donderdag 24 januari 2013

'Paenitentiam Agere'... een door Volgconcilie 'vergeten' Encycliek van de conservatieve Paus Johannes XXIII

PAENITENTIAM AGERE
Over de verdiensten van de boetvaardigheid


Z. Paus Johannes XXIII - Encycliek - 1 juli 1962

13 - Hij die door het H. Doopsel in de Kerk is opgenomen, deelt ook in de schoonheid waarmee Christus Zijn innig geliefde Bruid bekleed heeft; zo lezen wij: "Christus heeft de Kerk liefgehad en heeft Zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord, om Zichzelf de Kerk toe te voeren als een heerlijke Bruid zonder vlek of rimpel of fout, opdat zij heilig zij en onbesmet (Ef. 5, 26-27).
 
14 - Als dat zo is, dan moet men ook aannemen, dat zij die het kleed van de onschuld, bij het Doopsel ontvangen, besmeurd hebben, van de kant van God hun verdiende straf kunnen verwachten, tenzij zij, gezuiverd door het Bloed van het Lam in het Sacrament van boetvaardigheid en in het beoefenen van de christelijke deugden, hun voormalige inwendige glans zouden hebben weergevonden. Daarom richt zich tot hen deze zelfs harde vermaning van de Apostel Paulus: "Schendt iemand de wet van Mozes, dan moet hij zonder genade sterven op het woord van twee of drie getuigen. Tot hoeveel erger straf, dunkt u, zal dan niet hij worden veroordeeld, die de Zoon van God met voeten treedt, het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd is geringschat en de Geest van genade durft honen? Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God" (Hebr. 10, 28-30).

16 - Er zijn echter ook kinderen van de Kerk, die vergeten zijn waartoe zij geroepen en uitverkoren waren en die de schoonheid, hun door God gegeven, hebben ontluisterd: zij dragen dus niet meer het beeld van Christus Jezus in zich. Welnu, in Ons vaderlijk hart voelen Wij ons niet gedrongen hen te berispen of verwijten te maken, maar wel om hen te vermanen met de woorden van het Concilie van Trente, dat zo succesvol is geweest voor de kerkelijke tucht: "Wij allen, die gedoopt zijn in Christus en ons met Christus hebben bekleed" (Gal. 3, 27), worden in Hem opnieuw geboren als onze zonden volledig zijn vergeven: deze wedergeboorte en zuiverheid kunnen wij volgens de eis van Gods rechtvaardigheid niet door het Sacrament van de Biecht bereiken zonder grote droefheid en inspanning van onze kant; terecht immers wordt door de heilige Vaders de boetvaardigheid "een moeizaam doopsel" genoemd".

34 - Tenslotte is eenieder het doel van het Oecumenisch Concilie bekend: een met onze hulp steeds grotere uitbreiding van het goddelijk Verlossingswerk, door Christus "geofferd omdat Hij het Zelf gewild heeft" (IJes. 53, 7), door Hem volbracht door de mensen Zijn hemelse leer te openbaren, maar vooral doordat Hij, om hen te redden, Zijn allerkostbaarst Bloed vergoot. Ieder van ons kan dus met de Apostel Paulus zeggen: "Ik verheug mij dat ik lijden mag en voor mijn deel aanvullen wat aan de kwellingen van de Christus in mijn vlees ontbreekt, ten bate van Zijn lichaam, dat de Kerk is" (Kol. 1, 24).

37 - Eerbiedwaardige Broeders, na wat Wij tot hiertoe schreven, koesteren Wij het volste vertrouwen dat niet alleen gij Onze vaderlijke aansporing met geestdrift zult beantwoorden, maar door uw toedoen al Onze zonen overal ter wereld, zowel priesters als leken; dat het te houden Oecumenisch Concilie het Christendom tot zeer hoge bloei brengt, een algemeen gekoesterd verlangen; dat in diezelfde plechtige bijeenkomst luider het bekende woord Koninkrijk weerklinkt, waarvan sprake is in de gelijkenis van de zaaier (Mt. 13, 19); dat die vergadering enorme resultaten boekt ter verdere uitbreiding en hechtere consolidatie van het Rijk Gods: dit alles te bewerken hangt naar Onze mening grotendeels af van de gezindheid van hen, die het Concilie zal trachten geestdriftig te maken voor de waarheid, een deugdzame levenswandel, de openbare en persoonlijke Godsverering, de tucht en de missieijver.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

E is nog sprake van "Broeders" (alleen) en van "Zonen" (alleen).

Anoniem zei

Enkele woordjes over boete, en alle eer aan God.
De meest werkzame boetvaardigheid vindt men mijn inziens in gebed en vasten.
Het is tevens zowel de gemakkelijkste en de moeilijkste.
De gemakkelijkste omdat men niets anders nodig heeft dan voldoende gezond verstand en tijd en nederigheid.
De moeilijkste omdat men het gezond verstand moet volhouden in zijn werking, men de nodige aanlooptijd en werkelijke vastentijd en uitlooptijd moet voorzien, en de nederigheid eist dat men alle vormen van kritiek moet aankunnen en dat men om die reden moet zorgen zich volledig af te scheiden van de maatschappij bij voorkeur als een kluizenaar.
Geen TV, spelletjes, vermaak, ...
Men heeft twee volle maanden aanlooptijd nodig en twee volle maanden uitlooptijd tijdens dewelke men (zuinig) mag vast voedsel eten.
Een maand aanloop is onvoldoende omdat men pas in de tweede maand zelfvertrouwen krijgt, steunende op de instabiele ervaringen van de eerste maand.
Men kan ook gewoon verder 'beschouwelijk' en zeer zuinig leven.
Heeft men de moed om werkelijk veertig dagen voluit en zonder onderbreking te leven op niets anders dan gebed en water dan duurt de gehele vastentijd dus zowat honderdzestig dagen.
Het werkelijke vasten - dus alleen op gebed en water - mag nooit langer duren dan veertig dagen. Minder kan uiteraard, vooral indien men wenst rekening te houden met het geestelijk begrip "veertig is: de vervulling van de gerechtigheid".
Weliswaar is er na echt veertig dagen een kleine marge van een vijftal dagen maar daarna wordt onherroepelijk de dunne darm door het lichaam verteerd en dit kan niet worden hersteld : men mag onder geen voorwaarde tot het uiterste gaan.
Zelfs bij de minste inzet tot zuiniger eten en maaltijden overslaan begint het lichaam spontaan aan natuurlijk zelfherstel en krijgt de ziel meer levendige vrijheid. Deze geestelijke bevrijding van de ziel wordt in het hedendaagse leven met alle mogelijke middelen tegengewerkt!
Dat het lichamelijk herstel eigenlijk wordt uitgevoerd door engelen is misschien minder gekend maar goed om weten. Men kan namelijk ook vasten vanuit een diepe haat en een soort negatieve gebeden, dit is wanneer men de eer aan zichzelf geeft : hieruit kan men lessen leren over de nederigheid van goede geesten die de mens zeer ten dienste staan, tenzij God dit voorkomt of men door begripvolle broeders of zusters op het goede pad wordt gehouden.
Indien men werkelijk gaat voor veertig dagen ononderbroken vasten op gebed en water moet men rekening houden met soms gevaarlijk lijkende aandoeningen die niets anders zijn dan zeer tijdelijke symptomen van diverse ziekten. Vindt men dat deze symptonen te erg worden dan volstaat het weer voorzichtig een beetje vast voedsel te nemen.
NEEM NOOIT MEDICIJNEN TIJDENS HET VASTEN !!! begin voorzichtig weer met kleine beetjes te eten, waarna men indien nodig weer voorzichtig medicijnen kan nemen.
Wenst men goede raad van een dokter zoek dan eerst vooraf een geschikte persoon die een goed begrip heeft van geestelijke beleving, bij voorkeur een geestelijke. Een wereldse dokter zal hoogst waarschijnlijk geen goede raad kunnen geven en dan gaat men eventueel over tot gevaarlijke stappen.
Een lichtere vastentijd met zuinig vast voedsel kan dan bijvoorbeeld precies zes maanden duren en is bijzonder aan te bevelen.
Zelf ben ik nooit verder geraakt dan drie dagen zonder vast voedsel.
Belangrijk is liefdevolle steun te krijgen van begrijpende mensen zoals kloosterlingen van een beschouwende orde, of na gezamelijk overleg.
Reeds tijdens de aanloop van twee maanden verkrijgt men reeds talrijke zeer heldere dromen die geleidelijk worden gevolgd door visioenen.
Tijdens de uitlooptijd begint de bitterheid van het wereldse leven pas goed door te dringen indien men zich tenminste weer tenvolle wenst over te geven aan de maatschappij; dit is men niet verplicht, doch soms zeer moeilijk te vermijden, waarna men dan uiteindelijk nog slechts leeft met een bijzondere herinnering van geestelijk leven!
Alle eer aan God.

Anoniem zei

De vorige lange "raad" is goed bedoeld maar staat bol van twijfelachtige opmerkingen. We moeten niet "menen" of "denken" maar doen wat de Kerk leert. Er zijn duidelijke regels over het vasten. Omdat die in "ongebruik" zijn geraakt begint iedereen zelf te fantaseren hoe hij of zij moet vasten.
1) Er zijn de algemene richtlijnen van de Kerk over het vasten.
2) Als men ziek of zwak is moet men vasten binnen de grenzen die én de dokter, én de geestelijk leidsman opleggen.
En inderdaad : offeren kan iedereen, VERSTERVINGEN brengen. De wereld vluchten, de zinnen versterven en Christus navolgen op de weg van het Kruis.
Bespaar ons van "raadgevers" die met "zelfvertrouwen" beginnen. De Kerk leert juist dat we onszelf moeten wantrouwen en NIET op onszelf maar op God moeten vertrouwen, en de Genademiddelen gebruiken (zoals zich laten leiden door een geestelijk leidsman, in de regel een priester). Dat is de ware weg van de ascese.

Anoniem zei

Dank voor uw reactie.
Voor jullie, intellectuelen, lijkt het gemakkelijk.
Ik heb een lange weg afgelegd buiten de Katholieke Kerk, en dat ondanks mijn strenge Katholieke ouders. Op mijn twaalfde was plots mijn dagelijks gebruikte missaal niet meer dienstig en veranderde mijn omgeving bovendien tot een schrale woestijn. Daarna kwamen o.a. de hippiecultuur en de lange zoektochten naar waarheid. Ik ben slechts een gewone werkman en daarom verkeerde ik tot nu in de mening dat de gehele Katholieke Kerk was aangetast door een soort verkleutering of verdwazing en dat sommige protestanten bovendien overmaat van gelijk hadden.
Ik heb mijn 'doe het zelf' ervaringen trachten weer te geven omdat zij resultaat hadden en omdat ik pas sedert augustus ben gaan beseffen wat het betekent boete te moeten doen om weer door Jezus aanvaard te worden.
Al mijn ervaringen wezen daar trouwens op: "weer binnentreden in de ware dagen van de ware kerk", maar hoe?
Zulke boodschappen zijn tegelijk onzettend verblijdend en pijnlijk.
In augustus 2012 bleef de naam Medjugorje in mijn gedachten zweven en nu zit ik dagelijks op het internet boodschappen te lezen van Maria, dewaarschuwing.nl, goede raad van kavlaanderen en bloggen.be/medjugorje.
Van augustus tot heden is een weg vol schokken en daar zie ik nog geen eind aan komen.
In mijn dekenaat is er geen traditionele priester meer en een ontmoeting leverde nogmaals een schok waar ik nog niet overheen ben, ik durf het niet beschrijven.
Velen denken dat er niets goed is aan de Kerk en weten niet waar raad vinden.
Als sommigen misschien eens lazen welke moeite het kost om terug te keren dan was deze vastentekst misschien toch nuttig. Ik ga zoeken wat de Kerk daarover leert.

The Guardian Angel zei

Nogmaals, meld liturgische misbruiken bij de bisschop.

Indien de bisschop niet ingrijpt, wend u zich dan via de Pauselijke Nuntius tot Rome.

Mgr. Giacinto Berloco
Apostolisch nuntius in België en Luxemburg
Franciskanenlaan 9
1150 Brussel (St.-Pieters-Woluwe)
T 02 762 20 05
F 02 762 20 32

Anoniem zei

@Anoniem 13:42: alle respect voor de weg die u heeft afgelegd en de conclusies die u daar voor uzelf heeft uit getrokken. Voor mij persoonlijk voldoet die keuze echter niet. Ik ben misschien een "intellectueel" zoals u het noemt en ik zit met een pak vragen waar de simpele antwoorden van de catechismus niet voor volstaan. Mijn probleem is dat GA en consoorten mij dat recht ontzeggen en claimen dat alleen zij de waarheid bezitten. Dat is, wat mij betreft, zondigen tegen de nederigheid. Ik pleit dan ook voor een Kerk met vele vormen, waar iedereen een plaats kan vinden en erkend wordt en geen Kerk waar mensen uitgesloten worden omdat ze een aantal regeltjes niet willen volgen (regeltjes die door mensen zijn opgesteld en niet door God).

The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

U verkondigt een niet-katholieke mening.

U moet niet de Kerk proberen te hervormen!

De hervormers vonden reeds een plaats binnen één van de 35.000 verschillende protestantse denominaties.

Anoniem zei

En de hervormers hebben jarenlang het voor het zeggen gehad. De hervormers hebben de kans gehad, hun groot gelijk in praktijk te brengen, en zie eens wat ze ervan gebakken hebben.

Zonden tegen de nederigheid. Als dat alles is.

The Guardian Angel zei

Het 'modernisme' is geen onderdeel van de Kerk, maar de vijand van de Kerk.

UIT PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme

Inleiding

De taak van de Paus
1 Met de aan Ons toevertrouwde opdracht de kudde des Heren te weiden, bedoelde Christus op de allereerste plaats, dat Wij het aan de heiligen overgeleverde geloofsgoed met de grootste waakzaamheid zouden bewaren met verwerping van profane nieuwigheden en tegenspraak, die zich onder de valse naam van wetenschap aandienen. Deze waakzaamheid van de Opperherder is zeker ten allen tijde voor de Katholieke gelovigen noodzakelijk geweest: steeds immers werden op aanstoken van de vijand van het menselijk geslacht mensen gevonden "die verkeerde dingen leren" (Hand.20,30), "holle praters en verleiders"(Tit.1,10), "anderen misleidend blijven ze zelf in dwaling" (2 Tim.3, 13). Wij moeten echter vaststellen dat het aantal vijanden van het Kruis van Christus in onze dagen aanzienlijk is toegenomen. Zij trachten met heel nieuwe en vol sluwheid bedachte middelen de levende kracht der Kerk uit te schakelen en indien zij konden zouden zij heel het Rijk van Christus totaal vernietigen. Daarom is het Ons niet toegestaan langer te zwijgen, willen Wij niet de schijn op Ons laden dat Wij in onze heiligste opdracht tekort schieten en de welwillendheid die Wij tot nu toe in de hoop op inkeer betracht hebben als nalatigheid wordt aangerekend.

Rome, bij Sint Pieter, 8 september 1907, in het vijfde jaar van Ons Pontificaat.

Pius X, Paus.

The Guardian Angel zei

Dwalingen en leugens worden niet gepubliceerd.

PIUS X VEROORDEELDE EXPLICIET HET MODERNISME!

PASCENDI DOMINICI GREGIS
Over de leerstellingen van het modernisme
► HOOFDSTUK 1 - Uiteenzetting van het modernistisch stelsel
► ARTIKEL 2 - Het geloof van de modernist

ARTIKEL 2 - Het geloof van de modernist

http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=447&id=2059

The Guardian Angel zei

Een modernist is gewoon een duur woord voor een ongelovige die pretendeert gelovig te zijn.

Een farizeeër met ander woorden!

Of nog duidelijker: een schijnheilige huichelaar.

"Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God" (Hebr. 10, 28-30).

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer