woensdag 23 januari 2013

Lutherse wereldfederatie blaast oecumenische dialoog op

Martin Junge, de secretaris van de lutherse wereldfederatie (LWF), waarschuwt het Vaticaan dat elke poging om een speciaal ordinariaat voor ontevreden lutheranen op te richten, naar het model van de ordinariaten voor anglicanen die willen overstappen naar de Rooms-Katholieke Kerk, verregaande gevolgen zal hebben voor de oecumenische dialoog tussen Katholieken en lutheranen.

Martin Junge stelt dat de oprichting van een dergelijk ordinariaat ernstige theologische vragen oproept. Bovendien wordt zo een verkeerd signaal gegeven aan lutherse kerkgemeenschappen die de oecumene gunstig gezind zijn.

Bron: The Tablet

21 opmerkingen:

Anoniem zei

Junge heeft Frère Roger persoonnlijk gekend en weet dus ook dat Frère Roger zich op het einde van zijn leven bekeerd heeft tot het katholicisme. Het feit dat Paus Benedictus hem de communie gaf laat hierover geen twijfel bestaan. Toch heeft Junge de jonge Lutheranen nooit proberen tegenhouden om naar Taizé te gaan (met het "risico" dat ze zouden overlopen), integendeel : hij heeft Taizé altijd actief ondersteund. En dat moet men toch zeker en vast als een gebaar van sportiviteit beschouwen en openheid naar de Katholieke kerk. Zeggen dat Junge oecumenische dialoog opblaast vind ik daarom erg overdreven. Wat Junge volgens mij wil zeggen is : "ik steek mijn hand uit, maar probeer niet om mijn hele arm te nemen." Junge is een zeer verdraagzame man, maar hij wil aangeven waar de grens ligt, en dat moet men vanuit zijn standpunt kunnen begrijpen. Verder denk ik dat een bekering tot het katholicisme een persoonlijke keuze moet zijn, zonder dat dit door een organisatie aangemoedigd of gefaciliteerd wordt. De Katholieke kerk heeft nood aan overtuigde bekeerlingen, niet aan kuddedieren.

The Guardian Angel zei

Ik begrijp niet waarom lutherse jongeren naar een protestants-boeddhistisch Taizé sturen een 'concessie' aan de Katholieke Kerk zou zijn. Taizé is niet Katholiek, maar van oorsprong calvinistisch, met als opperhoofd dominee Schutz als new-age goeroe.

Dat Junge zo 'verdraagzaam' zou zijn, maak ik niet op uit zijn woorden. Junge formuleert een duidelijk dreigement richting Vaticaan.

Ook begrijp ik niet wat u bedoelt met 'een hand maar geen arm geven'.

Dat werpt nog maar eens de vraag op: "Wat is oecumene? Wat is het doel?"

Traditioneel worden alle niet-katholieken door de Kerk opgeroepen om zich tot het Katholicisme te bekeren. Daar gaat het over. Géén dialoog, maar bekering.

Junge bevestigt inderdaad, dat er iets bestaat zoals 'oecumene'. Merkwaardig is ook dat Junge stelt dat 'bekering' ernstige theologische vragen oproept, terwijl oecumene blijkbaar geen 'ernstige theologische vragen' zou oproepen.

Ieder weldenkend mens weet toch dat 'oecumenische dialoog' een fictie is. Waarover zou men dialogeren? Als men het écht over theologische kwesties zou hebben, dan stokken dergelijke gespreken binnen een paar minuten.

'Oecumenische dialoog' is totaal zinloos, omdat men altijd om de hete brij moet blijven draaien.

Wat zijn trouwens de resultaten van die 'oecumenische dialoog'???

Taizé?

Het lijkt er inderdaad op dat al dat 'oecumenisch gedialogeer' totaal niets heeft opgeleverd dan Taizé!

Vandaar dat men vanuit Katholieke hoek zo krampachtig probeert vast te houden aan Taizé. Het is de enigste 'vrucht' die de 'oecumenische dialoog' heeft opgeleverd, ook al is het een rotte appel!

Taizé! Inderdaad. Om oecumenisch te kunnen dialogeren, heeft men een theologisch niemandsland opgericht; een spirituele woestenij, Taizé genaamd.

Taizé is niet Katholiek, niet luthers, niet calvinistisch. Taizé is mossel noch vis. Taizé is niets tenzij boeddhistisch.

Is Taizé de spirituele 'speelplaats' waar de oecumenische dialoog plaatsgrijpt? Is dit alles wat de oecumenische dialoog heeft opgeleverd?

Is het godsdienstig nihilisme van Taizé het enige dat Katholieken en lutheranen bindt?

Anoniem zei

Eerste anoniem beweert dat Junge sportief en open zou zijn naar de katholieke Kerk en zijn houding t.a.v. Taizé zou hiervan getuigen.

Maar wanneer lutheranen naar de Paus overlopen, houdt die sportiviteit direct op. Daarenboven zou ik Taizé niet als maatstaf hanteren voor een katholieke gemeenschap. Taizé is eerder een Boeddhistisch-Protestants hippiekamp waar katholieken ook welkom zijn.

Anoniem zei

Ik ga akkoord met eerste anoniem in zover de Paus Junge eens goed op zijn tenen getrapt heeft. Maar dan, om het op ludieke wijze te zeggen; wat kan een oecumeen er op tegen hebben indien iedereen naar de Katholieke Kerk overloopt?

Men kan over de correcte betekenis van oecumene discussiëren, maar de “de ene wereldkerk” is toch het doel van elke interpretatie van oecumene.

Anoniem zei

De reactie van Junge is te vergelijken met de PDG van een onderneming die failliet gegaan is en de wereldwijde financiële crisis de schuld geeft voor het faillissement. Terwijl andere ondernemingen, die ook beïnvloed worden door de wereldwijde financiële crisis niet failliet gaan en niet eens over crisis praten.

Ik zou het succes van de Katholieke Kerk toeschrijven aan de belofte van Christus in “Tu es Petrus...” Maar het gebrek aan morele maatstaven in protestantse denominaties heeft er ook veel mee te maken. Eigenlijk moet ik me omgekeerd uitdrukken : Het is precies omwille van de strikte morele maatstaven die de Katholieke Kerk verkondigt dat Ze populair is in tijden van onzekerheid, wanneer mensen naar een houvast zoeken en geen behoefte hebben aan alles-mag-alles-kan, wat-je-maar-wil, en zoek-het-zelf-maar-uit.

Vooral diegenen die de rug naar naar de Kerk gedraaid hebben en elders naar morele begeleiding gezocht hebben, zijn op hun koffie gekomen : de staat, de syncretisten, de oecumene, de liberalisten zijn allen moreel failliet en hebben de maatschappij niets meer te bieden.

Anoniem zei

Taizé is een ontmoetingsplaats en geen plaats voor fundamentele discussies over geloofskwesties. Het heeft nooit die ambitie gehad. Die dialoog moet elders gevoerd worden. De afwezigheid van diepgaande theologische gesprekken zou ik echter niet als nihilisme betitelen. Taizé is geen eindpunt maar eerder een springplank voor jongeren om zich bewust te worden van het wezenlijke belang van het geloof, en een uitnodiging om zich daar verder in te verdiepen. Mijn eigen ervaring is dat de meesten het ook op die manier interpreteren, en dat ze dank zij de ervaringen in Taizé het ware Christelijke geloof (waaronder ik uiteraard de katholieke kerk versta) ontdekken of herontdekken.
Het eenvoudige leven en het aantrekkelijke kader van Taizé is niet bedoeld als vervanger voor het Katholicisme, maar het fungeert als een wegbereider. En wanneer jongeren op die manier de weg terugvinden naar de kerk moet men hiervan de waarde durven erkennen. Op latere leeftijd zal de interesse wel groeien voor fundamentele geloofsvragen, vragen i.v.m. de katholieke ritus enz. Dat kan je van een 17-jarige niet verwachten.

The Guardian Angel zei

Laat ik zeggen dat dit de theorie is en dat ik het daar absoluut niet mee eens ben!

Ik ken veel diepgelovige Katholieken van 17 jaar!

En die gaan absoluut niet naar Taizé, omdat ze het spel doorhebben!

Anoniem zei

Dat idee van een Katholicisme-Light in voorbereiding op The Real Thing, is een populaire hedendaagse pedagogische methode die kinderen eerst het verkeerde aanleert, om hen dan te zeggen dat hetgeen ze geleerd hebben eigenlijk fout is en hen dan pas het juiste aan te leren. Scholen tegenwoordig hanteren dergelijke methodes in het aanleren van lezen en schrijven. Maar aangezien deze methode het aantal analfabeten evenmin heeft kunnen verminderen, blijf ik geneigd de ‘ouderwetse’ pedagogische methodes te respecteren, en kinderen uitsluitend het juiste leren. Neem voorbeeld en vergeet katholicisme-light in voorbereiding op...

Anoniem zei

Dit is klassiek seg....

"Op latere leeftijd zal de interesse wel groeien voor FUNDAMENTELE GELOOFSVRAGEN, VRAGEN i.v.m. de katholieke ritus enz. Dat kan je van een 17-jarige niet verwachten."

Vragen, vragen, vragen ...

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat je eigenlijk bedoelt dat je denkt dat de geloofsleer en de ritus in vraag getrokken moet worden. Daarenboven denk je dat een 17-jarige dat niet zou kunnen.

Maar om zeker te spelen, met z’n allen naar het heropvoedingskamp Taizé, waar men geïntroduceerd kan worden in verbasterde religie.

Wanneer die 17-jarigen terug komen kan men ze overleveren aan de modernistische prinsen van de Belgische Kerk, of beter nog, aan de faculteit Theologie van de ‘Katholieke’ Universiteit Leuven, waar ze die vragen in een licentiethesis kunnen beantwoorden.

In andere woorden: Taizé dient als desensibilisering om jongeren die nog iets geloven, totaal van hun geloof af te brengen.

Let op: ik zeg weldegelijk, “Desensibilisering”, geen indoctrinatie. Indien Taizé überhaupt iets te bieden zou hebben zou ik het indoctrinatie noemen, maar aangezien Taizé op zijn best nihilisme biedt...

We zullen het natuurlijk niet eens raken. Waar we het wel over eens kunnen worden is dat Taizé inderdaad een springplank is: een springplank naar een totale afkeer van het katholicisme voor diegenen die de ervaring in enige mate aanvaardbaar vinden. Anderzijds een springplank naar het ware geloof, voor diegenen die de ervaring misselijkmakend gevonden hebben.

Taizé is weldegelijk Nihilistisch want vergeet niet dat Nihilisme twee betekenissen heeft. (De Taizé-istische twee-richtingsspringplank van het Nihilisme)

Nihilisme werd in de 18de E. gehanteerd door de critici van de Verlichte Filosofen om het proces te beschrijven waarmee de Verlichte Filosofen de hoogste waarden IN VRAAG trokken met als doel ze te kunnen AFBREKEN. In de helft van 19de E. - in voorbereiding op de Russische Revolutie – zijn de Verlichte Filosofen de term zelf gaan gebruiken, maar dan in de positieve zin, door te stellen DAT AUTORITEIT NIET OP GOED GELOOF AANGENOMEN MOCHT WORDEN ongeacht de eerbiedwaardigheid van die autoriteit. (de autoriteit van de soevereine vorsten – de tsaar in dit geval – en de autoriteit van de Kerk) Nietzsche tot slot verheft Nihilisme tot een filosofisch concept, en beschrijft katholicisme als de ultieme vorm van Nihilisme want de katholieke moraal en waarheid zijn ongeldig, God bestaat niet, en het leven heeft geen doel (geen begin, geen einde – geen doel dus) aldus Nietzsche – en dit opent een discussie over het existentialisme, het transcendente en het immanente.

Daarenboven, wanneer die elementen van de katholieke geloofsleer waar Nietzsche kritiek op levert uit het katholicisme verwijderd worden, krijg je een godsdienst die heel sterk op boeddhisme lijkt, een existentieel katholicisme. Zodoende maakt Nietzsche katholicisme en boeddhisme uitwisselbare godsdiensten. Taizé is de toepassing (of manifestatie) van dit alles.

Is dit het katholicisme-light dat tot het ware geloof moet leiden? Een existentieel katholicisme? Immanentie, foert ermee? Alfa & Omega, foert ermee. De katholieke moraal, foert ermee?

Nietzsche, Boeddha, hippie, existentialist en nihilist zijn synoniemen en wanneer je ze in een syncretische heksenketel gooit, eens goed roert en het afkookt, je Taizé tevoorschijn tovert – vandaar dat ik Taizé een Protestants-Boeddhistisch hippiekamp noem – katholicisme komt daar echt niet bij kijken, want existentieel katholicisme is geen katholicisme. Iemand dat er wel van wil maken is een theologische klommelaar.

Anoniem zei

Taizé is hier weer tot op het bot afgebroken. Maar als het allemaal zo slecht is, kan de auteur dan aub eens wat artikels wijden aan ontmoetingsplaatsen voor Christelijke jongeren die hij wél goed vindt ? Waar kan men vandaag als Katholieke jongere terecht om andere Katholieken te ontmoeten ? Enkel in de kerk ? En welke plaatsen beveelt de auteur aan voor geloofsverdieping ? Alle suggesties zijn zéér welkom.

Anoniem zei


Pas op he, ik heb Taizé niet afgebroken, alleen geanalyseerd. Als je die analyse niet mooi vind, dan zegt dat meer over je eigen interpretatie van Taizé dan over de mijne.

Maar ik geef toe, jeugdbewegingen in het algemeen zijn bedenkelijk. Dat zegt heel over wat de maatschappij van de jeugd denkt. Als je naar iets op zoek bent dat de middenweg tussen Modernistisch of Traditioneel , zal je het niet vinden. Ze zijn allemaal ‘extreem’. (Tegenwoordig is rechtlijnig ook extreem.)

Maar Google dit: "Organisaties die President Hollande vogelvrij wil verklaren." Die vind ik alle prima.

The Guardian Angel zei

Een belangrijk criterium is of een jeugdbeweging nog naar de Heilige Mis gaat of niet.

Anoniem zei

Het is eigenlijk allemaal heel simpel : Christus openbaarde het Geloof aan Zijn éne Kerk. De Lutheranen verwerpen het, zij weten het beter dan God !
Dus moet je kiezen : of katholiek, of anti-katholiek. Voor God of voor de duivel die Gods wil niet aanvaardt. Zo simpel is het.

Anoniem zei

En ondanks aandringen geeft niemand het antwoord op de belangrijke vraag hoe men Vlaamse, Katholieke jongeren kan ondersteunen. Waar zijn ze welkom ? Waar kunnen ze zich verdiepen in het geloof ? Als ik de artikels hier lees is Taizé een oord van de duivel, en ook IJD is modernistisch en afvallig volgens u. Maar wat schiet er dan nog over ? Als ik in een willekeurige Franse kerk binnenstap hangen er op het prikbord meerdere initiatieven voor jongeren. Bij ons moet je er met het vergrootglas naar zoeken. En wat dat betreft kunnen we ook wel iets leren van de protestanten. Zij bouwen een echte gemeenschap uit.

The Guardian Angel zei

Uw vraag is terecht.

IJD zou inderdaad een antwoord moeten bieden op de goddeloosheid van deze tijd. Echter, IJD is in hetzelfde bedje ziek.

Toch doe ik geen aanbevelingen.

Anoniem zei

Nu moet ik toch echt eens lachen... de protestanten vormen "gemeenschap". Ja, wel 20.000 verschillende protestantse secten,die zelfs elkaar bestrijden, tegenover de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Maar de klager heeft gelijk : de bisschoppen laten onze jeugd in de steek en verkondigen hen het Geloof NIET ! Toch kunnen zoekende jongeren terechtkomen in het Geloof, de H. Geest blijft Zijn werk doen, en overal waar men trouw is aan het Katholiek Geloof leeft de Kerk weer op. De traditionele seminaries en kloosters bulken van de roepingen.

Anoniem zei

Taizé is een vliegenvanger van de duivel. Om diep over na te denken.

Anoniem zei

Geen aanbevelingen ? Dat is dan even nihilistisch als het beeld dat u over Taizé ophangt. Zeg dan gewoon : ik weet het niet. Ik heb uiteraard geen moeite met uw kritiek op Taizé of IJD, het is uw blog en uw mening, en het is aan de lezers om uit te maken of ze zich daarin kunnen vinden of niet. Maar als men een tempel afbreekt moet men een andere tempel kunnen opbouwen, en dat doet u niet. Daardoor staat deze blog aan de zijlijn, in plaats van het voortouw te nemen in een positief verhaal. Als u het niet eens bent met de huidige gang van zaken in onze kerken (zoveel is wel duidelijk !), waarom wordt u dan zelf geen priester ? Ik zou zeker en vast naar uw mis komen !

The Guardian Angel zei

Wij doen inderdaad geen aanbevelingen.

Wij weten het wel, maar noemen geen namen omdat wij die groepen en organisaties niet aan KAVlaanderen willen linken.

KAVlaanderen is inderdaad een onafhankelijke blog, maar we verkondigen niet 'onze' mening.

Wij schrijven hier alleen maar de Geopenbaarde Waarheid die door de Kerk wordt verkondigd.

Het is niet omdat men in Vlaanderen van het rechte pad is afgeweken, dat de Waarheid niet meer de Waarheid zou zijn.

Wij staan niet aan de zijlijn.

Wij breken de tempel niet af, wij leveren een bijdrage aan de reiniging van de tempel.

Zoals gezegd, hebben wij ook allemaal een echt leven en doen wij daar wat wij moeten doen.

Positievere verhalen kan u op de desbetreffende blogs en sites vinden.

Hier klagen wij dingen aan. Op zich is het jammer dat wij dit moeten doen, omdat de bisschoppen hun werk niet doen, maar iemand zal het toch moeten doen.

In Vlaanderen zijn er nog enkele goede priesteropleidingen in bepaalde abdijen, voor het overige zou ik aspirant priester-studenten aanraden om naar het buitenland te gaan.

Intussen zitten er al meer Vlamingen in het buitenland in een seminarie dan in Vlaanderen.

Enkel jongeren met een diep geloof zou ik aanraden om naar Leuven of Brugge te gaan.

Anoniem zei

@GA 14:08: "Enkel jongeren met een diep geloof zou ik aanraden om naar Leuven of Brugge te gaan". Dat is een uitspraak die ik niet goed begrijp. Kan je ook priester worden als je geen "diep geloof" hebt?

The Guardian Angel zei

Iedereen die gelovig is, groeit ook in dat geloof als hij of zij het goed ontwikkelt.

Indien je niet al een sterk geloof hebt en intellectueel niet beslagen bent, dan ben je in Leuven en Brugge je geloof binnen de kortste keren kwijt.

Een paar jaar geleden werd het seminarie in Leuven zelfs door Rome op de vingers getikt. Teveel Danneels-gehalte. De laatste jaren is er een lichte verbetering merkbaar, maar het is zeker nog niet wat het zou moeten zijn.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer