woensdag 23 december 2015

De ketterijen en het vuil van Kerknet kennen geen grenzen: "Opperrabbinaat van Israël begroet afwijzing van de bekering van de joden"

Het opperrabbinaat van Israël sprak vrijdag zijn tevredenheid uit over de expliciete afwijzing van de zending naar en bekering van de joden, in het recente document van het Vaticaan over de joods-christelijke relaties. De verklaring werd in Rome gepubliceerd naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de concilieverklaring Nostra Aetate. "Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend", aldus de joodse rabbijnen.

Bron: Kerknet


Enkele opmerkingen:

Wat het Opperrabbinaat van Israël te melden heeft, interesseert ons helemaal niets.

Dat het zionistische Kerknet deze vuiligheid overneemt, is natuurlijk te verwachten.

De 'joden' verheugen zich blijkbaar, dat het Vaticaan geen georganiseerde missie tegen de 'joden' zal opzetten. Het gevolg is natuurlijk, dat de joden en masse naar de hel zullen gaan. Maar, blijkbaar verheugen zij zich daarop. Hoe waar! 

Dit zegt Christus over de joden die niet in Hem geloven:

Joh 8:44  Gij hebt den duivel tot vader, en de zin van uw vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van den beginne; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard; want hij is een leugenaar, en de vader daarvan.  


Verder beweren de joodse rabbijnen:
 
"Voor het eerst wordt de geldigheid van het verbond met het joodse volk zwart op wit in een kerkelijk document erkend."

De joodse rabbijnen zijn natuurlijk niet goed ingelicht.

Het document is getiteld: "The Gifts and Calling of God are irrevocable"

Wat is de status van dit document?

"The text is not a magisterial document or doctrinal teaching of the Catholic Church, but is a reflection prepared by the Commission for Religious Relations with the Jews on current theological questions that have developed since the Second Vatican Council."

Dit document behoort dus niet tot het Magisterium van de Kerk.

Dus kan het meteen de vuilbak in. Het heeft geen enkele waarde!


Nu, over dat Oude Testament:

"The covenant that God has offered Israel is irrevocable. “God is not man, that he should lie” (Num 23:19; cf. 2 Tim 2:13). The permanent elective fidelity of God expressed in earlier covenants is never repudiated (cf. Rom 9:4; 11:1-2). The New Covenant does not revoke the earlier covenants, but it brings them to fulfilment. Through the Christ event Christians have understood that all that had gone before was to be interpreted anew."


Uit de Heilige Schrift:

Rom 9:4  Israëlieten zijn ze toch; aan hen behoort het kindschap, de heerlijkheid en het Verbond, de Wet, de eredienst en de Beloften;
Rom 9:5  tot hen behoren de Vaders, en van hen stamt Christus af naar het vlees: Hij die God is, boven alles gezegend in eeuwigheid. Amen!
Rom 9:6  Maar toch, Gods woord heeft niet gefaald! Want niet allen, die afstammen van Israël, behoren tot Israël;
Rom 9:7  en niet allen zijn kinderen, omdat ze zijn uit Abrahams geslacht. Integendeel: "Het kroost van Isaäk zal uw kroost worden genoemd,"
Rom 9:8  dat wil zeggen: niet de kinderen naar het vlees zijn de kinderen van God, maar de kinderen der Belofte worden als kroost beschouwd.


En


Rom 11:1  Ik vraag dus: Heeft God dan zijn volk soms verstoten? Verre vandaar! Want ook ikzelf ben een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, uit de stam van Benjamin.
Rom 11:2  Neen, God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had. Of weet gij niet, wat de schrift door Elias zegt, toen deze zich bij God over Israël beklaagde:
Rom 11:3  "Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren omver geworpen; ik alleen ben overgebleven, en ze staan me naar het leven."
Rom 11:4  Welnu, wat antwoordt hem de godsspraak: "Zeven duizend mannen heb Ik Mij voorbehouden, die de knie niet voor Baäl hebben gebogen."


Met andere woorden,

Niet alle joden zijn verdoemd, maar toen werden er 7.000 gered, "die de knie niet voor Baäl hebben gebogen".

Hetzelfde gebeurde bij de dood van Christus. Niet alle joden werden verdoemd, maar zij die geloofden in Christus, werden gered.

Met andere woorden,

Wie is het échte Israël?

De Kerk is het nieuwe en échte Israël! 

De Christenen zijn de nieuwe joden!

En de zogenaamde 'joden' die Christus verwerpen, zijn geen 'joden', maar duivelaanbidders!


MYSTICI CORPORIS CHRISTI
Over het mystieke lichaam van Christus en over de vereniging die wij daarin bezitten met Christus
Paus Pius XII - Encycliek

28 Vooreerst werd door de dood van de Verlosser de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen; toen is de wet van Christus tezamen met haar geheimen, wetten, instellingen en gewijde riten voor de gehele aarde bekrachtigd in het Bloed van Jezus Christus. Want, zolang de goddelijke Zaligmaker in een klein land predikte - Hij was immers alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël - stonden wet en Evangelie naast elkander; maar op het kruishout, waaraan Hij stierf, deed Jezus de wet met haar bepalingen teniet; het handschrift van het Oude Testament hechtte Hij aan het kruis, en in Zijn Bloed, dat Hij voor het gehele mensengeslacht vergoot, stichtte Hij het Nieuwe Testament. "Toen heeft", aldus de H. Leo de Grote sprekend over het kruis des Heren, "zo klaarblijkelijk de overgang plaats gehad van de wet tot het Evangelie, van de synagoge tot de Kerk, van de vele offers tot het éne Slachtoffer, dat, toen de Heer de geest gaf, het geheimzinnig voorhangsel, dat het binnenste van de tempel en het verborgen heiligdom afsloot, plotseling van boven tot onder scheurde."Door de dood van Christus werd de oude wet afgeschaft en door het Nieuwe Testament vervangen, omdat de oude wet niet meer correct was. Christus kwam de oude wet voltooien en dat lezen we net in het Nieuwe Testament.

Met andere woorden, de oude wet alleen is niet voldoende om gered te worden. Om gered te worden, is het noodzakelijk, dat men Christus als Zoon van God erkent!

= "De overgang van de synagoge naar de Kerk!"

Wie in Christus gelooft, behoort tot de Kerk!

Wie Christus verwerpt, behoort niet tot de Kerk, maar tot de "Synagoge van Satan"!


Johannes schrijft zeer terecht:

Openbaringen 2:9  Ik ken uw verdrukking en uw armoede, —toch zijt ge rijk; ook de lastering door hen, die zich joden noemen, —toch zijn ze het niet, maar een Synagoge van Satan.

Openbaringen 3:9  Zie, Ik breng lieden van de Synagoge van Satan, die zeggen, dat ze joden zijn: —toch zijn ze het niet, maar ze liegen; —zie, Ik zal ze tot u doen komen, ze doen neervallen aan uw voeten, en ze doen weten, dat Ik u liefhad.Met andere woorden, zij die zich 'joden' noemen, zijn geen joden, zij liegen, want zij behoren in werkelijkheid tot de Synagoge van Satan!

De échte joden, die zich Christenen noemen, behoren tot de Kerk, want de Kerk is het nieuwe Israël.


Het Opperrabbinaat van Israël kan op geen enkele manier claimen, dat zij 'joden' zouden zijn!

Het belangrijkste boek voor hen is niet de Thora, maar wel de Talmoed!

De anti-christelijke Talmoed diskwalificeert zichzelf volledig!

De Talmoed is anti-christelijk, anti-bijbels, anti-thora, en zelfs anti-joods!


Het gebed in de Latijnse Ritus:

Laat ons bidden voor de ongelovige joden: opdat onze God en Heer de blinddoek van hun harten afneme, opdat ook zij onze Heer Jesus Christus mogen erkennen.

Almachtige eeuwige God, die zelfs het ongeloof van de joden van uw barmhartigheid niet uitsluit, verhoor onze gebeden, die wijze storten voor de verblindheid van dit volk, opdat zij het licht van uw waarheid, dat Christus is, mogen erkennen, en aan hun duisternis onttrokken worden. Door dezelfde Heer…

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ben deze morgen héél vroeg gaan zoeken naar de betekenis van " Maria Onbevlekte Ontvangenis " en kreeg het volgende te lezen op https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis_van_Maria

Ik lees daar 2 versies en ondermeer ook :
Verwarring
Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak verward met een ander dogma: dat van de maagdelijkheid van Maria - dit betreft de geboorte van Jezus, zonder voorafgaande gemeenschap met een/haar man. Dit is echter een geheel ander leerstuk dat meer expliciet Bijbelse wortels heeft (zie bijvoorbeeld Mattheus 1:18-19).[1]

Graag eens de mening van de persoon die deze website begeerd want EERLIJK IK ZIE DOOR DE BOS DE GOEDE BOMEN NIET MEER, IK ZIE DOOR ALLE DWALINGEN HET JUISTE NIET MEER
Er is gedurig zoveel veranderd en nog steeds wat maakt dat 10 jaar verschil een héél grote generatie kloof is
Rond 1994 a 1995 in de godsdienstles kreeg onze zoon te horen dat horen dat OLV onmogelijk zwanger kon zijn zonder tussenkomst van een man......
Op een bedevaart ik denk rond 2007 zegde een begeleidende priester van 82 j me persoonlijk aan tafel tijdens die bedevaart dat mensen tegenwoordig niet veel geld meer legden bij de omgaling in de kerk.... en dat wij het hele oude testament mochten vergeten, dat het allemaal verzonnen verhalen waren , de zondvloed had niet bestaan, maar een natuurramp zoals de tsounamie s die nu nog bestaan, het verhaal van Jonas en de walvis was ook niet waar enz....
Dit alles heeft ons al héél diep doen nadenken en bedenken = " OOIT WERDEN WE BELOGEN EN BEDROGEN DOOR KERKELIJKE LEIDERS ...OF HET IS VROEGER GEWEEST .....OF HET IS NU .....OF AANGEPAST AAN DE TIJD WAARIN MEN ZICH BEVIND EN DIT DOOR OP DE MENSEN HUN ZWAKKE GEVOELENS IN TE SPELEN .....
MAAR MIJN GELOOF IN JEZUS CHRISTUS EN OLV KAN NIEMAND ME ONTNEMEN....
MAAR IK ZOU BLIJ ZIJN TE HOREN WAT DE JUISTE TOEDRACHT IS VAN " ONZE VROUW ONBEVLEKT ONTVANGENIS"
BEDANKT OP VOORHAND.

The Guardian Angel zei

Ondanks hetgeen de ongelovigen en de ketters zeggen, is er niets veranderd aan de Leer van de Kerk.

Over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria:

INEFFABILIS DEUS
Z. Paus Pius IX - Dogmatische Bul
8 december 1854

Wij verklaren de leer, welke houdt dat de allerzaligste Maagd Maria in de eerste stand van haar Ontvangenis door een enige bijzondere genade en bevoorrechting van de almachtige God, om de wille van de verdiensten van Christus Jezus de Behouder van het mensdom, van alle smet van de erfschuld vrij is bewaard, door God is geopenbaard.

Met andere woorden, Maria is vrij van de erfzonde. Maria was "onvatbaar" voor de erfzonde en de zonde.De maagdelijke geboorte van Jezus Christus is de christelijke opvatting dat Jezus bij Maria is verwekt zonder toedoen van een man. De maagdelijke geboorte van Jezus wordt met Kerstmis gevierd.

De gedachte van de maagdelijke geboorte komt voor in de Bijbel. In Lucas 1:35 staat dat Jezus geboren zal worden doordat de Heilige Geest over Maria zal komen en de kracht van de Allerhoogste Maria zal overschaduwen. In Matteüs 1:20 staat dat het kind dat Maria draagt verwekt is door de heilige Geest. Volgens de evangelist is dit de vervulling van een profetie van Jesaja (Jes. 7:14) over een maagd die zwanger zou worden (Mt. 1:22-23).


Wat protestanten daarover te melden hebben, interesseert mij niet.

Anoniem zei

Het ligt voor de hand dat het Opperrabbinaat van Israël de niet-bekering van Joden begroet – omdat ze waarschijnlijk het document zelf geschreven hebben.

Of tenminste Skorka. Skorka woont met zijn vrouw in hetzelfde hotel waar Bergoglio ook permanent woont.

Anoniem zei

Als 17-jarige student aan een katholiek college kregen we na het pensioen van de laatste pater een piepjonge, bloedzwoele jonge dame die vers met een licentie theologie aan KUL ons ‘godsdienst’ onderricht kwam geven.

Ze kende de Onbevlekte Ontvangenis niet. Ze had het over de bevruchting van de H. Maagd door de kracht van de H. Geest Die geen troep maakt. ‘Onbevlekt’ dus. Ze wist niet dat de Onbevlekte Ontvangenis naar de ziel van de H. Maagd verwees, die vrij was van de erfzonde – ‘onbevlekt’ dus.

Alsof dat niet erg genoeg was, geloofde ze niet zo hard dat de H. Maagd bevrucht is door de H. Geest. “Dat is biologisch onmogelijk” meende ze te weten.

Omwille van deze biologische onmogelijkheid ging ze verder met het in twijfel trekken van de maagdelijkheid van de H. Maagd.

Om af te ronden, vond ze het schandalig dat de Kerk de H. Maagd als de “ideale vrouw” beschouwde, omdat een gewone vrouw niet maagdelijk kan bevrucht worden, en daarom nooit een ideale vrouw kon zijn, hetgeen ze als misogynie beschouwde en eindigde met een feministisch betoog – zonder er een ogenblik bij stil te staan, dat de H. Maagd niemand minder is dan de moeder van God – hetgeen iets anders is dan een ideale vrouw.

En dat had een licentie theologie aan de KUL. Niet overdreven.

***
“De poorten van de hel zullen Haar niet overweldigen”. Daar bestaat geen twijfel over; indien de hel dat wel zou kunnen zou er in België al heel lang geen enkele katholiek meer rondlopen.

Maar we zullen wel harder moeten bidden, want de H. Maagd zal het druk hebben duivels te vertrappelen.

Anoniem zei

Aan Guardian Angel: Bedankt voor het antwoord die ik persoonlijk waardeer.

Anoniem zei


@ anoniem 10:51.

U zegt: Vroeger werd men bedrogen door de Kerk.

Niet heel juist.

Theologisch loog en bedroog de Kerk niet. Echter in een tijd dat de Kerk de machthebber was, is er machtsmisbruik geweest. Vandaar dat men zegt dat het pad naar de hel met de schedels van bisschoppen geplaveid is. Maar zelfs die bisschoppen hielden de Geloofsleer hoog – het overgrote deel tenminste.

Tegenwoordig zijn er andere machthebbers, seculiere politici. Die liegen en bedriegen, roven en stelen nog veel harder . Politici houden de mensen onder de knoet, ze houden hen dom, zetten hen van hun geld af - veel meer dan zelfs de vetste soeppater ooit gedaan heeft. Maar veel erger, politici vallen de geloofsleer aan op de koop toe. En ze doen het allemaal, terwijl vroeger er naast de isbruiken ook goede priesters en bisschoppen geweest zijn.

Je mag ook niet laten misleiden door de verhalen over vette soeppaters. Veel verhalen zijn aangedikt door kerk-hatende protestanten. De verhalen van de heksenjachten of Broeder Tuk uit Robin Hood of de Drie musketiers. Dergelijk anti-kerkelijke propaganda vind je doorheen alle protestantse literatuur – of moet ik het maconnieke literatuur noemen, want het waren allemaal vrijmetselaars die de Folkore verhalen geinstitionaliseerd hebben.

Zo kan je de evolutie van Sinterklaas tot de commercie-geile “Santa” in detail herconstrueren aan de hand van een paar belangrijke boeken. Telkens was folklore het uitgangspunt, maar werd voor politieke doeleinden aangedikt met ideologische agenda’s.

https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Claus

Kijk onder het hoofdstuk “history” en merk op dat subsekwente schrijvers de naam St Nicholaas telkens iets veranderden totdat vandaag “Santa” een acroniem is voor ‘satan’.

Deze subversieve evolutie heeft men ook voor de geloofsleer toegepast, zodat niemand nog weet waar het over gaat.

Ik raad Anoniem aan geen boeken uit de 20ste E aan te raken. Schuim de antiek boekhandels af op zoek naar katholieke boeken. De 19de E. edities zijn hoogst-informatief – en goedkoop.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer