zaterdag 2 maart 2013

Vaticaan waarschuwde eergisteren voor het ondergraven van de 'mensenrechten'

Dominique Mamberti, de staatssecretaris voor de relaties met de andere Staten van de Heilige Stoel, heeft tijdens een opmerkelijke toespraak tot de Verenigde Naties in Génève gewaarschuwd voor het ondergraven van het concept van de mensenrechten, “door de invoering van dubbelzinnige uitdrukkingen en ideologische standpunten die het fundament van de mensenrechten ondergraven.” Mamberti verwijst daarmee impliciet naar de pogingen van sommige machtige lobbygroepen om abortus en homohuwelijken als mensenrecht te doen erkennen. Volgens aartsbisschop Mamberti dreigt dit de geloofwaardigheid en slagkracht van de mensenrechten als internationaal instrument te ondergraven. “Wij moeten ons de vraag stellen of de mensenrechten universeel zijn omdat de meerderheid van de landen ze aanvaarden of omdat zij de weerspiegeling zijn van een ethische aanspraak die hun erkenning door staten vooraf gaat en die is ontleend aan de waardigheid van elke menselijke persoon.”

Bron: Kerknet

Hoe kan abortus een 'recht' zijn, aangezien abortus net het fundamentele recht op leven op een flagrante manier met de voeten treedt? Hoe kan een burgerlijk huwelijk een 'recht' zijn, aangezien het slechts een juridische overeenkomst is?

Dit duidt op de relativiteit van de 'mensenrechten'. Rechten schijnen blijkbaar te evolueren in de tijd. Of hoe kunnen rechten 'mensenrechten' zijn wanneer ze niet universeel erkend worden? Mensenrechten worden dan uiteindelijk gefundeerd op deze of gene ideologie en zijn veranderlijk; relatief. Hoe 'objectief' zijn die mensenrechten dan nog? Uiteindelijk betekent dit alles het einde van de mensenrechten. Het concept van de 'mensenrechten' is altijd al problematisch geweest. De Kerk heeft daar altijd op gewezen en veel kritiek voor moeten slikken. Maar, uiteindelijk blijkt dat de Kerk weer eens gelijk had.


CARITAS IN VERITATE - LIEFDE IN WAARHEID
Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid
Paus Benedictus XVI - Encycliek
Datum: 29 juni 2009

 
43 - Als daarentegen de rechten van de mens alleen gebaseerd zijn op de beslissingen van een vergadering van burgers, kunnen die op ieder moment veranderd worden, en daarom verzwakt in het algemeen bewustzijn de plicht om ze te eerbiedigen en te onderhouden. De regeringen en de internationale instellingen kunnen dan de objectiviteit en de “autonomie” van de rechten buiten beschouwing laten. Als dat gebeurt, is de echte ontwikkeling van de volken in gevaar.

45 - Veel hangt namelijk af van het morele referentiekader. Aangaande dit onderwerp kan de sociale leer van de Kerk een bijzondere bijdrage leveren, die gebaseerd is op de schepping van de mens als “beeld en gelijkenis van God” (Gen. 1, 27), een feit waarvan zowel de onaantastbare waardigheid van de menselijke persoon, als de transcendente waarde van de natuurlijke, morele normen zijn afgeleid. Een economische ethiek die van deze twee zuilen zou afzien, zou het onvermijdelijke gevaar lopen de morele kwaliteit te verliezen en zich tot instrument te laten maken; nog juister gezegd, die zou riskeren ondergeschikt te worden aan de bestaande economische en financiële systemen, in plaats van de misstanden daarvan te corrigeren.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mensenrechten zullien zichzelf kapotmaken. Het natuurrecht zal zegevieren.

Anoniem zei

De 'mensenrechten' die tegen de wil van God zijn die zullen verdwijnen omdat ze onnatuurlijk zijn tenopzichte van de Schepping door Onze Heer.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer