vrijdag 31 maart 2017

Belgische bisschoppen reageren niet op disciplinaire procedure UCL tegen Mercier


De Belgische bisschoppenconferentie doet geen uitspraken over de disciplinaire procedure die een katholieke universiteit startte tegen een docent die betoogde dat abortus moord is. Dat zegt de woordvoerder van de bisschoppen, pater Tommy Scholtes s.j., tegen Katholiek Nieuwsblad. De voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, kardinaal Jozef De Kesel, is grootkanselier van de Université Catholique de Louvain (UCL).

Ophef over artikel Stéphane Mercier

De UCL startte de procedure tegen filosofiedocent Stéphane Mercier na ophef over een artikel van diens hand. In het stuk, dat hij gebruikte in een cursus filosofie voor eerstejaars studenten, betoogt Mercier op filosofische gronden dat abortus neerkomt op moord. De ophef ontstond nadat een stichting het document naar buiten bracht en verschillende media erover publiceerden.

'Interne disciplinaire procedure'

“Er vindt nu een interne disciplinaire procedure plaats, daar kunnen en willen wij niet tussenkomen. We wachten de uitslag af”, aldus Scholtes. Volgens de woordvoerder hopen de bisschoppen dat dat naar aanleiding van de kwestie “een sereen maatschappelijk debat” over abortus kan ontstaan.

Stéphane Mercier zegt tegen Katholiek Nieuwsblad over het niet-reageren van de bisschoppen: “We hadden een moedige en sterke bisschop met mgr. André Léonard, maar hij is nu met emeritaat en zijn medebisschoppen zijn niet van hetzelfde kaliber, op zijn zachtst gezegd.”

'Natuurlijk tegen abortus'

Woordvoerder Scholtes benadrukt dat de bisschoppen eerbied voor het leven hebben “en dus natuurlijk tegen abortus” zijn.

“De Kerk is tegen abortus, maar maakt onderscheid tussen een daad en personen. Zij begrijpt dat vrouwen of koppels soms voor een abortus kiezen. Dat is een drama voor het kind, de ouders en de maatschappij. Uit begrip voor de omstandigheden wil zij met nuance en tact en zonder veroordeling hierover spreken.”

Scholtes ging niet in op de vraag wat de bisschoppen vinden van een verklaring die de UCL vorige week publiceerde. Daarin stond dat Merciers standpunt “in tegenspraak” is met de waarden van de universiteit en dat het “onacceptabel” is “om in het kader van een cursus standpunten over te brengen die in tegenspraak zijn met deze waarden”.

'Woord moord is te sterk'

Tegen de krant Le Soir zei Scholtes dinsdag onder meer: “De woorden van Stéphane Mercier lijken me karikaturaal. Het woord ‘moord’ is te sterk: het veronderstelt geweld, een daad begaan in helder geweten, met een doel, en dat houdt geen rekening met de situatie van de personen, vaak in de grootste nood.”

Tegenover KN zegt Mercier zich “ontmoedigd” te hebben gevoeld “toen ik hoorde dat pater Scholtes had gekibbeld over woorden en geweigerd de waarheid te zeggen dat abortus een moord is”.

Vaticanum II, Johannes Paulus II en paus Franciscus

Op internet reageerde Mercier door te wijzen op het Tweede Vaticaans Concilie en de encycliek Evangelium Vitae van paus Johannes Paulus II. In het conciliedocument Gaudium et Spes staat: “vruchtafdrijving en kindermoord zijn afschuwwekkende misdaden”. St.-Johannes Paulus II noemt abortus provocatus "het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen" en “een zeer ernstige en gevaarlijke misdaad”.

Ook verwijst Mercier naar Evangelii Gaudium waarin paus Franciscus over de bescherming van het ongeboren leven onder meer schrijft: “Ik wil wat dit betreft, volslagen eerlijk zijn. Dit is geen onderwerp dat onderhevig is aan vermeende hervormingen of “moderniseringen”. Het is niet progressief te pretenderen de problemen op te lossen door een menselijk leven te elimineren.”

Respect voor het leven

Scholtes zei in Le Soir verder dat artikelen als die van Mercier de Kerk niet helpen “in het kader van het appèl op het leven dat de paus lanceerde”.

Het respect voor het leven, voegde hij toe, hoort bij de kern van de geloofsleer, maar de paus deed ook een beroep “op de barmhartigheid: wij moeten begrip tonen, medelijden”.

'Geen recht op abortus'

België kent, zegt Scholtes, “geen recht op abortus”, de wet bepaalt enkel dat het onder bepaalde omstandigheden niet vervolgd wordt. “Als zodanig ressorteert abortus nog altijd onder het strafrecht. De bisschoppen respecteren dat wettelijk kader.” In 1990 waren ze al tegenstander van de soortgelijke eerste abortuswet, aldus Scholtes.

Mars voor het Leven

Zondag vond in Brussel de Mars voor het Leven plaats, waar Mercier een van de sprekers was. Hij zei onder meer: “Het is mijn taak als filosoof vrijelijk te mediteren over de zin en de waardigheid van het leven. Een katholieke universiteit zou volgens mij de waardigheid van het leven moeten verdedigen. Ik geloof dat universitaire studenten perfect in staat zijn kritisch te denken en de waarde van vrijheid van meningsuiting te begrijpen.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/belgische-bisschoppen


woensdag 29 maart 2017

De schofterige hypocrieten van 'Kerknet' en hun lezers tonen hun ware aard!

Publiekelijk te koop lopen met hun modernistische 'paus', maar achter zijn rug lachen ze zélf met Bergoglio én met het Geloof!

Kerknet = de spreekbuis van de Satanskerk!zaterdag 25 maart 2017

Audi, benigne Conditor (Hymne gezongen tijdens de vespers op de zaterdagavonden in de vasten)

"Enkel de zondaars die hun zonden biechten, zullen worden gered."
Anoniem: "De zwanenzang van het Vaticaan in 2013 met een verbrijzelde Benedictus XVI."

Robert Kardinaal Sarah vanavond in de Eglise de Saint Augustin in Parijs:


Nooit eerder heeft een persoon het pausschap meer door de drek getrokken dan hansworst Bergoglio die vandaag in Milaan was:

Joël 2:17 Laat tussen voorhal en altaar de priesters wenen, de dienaars van Jahweh. Laat ze zeggen: Spaar, Jahweh, uw volk; Geef toch uw erfdeel niet prijs aan de schande, aan de heidenen, die ze knechten! Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?

Anti-paus Bergoglio in de Dom van Milaan


Voor het Heilige Sacrament gezeten op zijn gat

Zo te zien is de aanbidding een grote beproeving voor hem!

Bergoglio bezocht vandaag ook nog enkele van zijn volgelingen in Milaan:


Mohammed geeft anti-paus Bergoglio een tekening

Anti-paus Bergoglio geniet van de Marokkaanse 'gastvrijheid' in Milaan en krijgt van Mihoual Abdel Karim melk en koekjes aangeboden

Anti-paus Bergoglio, de hansworst die met zijn zwijnerij Europa meehelpt te islamiseren!


België: Ophef over ‘abortus is moord’-artikel op universiteit


In België is ophef ontstaan nadat een universitair docent in een cursus een document verspreidde waarin hij betoogt dat abortus moord is. Stéphane Mercier, docent aan de Université Catholique de Louvain (UCL), deed dit in het kader van een cursus filosofie voor toekomstige ingenieurs. De ongeveer honderd studenten kregen een document van vijftien pagina’s onder ogen getiteld De filosofie voor het Leven – Tegen een zogenaamd recht om abortus te kiezen.

'Moord op een onschuldig persoon'

Daarin stelt Mercier onder meer: “De waarheid is dat abortus de moord op een onschuldig persoon is. En het is zelfs een bijzonder abjecte moord, omdat de onschuldige in kwestie weerloos is.” Ook schrijft hij dat abortus net als verkrachting een intrinsiek kwaad is, iets dat altijd onaanvaardbaar is, ongeacht de omstandigheden.

“Als abortus een moord is, is het dan niet nog erger dan verkrachting? Verkrachting is immoreel en gelukkig is het ook illegaal.” Het zou dan, stelt hij, voor de hand liggen ook abortus strafbaar te stellen.

Merciers artikel werd naar buiten gebracht door Synergie Wallonie, een stichting die zich volgens haar website inzet voor “de gelijkheid tussen vrouwen en mannen”.

'In tegenspraak met waarden universiteit'

De UCL laat in een korte verklaring op haar website weten kennis te hebben genomen “van een schrijven van dhr. Mercier (...) over abortus”. Ook meldt ze met hem in gesprek te zullen gaan om de status en het mogelijk gebruik van het artikel in het kader van zijn lessen “op te helderen”.

In de verklaring staat verder dat ongeacht de uitkomst van dat gesprek het “recht op abortus” vastligt in de Belgische wet “en dat de notitie waarvan de UCL op de hoogte is gesteld in tegenspraak is met de waarden die de universiteit draagt. Het is onacceptabel om in het kader van een cursus standpunten over te brengen die in tegenspraak zijn met deze waarden”.

Discussie aanwakkeren

Mercier omschrijft zijn artikel zelf als “een filosofische overweging, geen theologische overweging gebaseerd op de Openbaring. Een filosofische overweging, minder om te ‘scoren’ dan om te helpen bij het reflecteren en te proberen de waarheid over een ernstige zaak vrij te maken”.

Volgens de Franstalige RTL herhaalde Mercier desgevraagd dat hij met het document de discussie over een ernstig onderwerp wilde aanwakkeren. (KN/RTBF/RTL/LSN)

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/belgie-ophef-over-abortus-is-moord-artikel-op-universiteitVolgens de UCL zou ‘abortus is moord’ "in tegenspraak zijn met waarden universiteit", hetgeen natuurlijk lulkoek is. Mercier citeerde in zijn artikel letterlijk uit de Catechismus van de Katholieke Kerk! Hoe zou het artikel van Mercier dan in tegenspraak kunnen zijn met de 'waarden' van de universiteit?

MOORD IS DUS VOLGENS DE UCL TEGENWOORDIG AL EEN WAARDE!!!UCL: "DIT IS GEEN MOORD!"

maandag 20 maart 2017

Sommige Anoniemen uit de entourage van pater Benny van de abdij van Postel, die deze foto wijd en zijd over het internet hebben verspreid, nemen er blijkbaar aanstoot aan, dat wij deze vaudeville op de korrel nemen:


Echter, niet alleen het gedrag van de kinderen, die hun Communie doen, is schokkend,
maar ook het feit, dat de abt dit zomaar tolereert.

Ons verzet heeft niets met een 'politieke strijd' te maken zoals zij menen,
maar blijkbaar zijn de 'linkse' Neo-conservatieven intussen al zo ver van het Geloof afgedwaald,
dat zij zich niet kunnen inbeelden, dat Katholieken deze gang van zaken
oprecht als schokkend en als een kaakslag ervaren.


zondag 12 maart 2017

Jozef De Kesel 'in dialoog' met de Vrijmetselarij:

Rencontre de Jozef De Kesel (Primat de Belgique) et de Henri Bartholomeeusen (Président du CAL/Voorzitter van het Centrum voor Seculiere Actie en 33ste graad grootmeester van Le Grand Orient de Belgique) op 29 januari 2016 in Flagey

En dit keer géén 100, maar wél 500 aanwezigen op een manifestatie georganiseerd door de ULB, de universiteit van de vrijmetselarij!

Zoals gebruikelijk zeurt De Kesel altijd over de 'geseculariseerde samenleving' en dat het hier nu "niet meer is zoals bij de moslims". [Nog niet!]

Bartholomeeusen is het in het begin eens met de 'analyse' van De Kesel. [Surprise! Surprise!]

De Kesel streeft geen macht meer na binnen de maatschappij. [Maar, natuurlijk wél binnen de Kerk.]

De Kesel is blij, dat de Kerk haar macht heeft verloren, zeker sinds het Tweede Vaticaans Concilie. [Nou!]

De Kesel heeft respect voor de ongelovigen. [Had hij maar evenveel 'respect' voor de gelovigen!]


Vraag minuut 14:30 : "Is het geloof superieur aan de overtuiging, aan de opinie?"

De Kesel: "Non, non, non." "Het geloof is een existentiële overtuiging."

De Kesel beweert dus, dat het Woord van God NIET superieur is aan de opinie!

DIT IS APOSTASIE!!!


De Kesel: "Voor mij persoonlijk is de meest fundamentele waarde het respect voor de andere."

DIT IS APOSTASIE!!!


"De Kesel is alleen maar katholiek van huis uit! Dus niet uit overtuiging!" zegt Bartholomeeusen. De Kesel knikt instemmend! [Ketterij!]

Vrijmetselaar De Kesel min 21:50 : "Euthanasie is een kwestie van vrijheid. Vrijheid!" "Liberté. Liberté!" [Ketterij!]

De Kesel 24:15 over de homoseksuelen: "Het discours van de Kerk is niet meer dat van 10 of 20 jaar geleden!" [Ketterij!]

Vraag: "Wat moeten de gelovigen doen?"

De Kesel: "Vluchtelingen opvangen."

Volgens De Kesel zijn er ook "linkse christenen". Maar, hij houdt niet van "extremen".


Bartholomeeusen wijst De Kesel op zijn "double discours" (min. 29:20). [Bartholomeeusen heeft inderdaad gelijk en schijnt te zeggen: "U praat als een vrijmetselaar, maar wat met het Kerkelijk Recht?" De Kesel spreekt inderdaad met twee tongen. Dit is de typische houding van de Farizeeër! De schijnheilige! Net dat is zo storend aan De Kesel!]


"Wat is de Wet van de Kerk" vraagt Bartholomeeusen... "Het Kerkelijk Recht?"

De Kesel: "Neen, het Tweede Vaticaans Concilie". [Ketterij!]

Vanaf min. 30:00 geeft De Kesel toe, dat hij het Kerkelijk Recht niet kent!!!

Volgens De Kesel is apostasie volgens het Kerkelijk Recht géén delict! Dan begint De Kesel te leuteren over de 'godsdienstvrijheid' volgens het Tweede Vaticaans Concilie!

Jef, 'apostasie' heeft niets met godsdienstvrijheid te maken!

De Kesel weet dus niet, dat volgens het Kerkelijk Recht,
apostasie weldegelijk een misdrijf is!

Ongelofelijk! Ook Bartholomeeusen moet met De Kesel lachen én terecht!!!


De Kesel: "De Kerk heeft een bocht gemaakt!" [Ketterij!]

De Kesel liegt alsof het gedrukt staat!


Nu gaat het Tweede Vaticaans Concilie plots over "broederlijkheid" en "dialoog". [Ketterij!]

De Kesel: "Katholieke scholen mogen niet evangeliseren". [Ketterij!]

De Kesel herhaalt nog maar eens, dat hij voor de scheiding tussen Kerk en staat is. [Ketterij!]

Bartholomeeusen wil de laïcité inschrijven als 'staatsgeloof' in de grondwet.

Tot slot: De Kesel: "Ik heb geen 'grote boodschap' te brengen".


In heel zijn uiteenzetting is niet één katholiek woord te vinden! 
Alleen maar relativisme! En dan heb ik het over De Kesel. In feite heeft Bartholomeeusen, die katholiek is opgevoed, méér gezegd over het Katholiek Geloof dan De Kesel zélf!

De Kesel weet niet waar het over gaat!

De Kesel toont duidelijk aan, dat hij niet weet wat in het Kerkelijk Recht staat en hij toont ook aan, dat hij niet weet wat het Tweede Vaticaanse Concilie zegt!

De Kesel diskwalificeert zich totaal als bisschop!

woensdag 8 maart 2017

Over het blasfemische wapenschild van 'aartsbisschop' Jozef De Kesel

Niet Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon: "de stad zonder kerken"

De uitleg van Jef bij zijn wapenschild:


"De hoofdkleuren van het wapenschild, rood en groen, zijn de kleuren van de stad Brussel [!]. De twee themata (het lam, de stad) vinden hun oorsprong in het boek Apocalyps.

In het bovenste deel van het schild staat het lam, waarvan gezegd wordt dat het geslacht is en dat het staat. [De Kesel citeert slecht. "Het Lam staat, alsof het geslacht was" (Openb. 5:6). Merk op, dat het lam van De Kesel tegen een groene achtergrond staat. Groen is de kleur van de islam, de favoriete religie van De Kesel. Binnen de islam heeft lamsbloed geen rituele betekenis. Integendeel, lamsbloed is volgens de islam onrein of haram.]

Het is het beeld van Christus. Hij is voor ons gestorven [als zoenoffer voor onze zonden]. Hij is de Verrezene.

Het lam verwijst natuurlijk ook [ook?] naar het Lam Gods uit Gent, waavan ik afkomstig ben. [De Kesel maakt een onderscheid tussen het lam en het Lam Gods. Volgens hem is er hier blijkbaar dus een verschil.]

Het onderste deel van het schild bevat de afbeelding van een stad. Dit verwijst naar de grootstad Brussel maar ook opnieuw naar de Apocalyps ["Brussel, maar ook..." De Kesel zegt, dat deze stad Brussel is, maar ook Jeruzalem! Met andere woorden, De Kesel insinueert, dat Brussel het Hemelse Jeruzalem is! BLASFEMIE!!!].

Daar wordt gezegd: wanneer alles wordt volbracht, zal het een grote stad zijn, een stad van vrede, een immense stad [Zo staat het er niet.].

Abraham zei hiervan al: ik zal u zegenen zo talrijk als de sterren aan het firmament en de zandkorrels op het strand. [Wat is dit voor een totale nonsens? In Gen 22:17 staat: "Daarom zal Ik u zegenen, en uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en als het zand aan het strand van de zee.." Jahweh zegt dat tegen Abraham. Abraham heeft dit helemaal niet gezegd. Waarom beweert De Kesel dat dan? Of bedoelt De Kesel met deze woorden, dat "Uw kroost de poorten van zijn vijanden zal bezitten". Met andere woorden, de afstammelingen van Abraham via Ishmael, de moslims dus, zullen Brussel bezitten? Wijst het zogenaamde 'lam' naar het Offerfeest? Toen Ibrahim zijn zoon Ishmael ter ere van Allah met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van Allah en die stuurde daarna een engel naar de 'profeet' Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.]

Als God alles in allen zal zijn, zal het een stad van vrede zijn waar mensen in vrede met mekaar leven. Op het schild zie je geen enkele kerk. [In Openbaring 21:22 staat: "Maar een tempel zag ik er niet". Een tempel! Er staat daar niets van een kerk! Met andere woorden: Brussel zal een stad zonder kerken zijn = HET MACONNIEKE 'PLAN DANNEELS']

In de Apocalyps staat er over die stad: er zal geen tempel meer zijn want God zelf zal tussen ons wonen. [Weer fout: "Want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel; zo ook het Lam."]

De kerk [met kleine letter] is dienstbaar, ze is nodig maar ze is niet eeuwig [Ketterij!]. Ooit komt de dag dat ze haar dienstwerk volbracht heeft en dat de schepping helemaal verheerlijkt zal zijn. [Het Hemelse Jeruzalem is de Kerk! De Stad van God is de Kerk. Dat lezen wij bij de Heilige Augustinus in De Civitate Dei VIII, 24; XIII, 16; XV, 26.]

De stad op het schild heeft een goudgele kleur. De stad is gebouwd met twaalf fundamenten, de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen. [Opnieuw fout! Openbaring 21:12 Ook waren er namen in de porten gehouwen: die van de twaalf stammen der zonen Israëls.  Openbaring 21:14  De muur der Stad had twaalf grondvesten, en daarop twaalf namen, der twaalf Apostelen van het Lam.]

De muren zijn gemaakt in de edelste metalen." [De Kesel maakt er dus een duivels allegaartje van! Met zijn kromme bisschopsleuze verwijst De Kesel trouwens expliciet naar de Heilige Augustinus: "Vobiscum christianus" ('Met u ben ik christen')]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/wapenschild-en-bisschopsleuze-van-mgr-de-kesel


De stad op het wapenschild van De Kesel is dus niet het Hemelse Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon:

In De Civitate Dei maakt de Heilige Augustinus een vergelijking tussen Jeruzalem en Babylon. Het valt op, dat Augustinus in De Civitate Dei de twee steden telkens weer benoemt met de namen Jeruzalem en Babylon. De antithese tussen de twee civitates wordt verwoord als de tegenstelling tussen juist déze twee steden.

Alleen bij de Heilige Augustinus functioneren de beide historische steden uitgebreid als type of allegorie van de Stad van God enerzijds en de aardse/duivelse stad anderzijds. Reeds in een preek over Psalm 148 uit het jaar 395 staan Jeruzalem en Babylon, het toekomstige leven en de gevangenschap in het tegenwoordige leven, tegenover elkaar. Ook in andere preken en geschriften van Augustinus worden Jeruzalem (of Sion) en Babylon op deze wijze tegenover elkaar geplaatst.
 
Breedvoerig en in wereldhistorisch perspectief komt de thematiek van Jeruzalem tegenover Babylon vooral aan de orde in Civ. 16−18. Natuurlijk komt dit deels, omdat hier de periode van de torenbouw van Babel en de spraakverwarring aan de orde komt, gevolgd door de Babylonische ballingschap en tenslotte apart de geschiedenis van de wereldrijken Assyrië (Babylonia prima) en Rome (Babylonia secunda). Maar verklaard is hiermee nog niet dat telkens op karakteristieke wijze tegenover Jeruzalem (visio pacis, ‘gezicht van de vrede’) of Sion (speculatio, ‘uitzicht’) de stad Babylon (confusio, ‘verwarring’) wordt geplaatst. Zo luidt het bijvoorbeeld in Civ. 17,16, als vervolg op Augustinus’ allegorische uitleg van Psalm 44 (45):

... die Koningin [namelijk uit Ps. 44 = Hebr. Ps. 45], die in een andere Psalm ‘de stad van de grote koning’ [= Ps. 47(48):3] wordt genoemd is de Kerk. Zij is in de geestelijke zin Sion, een naam die ‘uitzicht’ betekent. Want Zij ziet uit op het grote goed van het toekomende leven, omdat Haar blik zich daarop richt. Zij is op dezelfde wijze, in geestelijke zin (spiritaliter), dát Jeruzalem waarover wij zo dikwijls gesproken hebben. Haar vijandin is Babylon, de stad van de duivel, wier naam ‘verwarring’ betekent. Maar onder alle volken wordt uit dit Babylon onze Koningin gered door de hergeboorte en Zij gaat zo van de slechtste naar de beste Koning, namelijk van de duivel naar Christus. Daarom wordt ook tot Haar gezegd: ‘Vergeet je volk en het huis van je vader’ (Ps. 44(45):11).


maandag 6 maart 2017

Ook de neo-conservatievelingen komen de Satan aanbidden:


De voorlopig nog 'Weleerwaarde Pater' Gert Verbeken van de Servi Jesu et Mariae

De voormalig 'Weleerwaarde Pater' nu Z.E.H. Kurt Suenens van de ontbonden 'Heilige Apostelen'

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer