woensdag 12 februari 2020

Bergoglio trekt zijn keutel aangaande gehuwde 'priesters' in


In zijn ongeldige en op vele punten schandalige exhortatie Querida Amazonia schrijft de laffe Bergoglio natuurlijk niets over het verplichte celibaat. Maar ook spreekt hij niet over de mogelijkheid van een priesterwijding voor gehuwde mannen (de zogeheten viri probati), noch zegt hij iets over het diaconaat voor vrouwen, behalve dan dat hij de vrouwen niet wil 'clericaliseren'. Alsof hij daarover te beslissen zou hebben!


CODEX IURIS CANONICI

277 § 1 Clerici zijn aan de verplichting gehouden gedurende geheel hun leven een volledige onthouding omwille van het Rijk der Hemelen in acht te nemen en zijn daarom verplicht tot het celibaat, dat een bijzondere gave Gods is, waardoor immers de gewijde bedienaren zich gemakkelijker met een onverdeeld hart aan Christus kunnen hechten en zich met grotere vrijheid kunnen wijden aan de dienst van God en van de mensen.CODEX IURIS CANONICI

1024 Alleen een gedoopte man ontvangt geldig de heilige Wijding.


Dit betekent:

1. Dat clerici of de geestelijke bedienaren steeds celibatair moeten zijn.
2. Dat clerici in de loop van de geschiedenis van de Kerk altijd celibatair geweest zijn.
3. Dat gehuwde en seksueel actieve 'diakens' géén clerici, maar wél leken zijn, die ongeldig werden gewijd.
4. Dat men clericus wordt door (geldige) wijding.
5. Dat het teken van de clericus de tonsuur of kruinschering is.
6. Dat vrouwen nooit de tonsuur ontvingen.
7. Dat in de Kerk de tonsuur voor mannen bedoeld is als symbool van toewijding en onderwerping aan God en verzaking aan seksualiteit.


Pater Thomas Michelet, OP ‏(Angelicum - Rome): "Gehuwde priesters in de eerste eeuwen van het Christendom? Ja, maar in perfecte continentie/onthouding."

Dit betekent ook, dat de wijding van gehuwde mannen, die bij hun wijding tot priester niet beloven, dat ze voortaan celibatair zullen leven, ongeldig is.

Dit betekent ook, dat de wijding van gehuwde mannen, die bij hun wijding tot permanent diaken niet beloven, dat ze voortaan celibatair zullen leven, ongeldig is.

Dit is gebaseerd op Goddelijk Recht:

Mat 19:12  Er zijn onhuwbaren, die zo geboren zijn van de moederschoot af; en er zijn onhuwbaren, die door de mensen onhuwbaar gemaakt zijn; en er zijn onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het Rijk der Hemelen. Wie het vatten kan, hij vatte het. 

De "onhuwbaren, die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt om het Rijk der Hemelen" zijn natuurlijk de mannen die een wijding hebben ontvangen.


En aan hen die nog van het vrouwen-diaconaat dromen, kunnen we het volgende zeggen: Aangezien vrouwen geen enkele wijding geldig kunnen ontvangen, zijn alle betrokkenen, indien zij daar een poging toe ondernemen, geëxcommuniceerd.

Canon 19 het Concilie van Nicaea stelt klip en klaar dat 'diaconessen' "vrouwen zijn die een habijt dragen". Het betreft dus vrouwelijke religieuzen. Het Concilie stelt uitdrukkelijk, dat dat leken zijn, aangezien zij géén wijding hebben ontvangen, maar ook zij moeten celibatair leven.

Dat vrouwen geen enkele wijding kunnen ontvangen, is dus gebaseerd op Goddelijk Recht zoals verwoord in het Kerkelijk Recht:

1024 Alleen een gedoopte man ontvangt geldig de heilige Wijding.

 

Het dogma dat hier in verband mee staat, zegt dat Jezus Christus enkel mannen heeft uitgekozen om het College van de Twaalf Apostelen te vormen, en de Apostelen hebben op dezelfde wijze gehandeld, toen zij hun medewerkers uitkozen.

Wie dus pleit voor het diakenschap of het priesterschap voor vrouwen is niet meer in volle communie met de Kerk, maar neigt naar schisma.

Mensen die het met deze Goddelijke Bepalingen niet eens zijn, horen niet thuis binnen de Katholieke Kerk en kunnen zich eventueel bij één of andere protestantse sekte aansluiten, waardoor zij hun zieleheil duidelijk in gevaar brengen, omdat zij zich toch niet willen onderwerpen aan de Wil van God.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Kerknet op donderdag 13 februari 2020: " Querida Amazonia: waar blijft de teleurstelling?":
De idioten van kerknet zijn dan ook nog zo stom om het daaropvolgende artikeltekstje te laten beginnen met "Wat de pers er ook over moge schrijven..." en decoreren het ganse ding dan nog met een foto van een grijnzende man met stoppelbaard :-)

Inderdaad: met de vodderige tekst van "Querida Amazonia" heeft Bergoglio alias "paus" Franciscus een buiklanding gemaakt.
De modernistische agenda, waarvoor hij gekozen werd en die hij door wild heen-en-weer-springen wou doordrukken, en die zeven jaar lang op alle niveaus in der kerk gepromoot en geforceerd werd met publieke demonstartie van ketterij en apostasie, om van verlies van iedere deftigheid te zwijgen: uiteindelijk alles niks.
De grote berg heeft hier een dwergmuizejong geboren. Proficiat.
En alles natuurlijk onder het zeer geînteresseerd en oplettend oog van de wereldwijde media, die door de modernisten alle opgejut waren.
De situatie op de vooravond van de slag van Koersk-Orjol, en dan trekt Bergoglio op de laatste minuut zijn keutel in.
Slecht- zeer slecht.
De modernisten zullen het hem niet vergeten; en de intussen gebalde fundamenteeltheologische en trouwkatholieke weerstand, intussen zeer goed georganizeerd, wordt met de dag machtiger.
Dit is hét keerpunt bij dit rampzalig pontificaat: vanaf nu ligt het strategisch initiatief volkomen en onherroepelijk bij de trouwe verdedigers van het geloof, in frontale tegenaanval tegen de apostaten en de ketters.
Adelante la fé!

Phet

Anoniem zei

En de H. Maria Magdalena dan, apostel der apostelen? Het lijkt erop dat u de Bijbel een beetje te selectief leest. Lees er de Paulusbrieven op na. Daarin is duidelijk te lezen dat vrouwen belangrijke functies hadden in de eerste christen gemeenschappen. Maar ook dat mannen al vroeg de vrouwen wilden monddood maken. En het gaat nog altijd door, vermomd als "Goddelijke orde" (een dooddoener van formaat), maar in wezen een heel menselijke orde.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Dat vrouwen uitermate belangrijk waren en zijn voor de Kerk staat buiten kijf. Echter, weet ik niet wat u leest in de Paulusbrieven.

In 1 Ti 2:12 lezen we: "Ik sta niet toe, dat de vrouw onderricht geeft of meestert over den man; ze moet zich stil houden."

Ik denk, dat het niet duidelijker kan zijn. Binnen de liturgie mogen vrouwen géén onderricht geven.

De Heilige Maria Magdalena wordt inderdaad 'Apostel der Apostelen' genoemd, niet door Paulus, maar wel door bijvoorbeeld Thomas van Aquino.

Maria Magdalena moet als een soort van 'meter' gefungeerd hebben voor de Apostelen. Het is ook duidelijk, dat haar die taak toekomt en niet Maria, de moeder van Christus en ons aller moeder.

Dat Maria Magdalena met kop en schouders boven de Apostelen uitstak, is duidelijk. Het is aan haar dat Christus op Paasochtend als eerste verscheen. Dit is een duidelijke afgang voor Petrus, die toen al Paus was en zelfs voor Johannes.

Echter, dit verandert niets aan het feit, dat vrouwen in de Kerk nooit werden gewijd.

Anoniem zei

Beste GA,
dank voor uw antwoord, dat ik grontedeels onderschrijf.
1 Ti 2:12 is juist zo'n passage die duidelijk maakt dat, zoals ik schreef, mannen vrouwen monddood wilden maken. U haalt de brief van Titus aan, die met vrij grote zekerheid niet van de hand van Paulus is, maar van latere auteur(s) die schreven toen de patriarchale reflex het terug overnam van de eerste tendensen waar mannen en vrouwen als gelijkwaardig in het onderricht werden beschouwd. Hoe verder in de tijd van Christus weg, hoe patriarchaler de praktijk.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Als het nu patriarchaal is of niet zal mij werkelijk worst wezen.

Anoniem zei

Aan anoniem 16 februari 2020 om 16:00


De laatste zin van Uw posting is grammatikaal onzin en onduidelijk ("...Hoe verder IN de tijd van Christus WEG..."?) .
Zo weet ik niet zeker wat U bedoelt.
Klaar en zuiver nederlands is sedert de dagen van Pater Verschueren SJ en pater Brouwers SJ helaas zoek in de postconciliaire bastaardkerk in het noorden van Belgiê.
Het middengedeelte van Uw posting is totale onzin; en zoals gewoon bij de bastaardkerkers met lege taal versluierd ("...patriarchale reflex...eerste tendensen...gelijkwaardig in het onderricht...")
De semietische volkeren waren allen patriarchaal georganiseerd, de nomadische herdersvolkeren nog het allermeest.
De bijbelboeken Genesis en Exodus, maar ook Leviticus, Numeri en Deuteronomium bewijzen dit aan de lopende band.
Pas op: dat is de Torah, de Wet- en dar wil Onze Heer Jezus Christus geen Jota aan veranderen.
De Heilsgeschiedenis toont echter dat vrouwen op de belangrijkste ogenblikken een fundamentele rol spelen: Elisabeth, moeder van de laatste profeet van de Oude Bond, de Hl. Maagd Maria (in hetMagnificat overigens Hanna, de moeder van de profeet Samuel citerend), Martha en Maria, Veronica, Maria Salome en maria Kleophas, en natuurlijk ook Maria van Magdala.
OHJezus Christus werd steeds begeleid door aangeziene, ook vermogende vrouwen;
het christendom heeft deze traditie continu verdergezet, met Prisca (bij St.-Paulus), met Flavia (bij st.-Paulus, reds in het keizerlijk huis onder keizer Vespasianus).
Het groot aantal martelarinnen, hun diepe verering bij de gelovigen, de geweldige rol van vrouwen bij de spiritualiteit en de organisatie van het kerkelijk leven (cfr. de Hl. Macrina de Jongere, stichtster van de eerste vrouwenkloosters en mentorin van haar broer, de Hl. Basilius van Caesarea) tonen zeer goed de grote rol van de vrouwen in de Hl. Kerk in de eerste eeuwen na Christus.
Idem ook bij de bekering van de frankenkoning Chlodwig onder invloed van zijn boergondische vrouw Clothilde.
Het spijt me, maar U kletst onzin uit Uw nek.
In de baroktijd waren de vrouwen in de kerk geen "patriarchale praktijken" onderworpen: de begijnenkerken waren het meest prachtig versierd en de Grote Dame zeer vorderend tov. de bisschop.
Dat was destijds overigens een ander kaliber als Jefke DeKesel en de oude zuster Jeanne die aan het altaar mee wil prutsen.
Het wordt 55 jaar na het 2e vat. concilie en de 1966-1968 jaren toch tijd, dat de modernisten eerst eens degelijk geschiedenis leren vooraleer de oude verschimmelde onzin voor de honderdste keer op te dissen.
doodvervelend.
Het redactiecomité van het godsdienstboek Roeach3 (met pedofilie-afbeeldingen) telde overigens ook twee vrouwen, waarvan één nu "coach voor godsdienstleraars en godsdiensleraressen" is (!! om zich dood te lachen !!) en de andere compleet ondergedoken is.
(Dat is dan wel voor de Kerkveiligheidsdienst :-) )

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Men kan inderdaad niets anders dan besluiten, dat modernisten toch wel hele domme mensen moeten zijn.

In het kader van de 'rol van de vrouw binnen Kerk' valt het toch op, dat de modernisten het feministische discours helemaal hebben overgenomen.

Dat vrouwen zowel binnen als buiten de Kerk altijd al een bepalende rol hebben gespeeld, is overduidelijk. Vaak was de man het uithangbord, maar zwaaide de vrouw achter de man de scepter.

In het kader van de genderidentiteit is het misschien niet helemaal politiek correct om te zeggen, dat mannen over het algemeen hun doelen op rationele wijze nastreven. Vrouwen zijn eerder toch irrationele en emotionele wezens die op een dergelijke manier ook hun doelen nastreven. Mannen weten wanneer ze moeten ophouden, vrouwen meestal niet. Het is vaak ook zo dat mannen aan vrouwen toegeven omdat zij toch niet met rationele argumenten te overtuigen zijn.

De modernisten zouden zich inderdaad toch wat in de geschiedenis moeten verdiepen, indien ze zich niet helemaal belachelijk willen maken.

Ook zouden de modernisten zich beter ook wat in den Traditie verdiepen.

In verband met de 'rol van de vrouw binnen Kerk' moet ik altijd aan het instituut van de 'abdis' denken. Er zijn vele koningen die bij machtige en rijke abdissen op de knieën hebben gelegen.

Maar, de modernisten zijn zo dom om alles eerst af te schaffen, ook de macht van de vrouw binnen de Kerk, en dan komen ze ook nog zeggen, dat de vrouwen binnen de Kerk altijd een tweederangs functie hebben bekleed. Hoe dwaas!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer