zondag 2 april 2017

RAI:"Wie zijn de 'vijanden' van Bergoglio?"

"Chi sono i nemici di Papa Francesco?" - Nemo 30/03/2017

Een blik achter de schermen van de Restkerk in Italië

"Bergoglio gelooft niet in een Katholieke God."

"Bergoglio is een communist."

"Bergoglio is een protestant."
 

"Bergoglio is een ketter"
 

"Bergoglio is op dit ogenblik verantwoordelijk voor de grote verwarring binnen de Kerk."
 

"Bergoglio is een grote show-man."
 

"Bergoglio is een modernist."
 

"De 'barmhartige kerk van Bergoglio', die voor iedereen de deuren open zet, is niet de échte Kerk!"
 

"De 'kerk van Bergoglio' is een valse kerk!"

Bron: RAI

26 opmerkingen:

Anoniem zei

De vrienden van Bergoglio moeten we in ieder geval niet ver zoeken. Vanmorgen mocht ik de "viering" in de kerk van Torhout bijwonen waar onze nieuwe "deken" de weinige aanwezigen tijdens zijn preek liet weten dat "niemand toch nog zo dom kon zijn om in de letterlijke opwekking van Lazarus te geloven". Daarna volgde een ingewikkeld geklets om het relaas uit het evangelie te verwringen tot een stichtend verhaaltje dat door de evangelist blijkbaar bedacht was om geld in te zamelen voor roederlijk delen... Als het zout zijn smaak verliest..
Waar kan men in dit land nog een mis bijwonen die opgedragen wordt door een gelovige priester ?

The Guardian Angel zei

Waarom werd Lazarus uit de doden opgewekt?

Joh 11:4 Toen Jezus dit vernam, zeide Hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar ze dient tot glorie van God, en om Gods Zoon te verheerlijken.
Joh 11:15 En om u verheug Ik mij, dat Ik er niet aanwezig was, opdat gij geloven moogt. Maar laten we nu naar hem toegaan.
Joh 11:25 Jezus sprak tot haar: Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven;
Joh 11:26 en wie leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig. Gelooft ge dit?

Anoniem zei

Aan anoniem 2 april 2017 om 11:32

Om op Uw laatste vraag te antwoorden:
de tridentijnse mis is en blijft het geestelijk hoogtepunt.
Radio Horeb, EWTN, Gloria TV en andere goede geestelijke zenders zijn uiterst nuttig.
Zoeken en vinden, daarbij ook al eens nog afschuwelijkere zaken beleven (in een Mariabidoord beleefde ik voor kort de meest wilde en brutale pseudomis in mijn leven:
rommelige liturgie, verknutselde "mis"teksten, geen volgen der rubrieken, en dan een brullen en wallebakken van jewelste door de "voorganger" bij het gezang (dat bij het zeer oude publiek met doorsnee over 75 jaar zeer slap uitviel).
Ht absolute dieptepunt werd bereikt op het einde, waar de voorganger (nog in de kersttijd) het Salve Regina loeiend als een geile stier schreeuwde (het Alma Reemptoris, het Ave Regina coelorum en het Regina coeli schijnt hij naar itspraak zijner parochianen niet te kennen).
Bis orat qui cantat: wie zingt, bidt tweemaal;
en hieraan kan men toevoegen: haud orat, qui mugit:
wie brult, bidt helemaal niet.

Nemen we liever een voorbeeld aan de trouwe katholieken vroeger in Japan en nu in communistisch China -Korea, die in het geheim en dikwijls zeer lang zonder Hl. Mis hun geloof oprecht belijden.

De plaatsvervanging speelt een enorm grote rol in het katholiek geloof:
Onze Heer Jezus Christus is plaatsvervangend voor de zonden van de mensheid gestorven;
zo hebben wij in de situatie van ontbering op liturgisch gebied deel aan de grote schat van rijke liturgie en aan het over de hele wereld gevierde gebed en sacrament.

Het is een zeer grote opdracht en ik aarzel niet: tegelijkertijd een diepe vreugde, een verzorgde liturgie te mogen vieren en te ondersteunen.
De bij het 2e Vaticaans Concilie uitgejouwde en de facto verboden "stille missen" van de beschouwelijke ordes zijn daar een uitstekend en rijpe vrucht dragend voorbeeld van.
Pax tecum!

Anoniem zei

U maakte mij nieuwsgierig.

De nieuwe deken van Torhout is Michel Roggeman, vroeger vicedeken in Kortrijk onder Marc Gesquiere +, later in de "federatie" Kortrijk-Zuid werkend, en zeer sociaal en met gehandicapten begaan.
Google toont dan direct twee foto's van Marc Gesquiere en één van Geert Morlion.
En dan op de derde plaats een titel, waar de nieuwe deken van Torhout met Hilde Crevits van de cd&v geassocieerd wordt.
Oudbekend en vervelende partijpolitiek.
Werkelijk surrealistisch wordt het dan, wanneer men "Het Laatste Nieuws" aanclickt:
Eerst komt het bericht over de nieuwe deken Michel Roggeman (11/01/2017) en dan het volgnde artikel (01/04/2017):
"Tordale opent weer de restauratie van de Warande" met een mevrouw Van Daele aan de spits.

De westvlaamse beer geconcentreerd: de misbruikschandalen destijds in Tordale, de "uitdoving" van de Broeders van Dale, het geval "Anneke" met het moreel debakel van de "Broeders van Liefde", het verschuilen van de doofpotter en huidige superior-generaal der "Broeders van Liefde" René Stockman in Rome bij Bergoglio...
Jongens, dat is toch krotterij aan de lopende band!
Dat heeft met het christendom ,laat staan met het katholiek geloof toch niets meer te maken.
Om het met de onvergetelijke Godfried Bomans te zeggen:
"Hier wordt eens te meer de slappe soep van sociale naastenliefde met de krachtige bouillon van het evangelie verwisseld".

Anoniem zei

@Anoniem 23:00: ik denk dat u zich alleen een beetje vergist in de werkelijke bedoeling van Bomans. Hij beweerde terecht dat het evangelie verengen tot sociale naastenliefde "slappe soep" is, niet omdat die sociale naastenliefde naast de kwestie zou zijn, maar omdat die lang niet ver genoeg gaat. Jezus stelde de hele toenmalige sociale orde in vraag, waar zieken als onrein beschouwd werden en hun ziekte als een bewijs voor begane misstappen, waar weduwen tweedrangsburgers waren. Het establishment beweerde dat zij geen goede gelovigen waren en dat God hen verlaten had. Jezus bracht hierin juist een tegenstem. Dat maakte hem staatsgevaarlijk en dat heeft hem het leven gekost (omdat hijzelf de ultieme consequentie van zijn boodschap en daden heeft aanvaard). Dat is inderdaad krachtige bouillon. Dus minstens sociale naastenliefde , maar dat is pas het begin. Had u dat in gedachten? (GA, zal dit wel weer censureren, want hij is een aanhanger van de establishment-kerk)

The Guardian Angel zei

@ vorige Anoniem,

Ik ben het niet eens met uw stelling, dat Jezus "de hele toenmalige sociale orde in vraag stelde". Daarin is Jezus niet geïnteresseerd.

Waar het hier wél over gaat, is dat ziekte en ongeluk wel degelijk een straf van God voor de zonde kan zijn, maar niet per sé. Gelovigen lijden namelijk uit vrije wil samen mét Christus omwille van de zonden van anderen! Dit heeft niets met sociale orde te maken.

Tot slot kan God ook bijzondere bedoelingen hebben door mensen te beproeven en anderen tot het Geloof te brengen:

Joh 9:1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand, die blind was van zijn geboorte af.
Joh 9:2 Zijn leerlingen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind werd geboren?
Joh 9:3 Jezus antwoordde: Noch hij noch zijn ouders hebben gezondigd; maar de werken Gods moeten in hem worden geopenbaard.

Anoniem zei

@GA 20:46. Quod erat demonstrandum. Is het een handigheidje dat u de vervolgverzen van Johannes 9,1-3 niet vermeldt? Daarin staat juist dat Jezus Gods werken doet (of "openbaart") door de blinde man te genezen (wat mijn punt - 10:19 net ondersteunt) en hem niet in de "beproeving" laat. De toenmalige joodse orde had die man uitgerangeerd - zij beslisten immers wie Godsgetrouw was en wie het niet was, Jezus toont daarentegen net dat in zo'n man Gods werken worden geopenbaard en dat de joodse opdeling dus geen steek houdt, meer nog zelfs compleet fout is. Als je weet dat hieraan in de maatschappij bepaalde rechten waren verbonden, dan stelt Jezus hiermee weldegelijk die sociale orde (die bepaald wordt door wie de macht heeft) minstens indirect in vraag. Ik volg dus uw interpretatie niet echt, maar ze weze u gegund, als u dat gewetensrust geeft. Maar ze doet wel wat af van de kracht van de bouillon.

Wim zei

Beste Guardian Angel, nog een interessant bijbelcitaat, erg toepasselijk op uw blog.
Uiteraard niet in aanmerking komend voor uw "rechtvaardige" censuur, mits een beetje pijnlijk voor uzelve:
Mattheüs 7:1-3 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. 3 Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
Of is dat voorbehouden voor de bastaardkerkers en niet voor de enige, echte, ware katholieken?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 10:04,

Uw redenering is ronduit belachelijk!

In mijn vorige post zeg ik dat Jezus de sociale orde van de joden niet in vraag stelde omdat Hem die niets interesseerde.

Dan schrijft u zelf, dat "de joodse opdeling dus geen steek houdt, meer nog zelfs compleet fout is."

Denkt u nu werkelijk, dat Jezus dat zelf niet wist? Waarom denkt u dat Jezus naar de joden gekomen is?

Die man was blind, net omdat Jezus door een mirakel te doen, in DEZE man Gods werken kon openbaren. Met andere woorden, indien de man niet blind was geweest had Jezus hem ook niet van zijn blindheid kunnen genezen!

Jezus genas deze man niet om de joodse sociale orde aan te klagen, maar wél om de werken Gods te openbaren. Is dat nu zo moeilijk te begrijpen?

Vervolgens maakt u dan nog een denkfout door te beweren, dat "in zo'n man Gods werken worden geopenbaard". Hiermee schijnt u te suggereren, dat in elke blinde Gods werken worden geopenbaard. Dit klopt zeer zeker niet, aangezien niet elke blinde wordt genezen.

Nogmaals, Gods werken werden niet geopenbaard in een willekeurige man, maar specifiek in DEZE man!

The Guardian Angel zei

@ Wim,

Ook u toont helaas voor de zoveelste keer aan dat u er niets van begrijpt.

Wij mogen wel degelijk daden van anderen beoordelen. Jezus zegt ons zelf hoe dat moet:

Mat 7:5 Huichelaar, trek eerst de balk uit uw eigen oog; dan zult ge zien, hoe ge de splinter uit het oog van uw broeder moet trekken.

Met andere woorden, iemand die klaar ziet, mag daden van anderen oordelen.

Wat doen wij hier?

Mat 18:15 Indien uw broeder heeft gezondigd, ga en berisp hem tussen u beiden alleen. Zo hij naar u luistert, zult ge uw broeder gewonnen hebben.
Mat 18:16 Luistert hij niet naar u, neem dan nog één of twee personen mee, opdat door de mond van twee of drie getuigen de zaak haar beslag krijgt.
Mat 18:17 Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de Kerk; zo hij zelfs naar de Kerk niet luistert, dan zij hij u als een heiden en een tollenaar.

Met andere woorden, de bisschoppen weigeren tot inkeer te komen. Dat geeft mij het recht, neen, de gelovigen worden zelfs verplicht om de ongelovige bisschoppen als heidenen en tollenaars te bestempelen, net omwille van de zuiverheid van het Geloof!

The Guardian Angel zei

@ Wim,

Hoe zouden wij onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad wanneer wij niet zouden kunnen oordelen?

Wanneer wij rechtvaardig oordelen, dan hebben wij ook niets te vrezen van het oordeel dat ons zal treffen, want dat oordeel zal dan ook rechtvaardig zijn!

Jezus roept ons niet op om niet te oordelen, maar wél om rechtvaardig te oordelen!

Joh 7:24 Oordeelt niet naar de uiterlijke schijn, maar velt een rechtvaardig oordeel.

En

1 Ko 5:12 Want met welk recht zou ik hen oordelen, die buiten staan? Neen, oordeelt hen, die binnen zijn;
1 Ko 5:13 God zal oordelen, die buiten staan. Verwijdert den boze uit uw midden!

En

1 Ko 6:2 Weet gij dan niet, dat de heiligen de wereld zullen richten? En zo zelfs de wereld door u wordt gericht, zoudt gij dan onbevoegd zijn voor onbeduidende geschillen?
1 Ko 6:3 Weet gij niet, dat wij engelen zullen richten? Hoeveel te meer dus de kwesties van het dagelijks leven.
1 Ko 6:4 En toch laat gij bij uw dagelijkse geschillen juist hen daarover zitting houden, die door de gemeente worden veracht.

Identiek hetzelfde lezen we in het Oude Testament:

Lev 19:15 Gij zult bij de rechtspraak geen onrecht begaan: den arme niet bevoordelen, maar ook niet de partij van den rijke kiezen; met rechtvaardigheid moet ge uw naaste oordelen.

Uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:

2478

Om vermetele oordelen te vermijden, moet iedereen ervoor zorgen de gedachten, woorden en daden van zijn naaste in een zo gunstig mogelijke zin uit te leggen:

Een goed Christen moet altijd meer geneigd zijn de uitspraak van zijn naaste positief te verstaan dan ze te veroordelen. Indien hij ze niet positief kan verstaan, moet hij vragen hoe zijn naaste de uitspraak verstaat; indien deze zijn uitspraak slecht bedoelt, moet hij hem met liefde terechtwijzen; en zo dit niet volstaat, moet hij alle geschikte middelen aanwenden opdat hij ze op de goede manier verstaat en zich redt.

Dus beste Wim, informeer u eens serieus voor u iets schrijft!

Anoniem zei

Aan anoniem 4 april 2017 20:46

Uw posting is een typische illustratie van de domheid der noordbelgische moderne kerk:
- Onwetenheid ter zake;
- Desondanks veel en luid spreken;
- En alles dan nog kruiden met eoigen "interpretatie".

Het resultaat is dan ook totale onzin en blaaskakerij, en alles dan nog breed gepost en gearchiveerd waar deze modrerne tisten toch veel beter rouw en boete gedaan hadden en bedeesd
gezwegen zouden moeten hebben.

Wanneer U het totale artikel van Godfried Bomans zou gelezen hebben, had U zo'n onzin nooit geschreven.
Ik vergis mij helemaal niet; maar U interpreteert de zin zonder zijn contekst en in de defecte zienswijze van de modrrnisten.

De slappe soep der naastenliefde wordt gecontrasteerd met de krachtige bouillon van het evangelie, en wel niet door het "omwerpen van de toenmalige maatschappij" en "tegen het establishment in" (waw: daar zijn de 68-ers weer!) maar wel dat Jezus de Christus is, de Messias, de Mensenzoon, God de Zoon, met God de Vader tesamen verheerlijkt in God de Heilige Geest.

"sociaal" komt van "socius", in het toenmalig klassieke latijn met de betekenis van mafia-vennoot" (hoewel de belgische socialisten steeds maffieus waren en nu in Walloniê hun echte mafia aan de lopende band gestript wordt, is de connotie veel ouder)(Cicero, Pro Milone).
Onze Heer Jezus Christus liet de keizer de keizer zijn, was helemaal geen revolutionair (zie de gevangenneming in de Hof van Olijven), riep niet op tot omwerping van de orde, maar wel tot volgen van de wetten, en wel tot de laatste jota.
Jezus stelde wel de 216 megilloth van de farizeische tendens in vraag (die na de tempelverwoesting in70 n. Chr. dan de latere talmoedische strekking van het jodendom zullen domineren tot vandaag); de farizeeên waren destijds ook niet "de hele toenmalige sociale orde" (weer zo'n totale onzin).
Jezus Christus wil de hele mens, mij, The Guardian Angel, mijn medemens;
en wel de ganse mens, niet een stukje clericale of ijd- geparfumeerde, en wel alleen op een klein gebied.
De reactie van @The Guardian Angel is dan ook helemaal ter zake.

Anoniem zei

Hooggeachte @Guardian Angel,

Deze postingdiscussie over deze thread a.u.b. goed archiveren.
De totaal verdraaide denkwijze en de onwetenheid van de kerk in Belgiê worden uitstekend aangetoond.

De paar critiserende posters brengen niets substantieels;
nog erger, ze struikelen in de donkerte omtrent het artikel van Godfried Bomans, waaruit het citaat van "de slappe soep van de naastenliefde vergeleken met de krachztige Bouillon van het evangelie" stamt.

Het is een lang artikel, verschenen in Elseviers wwekblad, en wel één van zijn mooiste en beste;
het beschrijft de ideologie van Karl May, helemaal op naastenliefde gefixeerd en verengd- en op de achtergrond van de succesvolle uitgave der Karl-May-pockets door het Spectrum einde der jaren '60 en begin '70 (53 bandjes, wanneer ik mij niet vergis).
En natuurlijk het succes en de geestelijke atmosfeer van de werken van Karl May in de twintigste eeuw (ttz. de eerste 70 jaar), inclusief alle onzin die hiermee aangericht werd.

Zeeer interessant overigens gelijkaardige denkwijzen bij gaucho-ideaalfiguren aan de Rio de la Plata in de jaren '30 tot '60, waarbij het peronisme zich niet onbetuigd liet.

Bij de schrijnende toestanden in de noordbelgische bastaardkerk, waar zoveel kinderen mishandeld en misbruikt werden door klerikalisierende schoelies, en waar de kuis van al die brol totnutoe niet aangepakt werd (die zombies lopen nu al in Rome rond) en als geestelijk plutonium en sarin het ganse terrein bezoedelt, is de titel van het artikel van Godfried Bomans dé echte voltreffer:
"Het riekt hier naar gas".

En dát is nu het échte Quod erat demonstrandum.
On les aura.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Inderdaad.

Anoniem zei

Fantastische thread.
Zeer informatief.
Sedert 4 dagen overigens geen tegenweer meer door modernisten.

"Tettitattutes".

Anoniem zei

Nog steeds geen fundamentele uitleg waarom mijn redenering belachelijk zou zijn. Zou het kunnen dat u er gewoon geen heeft? Wat doet u met de Bergrede (o.a. de zaligsprekingen)? Wat doet u met 1 Korintiërs 13? Wellicht geschrapt uit uw Bijbel?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Het is onmogelijk om het kwade 'lief' te hebben.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 april om 16:16

Bij de vele antwoorden op dit artikel is het niet mogelijk Uw "redenering" terug te vinden
(U geeft de datum noch het tijdstip van Uw "redenering" aan).

De charis is iets totaal anders als de eros.
En arbitrari, daden beoordelen en ons daarnaar verhouden, doen wij op elk moment.
at is ook de unctie van het geweten.
U schijnt mij perfect op Begoglio- en Danneelskoers te zijn.
Dat is echter, zoals de enorme eeks kindersexmibruiken aantoont, een noodlottige piste.

Anoniem zei

@GA 21:55 Daar ben ik het natuurlijk volkomen mee eens, maar dat is minstens een zeer cryptisch antwoord op mijn vraag en zoals ze nu gesteld wordt, eigenlijk compleet naast de kwestie. Kan u me misschien uitleggen hoe dit een als een argumentatie tegen mijn eerdere stelling moet begrepen worden? En aan de andere reageerders: gelieve het ad hominem gescheld en de stroman-redeneringen te vervangen door degelijke argumenten, dan komen we misschien ergens en kan ik misschien zelfs nog iets bijleren. Daar dient deze site toch voor? Dank bij voorbaat.

Anoniem zei

Aan Wim 5 april 2017 om 14:23

Met Uw uitspraak en Uw redenering en interpretatie hebben Danneels (sedert Roeach3- dwz sedert de protesten van de onvergeten Alexandra Colen) en vanGheluwe aan de lopende band geprobeerd de pedofiele misdrijven van die pedo-efebo- en niet in het minst homofiel gekleurde mafia in de belgische kerk te verdedigen.
Toen die atoombom detoneerde, wist de modernistische pseudo-moralist en ethicus Roger Burggraeve daarop niet veel meer te zeggen als:
"Dat is nu werkelijk het intrinsieke kwaad"- lees: "male intrinsicum": duivels, de directe afkeer van God.
Het eerste gebod is tegelijk het belangrijkste gebod- en het wordt in zijn essentie beklijvend duidelijk gezegd en getoond door de karmelietessen in de prachtige kleine film hier op kavlaanderen op 4 april 2017.
God wil, dat wij Hem liefhebben, en dat moeten wij tonen door Zijn geboden te houden.
Alles andere is prietpraat.
En het tweede gebod luidt: we moeten onze naaste liefhebben zoals onszelf:
wij moeten voor ons eigen zieleheil zorgen, en zijn in die context voor het zieleheil van de anderen verantwoordelijk.
U echter wil de lammeren en de schapen aan de wolven ten prooi voorleggen, U verdedigt de criminele daden aan de gehandicapten en de kinderen toegedaan nog.
Afschuwelijk.
Zelfs DeKesel en zijn kornuiten hebben bij hun séance in de basiliek van Koekelberg op 8 april 2017 niet zo'n onzin verteld.

Meer molenstenen...(hoewel: DeDecker wil het technisch geschikter met twee bakstenen aanpakken)

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 09:10,

Indien u 'pater' Benny NIET bent, dan mag u uw vraag opnieuw stellen.

Ik heb trouwens een hekel aan Farizese vragen.

Anoniem zei

Aan anoniem 9 april 2017 om 16.16

De fundamentele fout Uwerzijds bestaat daarin, een paar kleine mozaieksteentjes en uit de context gehaalde citaten als "redenering" tesamen te knutselen.
In haar totale geschiedenis heeft de Hl. Kerk dat steeds aangeklaagd en vervolgd- en zer terecht, worden door deze, dikwijls foutief in volkstaal vertaalde, brokstukken onzin en niet zelden gevaarlijke onzin geproduceerd.
De uitwerking vb.van bepaalde citaten op kindermisbruik slagen met verstomming.
Dat dit niet zo zou zijn, moet U maar aan de "deken" van Antwerpen-Noord Jef Barzin vragen, destijds (1985) katholieke promotor van een "actie ter bevordering van de interessen van pedofielen in de kerk" en totnutoe gepromoveerd en beschermd door de "bisschop" van Antwerpen Johan Bonny, die eergisteren 8 april 2017 nog bij een séance ter herinnering van de slachtoffers van het sexueel misbruik deelnam.
Hoe men deze incongruentie tesamen plakken kan, versta ik nietgoed- deshalve beter aan Barzin en Bonny vragen.

De Hl. Schrift moet U in haar totaliteit lezen- en meer als één maal.
De bergrede (Mt 5-7) is niet op de acht zaligheden te verengen (Mt 5, 1-12), maar moet met de volgende delen (zout en licht (5,13-14) en het wetscommentaar (5,17-20) gelezen worden;
de noordbelgische bastaardkerkers laten dat echter steevast vallen.
De Hl. Schrift is steeds in de juiste geestelijke gesteldheid te lezen, in diep respect voor de traditie en de totaliteit van de Hl. Schrift, geschoeid aan continue dagelijkse lectuur en meditatie en aan de schriften van de kerkvaders.
Lectio divina en degelijke studie, ook van de oude bijbelse talen: begin er mee!
Dat "U nog iets wil bijleren": niet slecht, maar wat U totnutoe gebracht heeft, was wel zeer weinig en defect.

Een kleine vraag mijnerzijds: wat is nu een "straman-redenering"?
Met de Stromateis schijnt mij dat niet veel te doen te hebben.


Anoniem zei

De uitspraak van @The Guardian Angel 9 april 2017 om 21:55 zegt zeer compact en fundamenteel waarover het gaat.
Overigens niet "cryptisch" ofte geheim, omdat het een zeer bekende topos uit de hoogscholastiek en bij de Hl. Bonaventura is- en wel een directe voortvloeiing van de profeet Ezechiel:
God is almachtig en altegenwoordig;
maar één ding kan Hij niet: Zichzelf tegenspreken, omdat Hij dan niet meer de Logos zou zijn.
het probleem van vele geloofsbeknittelaars en möchte-gerne-filosofen is, dat zij alles willen verstaan met hun dikwijls zeer beperkt verstand, waar het uiteindelijk voor een mens onmogelijk is om het Goddelijke volkomen filosofish te verstaan.
Dat is de docta ignorantia- en die gaat voor een gelovige tesamen met het neerknielen in het geloof.
Godfried Bomans had volkomen gelijk, de beperking van de Blijde Boodschap tot eenvoudige naastenliefde en sociaalwerk te critiseren; hij stierf gelukkig, vooraleer de hele catastrofe aan het licht kwam.

In mijn bijbels is overigens niets geschrapt: daar heb ik veel te veel eerbied voor de tekst v.d. Hl. Schrift voor - en teveel liefde voor mooie boeken.
Het oudste schriftstuk van het Nieuwe Testament , de 2e Johannesbrief, geeft overigens in vers 10 al de aanwijzing, ketters niet te groeten en afwijzend te behandelen.

Anoniem zei

@Anoniem 22:00
Een stromanredenering is een type drogreden waarbij men niet het werkelijke standpunt van de tegenstander weerlegt maar een (karikaturale) variant daarvan.
Men interpreteert het standpunt van de tegenstander zodanig dat dit standpunt gemakkelijk te weerleggen is en suggereert dan dat dat het werkelijke standpunt van de tegenstander is.

"Maar wat U totnutoe gebracht heeft, was wel zeer weinig en defect." Komt er ook nog een uitleg waarom? Ik dacht niet dat wat ik schreef iets met pedofgilie te maken heeft, dus waarom sleurt u dat erbij? En wat Bijbelstudie betreft: wees gerust, daar wordt hard aan gewerkt. Dus nogmaals mijn vraag: wat is er exact fout aan de stelling en welke -verifieerbare- argumenten haalt u daarvoor aan? Wat trouwens het lezen van de totaliteit van de teksten betreft, ben ik het volkomen met u eens. Er wordt veel te gemakkelijk met uit de context gerukte en misbegrepen Bijbelcitaten gegoocheld.

@GA: ik ben pater Benny niet en als u mijn vraag als "Farizees" wil bestempelen, dan laat ik dat voor uw rekening (is dat geen trucje om ze niet te moeten beantwoorden?). Dit is/was geenszins mijn intentie.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 10:58,

U moet niet over vragen praten, maar u moet vragen stellen om een antwoord te krijgen.

Anoniem zei

jan anoniem 11april 2017 om 10:58

"Zeer weinig": U (alle modernisten) schreven 43 lijnen, @GA 84 lijnen, ikzelf 127 lijnen.
In totaal: 43 modernistische lijnen tegen 211 lijnen.
(@GA daarbij met fundamentele Hl.Schrift citaten en uittreksels uit de catechismus).

"defect": Uw "bedoelingen" over Godfried Bomans waren onzin.
Uw gepraat over de "omverwerping van de sociale orde door Jezus" eveneens (hadden we reeds in de middeleeuwen met John Ball en Wyclif, de albigenzen, katharen en waldenzers).

Het "cryptische" was niet cryptisch, maar algemeen bekende wijsheid uit de hoogscholastiek (St.-Thomas van Aquino).
Het "oordelen": hier wordt het arbitrari, het wikken en wegen, het gebruiken van het geweten, het zich-in-eenklang-met de-Heer-stellen verward met het veroordelen van de misdadiger voor het Goddelijk gerecht (het burgerlijk gerecht is een andere zaak- kan echter zeer nuttig zijn en voor bandieten ook kostelijk).

De noordbelgische bastaardkerk is moreel bankroet;
en ik heb de situatie te velde in het bisdom Brugge geschilderd- en of U dit nu graag heeft
of niet: alleen een totale uitzuivering van deze pest kan een nieuwe start mogelijk maken.
Beatus vir qui timet dominum.
"Ik dacht niet dat wat ik schreef iets met pedofilie te maken heeft,...":
fout.
Het komt er niet op aan wat U denkt, maar wel wat is.
En juist bij de discussie over het "oordelen" (en reeds vanin het begin van deze thread) staat de pedofilie mee in het centrum.
Gesleurd wordt daar niets: het probleem staat overal in noordbelgiê.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer