donderdag 21 mei 2020

's Heren Hemelvaart - Ascensio Domini


Handelingen 1:11  Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te staren?
Jezus, die uit uw midden ten hemel is opgenomen, zal weer op dezelfde wijze komen,
als gij Hem hebt zien opstijgen ten Hemel.


De Geloofsbelijdenis spreekt met betrekking tot het leven van Christus slechts over de mysteries van de Menswording (Ontvangenis, Geboorte en van Pasen - Lijden, Kruisiging, Dood, Begrafenis, Neerdaling ter helle, Verrijzenis en Hemelvaart). Zij zegt niets uitdrukkelijk over de mysteries van het verborgen en openbare leven van Jezus, maar de Artikelen van het Geloof die de menswording en het Pasen van Jezus betreffen, verhelderen heel het aardse leven van Christus. "Alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag waarop Hij ten hemel werd opgenomen" (Hand. 1, 1-2), dient gezien te worden in het licht van de mysteries van Kerstmis en Pasen. 

De wolk en het licht zijn de twee symbolen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn bij de manifestaties van de Heilige Geest. Vanaf de verschillende theofanieën in het Oude Testament openbaart de wolk, die nu eens donker, dan weer lichtend is, een Levende en Reddende God en zij verhult daarbij het transcendente karakter van Zijn heerlijkheid: in het geval van Mozes op de berg Sinaï, aan die in de tent van de samenkomst en gedurende de tocht door de woestijn, evenals in het geval van Salomo bij de inwijding van de tempel.

In de Heilige Geest brengt Christus de totale vervulling van deze voorafbeeldingen. De Heilige Geest is het die over de Maagd Maria komt en haar "overschaduwt", opdat zij Jezus ontvangt en ter wereld brengt. Op de berg van de gedaanteverandering komt de Heilige Geest ook in een wolk, die "een schaduw werpt" over Jezus, Mozes, Elia, Petrus, Jakobus en Johannes, en "uit de wolk klinkt een stem die spreekt: 'Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem'" (Lc. 9, 34-35). Tenslotte is het dezelfde wolk die "Jezus onttrekt aan de ogen" van de leerlingen op de dag van de Hemelvaart en die Hem als Mensenzoon zal openbaren op de dag dat Hij wederkomt.


In Ascensione Domini - Introitus - Viri Galilaei


Anoniem zegt: "Het mooiste en theologisch diepzinnigste gezang bij het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is de Gregoriaanse introïtus (intredegezang) Viri Galilaei."


Viri Galilaei,
quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia:
quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum,
ita veniet,
Alleluia

Mannen van Galilea,
Wat staat gij naar de hemel te kijken? Alleluia:
Zoals gij Hem naar de hemel hebt zien opstijgen,
zo zal Hij komen.
Alleluia


De zang legt hier geweldige nadruk op 2 plaatsen:

1. op Galilaei - de Galileeërs - de vrome, stoere, zelfs boerse, conservatieve gelovigen van Galilea, het "Land van de Kring", trouwe joden van de Heilige Rest, omgeven door heidenen en afvalligen.

2. en dan de hoofdzin, twee korte woorden in de indicatief toekomende tijd: ita veniet - Zo zal Hij komen. Vol verwachting en daarmee natuurlijk verbonden - ook dreigend!


Het feest van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart is uiterst belangrijk - en wel vanaf de vroegste kerktijden. Onze Heer Jezus Christus is niet alleen opgestaan uit de doden, maar God de Zoon is opgevaren tot God de Vader en troont aan Diens rechter Hand - de beste plaats en de uitvoerende hand.

En vandaar zal Hij komen om te oordelen, de levenden en de doden.

Dit was zo belangrijk voor de Eerste Christenen, dat het zo ook direct en onverkort in de Geloofsbelijdenis werd opgenomen in het Nicaeno-Constantinopolitanum en in het Symbolum Apostolorum.


Het Symbolum Apostolorum


Eén van de vroegst bekende versies voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Ireneüs van Lyon (overleden circa 200). In één van zijn teksten, daterend uit het jaar 170, formuleert hij de Geloofsartikelen als volgt:


Wij geloven:
 

in één God en Vader Almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is;
en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer;
die vlees geworden is uit de Maagd tot ons behoud;
en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus;
en in Zijn dood en opstanding;
en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel;
en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken;
en in de Heilige Geest;
en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur;
en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.


Ik wens U een gezegende hoogdag.

1 opmerking:

Anoniem zei

Men hoort hier de gregoriaanse schola van de Hofburgcappelle in Wenen: volwassen zangers, die als knaap nog bij de Wiener Sängerknaben gezongen hebben, een uitstekend muziekonderricht genoten hebben, over geweldig goede stemmen beschikken en uiterst belangrijk: een warme en diepe liefde voor het geloof hebben.
Gregorianiek van veste kwaliteit: niet te snel, totale vorrang voor de tekst, met gekund gebruik van rust- en adempauzes, en in semantische groepen gezongen, zoals Dom Gajard OSB het leerde ( geweldig mooi hier: "...eum ascendentem..." zonder de kleine rustpauze /streepje in de partituur).
En dan met de gekunde vertragingen op het einde van de zin (...veniet), voor het drievoudig Alleluia, in zich ook weer met gevarieerde vertragingen en uitlopend op het einde.
En dan ook nog in een kerkruimte met mooie nagalm.
Einmalig schön!
Vergelt's Gott!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer