zondag 7 mei 2017

Het Tridentijnse Credo of het Credo van Paus Pius IV, en dat bevestigd werd door het Eerste Vaticaans Concilie:


INIUNCTUM NOBIS

De Geloofsbelijdenis van Trente

Paus Pius IV - Bul

13 november 1564


1 - Ik N.N. geloof en belijd met een vast geloof alles en ieder deel afzonderlijk wat in de geloofsbelijdenis (van Contantinopel) vervat ligt en welke gebruikt wordt door de Heilige Kerk, namelijk:

Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de Ware God, geboren niet geschapen één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden; en aan Zijn Rijk komt geen einde. Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.

Amen.

 

2 - De apostolische en kerkelijke overleveringen en de overige gebruiken en verordeningen van de Kerk aanvaard ik op standvastige wijze en zal ik omhelzen. Zo ook aanvaard ik de Heilige Schrift volgens de uitleg, welke gehouden werd en gehouden wordt door de Heilige Moederkerk, aan wie de opgave toekomt over de ware uitleg (sensu) en interpretatie van de Heilige Schriften te oordelen en ik zal ze nooit anders opvatten en uitleggen als in unanieme overeenstemming met de Vaders.


3 - Ook belijd ik dat er waarlijk en in eigenlijke betekenis Zeven Sacramenten van het nieuwe verbond zijn, die door onze Heer Jezus Christus zijn ingesteld tot heil van de mensheid, ook al zijn niet alle voor iedereen afzonderlijk noodzakelijk: nl Doop, Vormsel, Eucharistie, Biecht, Heilig Oliesel, Wijding en Huwelijk. Dat zij genade verlenen en dat van deze zeven de Doop, Vormsel, en Wijding niet zonder heiligschennis herhaald kunnen worden.

Ik erken en keur goed ook de door de Kerk goedgekeurde riten die bij de plechtig toediening van alle bovengenoemde sacramenten worden gebruikt. [Dit zijn de Tridentijnse Riten! De Novus Ordo Riten zijn schismatieke riten, omdat die door een stelletje maçonnieke bureaucraten werden opgesteld en door de gelovigen niet aanvaard werden!]


4 - Alle en afzonderlijke zaken, wat op het hoogheilig Concilie van Trente is gedefinieerd en werd besloten aangaande de erfzonde en over de rechtvaardiging, aanvaard ik en zal ik omhelzen.


5- Eveneens belijd ik dat in de Heilige Mis God een waar en eigenlijk zoenoffer wordt gebracht voor de levenden en overledenen en dat in het Allerheiligste Sacrament van de Eucharistie waarachtig (realiter) en wezenlijk (substantialiter) het Lichaam en Bloed tezamen met de ziel en de godheid van onze Heer Jezus Christus tegenwoordig zijn en dat deze verandering van het gehele wezen van brood in het Lichaam en het gehele wezen van wijn in Bloed geschiedt, welke verandering de Katholieke Kerk wezensverandering (Transsubstantiatie) noemt.

Ik belijd dat ook onder één van beide gedaanten de gehele volledige Christus en het ware sacrament wordt ontvangen.


6 - Standvastig houd ik dat er een reinigingoord (purgatorium) is en dat daar de vastgehouden zielen door voorbeden van gelovigen worden geholpen; en eveneens dat men de heiligen die samen met Christus heersen, vereerd en aangeroepen moeten worden, en dat zij voor Gods aangezicht gebeden brengen voor ons en dat hun relikwieën vereerd moeten worden.

Vast verdedig ik dat men de afbeeldingen van Christus en van de Godsmoeder, altijd Maagd, als ook van de anderen heiligen moet bewaren en in ere houden en in hen de verschuldigde eer en verering moet bewijzen.

Ook bevestig ik dat de volmacht om aflaten te verlenen door Christus aan de Kerk is na gelaten en dat het gebruik van hen voor het Christenvolk hoogst heilzaam is.


7 - Ik erken dat de Heilige Katholieke, Apostolische en Roomse Kerk als Moeder en Lerares van alle kerken is; en ik beloof en zweer de Roomse Bisschop, de opvolger van de Zalige Apostelenvorst Petrus en plaatsbekleder van Jezus Christus echte gehoorzaamheid.8 - Vervolgens erken ik zonder twijfel en belijd ik al het overige dat door de heilige canones en Oecumenische Concilies en vooral wat door het hoogheilig Concilie van Trente {en door het oecumenische Vaticaans Concilie} is overgeleverd, gedefinieerd en verklaard werd {vooral alles wat betrekking heeft op het primaat en het onfeilbaar leerambt van de Roomse bisschop}.

[Tussen {...} zijn de invoegingen die volgens het decreet van de Congregatie van het Concilie van het Eerste Oecumenische Vaticaans Concilie van 20 januari 1877 diende te worden gemaakt in deze Geloofsbelijdenis van Trente.]


En alles wat aan dit alles tegengesteld is, zoals alle ketterijen die door de Kerk veroordeeld, verworpen en met de banvloek geslagen zijn, veroordeel, verwerp ik en sla ik eveneens met de banvloek.


9 - Ik, N.N., beloof, wens en zweer dat ik dit ware Katholieke Geloof, waarbuiten niemand kan worden gered en wat ik - nu tegenwoordig - uit vrije wil belijd en waarachtig houd, met Gods hulp standvastig tot mijn laatste ademstocht ongeschonden en vlekkeloos bewaar en belijd en dat ik - zover het in mijn macht ligt - daarvoor zorg draag dat dit alle, door de mij toevertrouwden en door diegene die aan mijn zorg zijn toevertrouwd, krachtens mijn ambt wordt vastgehouden, geleerd en verkondigd wordt: zo waarlijk helpe mij deze Heilige Evangeliën Gods.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Off-topic!
Het bisdom Brugge zakt ineen.
Einde 2016 meldde het bisdom Brugge op kerknet het nieuwe bestuur onder de frisbenoemde bisschop Lode Aerts;
opmerkelijk wel dat Koen Van Houtte, toch ooit bisschoppelijke vicaris en tot tweemaal toe voorlopige administrator en steeds hoogbetiteld, nu opeens verregaand gedegradeerd werd en opeens "slechts" als "priester" genoemd werd (of dat nu weer met de afneiging en luidruchtige afkeuring van "clericalismo" van Bergoglio overeenstemt, is een andere vraag).

Doenja van Belleghem en Peter Rossel werden ook direct buitengesmeten (pardon: "...de samenwerking werd gestopt..."), overigens ook bemerkt en becommenteerd door Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

En nu meldt het bisdom Brugge op kerknet de stopzetting van de werking van de twee hoofvrijwilligers en een priester van "Jericho" op het Sint-Arnoldusdomein in Tiegem.
Het internet geeft een zeer uitgebreid en gedetailleerd beeld van dit domein (vooral van het onroerend erfgoed) en ook van "Jericho", waar niets christelijk, laat staan katholieke geloofsleer, in zit.
Op de vele archieffoto's schijnt mij ook nog Roger vanGheluwe op te duiken; veelbezoek an brouwerijen en feesten, wandelen in een bos - en christendom: nul.
In de "bron" werden er dan nog dopen gedaan met zeer merkwaardige ceremonieên, notabene 2(https://9maand.be/articles/vaderschap/index)(www.arsababy.be/doopviering-teksten) ook door "rent-a-priest", een uit de westvlaamse klerikale bastaardwereld ontstane sekte die nu werkelijk niet meer roomskatholiek is.
Via kerknet zoeken ze nu (26.04.2017) een nieuwe concierge voor dit domein (wonen gratis).
Het bos is overigens reeds volledig onder beheer van de vlaamse deelregering/provincie/gemeente.
Eens te meer geen "vuurplek", maar wel verschroeide aarde.

Anoniem zei

Ongelooflijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer