zondag 2 augustus 2015

Een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven' door een priester, gelovige of parochie vormt een ongeoorloofde medewerking aan het kwaad.

Gegeven de status van 'Kerk en leven' en gegeven het feit, dat de hoofdredacteur (Luk Vanmaercke samen met de redactie) het beleid van een blad uitzet, moeten wij concluderen dat dit editoriaal een belangrijke en openlijke afwijzing is (of wil bepleiten) van de orthodoxe leer van de Kerk.

Terwijl het blad in 2002-2003 nog 1,1 miljoen lezers had, is dit in 2015 teruggelopen tot 240.000 lezers. In een poging niet meer lezers te verliezen, probeert men met de ‘mainstream’ mee te gaan en in onze seculiere, neo-pagane Vlaanderen betekent dit niets anders dan niet-katholiek zijn. Gezien het unieke feit dat de eerste vier bladzijden van het blad samengesteld worden door vrijwillige, lokale redacties van de Vlaamse parochies en gezien deze bladzijden de enige lokale informatiebron is voor katholieke gelovigen omtrent hun parochie, neemt een blad een niet te concurreren positie in.

Reeds vóór dit editoriaal was bij Rooms-Katholieken de onorthodoxe aard van het blad genoegzaam bekend. Maar door dit editoriaal, dat als beleid van het blad dient gelezen te worden, verandert er heel wat.

De moraaltheologie kent het principe van medewerking aan het kwaad. Deze medewerking kan formeel zijn indien men instemt met wat de hoofdpersoon doet. Formele medewerking aan een kwade handeling is nooit te rechtvaardigen. Deze medewerking kan ook materieel zijn indien iemand weliswaar meewerkt maar niet instemt met de handeling die plaatsvindt. Materiële medewerking aan een kwade handeling is in principe eveneens niet geoorloofd.

In bepaalde omstandigheden kan materiële medewerking geoorloofd zijn. Hiervoor is er het onderscheid tussen directe en indirecte medewerking. Directe medewerking vindt plaats indien de handeling van de hoofdpersoon en de handeling van de medewerker een eenheid vormen. In dit geval is medewerking niet geoorloofd omdat de medewerking op zijn minst ook impliciet formeel is.

Indirecte materiële medewerking aan het kwaad kan geoorloofd zijn indien (a) de handeling op zich geoorloofd zijn en indien (b) een naar verhouding voldoende ernstige reden heeft om mee te werken aan een ongeoorloofde handeling. Voorts moet bij een indirecte, materiële samenwerking met een kwaad ook gevraagd worden of door deze vorm van samenwerking geen ergernis wordt veroorzaakt die het normbesef ondermijnt en dit geldt des te meer voor instituten en instellingen met een officieel katholiek statuut en dus uitstraling.

Gegeven deze moraaltheologische distincties en gegeven het statuut van 'Kerk en leven' en het editoriaal van 17 juni 2015 dringen zich twee vragen op.

1/ Kan een katholiek gelovige een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven'? Het antwoord is duidelijk neen.

Een abonnement nemen of behouden zou immers een vorm van formele medewerking aan het kwaad van de verspreiding en bevordering van een onorthodoxe leer betekenen. Zelfs indien er sprake is van een materiële medewerking dan is deze direct want het abonnementsgeld vormt een impliciet formele samenwerking.


2/ Kan een parochie en/of een pastoor van een parochie een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven'? Het antwoord is duidelijk neen.

Opnieuw geldt immers dat een abonnement nemen of behouden een vorm van formele medewerking aan het kwaad van de verspreiding en bevordering van een onorthodoxe leer zou betekenen. Zelfs indien er sprake is van een materiële medewerking dan is deze direct want het abonnementsgeld vormt een impliciet formele samenwerking. Zelfs indien er enkel sprake zou zijn van een indirecte materiële samenwerking, dient men zich af te vragen wat de voldoende ernstige reden is om mee te werken.

Hierbij raken we de sociologische crux van de zaak. Men behoudt of neemt een abonnement op 'Kerk en leven' omdat parochies en pastoors lijken geneigd te zijn de informatieve waarde van de lokale pagina’s te verkiezen boven een eventuele medewerking aan het kwaad.

Met de publicatie van dit editoriaal is het duidelijk dat er niet meer sprake kan zijn van een ‘eventuele’ medewerking aan het kwaad maar van een daadwerkelijke medewerking aan het kwaad.

Bovendien hebben pastoors in hun officieel statuut van priester en herder de plicht zich af te vragen of een indirecte materiële medewerking aan 'Kerk en leven' niet een geval is van ergernis veroorzaken en normbesef ondermijnen. Met dit editoriaal is het duidelijk geworden dat een indirecte materiële medewerking aan 'Kerk en leven' ook in deze categorie van ergernis veroorzaken en normbesef ondermijnen, valt.

Conclusie: een abonnement nemen of behouden op 'Kerk en leven' door een individu (priester of gelovige) of groep (parochie) vormt een ongeoorloofde medewerking aan het kwaad.

Bron: Anoniem

25 opmerkingen:

The Guardian Angel zei

Inderdaad!

De bisschoppen zouden zich collectief moeten distantiëren van 'Kerk en leven' en elke parochie moeten verplichten om een eigen Parochieblad op een A4-tje uit te geven en gratis aan de parochianen ter beschikking te stellen.

Het zou snel afgelopen zijn met 'Kerk en leven'.

De bisschoppen dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid.

Anoniem zei

Ja, we kennen dat, uw oplossingen zijn altijd simpel. Zodra ik hoor: 'Het zou snel afgelopen zijn', ken ik het niveau van de bijdrage: toogpraat.

The Guardian Angel zei

Het is aan de bisschoppen om te zorgen, dat hetgeen er in 'Kerk en leven' gepubliceerd wordt, Katholiek is.

Indien de bisschoppen dat niet kunnen garanderen, dienen zij de redacteuren van 'Kerk en leven' te excommuniceren.

Het is ontoelaatbaar, dat de bisschoppen de ketterijen die er in 'Kerk en leven' worden verkocht, als 'katholiek' tolereren.

Nogmaals, de bisschoppen dragen hier een verpletterende verantwoordelijkheid.

Het is niet aan de CD&V om te bepalen, wat katholiek is en wat niet!

Anoniem zei

In heel het betoog valt het nog te bezien welke boodschap het meest "kwaad" is... deze die in K&L wordt geuit of het vitriool dat u hier spuit. U beschouwt het grootste deel van de kerk als "kwaad", de anderen beschouwen juist uw strekking en uw reductie van het katholieke geloof als "kwaad". Een onmogelijke discussie dus omdat u alleen gefocust bent op het leven na de dood, terwijl "de anderen" zich daarbij ook richten, net zoals Jezus, op het leven voor de dood.

Anoniem zei

Een fantastisch artikel.

Hier wordt een brandend probleem op meesterlijke wijze moraaltheologisch behandeld, vlijmscherp geanalyseerd en met overleg besproken en dan worden moedig en zonder prietpraat de konsequente besluiten getrokken.

Ik ben verbluft:
Bij alle droevige teloorgang van het eens christelijke Vlaanderen verschijnt er op dit moment hier op kavlaanderen een zo gedegen moraaltheologisch artikel.
En het werd dan nog geschreven op 1 augustus 2015 (gepubliceerd op 02.08.2015 's morgends), de gedenkdag van de Hl. Alfons van Liguori, de grote moraaltheoloog van de 18e eeuw.
Een diepe en onverwachte feestvreugde!

Aan anoniem 2 augustus 2015 09:00
De moraaltheologische kwaliteit van Uw bijdrage: nul.
Voor U en de noordbelgische bastaardkerk toch een goede raad (uit de mechanica van Galileo Galilei en Newton):
"Casus in finibus velocior".

Santa Maria della Vittoria

Anoniem zei

Sedert wanneer is de cd&v katholiek?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 10:09

U liegt!

En dat het Tweede Vaticaans Concilie de Kerk heeft willen begraven, is mij bekend.

U kan uzelf misschien voor de gek houden, maar God niet.

Van de Post-Conciliaire Bastaardkerk zal geen spaander heel blijven!

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 11:45

Ik beweer niet dat CD&V katholiek is.

Maar, bij 'Kerk en leven' waait de wind wel uit die hoek!

Anoniem zei

Interessant wat u zegt over de post-conciliaire bastaardkerk (u hebt er nog hoofdletters voor over, weet u dat dit een heiligschennis is, alleen voor het Opperwezen en de H. Kerk en zo.)
Maar nu zou ik van u eens willen weten waar men als gewone gelovige dan wel ter kerke kan gaan. Liefst heel concreet, ook verwijzen naar priesters of Instituten die wat u hier verkondigt volledig onderschrijven.
U zegt wel waar het overal niet goed is, maar ik zou nu eens willen weten van u waar het wel nog goed is.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 16:48

Uit uw reactie blijkt duidelijk, dat u niet weet wat dé Kerk is.

Met de Post-Conciliaire Bastaardkerk verwijzen wij duidelijk, om in de Vlaamse context te blijven, naar de Christendom-zonder-God-kerk van Suenens, naar de pedofiele-homo-en-abortus-kerk van Danneels en Bonny...

Dit zijn natuurlijk geen 'kerken', maar wel schismatieke clubjes van afvallige katholieken.

Op uw vraag: "Waar kan men als gewone gelovige dan wel ter kerke gaan?" zal ik u het antwoord geven van Mgr. Williamson: "Indien uw geloof groeit door naar één of andere Novus-Ordo-Mis te gaan, dan moet u vooral daar gaan!"

Anoniem zei

U snapt het werkelijk niet.
U schrijft duivel ook meteen hoofdletter?

Dus uw standpunten worden onderschreven door een geëxcommuniceerde bisschop (zelfs voor FSSPX is die een brug te ver, en ik zou eens willen weten welke andere genootschappen Williamson wel steunen)
Of moet ik uw woorde interpreteren als dat alleen waar de Tridentijnse mis wordt opgedragen het goed is, en dat zij dus daar ook akkoord zijn met uw standpunten? Wilt u dan zo goed zijn de verklaringen van akkoord van de oversten van de betreffende instituten in België af te drukken. Steunbetuigingen en zo? Anders kletst u gewoon uit uw nek. En als het even kan, graag ook een goedkeuring van Benedictus voor uw site. Anders is het wel heel makkelijk te zeggen dat u wel weet wat de Kerk is.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:59

"Maar verlos ons van het kwade"

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

2851 In deze bede is het kwade geen abstract begrip, maar het duidt een persoon aan, de Satan, de Boze, de engel die zich verzet tegen God. De Duivel (dia-bolos) is degene die "dwarsligt" bij het plan van God en bij zijn "heilswerk" dat in Christus voltooid is.


Mgr. Williamson is niet geëxcommuniceerd.

Ik heb in mijn vorig antwoord niet over de Tridentijnse Mis gesproken.

Mijn antwoord was:

"Indien uw geloof groeit door naar één of andere Novus-Ordo-Mis te gaan, dan moet u vooral daar gaan!"


En waarom zou ik een goedkeuring van Paus Benedictus XVI moeten krijgen, wanneer ik hem alleen maar citeer?

Maar, omdat u het vraagt en in de hoop, dat u zich een beetje zal inlezen:

"Lectio Divina" van Paus Benedictus XVI in het Pauselijk Seminarie te Rome op Vrijdag, 8 februari 2013.

"Daarom hebben wij reden om ons niet te laten beïnvloeden - zoals Paus Johannes al zei - door de onheilsprofeten. (...) Er is natuurlijk een vals optimisme en een vals pessimisme. Een vals pessimisme dat zegt: de tijd van het Christendom is voorbij. Nee: het begint opnieuw! Het vals optimisme was dat van na het Concilie, toen de kloosters werden gesloten, de seminaries werden gesloten, en men zei: maar... dit is niets, alles gaat goed... Nee! Niet alles gaat goed."

Anoniem zei

Aan anoniem 3 augustus 2015 16:43

Uw vraag "Waar kann men als gewone gelovige dan wel ter kerke gaan?" is ontlarvend.

Waar staat in de Hl.Schrift of bij de kerkvaders geschreven, dat men steeds en overal ter kerke kan gaan?

Het katholiek geloof in Japan, uitgezaaid door St. Franciscus Xaverius, overleefde twwe eeuwen en een half zonder priesters, zonder mis, maar door innig gebed en geleefde vroomheid, in het geheim, vervolgd door de staat, met zeer vele martelaars- en desondanks niet kapotgegaan.
Idem voor Noord-Korea, zeer lang ook communistisch China, voor Vietnam, voor vele arabische staten, voor Cuba en andere.
Het primordiale is steeds de mens tov. God (dat komt in de psalmen uitstekend ter gelding), het vrome gebed in de juiste stand (leitourgia), daarbij ook de actie.
We hebben het woord van de heer "Waar twee of meer in Mijn naam verzameld zijn, daar ben Ik in hun midden".
Het is een typische fout van de postconciliaire modernisten dat het getijdengebed helemaal afgewrakt en als niets aangezien wordt en de Eucharistie als alles.
En wanneer door totale wegval van roepingen dan het vieren van de Hl.Mis moeilijk wordt, wil men dit als alibi gebruiken om alle mogelijke onzin te legalizeren.

Waar kann men ter kerke gaan?
Waar er sacramenteel geldig gewijde priesters de Hl. Mis lezen.
Welke Priesters zijn er nu geldig gewijd?
Tja, dat is nu zeer de vraag!
Of vanGheluwe namelijk überhaupt wel geldig kon wijden omdat hij toch niet capax was bij zijn bischopswijding, dat is zeer de vraag.
Meer nog, het antwoord op deze vraag is negatief.
Dit werd door de hoogste theologische instanties ook nooit tegengesproken.

Als troost heb ik de woorden van Onze Heer voor U:
"Zoekt en gij zult vinden";
"En zie, Ik ben met U alle dagen tot hat einde der wereld".
"En de poorten van de onderwereld zullen ze niet kunnen innemen".

Let wel: er staat niet geschreven en er wordt niet gezegd dat men hier beneden op deze aarde zal zegevieren, en nog minder dat wij dit in elk geval zullen overleven.
Dat is kletskoek, uitgevonden door de wellnesstroep.
Martelaars waren en zijn er steeds geweest in het christendom, en het staan onder het kruis is niet aangenaam.
Maar het is voor ons overtuigde christen onze enige en onze grote plicht.

Anoniem zei

Wel, beste anoniem, wat is er zo vreemd aan die vraag.
Hier ten lande wordt op tal van plaatsen missen opgedragen.
Volgens KAV deugt bijna niets meer hier van de kerk. Dus is de vraag pertinent: waar kan men dan in gerust geweten gaan.
Het feit dat het antwoord hierop uitblijft, kan drieërlei zijn: ofwel weet KAV het zelf niet, ofwel durft KAV het niet openlijk te zeggen om niet open kaart te moeten spelen, ofwel zijn de plekken waar KAV in circuleert misschien zelf niet zo opgezet met het feit dat er een verband tussen beiden zou worden vastgesteld.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:03

Wat denkt u eigenlijk met uw spitsvondigheden te bereiken?

U hoeft zich geen zorgen te maken over mijn zieleheil, maak u eerder zorgen over uw eigen zieleheil.

Nogmaals, mijn antwoord was:

"Indien uw geloof groeit door naar één of andere Novus-Ordo-Mis te gaan, dan moet u vooral daar gaan!"

Ten tweede toont u aan dat u van het Katholieke Geloof niets begrepen hebt.

Anoniem van 23:46 heeft gelijk.

De mis is niet alles.

Men is onder bepaalde voorwaarden zelfs niet verplicht om 's zondags naar de kerk te gaan.

Het gebod is: "Heilig steeds de Dag des Heren."

Dat kan ook door gebed.

Verder is men verplicht om één keer per jaar geldig te communiceren.

Dat is natuurlijk al problematischer!

Om geldig te communiceren, moet u zeker weten dat de H. Communie geldig geconsacreerd werd.

Een eerste probleem is dan of die pastoor die daar vooraan staat een sacramenteel geldig gewijde priester is.

In het Bisdom Brugge werden priesters door Vangheluwe geselecteerd op hun homofiel zijn.

Dat betekent, dus dat de wijdende bisschop vooraf wist, dat de wijdeling niet geschikt was voor het priesterambt. Deze 'voorkennis' zou een geldige wijding in de weg kunnen staan. Met andere woorden, al die homofiele priesters die door Vangheluwe 'gewijd' zijn, zijn niet geldig gewijd!

Tot slot, zelfs wanneer de priester geldig gewijd is, kan de Mis ongeldig zijn.

U kan dat zelf met uw missaal controleren. De priester moet exact de tekst lezen die in het missaal staat. Indien hij begint te improviseren, is de Mis ongeldig.

Cruciaal zijn bijvoorbeeld de instellingswoorden.

Indien de priester de volgende woorden niet letterlijk uitspreekt, is de Mis ongeldig:

"Neem deze beker en drink hier allen uit,

want dit is de beker

van het nieuwe, altijddurende verbond ;

dit is mijn bloed

dat voor u en alle mensen wordt vergoten

tot vergeving van de zonden.

Blijf dit doen om Mij te gedenken."

Sommige puristen beweren zelfs, dat de Mis ongeldig is omwille van het feit dat er staat: "voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden"! Niet alle mensen, maar "velen"!

Vergelijk:

Mar 14:24 En Hij zeide tot hen: Dit is mijn bloed van het Verbond, dat voor velen wordt vergoten.

Een geldige Mis vinden, is inderdaad nog niet zo makkelijk!

Missen in de volkstaal zijn trouwens door de Kerk veroordeeld!

Anoniem zei

@GA 16:14 Geldig of niet geldig? Wat is dat nu voor totaal gezever. Gaat het misschien over één of andere magische handeling of hocuspocus? Heeft God regeltjes gemaakt voor de instellingswoorden en gezegd wat "geldig" en "niet geldig" is (o wee wanneer men een beetje hakkelt!)? Staat er niet in de Bijbel: "Waar twee of meer in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik, uw God". Staat de politie daar ook te loeren of het wel geldig is? Dat is juist het grote probleem: jullie hebben er een juridische zaak van gemaakt met regeltjes die moeten gevolgd worden. Daarbij heeft u de kernboodschap van de Bijbel compleet overboord gegooid, want die gaat juist in tegen dat soort regelneverij waar een bepaalde priesterkaste ten tijd van Jezus ook zo'n last van had.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

De regels zijn de regels.

En de priesters moeten de boeken volgen! Dat is alles!


CODEX IURIS CANONICI

841 Omdat de Sacramenten dezelfde zijn voor de gehele Kerk en zij tot het door God toevertrouwde goed behoren, komt het alleen het hoogste gezag van de Kerk toe goed te keuren of te bepalen wat voor hun geldigheid vereist is, en aan hetzelfde gezag of aan een andere bevoegde overheid, volgens can. 838, §§3 en 4, komt het toe te beslissen wat het geoorloofd vieren, toedienen en ontvangen ervan betreft, alsook wat de ordening betreft die bij de viering ervan in acht genomen moet worden.


846 § 1 Bij het vieren van Sacramenten dienen de door de bevoegde overheid goedgekeurde liturgische boeken trouw in acht genomen te worden; daarom mag niemand hierin uit eigen beweging ook maar iets toevoegen, weglaten of veranderen.

Anoniem zei

Aan anoniem 4 augustus 2015 17:22

Vooreerst: het door U gebruikte woord "gezever" valt op Uw eigen hoofd terug, zoals ook bij andere modernistische postings/posters hier in de laatste dagen de woorden "srik", "kletskoek", "toogpraat" en dergelijke meer.
De situatie van de noordbelgische bastaardkerk is reeds zo moeilijk en desastreus:
naast het totaal gebrek aan deskundigheid wordt nu ook nog een profiel van lompe taal en vloeken gedemonstreerd, zodat de laatste rest respect verloren gaat.

Of een mis geldig is of niet geldig, of een priesterwijding sacramenteel is of niet, is geen "gezever"; het gaat hier over het essentieelste, namelijk de Hl. Kerk als corpus mystici Christi: het betreft hier de apostolische traditie, ingesteld door Onze Heer Jezus Christus en sedertdien voortgezet tot in onze dagen.
De Hl. Kerk is geen club, geen vereniging, geen gezelschap, zoals de modernisten in Vlaandeen dit sedert tientallen jaren steeds weer proberen te verkopen; het is geen organisatie, Maar wel een eigen organisme, gegrond door de Heer, levend e groeiend door de eeuwen, het gelaat van Christus weerspiegelend.
In het Hl. Misoffer wordt het eucharistische offer van Onze heer Jezus Christus door de priester opgedragen- hier vindt de transsubstantiatie plaats.
Dat is het kernpunt van het katholiek geloof.
St. Paulus zegt reeds (1 Kor 11,23-34) dat wie zich onwaardig het lichaam van Onze Heer verschaft, zich het gerecht eet.
De noordbelgische bastaardkerk is hier sedert tientallen jaren op de dool.
Juist van de orthodoxen kan men leren met hoeveel respect zij met de liturgie, met de door Onze Heer zelf uitgesproken inzettingswoorden van de Hl. Eucharistie omgaan.
(Hakkelen maakt overigens een mis niet ongeldig).
Dit is geen juristische zaak , maar fundamenteeltheologie- de kern van het katholiek geloof.
U vertegenwoordigt hier een positie van relativisme en het symbolisch avondmaalbegrip van de lutheranen.
En politie moet er niet zijn: God is overal.
Hoe U nu zo zeker kunt zijn dat al de kromme toeren en liturgische misbruiken tegen de Heer nu geen consequenties kunnen hebben, versta ik niet goed.
Ik vermoed dat ik inderdaad een ander begrip van liturgie, van religieuze houding heb als U.
Dat is ook de basis van het geweten, steeds gescherpt aan de Hl. Schrift en de kerkvaders; wanneer het geweten nu "gerust" wordt, schijnt mij dat niet zelden met hoogmoed en overdreven zekerheid te doen hebben.
Uw positie is helemaal niet-katholiek.
Omnia instaurare in Christo.

Anoniem zei

Aan anoniem 4 augustus 2015 15:03

U leest weer fout: ik heb Uw uitspraak niet "vreemd" genoemd Maar wel "ontlarvend":
ze is inderdaad zeer typisch voor de modernistische bastaardkerk in Noordbelgiê.
Een beetje mer zorgvuldigheid Staat netjes.
In Uw posting bevestigt U overigens nog eens deze attitude:
"Hier te lande worden tal van missen opgedragen": deze uitspraak kann naast het commentaar van het bisdom Brugge bij het laatste geval van een recidiverende priester in ambt gezet worden: "...Hij wird dan alleen nog Maar als mislezer ingezet..." (Sic!);
Het sakrament der Hl. Eucharistie, waar de Heer Zich ons toont en meedeelt, wordt hiet tot "mislezen" beknittelt;
Juist met deze truc- vele "missen" om het kerkvolk bijeen te houden- liep vanGheluwe door zijn bisdom om mantra-achtig te herhalen: "Wij hebben het hier in Westvlaanderen nog zeer goed"(Tss, tsss,tsss).
KAV is voor mij steeds nog de afkorting der Katholieke Arbeidersvrouwen, een eertijds zer eervolle en verdienstrijke organisatie.
Een geweten is nooit "gerust" , hoogstens rustig, Maar steeds deemoedig en tot continue scherping gedwongen.

Waar ik geen twijfel aan de sacramentele geldigheid heb, is bij de FSSPX en bij de Ecclesia-Dei-gezelschappen.
Overigens: ook in het vaticaan wordt de situatie in Noordbelgiê met argusogen bekeken.

Anoniem zei

Als het over larven gaat, zult u het wel weten.
Het feit dat men dus vraagt waar men waarlijk het katholieke geloof kan beleven, is dus typisch voor de modernistische bastaardkerk. Logica eerste klas.
Overigens, de vraag was niet aan u gesteld, maar aan KAV en die zwijgen als vermoord.
Wat is mis met de uitdrukking: de mis opdragen? Vraag een priester van FSSPX of dit fout is. Ze zeggen het zelf. Overigens, de mis lezen, een uitdrukking die ook voor het concilie heel gebruik was. Ook nu nog zeggen traditionele priesters: ik zal een mis voor u lezen.
Ik vraag me werkelijk af of jullie in feite wel enige voeling hebben met de traditie en met de Kerk.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Zegt de uitdrukking: "Geen paarlen voor de zwijnen werpen" u iets?

Wel,, dit is eigenlijk een citaat van Christus, die het volgende zei:


Mat 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden, en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij ze niet met de poten vertrappen, zich omkeren, en u gaan verscheuren.


Denk daar maar eens over na!

Anoniem zei

Aan anoniem 5 augustus 2015 18:47

Het woord "ontlarven" heeft bij mij een neutrale betekenis; ik had evengoed kunnen schrijven dat nu de kat uit de zak komt (dat is nu bij vanGheluwe en de vele pedofiele maniakken ook weer dubbelzinnig) of dat men nu ziet, waar Abraham de mosterd haalt (past ook niet op een katholieke website).
Aan larven heb ik niet direct gedacht, overigens ook niet aan kakerlakken.
Ik ben wel een grote natuurvriend maar geen insektenspecialist.

Waar is de Kerk?
Een interessante vraag, steeds weer acuut in tijden van grote nood der gelovigen.
Maarten Luther was ook met dit probleem geconfronteerd;
na lang studeren kwam hij tot de vaststelling dat de Kerk daar is, waar
a. het Evangelie grondig gepreekt wordt en
b. de sacramenten juist toegediend worden.
Een interessant gezichtspunt:
Inderdaad is naar Lumen Gentium de verkondiging het eerste munus (dienst) van een bisschop tov. de gelovigen van zijn bisdom.
De verkondiging van het evangelie heeft natuurlijk in de laatste 40 jaar in Vlaanderen niet Meer plaats gevonden: de promoting van pedofilie en homofilie, het laten vallen van het zondebegrip, het invoeren van het relativisme, personalisme en van een feitelijke apokatastasis, de ganse Wellness-rommel van Danneels en consoorten:dat is nu toch niet het evangelie van Onze Heer Jezus Christus!
Ten laatste het gewauwel van Danneels bij zijn tapes met de misbruikte neef, waar hij een misdrijf, dat door Onze Heer zelf met de straf van met molenstenen om de hals in de zee te worden gesmeten geassocieerd werd, commenteerde met "...ge moet toch vergeven...Hij (R. vanGheluwe) is toch ook een offer(???)", maakt duidelijk dat hier in Vlaanderen in deze boetiek NIET het Evangelie verkondigd wird, niet in woorden en natuurlijk niet in daden.
Ik hoop toch dat U de "bezongen liefde" van één van deze tisten nu niet als voorbeeld van christelijke Charis wilt aanzien.
En de sacramenten worden natuurlijk niet juist toegediend:
de biecht wordt, zoals de vele homepages der parochies tonen,niet meer aangeboden en bijna niet meer gepratikeerd; de catechismus, grondleiding voor het doopgesprek, komt ook niet meer voor.
Idem voor het christelijk huwelijk, dat zo oppervlakkig voorbereid wordt dat men nu over ongeldigverklaring op grote schaal wil spreken;
idem voor de toediening van de ziekenzalving dat , dat -indruisend tegen de voorgaven uit Rome- zeer graag in massavieringen toegediend wordt en gecombineerd met massaboetevieringen(pardon: "verzoening").
De toediening van de laatste sacramenten met biecht en communie is in vele diocesen ondertussen een rariteit door gebrek aan priesters.
De sacramentele geldigheid van de priesterwijdingen is meer als dubieus, bijzonder bij vanGheluwe.
Summa summarum: de Hl.Kerk is zeker niet te vinden in de modernistische bastaardkerkclub.
Die leden geloven het toch zelf niet; "Het diploma wordt anders waardeloos":
Dit is het diepste bewijs van spirituele armoede, van afwezigheid van sacramentaal-apostolisch karakter.

Zo is Uw vraag waar de Hl.Mis in waarheid opgedragen wordt, inderdaad een voudig te beantwoorden:
en wel negatief: NIET in de noordbelgische bastaardkerk, die toch het gelat van de mystieke Christus niet wil weerspiegelen;
Maar wel bij de Ecclesia-Die -gezelschappen, bij deFSSPX, bij de Orientalen, bij de Arameeêrs(Syrisch-orthodoxen), bij de Armeniêrs.

Graag mag U aantonen hoe de bandieten in de noordbelgische bisdommen "ware missen" kunnen opdragen.

Anoniem zei

Aan anoniem 5 augustus 2015 17:48

Ten laatste:
Het Hl.Misoffer is het diepste en meest directe sacrament.
De priester neemt hier de rol van Jezus Christus in, die het Eucharistisch Offer voltrekt- Mysterium tremendum ac fascinosum:
nu zijn er wel een hele hoop mensen die hierdoor gefascineerd zijn, ook graag zelf de theatralieke hoofdrol spelen, maar anderzijds van het tremendum, het angstaanjagende bij de grootheid van de Heer en onze kleineid geen benul hebben.
Het is kenmerkend voor de afwezigheid van elke religieuze schroom dat pedofiele en andere bandieten met hun vuile pollen nog met de hostie omgaan;
en typisch voor de modernistische bastaardkerk, dat (in hoc casu het bisdom Brugge) voor 6 weken verontschuldigend verklaarde bij een "fris" ontdekte pedofiele priester: "...Hij werd alleen nog als mislezer ingezet...".
Dat is sacramenteel de grootste heiligschennis die er bestaat.

Hier wordt zoals@The Guardian Angel zeer juist zegt, het Allerheiligste voor de zwijnen geworpen.
Dat is beledigend voor de oprechte gelovigen- dat is echter vooral en op de eerste plaats een belediging voor de Heer.
En dat zo'n uitspraak uit het bisdommelijk bestuur zelf komt, disqualificeert de bastaardkerk voleinds.
Sion desolata- afgewrakt tot op de bodem.

Overigens: over mijn verbinding met de traditie en met de Hl. Kerk moet U zich geen zorgen maken.
En ik behoor ook niet tot de Katholieke Arbeidersvrouwen, al heb ik natuurlijk nog altijd zeer veel hoogachting voor wijlen juffrouwen Baers en Vandeputte en goede herinneringen aan monseigneur Belpaire.

Voor U heb ik echter een goede tip paraat:
Wanneer U ook mijn antwoord op Uw vraag niet bijzonder smaakte, hier iets uit de modrnistische hoek:
Lees het boekje van Bisschop Jef DeKesel: "Hoe is Uw naam? Waar zijt Gij te vinden?".
En dan toch oppassen: dat is een citaat van Huub Oosterhuis en die heeft nu inderdaad helemaal de draad verloren.

In te speravi; non confundar in aeternum.


Anoniem zei

Is dat het enige wat u nog als antwoord kunt verzinnen. Voorwaar een katholiek antwoord: u pleit dus voor een Kerk die niet langer bekeert, die Haar Zending ontrouw wordt?
Wie een licht heeft, zet het niet onder de korenmaat, maar op de kandelaar, zodat het iedereen verlicht.
Denk daar maar eens over na.

The Guardian Angel zei

@ Beste Anoniem van 07:26

U beticht ons, dat wij niet langer willen bekeren.

Een beetje een merkwaardige opmerking.

Wat doet de Post-Conciliaire Bastaardkerk om te bekeren?


Christus zei ook het volgende:

Mat 7:9 Of wie is er onder u, die aan zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt,
Mat 7:10 of een slang, als hij om vis vraagt?


Wel, het is nét dat wat de Post-Conciliaire Bastaardkerk doet!

"Wie zou zoiets doen?" vraagt Christus!

Wel, een 'Kerk' die door de Duivel bestuurd wordt, doet zoiets!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer