zaterdag 1 oktober 2016

Over de begrippen 'Sensus fidei' (= het bovennatuurlijke geloofsaanvoelen / geloofservaring / geloofszin / geloofsbegrip / geloofsbesef / geloofsverstaan) en de 'Sensus fidelium' (= het 'geloofszin(tuig)' van de gelovigen of hoe de gelovigen het Geloof waarnemen, ervaren en beleven)


UIT DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK


De interpretatie van het erfgoed van het Geloof

Het erfgoed van het Geloof dat aan de Kerk in haar totaliteit is toevertrouwd

84 - "Het geloofsgoed" ('depositum fidei'), die vervat ligt in de Heilige Overlevering en de Heilige Schrift, is door de Apostelen aan de Kerk in haar totaliteit toevertrouwd. "Door aan deze geloofsschat vast te houden volhardt het hele heilige volk, verenigd met zijn herders, voortdurend in de Leer van de Apostelen en in het gemeenschappelijk leven, in het breken van het brood en het gebed, zodat er tussen bisschoppen en gelovigen een uitzonderlijke eensgezindheid ontstaat in het behouden, beleven en belijden van het overgeleverde Geloof".


Het Leergezag van de Kerk

85 - "De taak om op authentieke wijze het geschreven of overgeleverde woord van God te verklaren is alleen aan het levend leergezag van de Kerk toevertrouwd", d.w.z. aan de bisschoppen in gemeenschap met de opvolger van Petrus, de bisschop van Rome; "het oefent zijn gezag uit in de naam van Jezus Christus".

86 - "Dit Leergezag staat echter niet boven het Woord van God [!], maar is de dienaar ervan door alleen te leren wat overgeleverd is, voor zover het namelijk dit overgeleverde Woord, krachtens goddelijke opdracht en met de bijstand van de Heilige Geest, met eerbied aanhoort, heilig bewaart en trouw uiteenzet en doordat het uit deze ene geloofsschat alles put wat het als door God geopenbaard te geloven voorhoudt".

87 - Wanneer de gelovigen zich het Woord van Christus tot zijn Apostelen herinneren: "Wie naar u luistert, luistert naar Mij" (Lc. 10, 16), ontvangen zij volgzaam het onderricht en de richtlijnen die hun herders hun op verschillende manieren geven.


De bovennatuurlijke Geloofszin

91 - Alle gelovigen hebben deel aan het verstaan en het doorgeven van de Geopenbaarde Waarheid. Ze zijn gezalfd met de Heilige Geest [door het Doopsel] die hen onderricht en naar de volle Waarheid leidt. 

92 - "De gemeenschap als geheel van de gelovigen (...) kan niet dwalen in het Geloof [!]; en zij manifesteert dit bijzonder kenmerk door middel van de bovennatuurlijke geloofszin van geheel het volk, wanneer dit 'vanaf de bisschoppen tot aan de eenvoudigste leken gelovigen' zijn universele eensgezindheid uitdrukt in zaken van geloof en zeden".

93 - "Door deze geloofszin, gewekt en in stand gehouden door de Geest van waarheid, blijft het volk van God onder de leiding van het heilig Leergezag ( ... ) onwankelbaar trouw aan het Geloof dat eens en voor altijd aan de heiligen werd overgeleverd, dringt er met een juist inzicht dieper in door en brengt het steeds volmaakter in praktijk".


De groei in het geloofsverstaan

94 - Door de bijstand van de Heilige Geest kan het verstaan van zowel de werkelijkheden als van de woorden van de geloofsoverlevering, groeien in het leven van de kerk:

  • "door de beschouwing en de studie van de gelovigen die dit alles in hun hart bewaren"; het is in het bijzonder "het theologisch onderzoek dat de kennis van de geopenbaarde waarheid verdiept".
  • "door het innerlijk inzicht in de geestelijke dingen dat de gelovigen ervaren"; "de goddelijke woorden en wie ze leest groeien samen;"
  • "door de prediking van hen die met de opvolging in het bisschopsambt het zeker charisma van de waarheid hebben ontvangen".


Toelichting:

De Sensus fidei zet, onder invloed van de Heilige Geest, het Licht van het Geloof, het deelhebben van de gelovige aan God als de Eerste Waarheid, als eerste grondvoorwaarde vooruit. Daardoor wordt het gelovige 'verstaan' eerst mogelijk. Gelovigen geloven, bidden en verstaan.

Het is overigens niet geheel onwaarschijnlijk, dat de leiding van de Kerk in België, zeer weinig, om niet te zeggen niets, van het Geloof verstaat. Integendeel, aan de lopende band bewijzen ze in 'Kerk en leven', op 'Kerknet' en met Suenens, Danneels, De Kesel, Vangheluwe, Van Looy, Bonny etc. dat ze er helemaal niets van verstaan!

Of met de woorden van Jozef De Kesel zélf: "Ik ben er niet klaar voor."

Bron: AnoniemEen concreet voorbeeld van de 'Sensus fidelium':


Ga geestelijk binnen in de cel van de Heilige Theresia van Lisieux
1 opmerking:

Anoniem zei

Een kort maar zeer interessant artikel over een verregaand doodgezwegen maar uiterst belangrijk thema.
Fundamentaaltheologie in de eerste lijn :proficiat!

Zeer uitvoerig hier het steekwoord "Sensus fidei" in het Lexikon für Theologie und Kirche, 3. Auflage, 2000/2006, Band 9, 465-467.
De oorsprong van de sensus fidei ligt bij de Parakletos-uitspraken (Joh.14,16 f. 26; 15,26;16,12 ff)
Dan verder bij de Hl. Paulus, bij Vincentius v. Lerins, bij Cassianus en Origenes, bij St.-Augustinus en bij St.-Thomas van Aquino.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer