maandag 2 april 2018

Interview van Jozef De Kesel van zondag, 1 april blijkt aprilgrap te zijn!


Aartsbisschop Jozef De Kesel in 'De Zondag': “We zijn bang voor ons verleden”


Op een dag als Pasen wordt nog eens écht geluisterd naar de kerkelijke leider van ons land [Iedereen kan zich nog levendig herinneren, dat naar Mgr. André-Jozef Léonard ook buiten de Paastijd met open oren werd geluisterd!]. In een exclusief gesprek met onze krant waarschuwt aartsbisschop Jozef De Kesel voor religieuze intolerantie [Wat wordt bedoeld, is 'vrijzinnige intolerantie'!]. Een verbod op religieuze symbolen zoals de hoofddoek wijst hij af. De Kesel vindt ook dat christenen meer fier mogen zijn op hun geloof, zonder arrogant te worden. [De hoofddoek is bij deze dus blijkbaar een 'katholiek' symbool.]

Aartsbisschop, en sinds kort ook kardinaal, Jozef De Kesel is een gemoedelijk man, een vaderfiguur [vraag dat maar aan de voormalige leden van de Priesterbroederschap van de Heilige Apostelen en de Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem!]. Houdt van een aards kopje koffie bij een religieuze babbel. Praat weldoordacht, schuwt de grote woorden. “Pasen staat voor de overgang van de dood naar het leven, van de duisternis naar het licht”, vertelt hij [Wel, daar gaat Pasen dus NIET over!]  ]. “Maar we mogen dat niet herleiden tot die individuele persoon van tweeduizend jaar geleden [De centrale gebeurtenis in de wereldgeschiedenis wordt hier door De Kesel verdoezeld! We mogen Pasen blijkbaar niet herleiden "tot die individuele persoon van tweeduizend jaar geleden". Wel Jef, wat dan? Christus wordt in het Nieuwe Testament het Paaslam genoemd, dat vrijwillig alle zonden van de mensen op Zich nam en Zichzelf liet offeren voor de verzoening van de mensen met God, zodanig dat de hemelpoort weer werd ontsloten, potentieel voor alle mensen. De Geloofsbelijdenis spreekt met betrekking tot Christus over het Mysterie van Pasen over het Lijden, de Kruisiging, de Dood, de Begrafenis, de Neerdaling ter helle, de Verrijzenis, en de Hemelvaart. Maar, daar gaat het volgens De Kesel niet over! Bij deze ontkent Jef De Kesel al 7 punten van de Geloofsbelijdenis, waardoor hij zichzelf buiten de Kerk sluit!]. In de verrijzenis van Jezus herdenken wij alle mensen die vandaag wanhopig zijn [De Kesel vervalst hier de betekenis van de Verrijzenis!]. Iedereen kan verrijzen [Dit is ketterij! Alsof mensen uit zichzelf verrijzen!]. Ik heb oorlogsvluchtelingen ontmoet die hier een nieuw leven opbouwen. Ook dat is verrijzenis. [Het is duidelijk, dat De Kesel aan het woord 'verrijzenis' hier een andere, niet-christelijke invulling geeft! Of Jef nu oorlogsvluchtelingen ontmoet of niet en of die hier een nieuw leven opbouwen of niet, heeft voor een gelovige géén enkele relevantie! Of Jef dat nu "verrijzenis" noemt of niet, heeft nog véél minder relevantie!]


Voor de duidelijkheid:

De Koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken tot een Eeuwig Leven (2 Makk. 7, 9). De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat Hij ons weer doet opstaan (2 Makk. 7, 14).

Maar er is méér: Jezus verbindt het geloof in de Verrijzenis met Zijn Eigen persoon: "Ik ben de Verrijzenis en het Leven" (Joh. 11, 25). Het is Jezus zelf die op de laatste dag hen zal doen verrijzen die in Hem geloofd hebben en die Zijn Lichaam gegeten en Zijn Bloed gedronken hebben.


Bij de dood, die de scheiding is van lichaam en ziel, gaat het lichaam van de mens tot ontbinding over, terwijl zijn ziel God tegemoet gaat in de verwachting van de hereniging met haar verheerlijkt lichaam. God zal in Zijn almacht bij de Verrijzenis het onvergankelijk Leven definitief aan ons lichaam teruggeven door het krachtens de Verrijzenis van Jezus met onze ziel te verenigen. Dat nieuwe lichaam zal evenwel van een totaal andere orde zijn dan ons lichaam nu.


Interviewer: Wat is er weer historisch gebeurd op Paaszondag?

De Kesel: "Die dag zijn enkele leerlingen tot het geloof gekomen. De verhalen vertellen ons dat ze een leeg graf ontdekten. Maar ze zijn pas echt tot het geloof gekomen nadat ze hem ontmoet hebben [Dit minimaliseert het belang van Pasen en deze derde zin is in tegenspraak met de eerste zin.]. Dat was geen ontmoeting zoals jij mij nu ziet. Ze herkenden hem in een vreemdeling, waarna die weer verdween. Van de verrijzenis zelf zijn er geen getuigen [Natuurlijk niet!]. We weten alleen zeker dat Jezus gestorven is. [Bij deze schreeuwt Jef De Kesel zijn ongeloof uit!]"


Voor de duidelijkheid:

Joh 20:29  Jezus sprak tot Thomas: Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? Zalig zij, die niet zien, en toch geloven. 

Dit betekent, dat zij die niet zien en niet geloven, niet zalig zullen zijn en dus niet gered zullen worden!!!


Interviewer: Maar de tijd dat de kardinaal stemadvies gaf vanop de kansel, is voorbij.

De Kesel: "Dat klopt, en maar goed ook. De Kerk behoort vandaag tot de civiele samenleving, het middenveld [Pure ketterij!]. We hebben het recht om standpunten in te nemen over maatschappelijke thema’s. Maar we moeten dat bescheiden doen, niet arrogant. Het is aan de politiek om wetten te stemmen. Je zal mij niet horen zeggen wat een politieke partij moet doen. [Neen, laf is De Kesel wel!]"

Interviewer: CD&V-voorzitter Wouter Beke schoof onlangs vier g’s naar voren als kernwaarden: gezondheid, gezin, geborgenheid en geld. Geloof behoort daar niet meer toe. Zijn christenen niet meer fier op hun geloof?

De Keel (blaast): "Ik denk niet dat dat woord bewust gemeden wordt. CD&V is trouwens geen exclusief christelijke partij [!]. (zwijgt even) Algemeen denk ik wel dat wij christenen wat meer fier mogen zijn op ons geloof. We zijn echter bang voor ons verleden [Waarom?]. De schrik zit erin opnieuw arrogant over te komen [!]. Ik vind bescheidenheid een mooi woord [Wat een nonsens!]. We moeten inderdaad bescheiden zijn. Ik wil niet terug naar de tijd van de almachtige Kerk. Maar bescheidenheid kan samengaan met een gezond zelfgevoel. Wij hoeven ons niet te verstoppen." [De Kesel is net zoals zijn grote voorbeeld Bergoglio arrogant in zijn bescheidenheid!]

Interviewer: Ziet u de paus vaak?

De Kesel (glundert plots): "Af en toe. Op een vergadering, of een audiëntie. Ik kijk op naar paus Franciscus. Hij is ondanks zijn status zichzelf gebleven. Hij spreekt als een mens, niet als een instelling." [Aangezien Paus Benedictus XVI nooit afstand gedaan heeft van het Pausschap, was er in 2013 géén periode van Sedisvacatie. Dit betekent, dat zij die bewust Bergoglio als 'paus' erkennen, terecht als de 'Sedevacantisten van 2013' omschreven kunnen worden. Daarenboven debiteert Bergoglio, die door de Maffia van Sankt Gallen - die met het Obama-regime collaboreerde - aan de macht werd gebracht, zélf de ene ketterij na de andere. Vorige week nog heeft Bergoglio tijdens de Goede Week het bestaan van de hel ontkend. Dit was echter niet de eerste keer. Aangezien Bergoglio nu meermaals, openlijk, het bestaan van hel, doelbewust ontkend heeft en dit niet herroept, is hij zonder twijfel een formele ketter, waardoor hij sowieso alle wettelijk gezag binnen de Kerk verloren heeft. Kortom, Bergoglio is géén instituut, Bergoglio is géén paus, maar enkel maar een zielige ketter die - wanneer hij niet voor zijn dood tot inkeer komt - zélf in de hel zal worden geworpen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor 'aartsbisschoppen' die herhaaldelijk de Twaalf Artikelen van het Geloof loochenen!]


Bron: De Zondag

Link:

http://www.dezondag.be/jkesel/ 
Jef,

Je gaat voorbij aan het fundamentele feit,

dat het Christendom géén moraalfilosofie is,

maar wél de enig ware Heilsleer!
Jef,

Doe de Katholieken een plezier

en TAISEZ-VOUS!!!
Voor Jef De Kesel géén aardse kopjes koffie meer bij de religieuze babbel!!!6 opmerkingen:

Anoniem zei

Fenomenaal, de belijdenis van ongeloof van De Kesel! Waar is het bovennatuurlijke? Vragen voor De Kesel: is er nog een lijk van Christus hier op aarde? Gelooft U dat de steen was weggerold en niet door mensen? Gelooft U in de maagdelijke ontvangenis en geboorte? Wie is de vader van Christus? Gelooft U in de vermenigvuldiging van de broden? Gelooft U in de transsubstantiatie? Gelooft U in erfzonde? Gelooft U in de hel? Gelooft U in de vier laatste dingen? Wat doet U met de ongelovige Thomas (ook maar een 'verhaal')? Of is uw 'geloof' niet meer dan een heilloos humanisme? De manier waarop De Kesel antwoordt wijst op een filosofische positie van subjectivisme. Neen, Verrijzenis van Christus is een objectief feit op één tijdstip in geschiedenis dat de overwinning is op de dood, die het gevolg is van de erfzonde. Ons geloof brengt ons intellect in overeenstemming met de objectieve realiteit maar die objectieve realiteit, de Verrijzenis van Christus is een historisch feit, extern aan ons.

Anoniem zei

Ratzinger heeft verklaard dat hij ‘plena libertate’ afziet van het ambt van bisschop van Rome en opvolger van Petrus. Als ge beweert dat hij nog paus is, zijt ge een dikke leugenaar (=zonde) en moet ge ook beweren dat de zon rond de aarde draait.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Toen destijds het Vaticaan afgesloten was van het internationale betalingsverkeer en de Amerikanen de toegangsgelden tot de Vaticaanse Musea niet meer met hun VISA-kaart konden betalen, en het Vaticaan op enkele dagen voor het bankroest stond, omdat ze hun rekeningen niet meer konden betalen, niet omdat ze geen geld hadden, maar omdat het technisch onmogelijk was om te betalen, kan men moeilijk spreken van "plena libertate".

Gelieve eerst de relevante documenten te raadplegen en daarna pas te reageren.

Uit de documenten blijkt zonneklaar dat Paus Benedictus XVI afzag van de publieke uitoefening van het ambt, het zogenaamde ministerium, van het ambt zélf, de munus, heeft hij nooit afstand gedaan.

Bijgevolg is de verkiezing van Bergoglio als paus ongeldig.

Bergoglio kan maximaal als een soort bisschop-coadjutor gezien worden, echter, dat geeft geen recht op het pausschap.

Anoniem zei

"Plena libertate": dit kan als christelijk laatlatijn (vb. Vulg. Gal.2,4 ; Augustinus Corrept. 12,33) ook gelezen worden als "in totale bevrijding" (van de financiêle wurging van het Vaticaan).
Er staat ook niet "plena potestate".
Paus Benedictus XVI/Joseph Card. Ratzinger was steeds een listige vos- zelfs tot op de verklaring van zijn "abdicatie".
Meerdere zeer intelligente en schandere kardinalen met grote historische kennis, zelfs goede vrienden van Kard. Ratzinger/P. Benedictus XVI hebben dat overigens vanin het begin vastgesteld en zeer critisch gezien en ook als zuls gecommenteerd.
Bergoglio heeft echter direct voor het conclaaf openlijk gelogen, en wel wat betreft een punt dat een essentiêle rol (zelfs: hét essentiêle punt) bij het conclaaf speelde.
Het kardinaalscollegium werd hier openlijk en allerdiepst belogen.
Bergolios verkiezing is ongeldig (en laten we eerlijk zijn: als aan het licht komt, wat deze tist tevoren heft uitgestoken en nu uitsteekt, zullen niet weinige zeer gelukkig zijn, dat Brgolio nooit een echte paus geweest is).

On AF is water short.

Anoniem zei

Het zogenaamde onderscheid tussen munus en ministerium berust niet op de Bijbel noch de Traditie, en is bijgevolg een uitvindsel van Ratzinger en dus ongeldig en onbestaande.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U vergist zich. Het Kerkelijk Recht kent wel degelijk het begrip 'munus' aangaande de Paus:

Can. 331 - Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter

Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii

Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui

ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria

potestate, quam semper libere exercere valet.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer