woensdag 5 augustus 2015

Katholiek Nieuwsblad: "Mgr. Léonard distantieert zich formeel van het ‘homohuwelijk’-standpunt van een Vlaams 'katholiek' weekblad"Mgr. André-Joseph Léonard, Aartsbisschop van de Belgische Kerkprovincie, distantieert zich van het standpunt van het Vlaams katholiek weekblad 'Kerk en leven' dat het “homohuwelijk” door katholieken “als een nieuwe kans” gezien moet worden “in plaats van als een bedreiging”. Dat stelde hoofdredacteur Luk Vanmaercke in het commentaar van het weekblad van 17 juni.

“Een standpunt van de hoofdredacteur, waarvan ik mij overeenkomstig mijn geweten moet distantiëren”, aldus mgr. Léonard in een artikel dat 'Kerk en leven' eind juli publiceerde.

Geen verwantschap

In de editie van 17 juni stond namelijk ook een artikel over de aartsbisschop.

Mgr. Léonard heeft het Vlaams katholiek weekblad gevraagd zijn visie over het huwelijk aan de lezers van het blad over te brengen: “Anders zouden sommige lezers kunnen denken dat het feit dat beide teksten dicht bij elkaar staan – gescheiden door vijf pagina’s – wijst op een verwantschap in denken.”

Visie

De Aartsbisschop verduidelijkt in het stuk dat zijn visie op het huwelijk overeenkomstig de Leer van de Kerk is.

“Wat mezelf betreft, als katholieke bisschop bevestig ik met sterke overtuiging de leer van de katholieke Kerk over dit onderwerp, zoals die te vinden is in de Katechismus van de Katholieke Kerk, in de artikelen over het huwelijk (1601-1666), over het vierde gebod (2197-2257) en over het zesde gebod (2331-2400)”, aldus mgr. Léonard.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-leonard-distantieert-zich-van-standpunt-homohuwelijk-vlaams-katholiek-weekblad

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Leonard vergeet een iets: het gaat over het burgerlijk huwelijk. De burgerlijke overheid heeft met andere woorden het recht om dat in te vullen zoals zij dat wil.
Het is hypocriet: eerst toen het burgerlijk huwelijk werd ingevoerd, wilde men het niet aanvaarden. Het gold niet, wie enkel burgerlijk trouwde, leefde in zonde. Waar maakt hij zich dus druk over? Een burgerlijk huwelijk heeft voor de Kerk geen enkele waarde.

The Guardian Angel zei

Aan de andere kant heeft de Kerk ook het recht om het kerkelijk huwelijk in te vullen zoals Jezus Christus ons dat heeft opgedragen!

En wie enkel burgerlijk huwt, leeft inderdaad in zonde. Dat is nog steeds zo.

Anoniem zei

Toelichting:

Volgens de katholieke opvatting is het huwelijk zowel een sacrament als ook een zaak van het natuurrecht. Bijgevolg heeft het huwelijk niet enkel een persoonlijke en ecclesiale dimensie maar ook een sociale dimensie, beschouwd vanuit het natuurrecht. Dit verklaart precies waarom het burgerlijk huwelijk geen uitvinding van het christendom is maar haar wortels heeft in het Romeinse recht.

Het is precies omwille van deze natuurrechterlijke en sociale dimensie van het sacramentele huwelijk dat de Kerk kan beweren dat tot de zending van de Kerk behoort “een moreel oordeel te vellen, ook over dingen die tot de politieke orde behoren, wanneer de fundamentele rechten van de persoon, of het heil van de zielen dit eisen, daarbij alle en alleen die hulpmiddelen aanwendend, die met het Evangelie en het welzijn van allen, naar verscheidenheid van tijd en omstandigheden, overeenkomen”. (Gaudium et Spes nr. 76, CKK 2246).

Meer zelfs, het document van Vaticanum II over de leken Apostolicam Actuositatem zegt: “Het apostolaat in het sociale milieu, d.w.z. het streven om de mentaliteit en de zeden, de wetten en de structuren van de gemeenschap, waarin men leeft, te doordringen van een christelijk geest, is bij uitstek de taak en de plicht van de leken, die anderen nooit naar behoren kunnen vervullen.” Bemerk dat er hier sprake is van de plicht om de wetten van een gemeenschap te modelleren naar de christelijke geest. En in nr. 14 wordt gezegd dat katholieke politici door hun functie de weg dienen te bereiden voor het Evangelie.

Alleen al op basis van deze argumenten kan niet zonder meer gezegd worden dat de Kerk de liberaal-democratische rechtsstaat sinds Vaticanum II omarmd heeft indien dit zou betekenen dat de Kerk op enigerlei wijze een neutrale ten aanzien van natuurrechterlijke zaken Staat zou willen bevorderen.

Evenmin kan gezegd worden dat burgerlijk en sacramenteel huwelijk niets met elkaar te maken hebben; dit zou bovendien getuigen van een poging tot privatisering van het katholieke geloof door katholieken.

Anoniem zei

Het burgerlijk huwelijk bij de Romeinen was tegelijkertijd ook sacramenteel.

Het woord 'matrimonium' komt van het woord 'mater' (moeder) Een man (een vrije bruger) nam een vrouw tot zich en beloofde haar burgerschap, eigendom, en kinderen.

Het woord 'consortium' wordt vertaald als het delen van eigendom. Niet alleen man die zijn eigendom met zijn vrouw deelde, maar ook met betrekking tot het erfrecht van de kinderen.

De 'Nuptiae' was een ceremonie die de wettelijke, religieuze en sociale aspecten van het huwelijk combineerden.

Het is alleen in landen die hun wet aan Napoleon te danken hebben en daarmee een radicaal atheïstisch beleid voeren, waar de wetgever het de kerk ontzegt heeft in staat te zijn mensen te kunnen huwen. Het is daarom dat er in alleen in die land sprake is van een homo-huwelijk, omdat de wetgever ontkent dat een huwelijk een sacramentele en sociale dimensie uit het natuurrecht heeft.

In deze landen is het burgerlijk huwelijk niets meer dan een louter financiële aangelegenheid die alleen de gemeenschappelijke goederen en het erfrecht regelen. Van kinderen, overspel, rechten en plichten van man en vrouw, etc. etc. etc. is er gewoon geen sprake. In dergelijke landen wordt er ook een loopje genomen met euthanasie en abortus en voorbehoedsmiddelen.

Dat de staat een burgerlijk homo-huwelijk wil invoeren, interesseert mij niet, want het hetero burgerlijk huwelijk heeft sowieso geen morele, sociale of sacramentele waarde en is weinig meer dan een belastingbrief, of dat nu voor homo’s, hetero’s ingevoerd wordt, of voor iemand die met zijn kat wil trouwen maakt geen verschil uit. Reeds 200 jaar geleden heeft de staat

Ik ga daarom niet akkoord met Anoniem 19:41. De Kerk kan de “liberaal-democratische rechtstaat niet omarmen” – ook al zou ze dat willen – want de rechtstaat heeft de natuurrechtelijke dimensie van het huwelijk reeds lang geleden uit het huwelijksrecht verwijderd – Matrimonium, Consortium en Nuptiae – afgezien van de financiële aspecten die het belasting en erfrecht regelen. Toch zal er niemand zijn die de natuurrechtelijke dimensie van het huwelijk ontkent – omdat de mens dit uit nature denkt – toch zal niemand het huwelijk verdedigen als zijn de basis voor het verwekken en opvoeden van kinderen in het gezin dat de basis van de maatschappij vormt – omdat niemand nog weet wat een huwelijk is of wat het doel van een huwelijk is, Luk Vanmaerce voorop.

Tot slot

Hetgeen Luk Vanmaerce in Kerk en Leven geschreven is agressief-atheïstisch en gaat in tegen alles wat een huwelijk 2000 jaar lang geweest is. Voor die reden alleen moet – en ik herhaal - moet de man op staande voet ontslagen worden.

Leonard heeft zich tenminste uitgesproken en spijtig dat het bij een uitspraak zal blijven. Maar Rome mocht bijvoorbeeld elke Belgische bisschop ontslaan omwille van ernstig schuldig verzuim, Vermaerce niet te ontslaan. Dat een vrijmetselaar zijn monsterlijke anti-menselijk en anti-sociaal en anti-kerkelijke opinie in het weekblad van de Kerk in België kan schrijven, is het toppunt.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer