maandag 20 april 2015

Kerknet: 'Herdenking van Reformatie kan impuls geven aan oecumene'

Kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, hoopt dat het herdenkingsjaar naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de Reformatie een nieuwe impuls kan geven aan de oecumene [De protestanten moeten zich bekeren tot het Ware Geloof dat alleen maar binnen de Katholieke Kerk te vinden is.]. “Het christendom mag zich niet neerleggen bij de abnormale situatie van de onderlinge verdeeldheid [Het Christendom is niet verdeeld. Alleen de Katholieken zijn échte volgelingen van Christus.]. Het jaar 2017 moet vanuit de drieklank van boete, dankbaarheid [Dankbaarheid voor het schisma???] en hoop oecumenisch worden beleefd”, stelde de kardinaal in een toespraak in München.

Kardinaal Koch hoopt dat de herdenking kan helpen om een pagina eindelijk om te slaan: “Katholieken en lutheranen hebben meer dan voldoende redenen om berouw [De Kerk heeft geen berouw!] te hebben over het kwaad en de wonden die zij de afgelopen 500 jaar elkaar hebben aangedaan [Wie heeft de Kerk van haar vele Katholieke kerken beroofd? De Reformatie was een mega-diefstal van de Katholieke goederen.]. Tegelijk moet de herdenking in 2017 worden aangegrepen voor de viering van de oecumenische vooruitgang en toenadering, die al is verwezenlijkt.” [De oecumene heeft geen enkele 'vooruitgang' geboekt en is fundamenteel een dwaze, zinloze en heilloze onderneming.]

Bron: Kerknet

 

MORTALIUM ANIMOS - Over de bevordering van de werkelijke eenheid van religies - Paus Pius XI - Encycliek - Datum: 6 januari 1928


De Kerk

8 Wie zich Christenen noemen, kunnen niet anders doen dan geloven, dat een Kerk, en slechts één Kerk, door Christus gesticht is. Maar vraagt men daarna, hoe naar de wil van Haar Stichter de Kerk moet zijn, dan zijn niet meer allen het eens.

Velen van hen ontkennen bijvoorbeeld, dat de Kerk van Christus zichtbaar moet zijn, dat wil zeggen, dat de gelovigen te samen één lichaam moeten blijken, in één Leer verenigd, onder één leergezag en één bestuur. Naar hun mening is de zichtbare Kerk niet meer dan een Bond, gevormd uit verscheiden christen gemeenten, wier leer verschilt, soms zelfs tegenstrijdig is.

Zijn Kerk heeft Christus ingesteld als een volmaakte maatschappij, van nature van buiten herkenbaar en vatbaar voor de zinnen. Haar opdracht is, om onder één Hoofd (Mt. 16, 18, e.v.) (Lc. 22, 32) (Joh. 21, 15-17), mondelinge prediking (Mc. 16, 15), uitdeling van de Sacramenten, bronnen van hemelse genade, heil van de mensheid voor de toekomst te verzorgen. (Joh. 3, 5) (Joh. 6, 48-50) (Joh. 20, 22, e.v.) Hierom heeft Hij Haar vergeleken bij een rijk (Mt. 13), bij een huis (Mt. 16, 18), een kudde schapen (Joh. 10, 16) en een kudde (Joh. 21, 15-17).

Wonderbaar ingericht, de taak om voor alle tijden en plaatsen mensen te leiden tot het eeuwig heil, kon deze Kerk na de dood van Haar Stichter en Zijn Apostelen niet ondergaan noch verdwijnen; want Jezus had gezegd: "Gaat en onderwijst alle volken." (Mt. 28, 19).

Kon aan de Kerk iets ontbreken bij de stadige vervulling van Haar taak, als onafgebroken Christus zelf Haar bijstaat, Hij die plechtig heeft beloofd: "Zie, met u ben Ik alle dagen tot het einde van de tijd"? (Mt. 28, 20).

Het kan dus niet anders of Christus' Kerk zal niet slechts nu en altijd bestaan, maar dezelfde moet Zij ook zijn als de Kerk van de apostolische tijd; of men zou moeten zeggen, - en dit zij verre, - dat Christus Zijn doel heeft gemist, of dat Hij dwaalde, toen Hij verzekerde, dat de poorten der hel tegen Haar niets zouden vermogen (Mt. 16,18).


Er is slechts één Kerk
en aangezien Christus expliciet Petrus
als hoofd van de Kerk heeft aangesteld,
is de Katholieke Kerk
de énige Kerk!  

4 opmerkingen:

Anoniem zei

De oecumene heeft een nieuwe impuls nodig?

En ik die dacht dat oecumene het enigste was waar ze in Rome en in de bisdommen over konden spreken of konden doen.

Doen doen de bisschoppen dan helemaal niets.

Trouwens, als na een aantal impulsen van de defibrillator het gewenste effect uitblijft, zal je vroeger of later moeten accepteren dat de patiënt dood is.

Anoniem zei

“Het jaar 2017 moet vanuit de drieklank van boete, dankbaarheid en hoop, oecumenisch worden beleefd”

De evenementenkalender van het Vaticaan begint goed vol te raken. Eerst in Oktober homo’s en echtgescheidene huwen, dan een heilig jaar starten gevolgd door 2017 met het jaar waarin het Protestants Schisma gevierd gaat worden. Apostasie plegen vlak voor je dood, lijkt mij geen goed idee.

Aangezien 2017 ook de 100ste verjaardag van Fatima is, waarin Onze Lieve Vrouw gewaarschuwd heeft dat Rome het geloof zou verliezen, zou ik in 2017 eerder op mijn hoede zijn voor het onverwachte, in plaats van schisma’s te vieren.

Anoniem zei

De vraag is altijd; met wie gaan ze een oecumenische dialoog voeren, en over wat gaan ze praten?

Ze zullen misschien akkoord kunnen gaan over een plaats en datum voor hun dialoog, maar daarvan afgezien zullen ze het over niets eens kunnen worden, tenzij ze apostasie plegen.

Anoniem zei

Waarom kunnen ze in 2017 niet de 500ste verjaardag van het afsluiten van het Vijfde Concilie van Lateranen vieren? Waar men o.a. het schismatische Concilie van Pisa veroordeeld en ongedaan gemaakt heeft (de verkiezing van een derde paus als compromis tussen de paus in Rome en de anti-paus in Avignon) Misschien dat Bergolgio in 2017 op pensioen gaat om dat te ‘vieren’.

Lateranen V heeft ook de Apostolici Regiminis Bulla gepromulgeerd: de onsterfelijkheid van de ziel. (in tegenstelling met Bergoglio’s waanzinnigheden die houden dat een “verdoemde ziel vernietigd wordt”, in plaats van dat ze naar de hel gaat)

Als men in 2017 de 500ste verjaardag van de “95 Theses” van Luther wil vieren kan men evengoed de 500ste verjaardag van de verovering van Egypte door Süleyman I vieren, en in 2029 kan men opnieuw vieren hoe Süleyman I 500 jaar eerder aan de poorten van Wenen stond te rammelen.

In 1517 heeft Lateranen V nog beslist oorlog aan Süleyman I te verklaren, maar in 2017 denk ik dat Kardinaal Bratwurst van Wenen het te druk gaat hebben met zijn ‘oecumenische dialoog’ met ISIS, om Luther te kunnen vieren. En hij zal al ze verstand aan de dag moeten leggen om uit te zoeken in welk gat te blazen om mond-op-mond ademhaling toe te dienen aan iemand die gedecapiteerd is. Dat hij het met al dat gevier maar niet te zat maakt en dat hij Luther maar snel heilig verklaart en de officiële verketteringen van alle protestanten opheft – nu hij nog kan.

In plaats van de Mis van Pius V zo aan te vallen, zouden ze er misschien beter aan doen om de bulla van Pius V op te heffen (Regnans in Excelsis) – eer ze zich belachelijk aanstellen met een oecumenische dialoog.

Aan de andere kant, vergeleken met hetgeen er vandaag door bisschoppen verkondigd kan Luther moeilijk een ketter genoemd worden.

Als iemand vandaag de “95 Theses” aan de deur van kathedraal van Antwerpen zou nagelen, zou Bonny het een actie vanwege “neo-pelageonistische” “crypto-lefebvristen” noemen – en deze worden ook schismatici genoemd, en worden ook geëxcommuniceerd.


Ik moet hier denken aan die historische ‘grap’ die Benedictus XVI in een interview zo droog kon vertellen;

In 1801 was Ercole Kardinaal Consalvi – staatsecretaris van Paus Pius VII – met Napoleon Bonaparte over het Concordat aan het onderhandelen, en opeens schiet Napoleon in razende woede en beult uit: “Ik zal uw Kerk kapot maken!!!”

Waarop Kardinaal Consalvi, de kalmte zelve, antwoordde: “Het spijt me het enthousiasme van Zijne Keizerlijke Hoogheid iets te moeten intomen, maar wij (de kardinalen) hebben dit al 18 eeuwen lang zelf geprobeerd en zijn er nog niet in geslaagd.”

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer