dinsdag 8 december 2015

Tweede Vaticaans Concilie: 24 november 1965: "Crisis over anticonceptie in Schema 13" - Gaudium et spes - "Over de Kerk in de wereld van deze tijd"...

CONTEXT

Na de toespraak van kardinaal Suenens op het einde van de eerste zittijd en na instemming van kardinaal Montini, komt het thema van de Kerk in de moderne wereld op de Concilie-agenda. Ook al vragen invloedrijke commissieleden zich begin 1963 nog openlijk af of een Concilie zich wel moet inlaten met zoiets veranderlijks en voorbijgaands als 'de wereld'.

Omdat het onderwerp nieuw is, kunnen de kerkleiders en theologen het ook maar moeilijk afbakenen. Het thema staat laatst op de lijst van te behandelen schema’s. Tekenend is ook dat commissieleden het schema steevast met z’n nummer benoemen, eerst XVII later XIII, in plaats van met de titel zoals dat voor andere onderwerpen gebruikelijk is.

Joseph Ratzinger, de latere Paus Benedictus XVI en toen als peritus bij het Concilie betrokken, noemde Schema XIII ooit "een samenraapsel".


24 NOV 1965

De vraag van de paus om 4 tekstwijzigingen (modi) over anticonceptie in Schema 13 zorgen voor een laatste grote crisis van het Tweede Vaticaans Concilie. De wijzigingen bevestigen de leer van de encycliek Casti connubii van Pius XI over de ontoelaatbaarheid van kunstmatige anticonceptie.

Wat is de reactie van de Commissie?

De meeste leden van de gemengde commissie die zich met de materie bezighoudt, reageren heftig. Commissie reageert verbolgen! Mgr. Charue spreekt van de moeilijkste week van het hele Concilie.

Donderdag 25, men zou beginnen met het De Matrimonio in Santa Martha, toen het grote incident met de modi ontplofte.

Men las een brief van kard. Cicognani, die door te vragen om de modi te aanvaarden, praktisch het concilie liet verklaren zich aan Casti connubii te houden en pater Tromp verklaarde dat dit de conclusie van de pauselijke commissie was; Kardinaal Cento, besloot zonder nuance, die hij slechts Amen te zeggen had op de beslissingen van de paus. Paus Paulus VI vroeg
dus aan het Concilie om zonder discussie de traditionele leer te bevestigen.

Kardinaal Léger reageerde zeer heftig en vertrok om zich te beklagen bij Mgr. Dell’Acqua, die zich verwonderde over de manier waarop men de zaken had voorgesteld. De lekenauditoren schreven een gezamenlijke brief naar de paus. Ook kardinaal Suenens is bijzonder verontwaardigd. Hij is voorstander van een 'minder traditioneel standpunt'.

Op vrijdag
25 november komt er een nieuwe brief van kard. Cicognani, zeggende dat men de tekst van de modi kon bediscussiëren. De paus laat dus toe, dat zijn tekstwijzigingen bediscussieerd mogen worden. Ottaviani maakte goed het onderscheid tussen de doctrine en de manier van verwoorden, maar feitelijk ging de discussie over de grond...

Mgr. Heuschen, de hulpbisschop van Luik, en de Leuvense moraaltheoloog Prof. Heylen vinden uiteindelijk een nieuwe formulering die de modi 'onschadelijk maken'. Zij waren dus ook pro anticonceptie! Het Concilie neemt in die nieuwe formulering geen beslissing over het onderwerp, noch in de ene noch in de andere zin. In elk geval blijft de kwestie van de morele toelaatbaarheid van middelen tot geboorteregeling onbeslist.

De paus gaat akkoord met de voorstellen van Heuschen en Heylen op 28 november.
De week van 29 november tot 4 december kende nog emoties. Tot op het laatste moment was het een va-et-vient met de entourage van de paus. Mgr. Heuschen, geholpen door de kanunniken Heylen, Delhaye, Prignon, de Locht en Mgr. Dondeyne, maakte een tekst die velen zeer goed vonden. Mgr. Dell’Acqua feliciteerde Mgr. Heuschen er zelfs voor.
 
Vooral de timing zorgt voor extra dramatiek in deze laatste grote crisis van het Concilie. Want Schema 13 moet nog definitief gestemd worden en op 8 december is het definitief afgelopen met het Tweede Vaticaans Concilie.


Het bijzondere van de tekst van Gaudium et Spes is dat deze door inspanning van de concilievaders zelf tijdens het concilie tot stand gekomen is. Waar Paus Pius XII in zijn encycliek Humani generis nog vooral op waarschuwende wijze de moderniteit had benaderd, wilden de concilievaders in dit document op meer positieve wijze de hedendaagse wereld tegemoet treden. Illustratief is dat betreffende de anticonceptie de kerkvaders schreven dat 'het bereiken van een edelmoedige doch verantwoorde vruchtbaarheid' een zaak is tussen de echtelieden en God. Het Vaticaan steunde hierbij sterk op de conclusies van het eerste congres van Katholieke Dokters, gehouden op Malta in 1964.

Bron: VolgConcilie


SCHEMA XIII - GAUDIUM ET SPES [= Een heterodoxe woordenwaterval!]

Over de Kerk in de wereld van deze tijd
2e Vaticaans Concilie - Constitutie
7 december 1965

50 - In de opdracht het menselijk leven door te geven en hun kinderen op te voeden, hetgeen als de eigen zending van de echtgenoten moet worden beschouwd, weten zij zich medewerkers van de liefde van God, de Schepper, en als het ware zijn tolken [Correct!]. Zij zullen dus hun taak met menselijke [Ketterij!] en christelijke
[Correct!] verantwoordelijkheid vervullen; en in een geest van volgzame eerbied jegens God [Correct!] en in gezamenlijk beraad [Ketterij!] en met gezamenlijke inspanning [Ketterij!] zullen zij zich een goed gefundeerd oordeel [Ketterij!] trachten te vormen, daarbij rekening houdend zowel met hun eigen welzijn [Ketterij!] als met dat van hun reeds geboren en toekomstige kinderen [Ketterij!]. Zij zullen daarbij ook letten op de materiële [Ketterij!] en geestelijke factoren van hun tijd [Ketterij!] en van hun situatie [Ketterij!], en tenslotte zullen zij daarbij rekening houden met het welzijn van het gezin van de burgerlijke samenleving [Ketterij!] en ook van de Kerk. In laatste instantie zijn het de echtgenoten zelf [Ketterij!], die dit oordeel voor het aanschijn van God moeten vormen [Correct!]. Wat hun wijze van handelen betreft: de christelijke echtgenoten moeten wel weten, dat zij niet naar eigen willekeur kunnen handelen [Correct!], maar zich altijd moeten laten leiden door hun geweten [Ketterij!], hetwelk zich moet richten naar de Goddelijke Wet zelf [Correct!], in volgzaamheid jegens het kerkelijk leerambt [Correct!], dat die wet gezagvol vertolkt in het licht van het Evangelie [Correct!].

Dit is zo typisch voor de teksten van het Tweede Vatciaans Concilie!

Het is een mengelmoes van Ware Leer en ketterij!

Met een woordenwaterval worden de gelovigen in slaap gewiegd.

Aan de ene kant zegt men, dat men inzake anticonceptie zijn "geweten moet volgen". Aan de andere kant zegt men, dat dat geweten "zich moet richten naar de Goddelijke Wet zelf, in volgzaamheid jegens het kerkelijk leerambt, dat die wet gezagvol vertolkt in het licht van het Evangelie".

Dus mag men zijn geweten niet volgen!

WAAROM BEGINT MEN DAN OVER 'HET GEWETEN'???

ANTICONCEPTIE HEEFT NIETS MET HET GEWETEN TE MAKEN!

MEN MAG ZIJN GEWETEN NIET VOLGEN, MEN MOET DE GODDELIJKE WET VOLGEN!!!

MET ANDERE WOORDEN, GAUDIUM ET SPES PRETENDEERT IETS TE ZEGGEN, DAT HET NIET ZEGT!!!

MEN PROBEERDE DE GELOVIGEN TE MISLEIDEN!!!

DE MODERNISTEN DACHTEN, DAT ZE GESCOORD HADDEN, MAAR DAT WAS NIET ZO!

DIT IS HOE DAN OOK EEN HETERODOXE TEKST!

Zo typisch Tweede Vaticaans Concilie!! 

Een 'schitterende' bijdrage van Mgr. Heuschen!

Waarom hij felicitaties kreeg voor dit gedrocht van een tekst, ontgaat mij geheel!!!

Het zogenaamde 'Tweede Vaticaans Concilie' was door en door corrupt en anti-katholiek!

Het was dan ook géén 'concilie', maar regelrecht verraad!

8 opmerkingen:

Anoniem zei

Wat wordt verstaan onder Goddelijke Wet? Men kan dit zien als datgene wat door God aan de wereld opgelegd werd. Dan rijst natuurlijk de vraag hoe we die Goddelijke wet kunnen kennen. Om ze te kunnen volgen moet ze zich op de een of andere manier openbaren. In het Katholicisme gaan we er van uit dat die openbaring gebeurde door het leven van Christus en dat we de Goddelijke wet kunnen kennen door de Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
En daar begint de miserie natuurlijk: we gaan ervan uit dat De Bijbel geschriften zijn die rechtstreeks door God geïnspireerd werden. Maar wie heeft dat op die manier beslist? De Bijbel zoals we die vandaag kennen gaat terug op de zogenaamde Vulgaat die - als ik me niet vergis - een slechte vijfde-eeuwse vertaling is van Griekse Aramese en Hebreeuwse grondteksten. Het zijn natuurlijk mensen die aannemen dat deze teksten rechtstreeks door God geïnspireerd zijn. Daarover kan men dus discussiëren, maar meer nog over de vraag welke teksten als de Goddelijke Wet moeten genomen worden: de Vulgaat of de oorspronkelijke grondteksten.
Het is ook zo dat de huidige samenstelling van de Bijbel pas vastgelegd werd in de zeventiende eeuw. Ook dit is een beslissing die door mensen genomen werd. Nog los van het religieuze zaten we toen bijvoorbeeld in een door mannen gedomineerde maatschappij. Dat had niets met het geloof te maken maar alles met de erfenis van het Oude Rome die de basis vormde voor de toenmalige en nog steeds huidige maatschappelijke structuur. Bepaalde boeken die eeuwenlang deel uitmaakten van de Bijbel werden op dat moment door mensen apocrief verklaard.
Men kan dan wel zeggen dat de concilies die hierover beslisten "gestuurd" werden door het Goddelijke, maar er kan met zekerheid historisch aangetoond worden dat ook niet-religieuze en politieke, strategische redenen overwogen werden om de uiteindelijke Bijbel vast te leggen.
Maar zelfs als je aanneemt dat de Bijbel geen mensenwerk is en daadwerkelijk een letterlijke en correcte manifestatie van de Goddelijke Wet, dan nog betwijfel ik bijzonder sterk dat God in zijn wet een passage opgenomen heeft waarin anticonceptie verboden werd...
Dat de Goddelijke Wet vast staat en dat daar niet aan getornd kan worden, kan ik volgen; maar de "uitvoeringsmodaliteiten" moeten toch wel kunnen evolueren... Dat is wat men probeerde - niet altijd succesvol - met VaticanumII; dat is wat de grote Gregoriaanse Hervorming in de middeleeuwen beoogde; dat was de geest van het Concilie van Trente, van het concilie van Florence,... en dat is wat de huidige paus ook poogt te doen. En net zoals zijn voorgangers doet hij dit met vallen en opstaan, feilbaar en soms onfeilbaar en moet er discussie mogelijk zijn, zonder de basis te wijzigen of aan te tasten. Maar het is slechts door discussie en het verschillen en uitwisselen van meningen dat we tot een correcte interpretatie en toepassing kunnen komen van de Goddelijk Wet. Meningsverschil en uitwisselen van gedachten kan enkel als dit in een geest van respect gebeurd en niet door consequent iedereen die een andere mening toegedaan is te verketteren...

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 17:37

Wat wil u nu eigenlijk zeggen?

Anoniem zei

@GA
- durf ook eens de eigen stellingen te verlaten en te luisteren naar wat diegenen zeggen waar je het op het eerste gezicht niet mee eens bent.
- het verbod op anticonceptie en de seksuele moraal van de RKK is geen deel van de Goddelijke Wet maar een menselijke interpretatie hiervan. In de Bijbel is wel de basis te vinden, maar hoe dit Kerkelijk en maatschappelijk vertaald wordt is mensenwerk, dus feilbaar, en vatbaar voor discussie en verandering...

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 11:22

"In de Bijbel is wel de basis te vinden, maar hoe dit Kerkelijk en maatschappelijk vertaald wordt is mensenwerk, dus feilbaar, en vatbaar voor discussie en verandering..."

Indien dat uw mening is, dan is die in zekere zin correct!

WANT IEDEREEN KIEST ER ZELF VOOR OM NAAR DE HEL TE GAAN!

Anoniem zei

@ 11:22: fout.

De Bijbel stelt duidelijk dat elke seksuele relatie of handeling die niet direct tot het verwekken van kinderen leidt doodzonde is. Anticonceptie is een voorbeeld van een seksuele handeling die niet tot het verwekken van kinderen leidt. Seks buiten de vruchtbare dagen is een ander voorbeeld. Lees het verhaal van Abraham en Sarah. Sarah vindt gewoon ondenkbaar en moet zelfs lachen bij de gedachte met haar echtgenoot naar bed te gaan omdat ze te oud is kinderen te verwekken.

Ik zie niet in hoe dit een menselijke interpretatie van de Bijbel is, het staat er letterlijk in.

GA geeft ook een goed antwoord. Die dingen die wel het gevolg zijn van menselijke interpretatie. In die gevallen heb ik weinig zin iets anders te doen dan wat de slimste lieden in de laatste 2000 jaar als waar voorgehouden hebben. Stel je eens voor dat je je vergiste.

Anoniem zei

Dat meent te kunnen beweren dat het verbod op contraceptieven een menselijke interpretatie van de Bijbel is, en daarom feilbaar.

Toch geeft Anoniem mij de indruk dat hij ervan overtuigd is dat een Bijbelinterpretatie die contraceptieven zou gedogen, misschien wel een menselijke interpretatie mag zijn, maar dit keer onfeilbaar.

Ik wens hem veel geluk met een dergelijk gebrek aan consistentie in logica. Misschien dat hij de duivel zodoende toch zal overwinnen, maar alleen omdat die zich een hartaderbreuk moet lachen.

Anoniem zei

@ vorige anoniemen:
- een bijbelinterpretatie die contraceptiva zou gedogen is in mijn ogen even menselijk en feilbaar als een interpretatie die het omgekeerde vooropstelt. Suggereren dat ik het omgekeerde zou beweren is een intentieproces dat niet correct is.
- in de hele bijbel wordt niet over contraceptiva gesproken voor zover mij bekend. Mijn pleidooi is dus effectief om over deze zaken op een open manier te debatteren en te aanvaarden dat bepaalde zaken door de tijd heen evolueren. In het boek Ruth bijvoorbeeld wordt Ruth gewoon verkocht aan Boaz. Wil dat zeggen dat wij vandaag nog altijd vrouwen als koopwaar moeten zien? Waarom kan de ene interpretatie wel evolueren en de andere niet?
- dat er in de bijbel enkel sprake is van seksuele gemeenschap met procreatieve doeleinden is fout. Vandaar mijn vraag in mijn eerste commentaar: welke bijbel beschouwen we als de juiste bron? De vertalingen op basis van de vulgaat? De oorspronkelijke Aramese, Griekse en Hebreeuwse grondteksten? (om nog maar eens het voorbeeld van Ruth te geven, die oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven was: op een bepaald moment staat in de Nederlandse vertaling dat Ruth aan de voeten van Boaz gaat liggen. Vanuit het Hebreeuws kan dit op twee manieren vertaald worden: ze gaat effectief aan zijn voeten liggen, of ze hebben geslachtsgemeenschap. Als ze enkel aan zijn voeten gaat liggen, waarom zou Boaz haar dan 's morgens, wanneer ze in alle vroegte vertrekt voor iemand haar kan zien, dan 6 maten gerst geven?)
- Met andere woorden: de Bijbel is helemaal niet zo duidelijk wanneer het op dat soort concrete richtlijnen aankomt. De totstandkoming ervan is historisch soms veel beter te duiden vanuit een maatschappijvisie en vanuit een sociale orde die er op een bepaald moment heerst dan vanuit theologische of religieuze argumenten. Beide hebben immers gedurende het hele Katholicisme elkaar weten te beïnvloeden.
- Er is dan ook geen enkele reden om er vandaag vanuit te gaan dat dit niet meer het geval zou moeten zijn. Hebben wij, Katholieken, zo weinig vertrouwen in de kern van ons geloof dat we de confrontatie met de wereld niet aandurven en schrik hebben dat de essentie van onze Godsdienst zal verdwijnen als we de praktische beleving laten mee evolueren met de wereld van vandaag?
- Ook de oude Latijnse ritus is er niet van vandaag op morgen gekomen. Het is pas sinds de Gregoriaanse hervorming, halfweg de middeleeuwen dat er iets ontstond dat lijkt op wat wij nu kennen en dit werd dan nog verschillende keren ingrijpend gewijzigd in de loop van de geschiedenis. De eerste katholieke priesters waren trouwens vrouwen, met name rijkere Romeinse adelijke en burgervrouwen die door hun priesterschap een grotere onafhankelijkheid en status konden krijgen en in een patriarchale en misogyne maatschappij...
- Mijn logica is met andere woorden behoorlijk consistent, maar ik ben uiteraard altijd bereid om gewezen te worden op mogelijke denkfouten of onvolledigheden...

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Traditioneel wordt aangenomen, dat in het boek Ruth sprake is van een leviraatshuwelijk en lossing, zoals deze in de Thora worden voorgeschreven.

In het boek Ruth speelt Jahweh geen rol van betekenis, althans niet op de voorgrond.

En Christus is de Thora komen vervolmaken!

In Exodus 32 staat vermeld dat Aäron het volk de vrije teugel had gegeven en op hun verzoek een afgod voor hen maakte. Moeten wij dan ook afgodsbeelden maken?

Mensen zijn zondaars!

"Ook de oude Latijnse ritus is er niet van vandaag op morgen gekomen."

Dat klopt en dat is nu net het verschil met de Novus Ordo, die kwam er wel van vandaag op morgen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer