maandag 4 juli 2016

Liegt Paus Benedictus XVI of wordt er voor hem gelogen?

Nieuw boek Benedictus XVI: over 'homolobby', terugtreden, Franciscus

'Homolobby' en bestuur Kerk

Benedictus erkent volgens de krant dat er tijdens zijn pontificaat een “homolobby” in het Vaticaan bestond. Daarbij zouden slechts vier of vijf mensen betrokken zijn en de emeritus-paus denkt dat hij hun pogingen Vaticaans beleid te beïnvloeden, verslagen heeft. [Deze bewering is gewoon lachwekkend!]

Ook zegt Benedictus te beseffen dat hij de beslistheid miste om tot effectief bestuur te komen. Hij bevestigd dat hij onder Sint-Johannes Paulus II verschillende keren zijn ontslag indiende, maar op verzoek van de Poolse paus aanbleef. [Indien Benedictus XVI niet effectief bestuurde, hoe kan hij de homolobby dan verslagen hebben?]

Terugtreden en verkiezing paus Franciscus

Over zijn terugtreden als paus merkt hij op dat niemand hem daartoe onder druk heeft gezet [Dit is de crux! Indien hij wél onder druk gezet zou zijn geweest, dan is hij daarom alleen al, volgens het Kerkelijk Recht, nog steeds Paus.]. Slechts zeer weinigen wisten volgens Benedictus van zijn voornemen voordat hij het in een toespraak bekendmaakte. [Het hele pauselijke huis wist het!]

Dat kardinaal Jorge Bergoglio tot zijn opvolger werd gekozen, verraste de emeritus-paus, die verwacht had dat één van de andere kardinalen paus zou worden [Totaal absurde bewering aangezien Bergoglio in 2005 als tweede eindigde na hem!]. Zijn tweede reactie was echter vreugde, aldus Benedictus, vanwege zijn hoge achting voor de Argentijnse prelaat [Belachelijk!].

Benedictus en Franciscus

Onlangs nog, bij een bijeenkomst voor zijn 65-jarig priesterjubileum, dankte Benedictus Franciscus voor diens "goedheid" [Idem!]. Franciscus op zijn beurt omschreef kort daarvoor de emeritus-paus in een voorwoord bij een bundel met preken van diens hand als een man "die de heiligheid belichaamt".

Dagboek vernietigen

Als paus, zo vertelt Benedictus, hield hij steeds een dagboek bij. Hij is echter van plan dat te vernietigen, al erkent hij dat historici de aantekeningen als een “gouden kans” zouden zien. [Inderdaad! Weg met de waarheid!]

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/filmpje-nieuw-boek-benedictus-xvi-over-homolobby-terugtreden-paus-franciscus-en-meerGelogen van de eerste tot de laatste letter!

Eén van de redenen die destijds werden aangevoerd om het 'aftreden' van Paus Benedictus XVI te motiveren, was dat hij niet hetzelfde lot wilde ondergaan als paus Johannes Paulus II, namelijk, dat het pontificaat, wegens de ouderdom van de paus, gegijzeld zou worden door zijn entourage.

Wel, nu Paus Benedictus XVI zogezegd afgetreden is, wordt hij evenzeer geïnstrumentaliseerd door de Vaticaanse Gay Lobby!

"Ik dreef de homolobby uiteen!"

"Ik ben uit vrije wil afgetreden."

"Ik had de naam van mijn opvolger niet in gedachten."

"Ik had hoge achting voor de Argentijnse prelaat."

"Ik ben dankbaar voor de goedheid van paus Franciscus."

"Ik ga mijn dagboek vernietigen!"

Is hier een dementerende aan het woord, of wordt hier gelogen alsof het gedrukt staat?


Waar ging dit dan over?

Wanneer gaat de 'Doos van Pandora' eindelijk eens open?

Of is dit ook een lege doos?


Is Paus Benedictus XVI de gijzelaar van Bergoglio?

Paus Benedictus XVI bedankte op 28-6-2016 Bergoglio voor zijn 'goedheid':


"Holy Father, Dear Brothers,

Sixty-five years ago, a brother priest who was ordained with me decided to have written on the card commemorating his first Mass, in addition to the name and the date, a single word in Greek — eucharistomen — convinced that this multi-faceted term expressed everything that could be said at such a moment. Eucharistomen expresses a human “thank you”; a “thank you” to everyone. First of all, thank you, Holy Father! Your goodness, evident from the moment of your election, has continually impressed me, and greatly sustains my interior life. The Vatican Gardens, even for all their beauty, are not my true home: my true home is your goodness. There, I feel safe. Thank you also for the kind words of gratitude, for everything. We hope that you will continue to go forward with all of us on this road of Divine Mercy, showing us the way of Jesus, toward Jesus, toward God."


Bron: Vaticaan

Link:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160628_65-ordinazione-sacerdotale-benedetto-xvi.htmlVertaling:

"Heilige Vader, Dierbare [Loge-]Broeders,

Vijfenzestig jaar geleden, een broeder-priester [?] die met mijn werd gewijd, besloot om op zijn kaart ter herdenking van zijn eerste mis, om naast de naam en de datum, één enkel woord in het Grieks te schrijven — eucharistomen — ervan overtuigd dat deze veelzijdige term alles uitdrukte wat op zo'n moment kon worden gezegd [
Eucharistomen slaat dus duidelijk op de Heilige Eucharistie!]. Eucharistomen geeft uitdrukking aan een menselijk [?] "dank u"; een "dank u" voor iedereen [Dus, niet God wordt 'bedankt', maar wél alle mensen!]. Eerst en vooral, dank u, heilige vader [En dan nog eens "eerst en vooral" Bergoglio! Bergoglio neemt de plaats van God in!]! Uw goedheid [van Bergoglio], evident van op het moment van uw verkiezing [!], maakt voortdurend indruk op mij, en voedt mijn innerlijk leven [Dus, Bergoglio voedt het innerlijke leven van Paus Benedictus XVI!!! Dit is satanisme!!!]. De tuinen van het Vaticaan, zelfs in al hun schoonheid, zijn niet mijn ware thuis: mijn ware thuis is uw goedheid [van Bergoglio!!!]. Daar, ik voel me veilig [WAANZINNIG!]. Ook hartelijk dank voor uw vriendelijke woorden van dankbaarheid, voor alles. We hopen dat u ons zal blijven voorgaan op deze weg van Goddelijke Genade [???], tonend ons de weg van Jezus, naar Jezus, tot God."


En dat zou dan over Bergoglio gaan?

Dit alles is duidelijk ontleend aan de psalmen:

Psa (34-9) Smaakt en beseft dan de goedheid van Jahweh; Gelukkig de man, die zijn hoop op Hem stelt. 

Psa (54-6) Zie, God is mijn Helper; Het is de Heer, die mijn leven behoudt! 

Psa (57-2) Ontferm U mijner, o God; ontferm U mijner, Want ik neem mijn toevlucht tot U. In de schaduw uwer vleugelen zoek ik een schuilplaats, Totdat het onheil voorbij is. Verhef U boven de hemelen, o God; Uw glorie vervulle de aarde!
Psa (57-3) Ik roep tot God, den Allerhoogste, Tot God, zo goedertieren voor mij.  


Psa 91:4  Hij zal met zijn vleugelen u dekken, En onder zijn wieken vindt gij een schuilplaats.

BERGOGLIO NEEMT DE PLAATS VAN GOD IN! ONGELOFELIJK!

1 opmerking:

Anoniem zei

effectief of efficiënt?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer