dinsdag 25 april 2017

De nieuwe 'look' van de Broeders van Liefde:


Beter bekend als de 'Broeders van Levensbeëindiging'

of de 'Mercy-killers'

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Fantastisch.
Eerst vonden in de tehuizen van de "Broeders van Liefde" de meeste daden van kindermisbruik plaats.
En dan stribbelden die tisten tot het einde tegen om geen te grote schadevergoedingen aan de slachtoffers te moeten betalen, kwestie van hun orde niet failliet te laten gaan.
Financieel natuurlijk, moreel en religieus waren ze dan al lang bankroet.
Msgr. Léonard heeft bij de vele besprekingen om de slachtoffers toch iets menselijks te kunnen betalen, zijn pêre gezien bij deze orde bietekwieten.
Verleden donderdag 20.04.2017 postte de journaliste Lieve Wouters nog op kerknet zeer fier en enthousiast iets van de "Hoeders van de liefde..." in een tehuis/terrein Menas bij St.-Maria-Aalter.
En op maandag 24.04.2017 publiceren de "Broedrs van Liefde" in Belgie, dat ze nu de euthanasie in hun tehuizen tolereren.
Na het "Eten op wielen" nu het "Killen op wielen".
En alles gedekt door Justitia et Pax (vroegere spirituele rector en bisschop: Roger vanGheluwe).
Wat een smeerlapperj en scijnheiligheid.
En vadaag 25.04.2017 doet Broeder van Liefde René Stockman, ooit Vlaandrens doofpotter Nummer 1 (Geval Anneke ,met een doofpottend gesprek met de BOB (Geertvan Fleteren)), ondertussen naar Rome gevlucht en alsdaar als "Superior-generaal" van deze flutorde funktionerend, zijn duit in het zakje: hij ziet dit anders en zal als "vertrouwenspersoon van Franciscus en de hoogstgeplaatste Belg in hetvaticaan" (sic Nieuwsblad/De Morgen) contact met zijn overste nemen.

Een echte beerput.
Totaal stapelzot.
Nu ontbreken alleen nog de woordmeldingen van Doenja van Belleghem, van Toon Osaer en van de dikk Danneels van de Mafia van Sankt-Gallen.

Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

kijk onze BISSCHOP bonny vindt dat de bisschoppen daar wel kunnen bij aansluiten want we moeten toch ons AANPASSEN aan de VERSCHILLENDE culturen en morele opvattingen en de PUBLIEKE OPINIE


maar aangezien die idioten NIET mijn bisschop zijn en ik alleen JEZUS volg is dit
onbegrijpelijk of uiteraard niet onbegrijpelijk maar totaal in de lijn van het verval van onze "bisschoppen" door de pausen hier en daar "gewijd"

heb geen gewijde kwasten nodig, zou Jezus dat goedkeuren, neen, Jezus zou zeggen we moeten ZORGEN voor de ouden en kwetsbaren,de ongeborenen, de DUTSKES zoals Moederke dat noemde, zoals ik ook 19 jaar lang fulltime voor mijn ouders heb gedaan,ze zijn alletwee thuis gestorven en hebben heel veel LIEFDE gekregen

Anoniem zei

De belgische bisschoppen zwegen, toen de politiekers de uitvoering van abortus straffeloos stelden.
Godfried Danneels probeerde als hoogtepunt van theologische perversie en in overeenstemming met Wilfried Martens de weigerachtige Koning Boudewijn te overhalen, de nieuwe abortuswet toch te ondertekenen- waarbij Joseph Card. Ratzinger van de Congregatie v.d. Geloofsleer Koning Boudewijn meedeelde, dat de bescherming van het menselijk ongeboren leven voor alles andere gaat.
Het was later alleen Monseigneur Léonard, die dapper tegen deze herodiaanse abortuswet streed en open voor de kerkelijke leer uitkwam.
De belgische bisschoppen trokken hun staart in, toen de euthanasieregeling ingevoerd werd.
De belgische bisschoppen trokken eveneens hun staart in, toen de euthanasie om psychische redenen ingevoerd werd.
De belgische bisschopen zwegen laffelijk, toen een christelijk rusthuis in de brabantse kempen een euthanasie in haar instituut verweigerde en voor deze christelijk-consequente houding spitsroeden moest lopen.
De belgische bisschoppen stelden zich direct achter de beheerraad van de UCL, wanneer deze de professor voor filosofie Stéphane Mercier, die zijn roomskatholieke correcte opvatting van abortus als moord aan een ongeboren kind geuit had, direct voor de deur zetten.
En de belgische bisschoppen zwijgen, wanneer nu eenmalig in westeuropa, een "caritatieve" ex-katholieke "(h)orde" de euthanasie uit psychische redenen in haar tehuizen wil toelaten.

Deze tisten hebben het laatste greintje deftigheid verloren;
christendom: nul.
En moed, voor de christelijke overtuiging uit te komen,: ook nul.
Dieper kan men niet meer vallen.
Het absolute nulpunt.

Anoniem zei

Isaias 66,24 (Slotvers v.d. profeet Isaias):
"...en zij (de afgevallenen van de Heer, die mensen en kinderen doden)(de worm in hen zal niet tenonder gaan en het hellevuur nooit uitblussen) zullen voor alle vlees een gruwel zijn".

De"Broeders van Liefde" in de Gehinnon (hel), aramees gêhinnan: dit woord komt in he Nieuwe Testament 11 maal voor, steeds in uitspraken van Onze heer Jezus Christus.

De noordbelgische bastaardkerk is totaal van het christelijk geloof afgevallen en heeft geen microgram christelijke inhoud en moraal.

Het totale niets.

Anoniem zei

Het eindresultaat van tientallen jaren indoctrinatie en verkoop van onzin door de "herders" in Belgiê.

De vragen van de belgische bischoppen in de laatste 40 jaar illustreren dit geknoei uitstekend:

- "Hebben wij nog principes?" (Roger vanGheluwe, 1977, CCV-Animatie Pastoraal Roeselare, (Bezinning bij de vasten).

- "Hoe vandaag het geloof doorgeven?" (Godfried Danneels, Unistad, 1984)

- "Vergeten en verzoenen?" (Godfried Danneels, Persdienst Aartsbisdom 1998)
(N.B. zeer praktisch midden in de heibel om het Roeach3-schandaal en bij het langzaam opborrelen van de pedofiele misdrijven in de kindertehuizen)(de zonde was niet eens bekend en ingezien, en van berouw, laat staan van boete, geen sprake)

- "Wat nu met de sacramenten?" (Godfried Danneels, Rondom Gezin, Jaargang 23, 2002, Nr.1, pag. 15-25)( dat is nu écht een interessante vraag bij de ongeldige bisschpswijding van vanGheluwe en de gigantische consequenties van zijn diabolisch ageren)(typisch: nog op THOMAS gearchiveerd en in enge verbinding met de afdeling "theologie" van de Universiteit Leuven)

- "Hoe is uw naam?Waar zijt gij te vinden?" (Let op de kleinschrijving)(Jozef DeKesel, 1995, destijds professor voor fundamentele theologie en klaarblijkelijk helemaal het noorden kwijt)

En om te besluiten (en bulderend te lachen):
" In de vuurlijnen: armworstelen met de pers"(Godfried anneels, Lannoo, 2008)

Zoals bij alle westvlamingen komt bij Godfried Danneels een beetje militaire taal wegens de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog voor.
Echter totaal belachelijk in deze context, omdat Godfried Danneels nu toch 35 jaar de "katholieke" pers en alle informatiemedia van Belgiê op zijn zijde had.
Daneels en zijn woordvoerder / chef van "Kerk&Leven" Toon Osaer gebruikten bij het intimideren zeer veel en snel de telefoonlijnen...
Typisch overigens voor deze lafaards, dat ze bij de destijds beginnende en lichte kritiek dan 2008 al van "vuurlijnen" spraken...
@The Guardian Angel en de Katholieke Actie Vlaanderen verschenen eerst einde december 2008 op het terrein:
van armworstelen wordt niet meer gesproken, het bisdom Hasselt insereert met "vuurplekken" (lees: "verschroeide aarde"), Johan Bonny speelt met "een houtskoolvuur met vissen (?)", kerknet publiceert af en toe iets over "De Grote Oorlog" en onder leiding van de laffe Jozef DeKesel zelfs iets met "front", en "in Izegem is de bom ontploft".

Onnozelaars.
In deze operatie Bagration wordt de hele belgische bastaardkerk vermorzeld.

Anoniem zei

Zeer snel en goed geînformeerd schrijven de internationale trouwkatholieke webmedia over de euthanasietoelating bij de "Broeders van Liefde" (fratres caritate).

Bijzonder opvallend: een grote en zeer beroemde caritatieve orde, de Barmhartige Broeders (Ordo hospitalarius St. Johannis de Deo/hospitaalorde v.d. Hl. Johannes van God) met vele ziekenhuizen heeft direct gereageerd: deze orde heeft een grote actie gestart om overal te verkondigen dat ze met deze belgische orde niets, maar dan ook absoluut niets te doen hebben.
Deze belgische apostaten worden nu al onder quarantaine gesteld.

En de superior-generaal René Stockman staat er ook zeer belabberd bij: zelf uiterst zwaar aangeslagen door zijn doofpotterij bij het veelvuldig kindermisbruik in de tehuizen van zijn orde, deshalve rustig in Rome zittend en ver van Vlaanderen, is zijn macht nul.
En zijn chef en grote vriend Franciscus is aan deze zaak ook niet geînteresseerd,
hij heeft niet eens tijd om de 5 dubia van de 4 kardinalen te beantwoorden.
De koejonnering van de Franciscanen en Franciscanessen van de immaculata slorpt klaarblijkelijk zijn kracht en tijd op.

Anoniem zei

Men zou nu toch kunnen verwacht hebben dat na de onkatholieke reactie van bisschop Bonny, aartsbisschop De Kesel hem zou terugfluiten. Niets daarvan. En daarmee weten we het zeker: ofwel is de aartsbisschop niet Katholiek ofwel is hij en/of zulk een slapjanus dat hij niet reageert, want oei oei oei, de 'publieke opinie' zou het niet met hem eens kunnen zijn.

De Kerk in Belgie is wel erg laag gevallen.

Ik mis aartsbisschop Leonard.

The Guardian Angel zei

De bisschoppen vallen voor de zoveelste keer collectief door de mand.+

NIET KATHOLIEK!

Anoniem zei

http://www.nationalrighttolifenews.org/news/2017/05/brother-rene-stockman-is-devastated-by-news-that-catholic-psychiatric-hospitals-will-offer-euthanasia/#.WQpcZOz3bCQ

guido

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer