donderdag 8 mei 2014

Wat te verstaan onder "openbaring"?

In de goede katholieke theologie verstaat men onder "openbaring" een mededeling van kennis door God aan de mens. Dat kan op "natuurlijke" wijze gebeuren, in zoverre de schepping de grootheid van God en zijn bestaan duidelijk maken, en op bovennatuurlijke, doordat God zelf mensen op bovennatuurlijke wijze verlicht en hun iets mededeelt.

Ook modernisten spreken van "openbaring" (men zie de encycliek Pascendi van Pius X), maar voor hen heeft zij geen wezenlijk bovennatuurlijk karakter; volgens hen wordt zij de mens niet van boven gegeven, maar ontstaat in hemzelf; zij is, zoals men dat noemt, "immanent". Wij willen ons er hier niet mee bezighouden.

Het 1ste Vaticaans Concilie heeft in zijn dogmatische constitutie over het geloof, na over de Schepper te hebben gesproken, aandacht gewijd aan de goddelijke openbaring. Het Concilie leert eerst dat wij God kunnen kennen met ons verstand. Daarnaast geeft het te kennen, dat het moeilijk kan zijn (en vaak moeilijk is) om de "natuurlijke openbaring" met zekerheid en zonder bijmenging van dwaling te kennen, een onvolmaaktheid, die door openbaring kan worden opgeheven. God heeft die echter allereerst gegeven omdat wij zonder haar ons bovennatuurlijk einddoelniet kunnen bereiken. Het is immers volstrekt onredelijk dat de mens een doel te bereiken zou worden voorgehouden, dat hij niet kent.

De bovennatuurlijke openbaring van God is opgetekend in de H. Schrift, en voor zover dit niet is gebeurd, een tijdlang mondeling doorgegeven. Het doel van deze openbaring is, de mens zijn bovennatuurlijk einddoel, in het hiernamaals, te leren kennen en de middelen die God geeft om het te bereiken. In het Oude Testament werd de openbaring door profeten aan het volk Israël geschonken, in het Nieuwe door Christus en Zijn Apostelen aan de Kerk. Deze openbaring heet de publieke en zij is gegeven zolang er nog apostelen leefden. Met de dood van de laatste van hen, hield ook de publieke openbaring op. Het is deze openbaring, die ons door de Kerk wordt voorgehouden en die voorwerp is van ons katholiek geloof.

Naast de publieke, officiële en voor de Kerk - en dus voor haar leden - bestemde openbaring, is er nog private, na de tijd der Apostelen gedaan aan particuliere personen. Dat dit mogelijk is, is duidelijk, want Gods almacht, om op bovennatuurlijke wijze openbaringen te doen, is aan géén tijd gebonden. Ook staat nergens geschreven, noch is het ons als geopenbaarde waarheid uitdrukkelijk overgeleverd, dat God nooit meer heeft gesproken tot de mensen na de dood van de laatste apostel. Maar de Kerk heeft nimmer enige openbaring aan haar gelovigen voorgehouden wanneer zij niet overtuigd was, dat zij ofwel uit het Oude of Nieuwe Testament stamde, ofwel door Jezus en de Apostelen aan de Kerk is doorgegeven. In zulk een overtuiging kan zij niet dwalen.

1 opmerking:

Anoniem zei

Zeer verheugd met deze heldere verklaring over "openbaring".

Op de steenrots van het geloof bouwde Jezus Zijn Kerk (Matteüs 16:18 en Johannes 1:42).

Dan kan men de H.Schrift misschien vergelijken met een grote afgewerkte diamant gevormd door de handen van de Meester, het Levende Woord.

Het aantal private openbaringen is niet te overzien.
Kleine en grote geestelijke edelstenen en ook zeer talrijke van de H.Moeder Maria.
Niet te vergeten de in alle tijden voorkomende profeten welke te herkennen zijn aan hun getuigenissen van het Heilige Kruisoffer van Christus en de in gehele overgave daaraan mede lijdende H.Moeder Maria.

Vermits het Nieuwe Testament het nieuwe verbond ons voorstelt kan men dan ook een geestelijke evolutie bemerken. Niet te verwarren met modernisme dat slechts een spaghetti van tijdelijke onvolwassen oppervlakkigheden is en ook niet te verwarren met het zeer aardse mysterie van het o zo prettige opportunisme van 'paus' Bergoglio.

Enerzijds is er het tijdeloze Heilige Offer van Christus, anderzijds ervaart iedere ziel - door het Mysterie van de H.Eucharistie - niet slechts een groei naar geestelijke volwassenheid maar ook een opgaan naar de Geestelijke Wereld, op zijn beurt niet te verwarren met de al of niet kwaad bedoelde droombeelden van een nieuwe aardse wereldorde. Een "aardse wereldorde" is zo al een tegenspraak op zichzelf (de aarde maakt nog steeds geen deel uit van de geestelijke harmonische orde in grote delen van de cosmos). Maar kennis van de Geestelijke Wereld doet het verlangen groeien naar meer inzicht in het Mysterie van de H.Eucharistie.

Ik kan geen andere reden bedenken waarom men vele geestelijke teksten wenst te lezen en waarom de Heilige Rooms Katholieke Kerk de "openbaring" koestert en onderwijst.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer