vrijdag 12 april 2019

Paus Benedictus XVI stelt de seksuele revolutie van de jaren '60 en homoseksuele priesters verantwoordelijk voor het pedofilieschandaal binnen de Kerk

Natuurlijk is het 'h-woord' voor de VRT weer de spreekwoordelijke rode lap:Dat de leugenfabriek aan de Reyerslaan meteen 'moord en brand' schreeuwt, hoeft natuurlijk niemand te verwonderen, maar de bewering van de VRT dat: "De 91-jarige Benedictus daarmee voorbij gaat aan het feit dat talloze schandalen van kindermisbruik in de Kerk dateren van voor de jaren '60" is wel een heel goedkope dooddoener. Deze bewering van de VRT is natuurlijk niet in overeenstemming met de waarheid, die juist door Paus Benedictus XVI met dit schrijven uit de doeken wordt gedaan. Met dit schrijven tikt Paus Benedictus XVI ook openlijk Bergoglio op de vingers die ook een deel van het probleem is.


Paus Benedictus XVI schrijft in het Beierse Klerusblatt (11 April 2019):


I.
 

(1) "De zaak begint met de door de staat voorgeschreven en ondersteunde 'inwijding' van kinderen en jongeren in de aard van de seksualiteit. In Duitsland had de toenmalige minister van volksgezondheid, mevrouw [Käte] Strobe, een film laten maken waarin alles wat voorheen niet publiekelijk mocht worden getoond, met inbegrip van geslachtsgemeenschap, nu toch werd getoond in het kader van 'onderwijs'. Wat vooreerst alleen maar was bedoeld als 'seksuele opvoeding van jongeren' werd vervolgens algemeen aanvaard als een haalbare optie."

Men kan zich inderdaad de vraag stellen, welke impact pornografie op het denken, de emoties en het gedrag had van jongeren en volwassenen in een maatschappij die daar voorheen niet mee was vertrouwd. Hetzelfde geldt trouwens nog steeds tot op de dag van vandaag. Het amateuristische van de pornografie toen leidde destijds tot geweld en totale losbandigheid. Tegenwoordig, met de professionalisering van de porno-industrie, leidt het bij jongeren alleen maar tot faalangst (en homoseksualiteit) en grote frustraties.

"Onder de vrijheden waarvoor de Revolutie van 1968 vocht, was er de totale seksuele vrijheid, een vrijheid die niet langer gecontroleerd werd door bepaalde normen."

"Deze mentale ineenstorting was ook gekoppeld aan een neiging tot geweld. Dit is ook de reden waarom seksfilms niet meer getoond werden aan boord van vliegtuigen, omdat steevast geweld uitbrak in de kleine gemeenschap van passagiers. En vermits de kleding van die tijd evenzeer agressie uitlokte, werden er door schoolhoofden ook pogingen ondernomen om tot de invoering van schooluniformen over te gaan en dit met het oog op het vergemakkelijken van een klimaat van leren."

Eén van de redenen van het geweld van mei '68 wordt ook gelinkt aan het feit, dat toen voor het eerst massaal vrouwen werden toegelaten aan de universiteit, die voorheen een mannenbolwerk was. Haantjesgedrag was dan ook een logisch gevolg. In het kader van de achteruitgang van het niveau van het onderwijs in Vlaanderen mag men ook niet vergeten, dat de invoering van een gemengd middelbaar onderwijs nefast was voor de leerprestaties van vele jongens. Sommigen zijn natuurlijk meer bezig met (puberaal) macho-gedrag dan met hun studies.

"Een deel van fysionomie van de revolutie van '68 was dat pedofilie toen ook werd gediagnosticeerd als toegestaan en aangewezen."


II

(1) "Wat betreft het probleem van de voorbereiding op het priesterambt in de seminaries in de jaren '60, is er in feite sprake van een verregaande ineenstorting van de traditionele wijze van voorbereiding. In diverse seminaries werden homoseksuele klieken opgericht, die min of meer openlijk handelden en die het klimaat in de seminaries significant veranderden."

(2) "De kwestie van pedofilie, zoals ik me goed herinner, werd niet acuut tot in de tweede helft van de jaren 1980. In de tussentijd was het al uitgegroeid tot een publieke kwestie in de VS, zodanig dat de bisschoppen in Rome hulp kwamen zoeken, omdat het canonieke recht, zoals het is beschreven in de nieuwe (1983) code, niet leek te voldoen voor het nemen van de nodige maatregelen."

Het klopt en dit zeer duidelijk in tegenspraak met hetgeen de VRT-journalist schrijft, dat pedofilie actief werd gepromoot eind jaren '70 en in het begin van de jaren '80. Een bekend voorbeeld in Vlaanderen is dat van de betreurde 'moraalfilosoof' Etienne Vermeersch van de Genste Rijksuniversiteit die als staatsambtenaar op 8 december 1979 in 'De Morgen' pedofielen probeert goed te praten en de geest van de bekrompen Vlaming wat probeert te verruimen. Maar ook binnen de Kerk waren er ook verdoolde lieden zoals bijvoorbeeld een Jef Barzin, die later deken werd en door Johan Bonny in volle misbruikscrisis tot parochievicaris werd benoemd. 

Vanaf 1984 nam Jef Barzin deel aan de 'Oecumenische Werkgroep Pedofilie'. De werkgroep wilde "de kerken sensibiliseren voor het verschijnsel pedofilie, informatie doorgeven en vooroordelen wegnemen". Ook wilde het een ontmoetingspunt zijn voor pedofielen "om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te bemoedigen". "Allen zijn welkom die pedofilie en pedofielen beter willen leren kennen onder voorwaarde dat dit in openheid, respect en betrouwbaarheid geschiedt". Te lezen in 'Kerk en Leven' van 9 augustus 1984.


Ook het beruchte Roeach 3 'godsdiensthandboek' van Godfried 'kardinaal' Danneels moet in deze pedo-homofiele context worden gezien.
 

De Kerk stond "weerloos tegenover deze veranderingen in de samenleving" doordat "de Katholieke moraaltheologie instortte", schrijft Paus Benedictus XVI. Hij wijst daarbij op de openlijk, modernistische houding van prominente theologen die sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965), bedoeld om de Katholieke Kerk "bij de tijd te brengen", geen blad meer voor de mond namen. "Er werden door modernistische theologen vraagtekens gezet bij het idee dat er bepaalde normen en waarden zijn waarvan nooit mag worden afgeweken".


III


(1) "Nog niet zolang geleden werd pedofilie als iets heel legitiems gezien, maar het heeft zich verder en verder verspreid. En nu beseffen we met een shock dat er dingen gebeuren met onze kinderen en jonge mensen die hen dreigen te vernietigen. Het feit dat dit zich ook binnen de Kerk en onder priesters heeft kunnen verspreiden, zou ons in het bijzonder moeten storen."

(3) "Maar, het blijft héél belangrijk om ons
met de héle waarheid te blijven verzetten tégen de leugens en halve waarheden van de duivel. Ja, er is zonde en kwaad in de Kerk, maar ook vandaag blijft de Heilige Katholieke Kerk onverwoestbaar!"

Meteen krijgt de VRT met haar fake-news lik op stuk!

Paus Benedictus XVI waarschuwt ons dus tégen de verleiding van de duivel om de Kerk als "geheel slecht" te zien, en hij waarschuwt ook tégen het maken van een “verbeterde Kerk” volgens onze eigen smaak. Want een dergelijke 'kerk' is niet zaligmakend. Gaat het hier over de 'Post-conciliaire kerk'?

Paus Benedictus XVI vergelijkt de Katholieke Kerk met een veld, dat zowel tarwe als onkruid bevat, en met een visnet dat zowel goede als slechte vissen bevat.

Maar, het is God die uiteindelijk de scheiding zal maken.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Eigenlijk hè; ze kunnen er echt moeilijk tegen dat de Kerk zich nog altijd verzet tegen seksuele aberraties.  Hoe veel jaren gevangenis krijg je voor een verkrachting?  (Dat is trouwens iets dat #MeToo vergeet te vermelden)  Hoe veel jaren heeft het geduurd eer ze Dutroux veroordeeld verkregen hebben?  En wat hebben ze niet gedaan om hem weer vrij te laten?  Hoe veel veroordeelde pedofielen worden effectief opgesloten?  Het zijn er niet veel.  Om maar stil te zwijgen over het aantal beschuldigde pedofielen en verkrachters die vrijuit gaan.

Benedictus stuurde de ene na de andere pedofiele priester de laan uit - honderden tijdens zijn korte pausschap.  En net die man wordt "veroordeeld door theologen en slachtoffers van seksueel misbruik".  Maar Bergoglio is ene goeie.  Is het omdat hij niets aan pedofilie gedaan heeft - maar dan ook echt niets - en er alles aan gedaan heeft bewijs onder de mat te vegen?  En waarom? Omdat hij door pedofielen en homo's tot paus verkozen is?

Herinner je je de dossiers die Benedictus aan Bergoglio gegeven heeft net na die tot paus verkozen was?  Allemaal 'vergeten'.

Danneels heeft publiekelijk en pro-actief de incestueuze, homoseksuele pedofiele Vangheluwe beschermd.    Geen probleem.  Het gerecht stond nerveus te koekeloeren, bang dat ze er iets aan moesten doen.  Het parlement zei; handen af van de verjaring van misdaden.  Allemaal heel goed en zoals het hoort - blijkbaar.

Maar iemand die zegt dat het niet OK is kinderen te verkrachten, wordt direct afgeknald.  

Het is niet dat ze een probleem hebben met kindermisbruik binnen de Kerk.  Ze hebben strikt genomen alleen een probleem met de Kerk.  Ze hebben eigenlijk een probleem met alles dat binnen de Kerk is. 

Maar laat ze maar doen; want - hoe zeg je dat in het goed Nederlands - there is no such thing as bad advertising. 

Anoniem zei

1. Wat betreft de homofiele doordrenking van de seminaries zijn de CPRL (Centrum voor Priesterkandidaten op Rijpere Leeftijd)(opgericht door Danneels en VanGheluwe 1985, na vele homosexuele schandalen en zieken en doden bij AIDS-infecties en op bevel van de Congregatie van de Geloofsleer (Dekan: JosephCardRatzinger) gesloten) en het kreperen van de priesterseminaries in Leuven en Brugge uitstekende voorbeelden.
Zeer goed herinner ik mij nog (Pasen 2012) aan de brugse seminarist V.O., di een vriend zocht via de extra-anti-fake homowebsite www.gay-romeo.be :-)
Na deze explosie à la mijn van Ploegsteert was er eerst een enorme stilte, Koen Van Houtte zei dunlippig "Wanneer dat waar is, zal hij zijn boeltje moeten pakken" (grijns), dan was er zeer lang totale stilte en stond VanHoutte op een zijspoor geparkt, eerst in 2016 dook v.o. (alias Vincent Orroi van Bredene, ontmaskerd via het Séminaire de Lille ;) ) op met Europastudies aan de (K)UL, was dan werkloos en probeerde een beetje geld bij vlaamsnationale quiztornooien te verdienen én: in 2016 schreef hij zeer fier op zijn blog dat hij zó fier waa, dat hij zich als homo geoutet had.
Nadat 2 enigermate serieuze seminaristen van Brugge dn naar de Fraternité des Saints apôtres wouden wisselen, was de maat vol: DeKesel lquideerde de Fraternité, bisschop Lode sloot he brugse seminarie, wat in Leuven gebeurt willen we liever niet weten en de rijpere priesterkandidaten gaan al 20 jaar naar Nederland.
Het verheugt mij ten zeerste dat JosephCardRatzinger/ Paus Benedictus XVI dit nog zo goed in herinnering heeft.
Vincent Oroi was overigens nog in zijn seminarietijd meermaals op de VRT te zien als "specialist" voor katholieke zaken... :-)
Klaarblijkelijk is het geheugen van de VRT zeer slecht (komt regelmatig voor bij sexuele aberraties en ook bij AIDS)
2. Het geval Jef Barzin en zijn "Werkgroep ter bevordering van de interessen van de pedofielen in de kerk" (Artikel van 9 mei 1984 in Kerk & Leven) is wereldwijd bekend.
Weerzinwekkend.
Nog erger wordt deze affaire door het antwoord van Jef Barzin 2010, toen het geval VanGheluwe explodeerde en de totale pedofiele verzieking van de noordbelgische bastaardkerk uitkwam:
"Dat is nu toch zéér zéér vele jaren geleden" (sic)
Geen enkel besef van de overduidelijke zondigheid van die actie, geen enkel berouw, zelfs niet na 26 jaar, geen boete, geen empathie voor de slachtoffers van deze perverselingen- neen: alleen spelen op tijd (alles zeer lang geleden), juist zoals de nep-kardinaal Barbarin ("God zij dank zijn de meeste gevallen verjaard").
Dit is een criminele bende en met geweldig hoog recidiverisico- voor eeuwig opsluiten.

Paus Benedictus XVI was en is zeer goed geînformeerd.
Men krijgt waarempel de indruk, dat hij kavllandeen.blogspot leest... ;-)

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Wij weten bijvoorbeeld, dat Jef De Kesel deze blog geregeld leest en zich er enorm over opwindt. Of Paus Benedictus XVI deze blog ook leest? Het zou kunnen. Laten we niet vergeten, dat 'het Vaticaan' Vlaanderen ook volgt en zeer goed op de hoogte is én omgekeerd, want toeval bestaat niet.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer