zondag 23 december 2012

In zijn Kersttoespraak tot de Romeinse Curie op 21 december 2012 veegt Paus Benedictus XVI de 'Gender Theory' van tafel: "De valsheid van deze theorie is duidelijk!"

Paus Benedictus zegt:

"Gilles Bernheim, de Grootrabbijn van Frankrijk, heeft in een gedetailleerde studie aangetoond dat de huidige aanval op de ware structuur van het gezin – bestaande uit vader, moeder en kind – veel dieper gaat. Tot nu toe zagen we een vals begrip van de menselijke vrijheid als de oorzaak van de crisis van het gezin, maar nu wordt duidelijk dat het begrip van het menselijke bestaan zelf in vraag wordt gesteld. Zoals Simonde de Beauvoir schreef: ‘Men is niet geboren als vrouw, maar wordt het.’ Deze zin is het fundament van wat vandaag onder de term ‘gender’ wordt verstaan als een nieuwe filosofie van de seksualiteit."

"Volgens deze zienswijze is de seksualiteit niet langer een gegevenheid van de natuur, maar een sociale rol die we voor onszelf kiezen. De valsheid van deze theorie en de antropologische revolutie die erin besloten ligt, zijn duidelijk. Mensen betwisten de idee dat ze een natuur hebben, die ze aan hun lichamelijke identiteit ontlenen en die een definiërend element van hun mens-zijn is. Ze ontkennen hun natuur en beslissen dat het niet iets is dat is voorgegeven, maar dat ze zelf maken. Volgens de bijbelse schepping is door God geschapen zijn als man en vrouw de essentie van het mens-zijn."


Wat is Gender Theory?

Volgens de Gender Theory zouden de vrouwelijke en de mannelijke identiteit, de ontologische structuur van de vrouw als echtgenote, moeder en opvoedster, de antropologische complementariteit tussen man en vrouw, het vaderschap, de heteroseksualiteit (de in alle culturen overheersende “heteronormativiteit”), het huwelijk en het traditioneel gezin, dit alles zou niet “in se” bestaan, niet op zich “goed” zijn, maar zouden “sociale constructies” zijn: sociologische verschijnselen, in de loop der tijden opgebouwde sociale functies, “stereotypes”, die moeten worden afgebroken door opvoeding en cultuur; ze worden immers geacht “discriminatoir” en “tegen de gelijkheid” te zijn.

De Gender Theory gaat er dus van uit, dat de rollen die mannen en vrouwen 'spelen' niet biologisch bepaald zijn, maar dat ze in feite cultureel bepaald zijn.

Deze idee en de theorie die eromheen gebouwd werd, noemt de Paus nu VALS!

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Het blijf me steeds verbazen dat intelligente mensen God en onze Geestelijke toekomst zomaar lichtzinnig over hun schouders werpen. Het is die oude hoogmoed, de klassieke Satan. Doch zelfs het ontdekken van occulte kennis mag een mens niet weerhouden nederig voor Gods geboden te buigen en mea culpa te prevelen. Wij zijn hier om meer mens te worden en dat kan alleen door te oefenen in nederigheid, gebed en liefde en de geboden te onderhouden. Het verzamelen van kennis op zich, om het eigen ego te voeden, zou in elke school en universiteit en door opvoeders angstvallig moeten worden opgevolgd en tijdig met de wortel uitgerukt. Helaas is deze planeet in de gehele cosmos gekend als de plaats waar juist chaos wordt gecultiveerd. De gevolgen zijn alom gekend. Jezus, Maria, Jozef, sta ons bij in het slepende uur van onze ondergang in halsstarrigheid. Bescherm onze bijzonder moedige Paus Benedictus XVI zodat hij ons nog lang de zo broodnodige leiding kan geven. Amen.

Anoniem zei

Wanneer je de Kersttoespraak van onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI goed leest, valt je mond open van verbazing. Zo goed is de redenering, zo duidelijk. Onze Heilige Vader weet duidelijk waarover het gaat. Natuurlijk is deze valse theorie, de sexuele experimenten van homohuwlijk en de schandelijke zonde abotus een direct gevaar voor de wereldvrede. Door die abnormale vormen van samenleven worden er minder kinderen geboren. Minder kinderen die later zullen zorgen voor de ouderen. Daaruit komen er problemen en uiteindelijk mondt dit uit in conflicten.
Het is daarvoor dat de Heilige Vader ons waarschuwt.

Anoniem zei

De Gender Theory houdt ook dat je van een homo een hetero kan maken en omgekeerd, ook al geven sommige voorstanders van de Gender Theory die niet graag toe. Anderen slaan er munt uit en organiseren cursussen waarin ze homo's 'trainen' hetero te zijn.

Anoniem zei

Hoe eenzijdig de Gender Theory wel niet is, net zoals de Holebi lobby en de homohuwelijk lobby; alsof seksuele aantrekking tussen twee mensen UITSLUITEND van het geslacht van de andere partner afhangt.

De keuze van levenspartner is veel complexer dan alleen geslacht; sociale achtergrond van de partner telt ook, zo ook leeftijd, ras, karakter, godsdienst, interesses, en een resem onderbewuste factoren. Sommigen trouwen gewoon voor het geld.

De idee dat je van een mens kan maken wat je maar wil, is een liberalistisch idee. De Liberatist overtuigt zich hiervan omdat de Liberalist stelt dat teneinde een gezonde maatschappij te creëren, men de mensen tot gedegen burgers moet ‘opvoeden’. (ervan maken wat je maar wil) De Liberalist zal zelf bepalen wat een gezonde maatschappij is. Gelijkheidskansen spelen een belangrijke rol. Zodoende dat mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten en plichten horen te genieten. Echter, de fout die de Liberalist maakt is dat men geen maatschappij kan creëren met een groep gedegen burgers, aangezien, teneinde gedegen burgers te creëren, men de individualiteit moet uitschakelen. Wanneer je de individualiteit uitschakelt creëer je een dysfunctioneel individu, en een groep dysfunctionele individuen vormen geen gedegen maatschappij. Het bewijs zie je dagelijks.

De Gender Theory gaat nog verder; ze stelt dat een man hetzelfde is als een vrouw en dat beide geslachten uitwisselbaar zijn – hetgeen een ideologisch standpunt is dat oninbeeldbaar ver van de realiteit verwijdert is.

Carl Jung was één van de eersten die INDIVIDUELE RECHTEN van de persoon benadrukte ten aanzien van de staat en de gemeenschap. Het begreep dat de staat gezien werd als “een quasi-levende persoon, waar alles van verwacht werd”, maar dat die verwachting “alleen camouflage is, voor diegenen die het konden manipuleren”, en noemde de staat “een vorm van slavernij.” Hij begreep dat de staat “de religieuze krachten van de mens opzoog” en dat zodoende “de staat de plaats van God inneemt”. Zodoende wordt de staat “een vorm van religie”, waarin “de slavernij een vorm van aanbidding” is. Hij begreep ook dat des te meer de staat God vervangt, en des te meer de staat vereert wordt, “vrijheid en moraliteit meer verdrukt” worden – hetgeen in een “gemarginaliseerd, psychologisch onderontwikkeld individu” resulteert.

De Paus zegt iets gelijkaardig, zij het vanuit een religieus standpunt. Maar politieke en sociale wetenschappen (van het juiste soort) komen tot dezelfde conclusie, het bewijs is dat (zoals altijd) de Kerk gelijk heeft.

Verwacht daarom niets van de staat, noch van de denktanken of lobby’s die door de staat betaald worden. Gezonde individuen creëren vanzelf een gezonde maatschappij, maar één waarin de staat niets te zeggen heeft, want ja, bovenal bemin één God. Daarom kan een goede katholiek de staat niet aanbidden.

Waarom denk je dat de staat zo tegen de Kerk is?

Anoniem zei

Het probleem met de feministen en andere gender theoretici is dat ze minstens even dogmatisch en totalitair zijn als de "patriarchale" ideologieën die ze menen te bestrijden. Zij "weten" wat goed is voor elke vrouw. En pas op als je het maar niets vindt om topmanager te worden en liever thuisblijft voor de kinderen! Desnoods nemen ze je laatste sociale vangnet weg (cfr recente afschaffing van het weduwenpensioen), zodat je het vooral niet zou wagen om niet mee te doen aan de individualistische streefcultuur, die ons door de strot wordt geramd. De voornaamste slachtoffers hiervan zijn in de eerste plaats onze kinderen en hulpbehoevende ouderen.

Anoniem zei

Laat ik eerst beginnen met mijn beste Kerstwensen over te brengen. Ik hoop dat iedereen moge kracht putten uit de geboorte van Onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God om het enige en ware Geloof over deze wereld te verspreiden.
Laat ons allen met onze gebeden onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI sterken in zijn strijd tegen het onrecht dat aan de Goddelijke Natuur wordt aangedaan. De vertegenwoordiger van God op aarde is de enige legitieme autoriteit waarnaar de mensheid zou mogen luisteren.
Guardian Angel, moge mijn gebeden tijdens de komende Middernachtsmis U sterken in de meer dan gerechtvaardigde strijd tegen het kwade.

Anoniem zei

Poging tot oorspronkelijkheid. Het meest perfecte voorbeeld gegeven door Jezus zelf. Hij was gehoorzaam aan God, zijn ouders, hun Joodse Synagoge en hun priester. Jezus bleef tot zijn dertigste bij hen wonen en werken. Omdat dat de uiterste leeftijd is waarop men geestelijk moet (zou moeten) wakker worden. Wat nog steeds door zeldzame, innerlijk meer ontwikkelde, mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren, doch voor veruit de meesten waarschijnlijk zeer vreemd in de oren klinkt. We leven nu eenmaal in een openbaringstijd dus mag het wel eens benadrukt worden. Wat Jezus betreft, Hij gaf een minimumvoorbeeld. Zoals Hij zelf zei in Johannes 14:12
[12] Waarachtig*, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal Hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader, [13] maar wat jullie zullen vragen in mijn naam, zal Ik doen, zodat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. [14] Als jullie Mij iets zullen vragen in mijn naam, dan zal Ik het doen.
(Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995.)
Wellicht daarom dat Hij pas op zijn dertigste naar de woestijn ging om veertig dagen slechts te leven op gebed en water alleen. In die periode wordt de ziel uiteindelijk gewekt en dan rest er nog de definitieve keuze: voor God of voor Satan. Het kost slechts wat tijd en er hoeft liefst geen dokter bij want men krijgt namelijk gezelschap van engelen.
(zelf geraakte ik nooit verder dan drie dagen in de volle natuur en het is absoluut noodzakelijk vooraf ten minste een week thuis in intens gebed door te brengen in normale omstandigheden - men late zich inspireren door Franciscus of de tijdeloze woestijnVaders)
Vermits niet iedereen de moed heeft aan die natuurlijke roeping tegemoet te komen denke men dan maar simpelweg aan een levenspartner. Doch ook dat is niet zo vanzelfsprekend. Het komt iedere gelovige toe daarin eerst God te raadplegen en dat verschilt niet zo heel veel van vasten in de woestijn.
Is het soms niet geheel vanzelfsprekend dat God het best weet met welke partner men de rest van het leven verder gaat en op welke wijze ?
Simpel gezegd: wanneer men slechts de eigen goesting volgt, zoals een hondje zijn snuitje, dan is men al bezig de samenleving in gevaar te brengen.
Wie grote vleselijke oren heeft luistere dus naar het ijle geblaf van de modernisten, wie ogen heeft daarentegen geeft alle eer en zijn dagen aan God.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer