaal bombarderen van Libië door Franse Vliegtuigen op aanmoedigen van de Engelsen, gingen Cameron en Sarkozy in Benghazi de menigtes toejuichen en met hen meevieren in de overwinning over het Gadafi regime, waarin ze gestreden hadden voor vrede, liefde, geluk, vrijheid, voorspoed, gezondheid en vele kamelen:

Cameron stond op een zeepkist en stond te speechen, schreeuwend om over de jubelende menigte heen gehoord te worden:

"Your friends in Britain and France will stand with you as you build your country and build your democracy for the future."

Waarop Sarkozy, overweldigd door exuberante blijdschap, over zijn veiligheid weg, de menigte insprong, om hen wilde de hand te drukken en omhelzen.

Dat was geen 4 jaar geleden – vandaag is men het beu de doden te blijven optellen, maar ze zijn er nog aan het vechten.

In de verkiezingen van 2012 werden de Suffi moskeeën platgereden met de bulldozer, en Amerikaanse Ambassade opgeblazen. Ondanks de chaos is er toch een congres verkozen. In 2014 waren er opnieuw verkiezingen door rivaliserende politieke fractie. ISIS heeft gebruik gemaakt van het machtsvacuüm en Libië is ondertussen uit elkaar gevallen in rivaliserende fracties, waaronder ISIS. Nu en dan komt Egypte nog eens bombarderen.

Ik vraag me af waar hun Britse vrienden nu zijn.

Bergoglio gaat hetzelfde overkomen.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer