maandag 21 mei 2018

De oerdomme redactie van 'Kerknet' blundert alweer:

"Maria, Moeder van de Kerk is feest van gelijkheid man en vrouw"

"Op initiatief van paus Franciscus wordt voortaan in de hele Kerk van de Romeinse ritus de viering van Maria, Moeder van de Kerk ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis op pinkstermaandag. De Duitstalige theoloog Margit Eckholt schrijft dat met die viering ook hulde gebracht wordt aan de rol van de vrouw in de Kerk en ons moet herinneren aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Maria staat symbool voor alle mensen die Jezus Christus willen navolgen. In de navolging van dat voorbeeld zijn mannen en vrouwen gelijk, ook in de verkondiging van het Evangelie."

Bron: Kerknet


De "gelijkwaardigheid van man en vrouw"?

In hun ronduit belachelijke politiek-correcte zucht gaat de redactie van 'Kerknet' natuurlijk voorbij aan het feit, dat Maria natuurlijk géén 'gewone' vrouw was.

Om Moeder van de Verlosser te zijn werd Maria "door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak". De engel Gabriël begroet haar op het ogenblik van de boodschap als "vol van genade". (Lc. 1, 28) Immers, om de vrijwillige instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij geheel gedragen worden door Gods genade.

De Kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God "begenadigd", vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat belijdt het Dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, door Paus Pius IX in 1854 afgekondigd:


"De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde."


Dus niets van die "gelijkwaardigheid van man en vrouw", eerder integendeel!

Deze tisten die toch zo hoog met hun Tweede Vaticaans Concilie oplopen, weten blijkbaar niet, dat in LUMEN GENTIUM, over Maria het volgende te lezen staat:

56 "Het was de Wil van de Vader van barmhartigheid, dat de toestemming van de gepredestineerde Moeder vooraf zou gaan aan de menswording, opdat zó, gelijk een vrouw had meegewerkt tot de dood, ook een vrouw zou meewerken tot het leven. Dit geldt op volmaakte wijze van Jezus' Moeder, die aan de wereld het Leven zelf schonk, dat alles vernieuwt, en die door God is begiftigd met de gaven, passend bij deze sublieme taak. Geen wonder dus, dat het bij de heilige vaders gebruikelijk werd, de Moeder Gods te noemen: de geheel-heilige, vrij van iedere zondesmet, gevormd als het ware door de Heilige Geest en gemaakt tot een nieuw schepsel. Vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis gesierd met de luister van een uitzonderlijke heiligheid, wordt de Maagd van Nazareth op Gods bevel bij de boodschap van de engel door deze gegroet als "vol van genade" (Lc. 1, 28), waarbij zij van haar kant aan de hemelse afgezant antwoordt: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord" (Lc. 1, 38)."

en

61 "De heilige Maagd, die tegelijk met de menswording van het goddelijk Woord van eeuwigheid voorbestemd was tot Moeder Gods, werd door het raadsbesluit van de goddelijke Voorzienigheid hier op aarde de verheven Moeder van de goddelijke Verlosser, de gezellin bij uitstek, en de nederige dienstmaagd van de Heer. Door Christus te ontvangen, ter wereld te brengen, te voeden, in de tempel aan de Vader op te dragen en door te lijden met haar zoon, stervend aan het kruis, heeft zij op heel bijzondere wijze deelgenomen aan het werk van de Verlosser, in gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde, om het bovennatuurlijk leven van de zielen te herstellen. Hierdoor is zij voor ons de Moeder geworden in de orde van de genade."

echter

60 "Wij hebben slechts één Middelaar, zoals de apostel zegt: "Want God is één, één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft als losprijs voor allen" (1 Tim. 2, 5-6). Door de moederlijke functie van Maria jegens de mensen wordt dit éne middelaarschap van Christus volstrekt niet die schaduw gesteld of verkleind, integendeel de kracht ervan komt daardoor nog beter uit. Want heel de heilbrengende invloed van de heilige Maagd op de mensen vindt zijn oorsprong niet in een of andere noodzakelijkheid, maar in Gods welbehagen: hij vloeit voort uit de overvloed van Christus' verdiensten, steunt op zijn middelaarschap, is daarvan totaal afhankelijk en ontleent daaraan heel zijn werkdadigheid; en het onmiddellijk contact van de gelovigen met Christus wordt daar door volstrekt niet belemmerd, maar veeleer bevorderd."


Trouwens,

Met de instelling van dit nieuwe feest doet Bergoglio eigenlijk helemaal niets nieuws!

Maria was reeds de Mater Ecclesiae!

Wie verblijft er trouwens in het Mater Ecclesiae Klooster in Rome?

PAUS BENEDICTUS XVI!!!Door de verdwaasde CD&V-blik van de redactie van 'Kerknet' op de Kerk, en door hun promotie van de politiek-correcte 'gelijkheid tussen man en vrouw' wordt Maria of dé vrouw in het algemeen niet naar een hoger niveau opgetild, hetgeen zij pretenderen, maar halen deze bastaardkerkers Maria net naar beneden door haar gelijk te maken aan alle andere vrouwen en aan alle andere mannen! Uiteindelijk is dit ketterij!

Met deze zoveelste zever-bijdrage geeft 'Kerknet' zich nog maar eens het zoveelste brevet van onkundigheid, onnozelheid en totale onwetendheid!

Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer