zondag 4 mei 2014

Mgr. André-Joseph Leonard over het vak Katholieke Godsdienst én over de Antichrist

Over de huidige 'normen en waarden' zonder Christus14 opmerkingen:

Anoniem zei

Eén minpuntje: waarom verschijnt de prelaat niet in zijn officieel gewaad?

Anoniem zei

Deze video blijkt nu "Pivaat" te zijn. Ik zie alleen sneeuw.

The Guardian Angel zei

Sabotage!

The Guardian Angel zei

Godsdienstleerkrachten moeten overtuigde gelovigen zijn
Gepub­liceerd op don­derdag 01 mei 2014 21:27 | Geschreven door Redac­tie Rorate | Afdrukken | E-mail

Op maandag 28 april 2014 ontv­ing de Fac­ul­teit The­olo­gie en Religieweten­schap­pen van de KU Leu­ven mon­seigneur André-Joseph Léonard, de aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel in het kader van de twee­jaar­lijkse lez­ing door een biss­chop over het thema “Wat verwachten de Vlaamse biss­chop­pen van leerkrachten gods­di­enst van­daag?” De lez­ing is gericht op de toekom­stige gods­di­en­stleerkrachten, assis­ten­ten, pro­fes­soren en de inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke gods­di­enst.

De aarts­biss­chop, zelf geen Vlam­ing maar als aarts­biss­chop van Mechelen-Brussel ver­ant­wo­ordelijk voor de Ned­er­land­stal­ige pas­toraal in Vlaams-Brabant en Brus­sel, tevens voorzit­ter van de Bel­gis­che biss­chop­pen­con­fer­en­tie, begon de stu­den­ten te feliciteren met hun keuze om leerkracht gods­di­enst te willen wor­den. “Dat is geen evi­dente keuze”. Daar­bij citeerde hij de heilige Johannes Paulus II: “Wees niet bang”.

Een echte les

Daarna zette hij zijn visie op dat beroep uiteen in vier verwachtin­gen. In de eerste plaats hoopt hij dat de gods­di­en­s­tles een echte les is die de vergelijk­ing kan doorstaan met de andere vakken, wiskunde, biolo­gie, scheikunde, “een les die rijk is aan inhoud, die goed gestruc­tureerd is, met een nauwkeurige infor­matie en argu­men­tatie”.

Toegevoegde waarde

Ten tweede moet die les een toegevoegde waarde hebben, te weten: een exis­ten­tiële waarde. Hij hoopt dat de leerkracht echt over­tu­igde gelovi­gen zijn met een per­soon­lijke inzet van het ver­stand en van het hart. Het geloof van de leer­lin­gen moet niet wor­den veron­der­steld maar hen wel “de gele­gen­heid bieden ken­nis te laken met de oneindige, onu­it­put­telijke schat van het chris­telijke geloof en van de chris­telijke cul­tuur”. De ler­aren zou bij voorkeur leven van die schat.

The Guardian Angel zei

Jezus cen­traal

De per­soon moet in de ogen van Léonard — en dit is zijn derde punt, Jezus cen­traal staan. Hij waarschuwt tegen de “fre­quente beko­r­ing” van het ver­van­gen van de per­soon van Jezus door abstract gefor­muleerde waar­den. Dit raakt aan de katholieke iden­titeit van de les, de school , de instelling. De inhoud van die iden­titeit wordt vaal ver­wo­ord door waar­den van de menselijke rede. Maar voor ons moet het gaan om een con­crete per­soon vanuit wie de katholiciteit straalt: Jezus Chris­tus. Zijn eerste ken­merk is vol­gens Léonard zijn bew­er­ing in woord en daad aan God gelijk te zijn. Daarna, in schril con­trast daarmee, zijn uiter­ste verned­er­ing in zijn lij­den. Hij sterft in god­ver­laten­heid. Ver­vol­gen is het getu­ige­nis van zijn opstand­ing uit de doden. Voor wie opHem vertrouwt is er de gave van de Heilige Geest en de vergev­ing van de zon­den. Het ‘kerygma’ is ook in de les gods­di­enst de eerste verkondig­ing, de belan­grijkst, zegt Léonard, paus Fran­cis­cus parafraserend uit zijn exhor­tatie ‘Evan­gelii Gaudium’. Een derde verwacht­ing is dat de leer­lin­gen iets aan­voe­len van de cen­trale rol van dat kerygma, van die unieke per­soon in de geschiede­nis.

Geloof en rede

Een vierde verwacht­ing betreft de filosofis­che en exis­ten­tiële vra­gen die bij het geloof horen en die het buitenge­wone belang van de gods­di­en­s­tles onder­li­j­nen. De gods­di­en­s­tles is vol­gens Léonard een van de belan­grijk­ste gele­gen­heden in de school om zich die vra­gen te stellen. Ze moeten aan bod komen en ver­wo­ord wor­den. Zo kun­nen leer­lin­gen geholpen wor­den op zoek te gaan naar antwo­or­den die zin geven aan dit leven. Op een gepaste manier kan ook in mul­ti­cul­turele klassen de geloofwaardigheid van het katholiek geloof aan bod komen, kan aange­toond wor­den dat het geloof de menselijke rede waardig is en dat het ver­standig is te geloven, ook al is het soms moeil­ijk. Léonard ver­wi­jst daar­bij naar zijn niet zo lang gele­den in het Ned­er­lands veesch­enen boek ‘Rede­nen om te geloven’, geschreven op basis van een cur­sus die hij als filosofiepro­fes­sor vroeger aan deze uni­ver­siteit, eerst in Leu­ven, later in Louvin-le-Neuve, mocht geven.

Een weg naar Chris­tus

Léonard uit tenslotte zijn dankbaarheid aan de leerkrachten gods­di­enst die jonge mensen helpen om de onu­it­put­telijke inhoud van het geloof te leren. Indien zij ervan getu­igen kun­nen leer­lin­gen wellicht een weg te vin­den naar Chris­tus. Een les gods­di­enst kan vol­gens Léonard zo ook een weg zijn naar het geloof.

The Guardian Angel zei

Bron:

RORATE

http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/75163-leonard-godsdienstleerkrachten-moeten-overtuigde-gelovigen-zijn

The Guardian Angel zei

Hier wordt niet gerefereerd aan het verhaal dat Mgr. Léonard over de Antichrist vertelde...

Het betrof het verhaal van

Vladimir Solovjov

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Solovjov

"Korte vertelling van de Antichrist"

http://home.kpn.nl/jansen-id8/kv.htm

Hier in het Engels:

http://www.goodcatholicbooks.org/antichrist.html

The Guardian Angel zei

De these van Mgr. Léonard kwam er op neer:

"Normen en waarden verkondigen zonder Christus als bron te vermelden is de religie van de Antichrist".

Nu, samengevat, als de katholieke godsdienstles in Vlaanderen alleen maar normen en waarden verkoopt, zonder het over Christus te hebben, dan verkondigt men de leer van de Antichrist.

Anoniem zei

Nu weet ik niet welke commentaren je weigert te publiceren, maar ik heb de indruk dat het hallucinant aan toe aan het gaan is.

Indien godsdienstleerkrachten niet over God wil spreken in een les GODsdienst in een KATHOLIEKE SCHOOL, dan is het noch onderwijs, noch katholiek, noch God. En ik heb de indruk dat een aantal godsdienstleerkrachten in hun standpunt volharden, noch les te geven, noch over God te praten, noch katholiek te zijn, en dan nog menen gelijk te hebben.

Dat is niet de totale apostasie. Dat is een totaal gebrek aan rationaliteit. Bezeten in andere woorden.

Wat de antichrist hiermee te maken heeft is weer een andere kwestie. Maar ik kan me niet aan de indruk ontdoen dat de aartsbisschop gelijk heeft.

The Guardian Angel zei

Het verwijderen van de video die op de website van het Katholieke Onderwijs werd gepubliceerd, spreekt boekdelen...

Anoniem zei

Waarom stond die video eerst wel op hun website? Zijn ze zo dom dat ze eerst niet begrepen wat de AB bedoelde?

The Guardian Angel zei

Het is natuurlijk een beetje gênant wanneer je een spreker uitnodigt, maar dat de spreekbeurt je achteraf niet bevalt. Zeker jammer aangezien Mgr. Léonard formeel de grote baas is van die bende daar bij Theologie!

Anoniem zei

Is er geen enkele mogelijkheid meer om deze zeer belangrijke en historische video te zien?

Anoniem zei

De video zou door 'Thomas' op 1 september weer online geplaatst worden...

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer