zondag 18 november 2012

Wat de Vlaamse bisschoppen 'vergaten' te schrijven in hun richtlijnen voor het gebruik van parochiekerken...

In aansluiting bij de vraag van de Vlaamse regering [Minister Geert Bourgeois van de N-VA] zullen zowel kerkbesturen als parochies in gesprek gaan met de gemeentelijke overheid over het gebruik van de parochiekerken. Om dit gesprek langs gelijke wegen te laten verlopen, hebben de Vlaamse bisschoppen, op basis van enkele definities, een aantal richtlijnen uitgevaardigd. De richtlijnen gelden voor alle parochiekerken, kapelanijen en erkende annexe kerken. Ze gaan in op 8 november 2012.

De integrale tekst van het document van de Vlaamse bisschoppen is na te lezen via onderstaande link.

http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/12_11_08_Richtlijnen_Vlaamse_bisschoppen_gebruik_parochiekerk.pdf

Bron: Kerknet


Enkele bedenkingen:

1. Dit zijn niet de richtlijnen 'van de Vlaamse bischoppen'. Neen, dit is een flauw afkooksel van de voorschriften die in het Kerkelijk Recht terug te vinden zijn.

2. Grootste punt van kritiek betreft de definitie van een 'kerkgebouw'.

3. Dit is de definitie van een 'kerkgebouw' volgens de Vlaamse bisschoppen:

1. Parochiekerk
"De parochiekerk is het huis van een plaatselijke geloofsgemeenschap die deel uitmaakt van de katholieke kerk. De parochiekerk staat ter beschikking van deze plaatselijke
geloofsgemeenschap, op de eerste plaats voor gebed, bezinning, liturgie en sacramentele
vieringen. De plaatselijke geloofsgemeenschap kan de parochiekerk ook gebruiken voor
andere pastorale activiteiten, bijvoorbeeld op het terrein van de catechese of de diaconie."

Merk op dat ze twee keer een kleine 'k' schrijven.

Erger is het antropocentrisme dat van deze definitie afdruipt: "Een kerk is het huis van de plaatselijke geloofsgemeenschap."


Het Kerkelijk Recht definieert een kerk echter als volgt:

Canon 1214 - Onder kerk wordt verstaan een gewijd gebouw bestemd voor de goddelijke eredienst, waartoe de gelovigen recht van toegang hebben om de goddelijke eredienst voornamelijk openbaar uit te oefenen.

Deze definitie is net het tegenovergestelde van de definitie van de bisschoppen.

Het wekt ergernis op, dat de bisschoppen zo een profaan taalgebruik hanteren en niet op het gewijde karakter van een kerk wijzen. Een kerk is dus niet zomaar een gebouw!


Wat is een 'gewijd gebouw'?

Canon 1205 - Gewijde plaatsen zijn die welke voor de goddelijke eredienst of de begrafenis van de gelovigen bestemd zijn door de wijding of de zegening, die de liturgische boeken hiertoe voorschrijven. 

De richtlijnen van de bisschoppen kunnen als volgt worden samengevat:

Canon 1210 - In een gewijde plaats mag alleen toegelaten worden wat dienstig is voor de uitoefening of de bevordering van de eredienst, de vroomheid en de godsdienst, en is verboden wat niet in overeenstemming is met de heiligheid van de plaats. Wel kan de Ordinaris in afzonderlijke gevallen een ander gebruik toestaan dat niet strijdig is met de heiligheid van de plaats.

Merk op dat deze definitie weinig speelruimte laat voor 'nevenbestemming'.


In verband met 'herbestemming' nog even dit:

Canon 1222

§ 1 Als een kerk op geen enkele wijze nog voor de goddelijke eredienst gebruikt kan worden en de mogelijkheid niet bestaat om ze te herstellen, kan zij door de diocesane Bisschop teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

§ 2 Waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zieleheil er geen enkele schade door lijdt.

"...mits het zieleheil er geen enkele schade door lijdt..."

Merk op dat deze definitie weinig speelruimte laat voor 'herbestemming'.

Het is dan ook vrijwel onmogelijk om legitiem een kerk te nevenbestemmen of te herbestemmen!


CONCLUSIE:

Een kerk is dus NIET "het huis van de plaatselijke geloofsgemeenschap", maar een kerk is het Huis van God.

Christus woont in het tabernakel!

"Het huis van de plaatselijke geloofsgemeenschap" klinkt zoals een multifunctionele parochiezaal die verbouwd wordt!

Het Huis van God verbouwen, leidt tot huisvredebreuk en ergernis bij de gelovigen!

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste,
ik begrijp niet echt welk probleem u heeft met het "antropocentrisme". Als ik het goed voorheb is God MENS geworden in Jezus de Christus. Als dat niet antropocentrisch is, dan weet ik het ook niet meer... Als God het de moeite waard vond om MENS te worden, wat zitten jullie dan naar de hemel te staren?

Anoniem zei

Iedereen kan zich inbeelden wat een 'parochiekerk' is. Maar toch wordt in de definitie van de bisschoppen de 'parochiekerk' beschreven als:

"Het huis van een plaatselijke geloofsgemeenschap"

Verbeter me als ik het fout heb, maar een huis is nog steeds een gebouw waarin mensen kunnen wonen, wat niet mogelijk is een kerk. Of hebben de bisschoppen nu ook de definitie voor huis veranderd. Het "Huis van God" misschien, maar dat lees ik nergens.

En "plaatselijke geloofsgemeenschap"

De moslims en joden hebben ook geloofsgemeenschappen, maar belangrijker; het gezin is ook een geloofsgemeenschap.

Eigenlijk, door de "parochiekerk" het "Huis van de plaatselijke geloofsgemeenschap" te noemen, praten ze over de privewoonst van eenieder die in een god geloofd.

De definitie gaat dan verder en stelt:

"De parochiekerk staat ter beschikking van deze plaatselijke geloofsgemeenschap, op de eerste plaats voor gebed, bezinning, liturgie en sacramentele
vieringen. "

Denk even terug aan het manifest 'gelovigen nemen het woord'. Daarin stond:

"Wij begrijpen niet waarom de leiding van onze plaatselijke gemeenschappen (parochies bijvoorbeeld) niet wordt toevertrouwd aan een man of een vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepskracht of vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. "

In combinatie met de eis uit hetzelfde manifest dat een eucharistieviering herleid kan worden tot een woorddienst zonder consecratie, kan die 'eredienst' inderdaad in eender welke privewoonst plaatsgrijpen.

Mijn punt:

De defenitie die de bisschoppen aan 'parochiekerk' gegeven hebben is niet wat een parochiekerk vandaag de dag IS, maar wat ze willen dat parochiekerk van de toekomst ZAL ZIJN: nl. de privewoonst.

De bisschoppen zijn druk bezig de eisen van het manifest te implementeren.

En die gebouwen die er als parochiekerk uitzien? Verkopen, afbreken, saneren, en iets nieuws bouwen.

Een kerkgebouw heeft een heel specifiek ontwerp en constructie. Het is veel te duur dit te verbouwen of neven te bestemmen. Men zal misschien een paar kerken hier en daar neven bestemmen, maar hoeveel parochies zijn er nu al gesloten? En ze gaan al die kerken nevenbestemmen zeker? Och laat me niet lachen.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 14:46,

Het is het antropocentrisme dat de Kerk kapot maakt.

God staat centraal in de Kerk, niet de mens.

Godsdienst is de dienst aan God!

Anoniem zei

@ Eerste Anoniem:

Jij dat stelt dat God mens geworden is, omdat hij het de moeite waard vond. Alsof God liever mens was dan God.

God is mens geworden opdat Hij de Zoon op het kruis heeft kunnen laten sterven opdat de zonden der mens vergeven kunnen worden.

Anoniem zei

@GA 17:48. Dus dat God MENS geworden is, is voor u totaal irrelevant of begrijp ik het verkeerd?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U wil helaas de Waarheid niet kennen.

Toen God mens geworden is, heeft Hij zijn goddelijkheid niet opgegeven!

Uit de Mechelse Catechismus:

68. Is Jezus Christus tegelijk God en mens?
Jezus Christus is tegelijk waarachtig God en waarachtig mens in één Persoon.

69. Zijn er dan twee naturen in Jezus Christus?
Ja, er zijn twee naturen in Jezus Christus: de goddelijke natuur sinds alle eeuwigheid, en de menselijke natuur sedert zijn menswording; daarom is hij de Godmens.

70. Zijn er ook twee personen in Jezus Christus?
Neen, er is maar één Persoon in Jezus Christus, te weten de Persoon van God de Zoon, die de menselijke natuur heeft aangenomen.

71. Wat is het mysterie van de menswording?
Het mysterie van de menswording is het mysterie van God de Zoon die mens geworden is.

Anoniem zei

"Liefde, liefde, liefde..." Het adagio van de modernisten.

Uit 'liefde' voor de gelovigen sluiten ze de kerken!

Anoniem zei

@Anoniem 10:56: 1 Korintiërs 13, een passage die "per ongeluk" in de Bijbel staat en die dus niet al te serieus moet genomen worden?
Hoe interpreteert u dan deze passage?

Anoniem zei

Ik moet in deze de bisschoppen niet liefhebben. Zij moeten gewoon hun werk goed doen!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer