dinsdag 30 april 2013

De Raad van Bisschoppenconferenties in Europa (CCEE) betuigt, naar aanleiding van het 'Femen'-incident, zijn solidariteit met Aartsbisschop André-Joseph Léonard

Kardinaal Pèter Erdö, aartsbisschop van Esztergom-Boedapest en voorzitter van de Raad van Bisschoppenconferenties in Europa (CCEE), heeft namens de raad een brief laten bezorgen aan aartsbisschop André-Joseph Léonard van Mechelen-Brussel naar aanleiding van het incident met het kwartet van Femen in de ULB afgelopen week. De CCEE laakt daarin het gebrek aan religieuze verdraagzaamheid van de actievoersters en betuigt zijn “welgemeende empathie en solidariteit” aan het adres van de aartsbisschop. De raad veroordeelt deze agressieve vorm van religieuze intolerantie en onderstreept dat ze de reactie van de bisschoppenconferentie van België volledig onderschrijft. In een persbericht hadden de bisschoppen van België het optreden van de dames “onaanvaardbaar” genoemd en erop gewezen dat “een democratisch debat over maatschappelijke aangelegenheden niet mogelijk is als niet iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn ideeën uit te spreken in wederzijds respect en respect voor de vrijheid van meningsuiting”.

Bron: Kerknet

Persdienst Aartsbisdom

"De mailservers van het Aartsbisdom raken stilaan oververhit: duizenden mails met steunbetuigingen voor Aartsbisschop Léonard stromen binnen. En ze komen van overal: van België tot Spanje, van Brazilië tot Australië. Het zegt veel over de wereldwijde circulatie van de foto's van de Femen-rel aan de ULB, maar evenveel over de mondiale verontwaardiging die de actie opriep."

Heilige Mis in de buitengewone vorm

Vanaf zondag 5 mei zal er in de St. Cathrienkerk in ‘s-Hertogenbosch elke zondag om 13.15 uur een eucharistievier­ing plaatsvin­den vol­gens de buitenge­wone vorm van de Romeinse ritus (Tri­den­ti­jns).

Hier­mee wil Mon­seigneur Hurk­mans gehoor geven aan het ver­zoek van een groep gelovi­gen uit ‘s-Hertogenbosch e.o.  Sinds het motu pro­prio Sum­mo­rum Pon­tif­i­cum (2007) van Paus Bene­dic­tus XVI is de aan­dacht voor de Tri­den­ti­jnse liturgie toegenomen en wordt er op meer plaat­sen con­form de gegeven richtli­j­nen voorzien in deze behoefte.

Bron: RKnieuws.net

WIJ ROEPEN DE VLAAMSE BISSCHOPPEN OP OM GEHOOR TE GEVEN AAN DE VERZOEKEN DIE BEPAALDE GROEPEN GELOVIGEN REEDS BIJ HEN HEBBEN KENBAAR GEMAAKT!

DE PRIESTERS ZIJN ER AL, NU NOG HIER EN DAAR EEN KERK TER BESCHIKKING STELLEN!

BELANGRIJK IS OOK DAT DE GELOVIGEN IN DEZE KERKEN ALLE SACRAMENTEN 'OP ZIJN TRIDENTIJNS' KUNNEN ONTVANGEN, ZODANIG DAT ER VOLWAARDIGE, TRIDENTIJNSE, PERSONELE PAROCHIES KUNNEN ONTSTAAN.

WAAR ER LOCALE WEERSTANDEN BESTAAN VAN PRIESTERS EN KERKRADEN TEGEN HET MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM, DIENEN DE BISSCHOPPEN DEZE WEERSTANDEN TE BREKEN, AANGEZIEN ZIJ DIE ZICH TEGEN HET MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM VERZETTEN, TOT SCHISMA NEIGEN.

TOT SLOT MOETEN DE SEMINARISTEN, DIE EROM VRAGEN, DE MOGELIJK HEBBEN OM ZICH IN HUN EIGEN SEMINARIE IN DE BUITENGEWONE VORM TE BEKWAMEN.

zondag 28 april 2013

De Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort


Raymond Cardinal Burke: ‘Individual bishops’, not just conferences must fight 'Culture of Death'

ROME, April 23, 2013 (LifeSiteNews.com) – The bishops of the world must, as individuals, take the lead in combating the Culture of Death, and not wait for the national conferences, Cardinal Raymond Burke told LifeSiteNews.com in an interview yesterday.

“It should be emphasized that the individual bishop has a responsibility in this matter. Sometimes what happens is the individual bishops are unwilling to do anything because they wait for the national bishops’ conference to take the lead.”


LINK:

http://www.lifesitenews.com/news/fight-against-abortion-is-the-first-issue-of-social-justice-vaticans-cardin

DE BISSCHOPPEN MOETEN ELK VOOR ZICH DE 'CULTUUR VAN DE DOOD' BESTRIJDEN!

maandag 22 april 2013

Uit cijfers, die 'Het Belang van Limburg' zaterdag publiceerde, blijkt dat de Limburgse vrijzinnigen, per vrijzinnig centrum, tot 5 x meer subsidie krijgen dan een gemiddelde Katholieke kerk. KAVlaanderen roept de Provincie Limburg en gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) dan ook op om deze discriminatie van de Katholieke kerken snel weg te werken.

De Lim­burgse gemeen­ten hebben in 2011 9,5 miljoen euro uit­gegeven voor de finan­ciele teko­rten van de Katholieke kerk­fab­rieken. De moslims en de vri­jzin­ni­gen moeten aan­klop­pen bij de provin­cie. Voor de elf erkende moskeeën heeft de provin­cie 273.000 euro bijgepast en voor de elf cen­tra voor de vri­jzin­ni­gen 1,4 miljoen euro. Opvallend is de buitensporig hoge toelage die de vrijzinnigen toegestopt krijgen.

Bron: Het Belang van Limburg/RKnieuws.net

KAVlaanderen roept gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) en 'Het Belang van Limburg' op om te stoppen met de anti-katholieke stemmingmakerij!

Over het nieuwe heidendom...


Over onkruid...

Mat 13:24  Een andere gelijkenis stelde Hij hun voor, en Hij sprak: Het Rijk der Hemelen is gelijk aan een man, die goed zaad op zijn akker zaaide.
Mat 13:25  Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, zaaide onkruid onder de tarwe, en ging heen.
Mat 13:26  Toen nu het graan was opgeschoten en vrucht had gezet, vertoonde zich ook het onkruid.
Mat 13:27  Nu kwamen de dienaars van den heer des huizes, en zeiden: Heer, hebt ge geen goed zaad op uw akker gezaaid; waar komt dan het onkruid vandaan?
Mat 13:28  Hij zei hun: Een vijandig mens heeft dit gedaan. De dienaars zeiden tot hem: Wilt ge dus, dat we het gaan uitwieden?
Mat 13:29  Maar hij antwoordde: Neen; want bij het uitwieden van het onkruid, zoudt gij ook de tarwe kunnen uittrekken.
Mat 13:30  Laat beide opgroeien tot de oogst; in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bussels, om het te verbranden, maar brengt de tarwe in mijn schuur.

vrijdag 19 april 2013

The One True Faith: Catholicism

Pseudo-wetenschap van de VRT: 'Longvis nauwer met ons verwant dan levende fossiel' - De Nobelprijs voor degene die dit begrijpt...

De longvis is nauwer met ons verwant dan het 'levende fossiel', de coelacant. Dat blijkt uit een onderzoek dat in het wetenschappelijke tijdschrift Nature is verschenen. De vorsers hebben daarvoor het DNA van zowel de coelacant als de longvis vergeleken met dat van landdieren.

Dus, je hebt longvissen en coelacanten. De coelacant is echter niet het 'levende fossiel' van de longvis.

De coelacant is een vissoort waarvan tot eind jaren 30 werd aangenomen dat het dier al 70 miljoen jaar was uitgestorven. De vis wordt daarom een "levende fossiel" genoemd.

Dus, de 'wetenschappers' dachten, dat "het dier al 70 miljoen jaar geleden was uitgestorven". Maar, de coelacanten leven nu nog steeds! Dus, de soort is minstens 70 miljoen jaar lang niet geëvolueerd. Daarom wordt de vis 'een levend fossiel genoemd'. Wel, 'levende fossielen' bestaan niet. Het is net het onderscheidende kenmerk van een fossiel, dat het niet leeft. Aan de andere kant ken ik zelf heel wat 'levende fossielen' die dan vooral aan universiteiten lesgeven.

De wetenschappers hebben ontdekt dat het dier slechts zeer traag evolueert. Wellicht is dat ook niet nodig, omdat het in een relatief stabiele omgeving leeft.

Het Darwinisme zegt dat alle soorten 'zeer traag evolueren'. Echter, in het geval van de coelacant is de evolutie zo traag, dat er in het geheel geen evolutie is opgetreden. Maar, wat zegt Nature en de VRT over deze trage evolutie?: "Wellicht is dat ook niet nodig".

Merkwaardig, ofwel evolueert een soort of ze evolueert niet. Omdat het 'evolueren' bij de coelacant blijkbaar 'niet nodig' was, verraadt men natuurlijk, dat de soort helemaal NIET geëvolueerd is, zoals trouwens bij vele andere soorten, zoals bijvoorbeeld de mens, ook het geval is. Dus, alles 'evolueert', behalve "als het niet nodig is".

Of het al dan niet 'nodig' is om te evolueren, is naast de kwestie. Als een soort niet evolueert, is er géén sprake van 'evolutie'. En een niet evoluerende soort gaat nu net in tégen de basisregel van het Darwinisme die stelt dat alle soorten evolueren.

Het Darwinisme zit dus met een probleem. Waarom evolueert de coelacant niet? Het 'wetenschappelijke' antwoord is: "Het is niet nodig." Chapeau! Dat het concept 'evolutie' misschien niet deugt, komt natuurlijk niet op in de gedachten van de hooggeleerde heren!

De te vroeg overleden Dr. Lynn Margulis, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Massachusetts, schreef ooit eens, dat de geschiedenis uiteindelijk het neo-darwinistische evolutie-bijgeloof zal beoordelen als het bijgeloof van "een kleine 20ste-eeuwse sekte binnen de Angelsaksische biologie''.

Nature is natuurlijk het blad bij uitstek van deze darwinistische sekte!

Het "levende fossiel" [De coelacant bedoelen ze.] heeft vier grote vleesachtige vinnen. Verschillende wetenschappers denken dat die vinnen de voorouders van ledematen zijn ["Die vinnen zijn de voorouders van ledematen"! Ledematen hebben géén 'voorouders'! Wat een niveau!]. Veel vorsers nemen dan ook aan dat het dier erg nauw verwant is met de eerste zeedieren die uit de zee zijn gekomen en op het land zijn gaan leven [Welke 'eerste zeedieren' zijn dat dan?]. De dieren waaruit na vele miljoenen jaren evolutie ook de zoogdieren en uiteindelijk de mens ontstaan is [Merk op dat de coelacant NIET geëvolueerd is, maar dat hij blijkbaar toch aan de basis ligt van vele miljoenen jaren evolutie! Begrijpe wie begrijpen kan! Dit zijn gewoon 'wetenschappelijke' dogma's die op lucht zijn gebaseerd!].

De nieuwe studie, die in het tijdschrift Nature is verschenen, suggereert echter dat een andere nog voorkomende vissoort nog nauwer verwant is met die eerste landdieren. Het zou gaan om de longvissen. Dat zijn vissen met een langgerekt lichaam, vier ledematen en een staartvin. [Dit wisten we al!]

De wetenschappers hebben het genoom van beide vissen ontcijferd en vergeleken met die van bestaande landdieren zoals zoogdieren, vogels en hagedissen. Daaruit is gebleken dat de longvis nauwer met ons verwant is, dan de coelacant [Zoals gezegd, wisten we dit al!]. Toch is de longvis wellicht niet de missing link tussen de zee en het land, daarvoor was het onderzoek niet uitgebreid genoeg. [Of het onderzoek uitgebreid was of niet; heeft niets met een missing link te maken!]

Bron: De Redactie

Dus, wat is het nieuws?

Coelacanten evolueren niet en de longvis is géén missing link!

En nu weer over naar serieuzere zaken...

19 april 2005 - Verkiezing van Paus Benedictus XVI

Het 'Regina Caeli' gezongen door Paus Benedictus XVILatijn:

Regina coeli, laetare, alleluia Quia quem meruisti portare, alleluia, Resurrexit, sicut dixit, alleluia, Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.Nederlands:

Koningin des hemels, verheug u, alleluja. Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja, Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja, Bid God voor ons, alleluia.

V. Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja R. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja

Laat ons bidden. God, die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van uw Zoon onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden; geef ons, vragen wij, door zijn Moeder de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven te verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.

donderdag 11 april 2013

Het cynisme van Leo 'Kardinaal' Suenens blijkt onder andere uit zijn conciliedagboek... Alsof hij een 'heilige oorlog' voerde tégen de Kerk!

11 OKT '62 | De Italianen verwachten dat men alles zal aannemen bij handgeklap

En in de tekst van de toespraak van de Paus: "ik bezit goud, noch zilver". En dan de aankondiging dat hij weigert te veroordelen. Ik denk dat de Russen op dat punt ongerust waren, en nu ze gerust gesteld zijn hebben ze observatoren gestuurd.

In elk geval was de toespraak van de Holy [Een woord dat getuigt van een diep respect voor de Paus!] uitgesproken anti-Ottaviani van strekking. De Italianen verwachten dat men "dit alles" [de voorbereide schema's] zo maar zal aannemen bij handgeklap.


12 OKT '62 | We zouden moeten afspreken voor de namen van de stemming

Van 17 tot 19 uur vergadering hier [Belgisch College] met de 65 Belgische bisschoppen [inbegrepen de missiebisschoppen].

Ik heb een uiteenzetting gehouden dat we zouden moeten afspreken voor de namen van de stemming... iedereen is vertrokken met een lijst van 160 namen en men zal ongetwijfeld zo stemmen. De Fransen, de Duitsers, de Zuid-Amerikanen zullen op dezelfde manier stemmen.

Bea is deze namiddag gekomen om mijn tussenkomst te vragen zodat er morgenvroeg nog niet zou gestemd worden om de kandidaturen nog te laten rijpen. Maar het is om het even, we zijn klaar om het hoofd te bieden.


15 OKT '62 | Ik heb Philips gevraagd om zich aan het werk te zetten

Ik heb Philips gevraagd om zich samen met Congar en anderen aan het werk te zetten voor een beknopte "De Ecclesiae naturae".


16 OKT '62 | Men heeft het voorstel laten vallen als een steen in de zee

Men heeft eindelijk gestemd voor de 160 namen. Normaal gezien moet men nog drie keer herstemmen want men is maar verkozen met een absolute meerderheid. Indien die niet gehaald wordt, volstaat bij de derde ronde de relatieve meerderheid. Ottaviani heeft een sneller systeem voorgesteld dat door iedereen gewantrouwd wordt want zijn plotse ijver om het snel te laten gaan doet een valstrik vermoeden. Men heeft het voorstel laten vallen als een steen in de zee. Ook dat is een uitstekend voorteken.

Leo 'Kardinaal' Suenens was een vrijmetselaar... Initiatie in de vrijmetselarij: 15-6-1967; Code: # 21-64. Code-naam: "LESU."

Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie streden progressieve en conservatieve 'Cocilievaders' over de manier waarop het Katholieke Geloof zou moeten worden onderwezen in de wereld van vandaag.

Het conservatieve kamp bestond onder andere uit de Kardinalen Ottaviani, Ruffini en Siri.

Het progressieve of modernistische kamp bestond hoofdzakelijk uit Kardinalen die uit Noordwest-Europese landen kwamen; Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk. Döpfner en Frinks uit Duitsland, Alfrink uit Nederland, König uit Oostenrijk en Suenens uit België.

Achter de modernistische Kardinalen stonden de modernistische theologen, die uiteindelijke de theologische koers zouden doordrukken, met name; Schillebeeckx voor Nederland en België, Rahner voor Duitsland, Küng voor Oostenrijk.

Schillebeeckx kreeg later als ketter leerverbod, Rahner hield er toen al een maîtresse op na en ketter Küng staat nu op het standpunt van de sedevacantisten.

Het is opvallend, dat 50 jaar na de opening van het Concilie, de crisis in de Katholieke Kerk het grootst is, net in die landen waarvan destijds de Kardinalen het meest modernistisch waren.

Leo Kardinaal Suenens, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, met zijn Leuvense theologen, oefende waarschijnlijk de grootste invloed uit op het Concilie, zodanig zelfs dat er toen werd gezegd, dat het Concilie niet plaatsvond in het Vaticaan, maar in Leuven. Dit zijn dan toch veren die de Katholieke Universiteit Leuven zich op de hoed mag steken!

Misschien was het destijds wel interessant om vanuit Leuven tegen de schenen van de Katholieke Kerk te schoppen. Echter, om vanuit Leuven op een Kerk te blijven schoppen, die vernederd ter aarde ligt, is het toppunt van goddeloosheid!

Kardinaal Suenens was destijds een persoonlijke vriend van Paus Paulus VI. Hetgeen je over Suenens in verband met het Concilie kan lezen, doet je haren te berge rijzen. Het is werkelijk géén wonder dat de Kerk in België het hardst wordt getroffen door de crisis in de Kerk.

Suenens was zoals bekend één van de vier moderatoren van het Concilie en een grote voorstander van de Nouvelle Théologie en het 'aggiornamento'. In 1964 richtte hij het Johannes XXIII-seminarie op.

In de visie van de Nouvelle Théologie vallen theologie en dogmatiek niet los te zien van de historische ontwikkelingen. Deze historische, tijdgebonden dimensie van theologisch denken werd naar voren gebracht door de dominicaan Marie-Dominique Chenu in zijn programmatische boek Une école de théologie: Le Saulchoir (1937), een boek dat in 1942 op de Index van Verboden Boeken werd geplaatst wegens ketterij.

Tot de groep van theologen die samen met de term Nouvelle Théologie worden aangeduid, behoren verder ook Hans Küng, Edward Schillebeeckx en Karl Rahner. De theologen van de Nouvelle Théologie stonden een terugkeer naar de zuivere bronnen van de Katholieke leer voor. Deze methodologische beweging wordt aangeduid met het Franse woord 'ressourcement'.

In Vlaanderen is tegenwoordig de belangrijkste vertegenwoordiger van de ketterse 'Nouvelle Théologie' de Leuvense modernistische theoloog en CD&V-er Jürgen Mettepenningen!

Bepaalde ideeën en opvattingen van de Nouvelle Théologie werden nogmaals door Paus Pius XII veroordeeld in zijn encycliek Humani Generis (12 augustus 1950). In deze encycliek drukte Paus Pius XII zijn bezorgdheid uit over bepaalde "valse opinies die de grondvesten van de Katholieke Doctrine dreigen te ondermijnen."


Paus Paulus VI had ook zélf al gemerkt, dat tegen het eind van het Concilie (1965), er in de praktijk, andere wegen werden ingeslagen dan door het Concilie bedoeld. Paulus VI stelde zich bijvoorbeeld vragen in verband met de collegialiteit tussen de bisschoppen. Paus Paulus VI zag zich, naar aanleiding van de heftige anti-roomse tendensen, zelfs verplicht om het Primaatschap van de Paus in een officiële, ambtelijke notitie (Nota explicativa) vast te leggen, om zo de autoriteit van de Paus (en de Curie) te garanderen.

Na het Concilie zette Suenens zijn 'dialoog met de wereld' en de 'uitvoering' van de besluiten van het Concilie, niet zonder controverse, voort.

Suenens was een grote pleitbezorger van de dialoog met andere christelijke denominaties en met andere religies. Hij was voor een grotere rol voor de leek, de modernisering van het religieuze leven, collegialiteit, religieuze vrijheid, etc.

Zijn opvolger, Godfried Kardinaal Danneels, beschreef Suenens als een uitstekende 'weer-voorspeller' die wist uit welke richting de wind waaide in de Kerk. Volgens Danneels was Suenens ook nog "een ervaren strateeg die zich realiseerde dat hij de wind niet van richting kon doen veranderen, maar dat hij wel de zeilen naar de wind kon zetten." Een mooie omschrijving voor ketterij!
Danneels had in Suenens blijkbaar een goede leermeester, want Danneels deed net hetzelfde als Suenens; het laten waaien!

Destijds gingen Suenens en co. rustig verder. Uiteindelijke zou Suenens in aanvaring komen met Paus Paulus VI naar aanleiding van zijn encycliek Humanae Vitae (1968). Het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen zoals het condoom en de pil werden verboden. Suenens was het hier niet mee eens!

In mei 1969, gaf Suenens een interview aan het Franse Katholieke tijdschrift Informations Catholiques Internationales waarin hij gepassioneerd de Romeinse Curie bekritiseerde. Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Kardinaal Tisserant eiste vervolgens de herroeping van de kritiek, maar Suenens weigerde.


Kardinaal Suenens was ook een aanhanger van de 'God-is-dood-theologie'.

In een artikel uit 1970 'Christendom zonder God?' (Portugees), gepubliceerd in het boek 'Christendom zonder Christus?', schrijft Suenens dat het traditionele beeld van God, zoals de Katholieke Kerk dat voorhoudt, moet verdwijnen!

"Zo is het écht te begrijpen, dat deze God zou moeten sterven, opdat de wereld en God zouden leven."

Leo-Josef Suenens, "Cristinaismo sem Deus?" in "Cristianismo sem Cristo?" Caxias: Edições Paulinas, 1970. p. 63-66.woensdag 10 april 2013

Over Waarheid en publieke opinie...


Moderne seminaristen


Paus Benedictus: ‘Priesterschap is geen part-time job!’

"Het priesterschap is geen part-time job!"

Dat zei Paus Benedictus XVI op 10 maart 2011 tijdens zijn jaarlijkse ontmoeting met de priesters van het bisdom Rome in het Vaticaan.

De Paus zei onder meer ook dat de priesters geen Christendom naar keuze mogen verkondigen!

Vaticaan: ‘Leken mogen zich tot de nuntius wenden’

De lekengelovigen “moeten weten dat zij zich tot de nuntius kunnen wenden als er zaken zijn die gevolgen hebben voor de pastorale bediening van bisschoppen”. Dat stelt mgr. Charles Scicluna, de ‘openbaar aanklager’ van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Tijdens een persconferentie over een op handen zijnde conferentie over seksueel misbruik door clerici werd aan Scicluna gevraagd wat er gedaan kan worden wanneer bisschoppen geen goede herders zijn.

In zijn antwoord verwees hij naar de recente rondzendbrief van de Congregatie voor de Geloofsleer, een hulpmiddel bij het opstellen van richtlijnen voor gevallen van seksueel misbruik. De brief is “een erg sterk signaal” over de verantwoordelijkheid van bisschoppen in zulke gevallen. Bovendien, zo zei hij, “heeft iedere gelovige het recht zijn zorg over het bisdom direct aan de Heilige Stoel te richten, via de nuntius”, die “de nabijheid van de Heilige Vader vertegenwoordigt, niet alleen bij regeringen, maar ook bij de lokale gemeenschap”. Het mag daarbij niet gaan om een bisschop in kwaad daglicht te stellen.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

dinsdag 9 april 2013

Waarom kreeg Leo Kardinaal Suenens de Templeton Prize? Omdat hij voor artificiële geboorteperking/anticonceptie was...

Gaudium et Spes

In Gaudium et Spes (7 December 1965), een document dat in vele opzichten problematisch is, wordt er om één of andere reden, zeer sterk de nadruk gelegd op het 'probleem van de bevolkingsaanwas'. Het is duidelijk dat Kardinaal Suenens hierachter zit.

47 - "Tenslotte constateert men met grote bezorgdheid in bepaalde delen van de wereld problemen, die voortvloeien uit de bevolkingsaanwas. Dit alles beangstigt het geweten van velen."

87 - 1. "De internationale samenwerking is hoogst noodzakelijk, waar het gaat over volken, die tegenwoordig zeer dikwijls, naast zoveel andere moeilijkheden, ook nog de bijzondere lasten moeten dragen, die een gevolg zijn van hun snelle bevolkingsaanwas."

Gaudium et Spes beweert dus blijkbaar dat de bevolkingsaanwas 'beangstigend' is voor 'velen'. Wie zijn die velen?

De bevolkingsaanwas is dus een probleem en daar moet blijkbaar iets aan gedaan worden. Wie kan hulp bieden?

52 - "De wetenschapsmensen, vooral de deskundigen op biologisch, medisch, sociaal en psychologisch gebied, kunnen veel doen voor het welzijn van huwelijk en gezin en voor de rust van de gewetens, als zij door gemeenschappelijke studies meer licht trachten te brengen in de verschillende factoren, die voor een gezonde regeling van de menselijke voorplanting van nut zijn."

Toch zegt Gaudium et Spes:

51 - "Uitgaande van deze beginselen mogen de kinderen van de Kerk bij de geboorteregeling geen wegen inslaan, die door het leerambt, bij zijn interpretatie van de goddelijke wet, worden afgekeurd."

Echter, in voetnoot 14 van GS Deel 2, Hoofdstuk 1, Artikel 5 gaat de hellepoort open:

Voetnoot 14 - "Sommige vraagstukken, die nog een nadere en nauwkeuriger bestudering behoeven, zijn op bevel van de Paus toevertrouwd aan een Commissie voor de bestudering van de demografie, het gezin en de bevolkingsaanwas. Wanneer deze Commissie haar taak volbracht heeft, zal de Paus zelf zijn oordeel geven. Daarom wil de Heilige Synode bij deze stand van de leer van het Leerambt/Magisterium, niet onmiddellijk concrete oplossingen voorstellen."


Paus Paulus VI

Paus Paulus VI blies, onder druk van Kardinaal Suenens de reeds bestaande Commissie 'Demografie, Gezin en Bevolkingsaanwas' nieuw leven in. Echter, deze Commissie zou zich nu gaan bezighouden met de geboortenbeperkingspil en andere nieuwe methodes van anticonceptie.

In juni 1966 stemde deze Commissie ten gunste van een wijziging de kerkelijke leer aangaande geboortebeperking. Het rapport met de titel "Ontwerp van het Document betreffende Verantwoordelijk Ouderschap" werd natuurlijk meteen gelekt.

De stemming was als volgt verlopen:

Pro-anticonceptie: de Kardinalen Suenens, Doepfner en de Aartsbisschoppen Dearden, Dupuy, Mendez, Rueuss en Zoa

Contra-anticonceptie: Kardinaal Ottaviani, Aartsbisschop Morris en Bisschop Colombo

Onthoudingen: de Kardinalen Heenan en Aartsbisschop Pinz

Dat het tot een Commissie en tot een stemming pro-anticonceptie binnen de Kerk had kunnen komen, was een direct gevolg van de opening die door Gaudium et Spes werd gecreëerd.

Eén van de protestantse waarnemers tijdens Vaticanum II, Dr. Robert McAfee Brown, verklaarde het volgende:"Gaudium et Spes gaat veel verder dan de traditionele leer die zegt dat de voortplanting en de opvoeding van kinderen de primaire doeleinden van het huwelijk zijn. Dankzij de tussenkomst van mannen zoals Kardinaal Suenens en Kardinaal Leger werd de klemtoon in Gaudium et Spes verschoven van voortplanting en opvoeding naar 'echtelijke liefde'."


Humanae Vitae: het verbod op anticonceptie uitgevaardigd door Paus Paulus VI

Destijds gingen Suenens en co. rustig verder. Uiteindelijke zou Suenens in aanvaring komen met Paus Paulus VI naar aanleiding van zijn encycliek Humanae Vitae (1968). Het gebruik van abortus, sterilisatie en artificiële voorbehoedmiddelen zoals het condoom en de pil werden verboden. Suenens was het hier niet mee eens!

In mei 1969, gaf Suenens een interview aan het Franse Katholieke tijdschrift Informations Catholiques Internationales waarin hij gepassioneerd de Romeinse Curie bekritiseerde. Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Kardinaal Tisserant eiste vervolgens de herroeping van de kritiek, maar Suenens weigerde.


Waarschijnlijk heeft Suenens zijn Templeton Prize aan deze fratsen te danken.


Koning Boudewijn

Tijdens de abortuskwestie begin jaren negentig consulteert Koning Boudewijn discreet een aantal mensen. Eén van hen is Kardinaal Danneels.

Danneels adviseert Koning Boudewijn botweg om de abortuswet te ondertekenen.

Boudewijn vraagt in het geheim ook raad aan de Franse pediater Jérome Lejeune. Lejeune is een felle tegenstander van abortus en een persoonlijke vriend van Paus Johannes Paulus II. Lejeune raadt Koning Boudewijn aan om de wet niet te tekenen.

Tot slot werd Kardinaal Ratzinger, toen de Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, geconsulteerd. Blijkbaar is Leo Delcroix nog persoonlijk naar Rome geweest om in naam van Koning Boudewijn met Kardinaal Ratzinger te gaan overleggen.

Kardinaal Ratzinger oordeelde dat Koning Boudewijn de abortuswet niet mocht ondertekenen.

Dit was duidelijk tegen de wil in van Danneels, die altijd al een 'goede' leerling van Suenens is geweest en gebleven.

Merkwaardig is ook dat het Kardinaal Danneels is die het opstarten van de procedure tot heiligverklaring van Koning Boudewijn na diens overlijden verhindert.

zaterdag 6 april 2013

Vlaamse bisschoppen, doe wat u moet doen!

Paus Franciscus wil net als zijn voorganger Paus Benedictus XVI een kordate aanpak van geestelijken die zich aan seksueel misbruik hebben schuldig gemaakt. Dat is vandaag door de persdienst van het Vaticaan bekendgemaakt na de ontmoeting van de Paus met Aartsbisschop Gerhard Ludwig Müller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. “De Paus heeft tijdens de ontmoeting nadrukkelijk erop aangedrongen dat vastberaden moet worden opgetreden tegen gevallen van seksueel misbruik en dat de lijn van zijn voorganger wordt voortgezet.” Tegelijk heeft de Paus erop aangedrongen dat slachtoffers van seksueel misbruik beter zouden worden ondersteund. De Congregatie voor de Geloofsleer moet de bisschoppenconferenties ook ondersteunen bij de uitwerking en de toepassing van strenge richtlijnen die seksueel misbruik moeten voorkomen.

Bron: Kerknet

donderdag 4 april 2013

"Na het uitlekken van het profiel op een homo-datingsite moest de vierdejaars seminarist van het seminarie in Brugge zijn koffers pakken"

Koen Vanhoutte, president van het Grootseminarie, weigert elk commentaar. Hij stelt enkel: “De student in kwestie heeft deze week het Grootseminarie verlaten. Het spreekt vanzelf dat het celibaat niet alleen voor priesters, maar ook voor seminaristen geldt.”

Bron:

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/bredense-student-priester-van-het-brugse-grootseminarie-plaatste-profiel-op-homodatingsite/article-4000262819712.htm


"Het spreekt vanzelf dat het celibaat niet alleen voor priesters, maar ook voor seminaristen geldt."

We horen het Koen Vanhoutte graag zeggen, maar in het verleden, onder Vangheluwe, is dat ook al anders geweest en wat nu blijkbaar voor seminaristen lijkt te gelden, blijkt toch nog niet voor priesters te gelden.

Wij komen hier nog op terug.

dinsdag 2 april 2013

Johan Bonny in De Standaard van zaterdag 7 april 2012: "Van het theoretische standpunt over homoseksualiteit zou ik de precieze formulering moeten opzoeken." Het thema aller thema's in de media en Bonny "moet het eens gaan opzoeken". Wel wij geloven de bisschop niet en denken dat hij liegt. Bonny veinst liever de onwetendheid, dan dat hij het Kerkelijke standpunt wil verkondigen, laat staan verdedigen... Typisch de houding van een apostaat!

Op deze Stille Zaterdag spreekt bisschop van Antwerpen Johan Bonny verzoenende taal over homoseksuele relaties. "Het is goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

De bisschop is erg voorzichtig over het thema. Want hij weet goed genoeg dat elk woord wordt geanalyseerd. Zeker wanneer bijvoorbeeld zijn oversten aartsbisschop André-Joseph Léonard en grote baas paus Benedictus XVI hun mond opentrekken over het thema. "Als men mij vraagt wat de paus daarover zegt, of de catechismus, dan heb ik er geen moeite mee om duidelijk te zijn. Maar in het morele oordeel over concrete situaties moet men steeds rekening houden met zowel de objectieve norm als de subjectieve levensweg van mensen. Van het theoretische standpunt over homoseksualiteit zou ik de precieze formulering moeten opzoeken."

"Ik ben voorzichtig over dit onderwerp, omdat elke zin verkeerd begrepen kan worden. Aan de ene kant moet ik als bisschop kunnen zeggen dat de relatie tussen man en vrouw in de christelijke antropologie een unieke status heeft. In theologische taal spreken we over een scheppingsorde, waarin man en vrouw op een specifieke manier voor elkaar bestemd zijn. Tegelijk is het goed als mensen voor mekaar kiezen, voor mekaar zorgen, een stabiele relatie met elkaar aangaan. Dat is pure winst, op menselijk gebied."

Bron: De Standaard

Een bijdrage tot de 'oecumene': 'Dump Starbucks'


maandag 1 april 2013

Johan Bonny noemt Aartsbisschop André Léonard een 'stoorzender'. VTM bericht dat "Johan Bonny het jammer vindt dat homoseksuele gelovigen niet met elkaar mogen vrijen." Het is ronduit schandalig dat Bonny zich in dergelijke bewoordingen, live op televisie, zo over de Aartsbisschop uitlaat, terwijl Bonny de Katholieke Leer regelrecht verkracht! Rik Torfs zegt dan weer net het tegenovergestelde van wat Paus Franciscus zegt.http://nieuws.vtm.be/binnenland/2013040142420-bony-betreurt-woorden-leonard


HET BEWUSTE FRAGMENT:

De 'witte ridder' en 'oecumenische bisschop' van Antwerpen, Johan Bonny, neemt het beeld, voor de slachtoffers van het misbruik in de Kerk, in ontvangst... Schijnheilig of niet? En zijn niet ALLE gelovigen slachtoffer?
http://www.deredactie.be/permalink/2.27548?video=1.1589674

In de kathedraal van Antwerpen is op deze Stille Zaterdag een beeldje onthuld voor de erkenning van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk.

Bron: De Redactie

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer