zaterdag 13 januari 2018

VN-secretaris-generaal wil Europa overspoelen met nieuwe moslim-tsunami
De secretaris-generaal van de Verenigde Naties kruipt zelden in zijn pen om een opinietekst te schrijven. Nu doet Antonio Guterres dat wel over een nieuw "Global Compact" voor Migratie. Hoe wil hij migratie aanpakken en tegelijk de vele angsten bij bijvoorbeeld Europese kiezers wegnemen? Antonio Guterres. De auteur is Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Deze opinietekst verschijnt bij meerdere internationale en Vlaamse media. (vrijdag, 12 jan 05:24)

Het beheren van migratiestromen is één van de belangrijkste uitdagingen voor internationale samenwerking van onze tijd. Migratie leidt tot economische groei [!], vermindert ongelijkheden [!!] en verbindt diverse samenlevingen [!!!].Het is echter ook een bron van politieke spanningen en menselijke tragedies. De meerderheid van de migranten leeft en werkt legaal [!]. Maar een wanhopige minderheid zet zijn leven op het spel om naar landen te trekken waar ze geconfronteerd worden met wantrouwen en misbruik. De demografische druk en de impact van klimaatverandering [!] op kwetsbare samenlevingen zal de komende jaren waarschijnlijk leiden tot meer migratie. [De ene leugen na de andere!]

Als internationale gemeenschap staan we voor een keuze.

Willen we migratie als een bron van voorspoed en internationale solidariteit zien, of als een bijwoord van onmenselijkheid en sociale spanning?

Global Compact voor Migratie

Dit jaar zullen regeringen binnen de Verenigde Naties onderhandelen over een Global Compact voor Migratie. Dit zal de eerste overkoepelende internationale overeenkomst [!!!] in haar soort zijn. Het zal geen formeel verdrag zijn. Het zal evenmin bindende verplichtingen aan staten opleggen. Maar het is wel een ongeziene kans voor leiders om de verderfelijke mythes rond migranten tegen te gaan, en een gemeenschappelijke visie [!!!] uit te werken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat migratie werkt voor al onze naties.

Dit is een dringende opgave.

We hebben gezien wat er gebeurt wanneer grootschalige migratie plaats vindt zonder doeltreffende mechanismen om deze in goede banen te leiden. De wereld was geschokt door recente videobeelden van migranten die als slaven verkocht werden. Hoe grimmig deze beelden ook zijn, het echte schandaal is dat duizenden migranten elk jaar hetzelfde lot ondergaan, ongedocumenteerd. Vele anderen zitten gevangen in mensonwaardige en onzekere jobs die hoe dan ook al aan slavernij grenzen. Er zitten vandaag bijna zes miljoen migranten gevangen in dwangarbeid, vaak in ontwikkelde economieën. [Waar? In Europa?]

Hoe kunnen we deze onrechtvaardigheden beëindigen en voorkomen dat ze zich nog voordoen in de toekomst?

Bij het uitstippelen van een duidelijke politieke koers over de toekomst van migratie, geloof ik dat drie fundamentele overwegingen de discussies over het Global Compact voor Migratie moeten vormgeven.

Eén

De eerste overweging is het erkennen en versterken van de voordelen van migratie [!], iets wat maar al te vaak verloren gaat in het publieke debat.

Migranten leveren enorme bijdragen [!] aan zowel hun gastland als hun land van herkomst. Ze nemen banen aan die lokale werknemers niet kunnen invullen, en stimuleren daardoor economische activiteit [!]. Velen zijn innovatoren [!] en ondernemers [!]. Bijna de helft van alle migranten zijn vrouwen, op zoek naar een beter leven en werkgelegenheid.

Migranten leveren ook een belangrijke bijdrage aan internationale ontwikkeling door geld naar hun land van oorsprong te sturen [!]. Het geld dat ze vorig jaar overmaakten, bedroeg bijna $ 600 miljard, drie keer zoveel als alle ontwikkelingshulp samen.

De fundamentele uitdaging is om de voordelen van deze georganiseerde, productieve vorm van migratie te maximaliseren en tegelijk de misbruiken en vooroordelen die het leven van een minderheid van migranten tot een hel maken, uit te roeien. [Je moet het maar durven zeggen.]

Twee

Ten tweede moeten staten de rechtsstaat versterken, die de manier waarop zij migranten beheren en beschermen bepaalt - in het voordeel van hun economieën, hun samenlevingen en de migranten zelf.

Overheden die grote belemmeringen opwerpen ten aanzien van migratie - of de arbeidsmogelijkheden van migranten ernstig beperken – zorgen voor onnodige economische zelfbeschadiging [!], aangezien die belemmeringen een ordelijke, legale manier om tegemoet te komen aan hun eigen arbeidsbehoefte tegengaan [Lachwekkend!].

Erger nog, ze moedigen illegale migratie onopzettelijk aan [Dus zij die de migratie willen tegenhouden, moedigen de migratie aan? Neen, het zijn zij die weigeren om illegale migranten terug te sturen die de illegale migratie aanmoedigen!]. Aspirant-migranten die wettelijke toegangswegen worden ontzegd, vallen onvermijdelijk [!!!] terug op onrechtmatige methoden. Dit plaatst hen niet alleen in kwetsbare posities, maar ondermijnt ook het gezag van de overheden [Lachwekkend!].

De beste manier om een einde te maken aan het stigma van illegaliteit en misbruik rond migranten is het invoeren van legale migratieroutes [!!!!!] zodat de migranten niet langer de neiging hebben om de regels te overtreden. [Met andere woorden, zet uw voordeur open voor inbrekers, want dan hoeven ze niet meer in te breken!]

De discussie over dit pact is een ongeziene kans [!] voor leiders om de verderfelijke mythes rond migranten tegen te gaan, en een gemeenschappelijke visie [!!!] uit te werken. Tegelijkertijd kunnen de overheden beter tegemoetkomen aan de behoeften aan buitenlandse arbeid voor hun arbeidsmarkten [!].

Staten moeten ook nauwer samenwerken om de voordelen van migratie [!!!] te delen. Zo kunnen ze samenwerken om significante tekortkomingen in vaardigheden in het ene land in te vullen met gekwalificeerde migranten uit een ander land. [Lachwekkend!]

Drie

Ten derde en ten slotte hebben we meer internationale samenwerking nodig om kwetsbare migranten en vluchtelingen te beschermen, en moeten we de integriteit van het beschermingsstelsel voor vluchtelingen herstellen in overeenstemming met het internationale recht [!!!].

Het lot van de duizenden die sterven in gedoemde pogingen om zeeën en woestijnen over te steken, is niet enkel een menselijke tragedie. Het geeft ook de ernst van het falende beleid weer: namelijk dat ongereguleerde massabewegingen in vaak wanhopige omstandigheden het gevoel voeden dat grenzen worden bedreigd en dat regeringen de situatie niet onder controle hebben. [Neen! Eerst oorlogen aanstoken in de thuislanden en dan die mensen naar hier jagen! Dat is wat immoreel is!]

Dit leidt op zijn beurt tot draconische grenscontroles die onze collectieve waarden ondermijnen en die de tragedies die we al te vaak hebben gezien in de afgelopen jaren voortzetten. [Nonsens!]

We moeten onze basisverplichtingen vervullen om de levens en mensenrechten van deze migranten te vrijwaren, en het huidige falen van het bestaande systeem te voorkomen [Met andere woorden, iedereen die illegaal een Europese grens oversteekt, zal nooit in Europa erkend worden. Dat is het beste systeem.]. We moeten dringend actie ondernemen om hulp te bieden aan diegenen die momenteel vastzitten in transitkampen, die een risico op slavernij lopen, of die geconfronteerd worden met situaties van acuut geweld, zowel in Noord-Afrika als in Centraal-Amerika.

We moeten ambitieuze internationale actie overwegen om diegenen die nergens naar toe kunnen, te hervestigen. We moeten ook stappen nemen - via ontwikkelingshulp, klimaatmitigerende maatregelenen [!] conflictpreventie – om zulke grote ongereguleerde bewegingen [!] van mensen in de toekomst te voorkomen. Migratie zou geen synoniem mogen zijn voor lijden.

We moeten streven naar een wereld waarin we de bijdrage van migratie aan de welvaart, ontwikkeling en internationale eenheid kunnen vieren [!!!]. Het bereiken van deze doelstelling ligt in onze collectieve macht. Het Global Compact voor Migratie van dit jaar kan een mijlpaal zijn op de weg naar betere migratie voor iedereen.

Bron: De Redactie

Link:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/11/opinie-guterres-migratiestromen/


Enkele bedenkingen:

1. Door eerst een groot deel van de Europese bevolking weg te aborteren, ontstaat er hier een vacuüm.

2. Vervolgens start men oorlogen in de thuislanden en jaagt men de mensen op de vlucht, meestal richting Europa.

3. Langzaam maar zeker wordt de etnische samenstelling van Europa gewijzigd en zet de islamisering zich door.

4. Het is niet omdat het in de herkomstlanden economisch slecht zou gaan, dat dit als alibi zou mogen dienen voor de islamisering van Europa.

5. Het is duidelijk, dat men het Christelijke Europa van de kaart wil vegen!


6 opmerkingen:

Anoniem zei

Liever moslims dan achterlijke Traditionalisten

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

In het leven wordt men altijd op zijn wensen bediend.

Zou u over 20 jaar die leuze ook nog ergens neerschrijven?

Ben benieuwd!

Anoniem zei

Aan anoniem 14 januari om 11:36

Uw commentaar is uiterst onnozel:
waar de intelligente en wijze traditionalisten zich bevinden, zegt U niet.
en dan schrijft U "traditionalisten" nog met een grote "T", zoala het in het duits hoort, maar niet in het nederlands- tenzij U van deze mensen een zeer hoge dunk zou hebben of ze zelfs zou vergoddelijken (wat dan weer niet bij de inhoud van Uw posting past).

Opnieuw de oudbekende onzin van gefrustreerde noordbelgische modernistische bastaardkerkers.
't Wordt vervelend.

Anoniem zei

Richard Coudenhove-Kalergi was een zeer mysterieuze en ook dubieuze figuur.
Zijn vader was "Geschäftsträger" alias een soort ambassadeur van de keizerlijke-en- koninklijke monarchie (Oostenrijk-Hongarije) in 1894 in Tokyo; zijn moeder stamde uit een japanse koopmansfamilie.

Zéér interessant zijn zuster, Ida Coudenhove-Kalergi, later getrouwd Görres:
steeds peinzend en op zoek naar zinnigs, trad ze eerst voor 18 maanden bij de Engelse Zusters binnen, om dan toch het klosster te verlaten.
Nadien nam ze contact met de Quickborn-Arbeitskreis op (vanaf 1920), een zeer merkwaardige beweging waar het overgrote deel van de modernistische omwenteling van het 2e vaticaans concilie reeds uitgewerkt werd.
De daarop volgende 35 jaren werd dan een zeer vrijgeestige agenda doorgedrukt.
Ida Görres, spreekbuis van de duitse katholieken, nam op het einde van het 2e vat. concilie dan toch waar dat er geweldige veranderingen in de liturgie (en ook in de inhoud van het geloof) doorgedrukt werden.

Op de beruchte Würzburger Synode 1970 werd ze abrupt met de revolutionairen geconfronteerd; in de grote turbulenties destijds werd de Würzburger Synode dan eerst gestopt en nadien ontbonden; Ida Görres stierf totaal gedesillusioneerd in 1971- zeer illustratief: de liijkmis werd wel nog in de Freiburger Dom (Freiburg i. Breisgau, Duitsland) gehouden, notabene met een preek door de destijds nog relatief jonge en niet zeer bekende professor Joseph Ratzinger (universiteit Regensburg); alle andere theologen waren te modern en onbetrouwbaar of eenvoudig te laf.
De grafrede op het kerkhof werd dan noodgedwongen gehoden door de bijzonder moedige en oerdegelijk conservatieve protestantse kerkhistoricus Prof. Walter Nigg ("Große Heilige"; "Das Buch der Mönche"; "Das Buch der Ketzer").
Nigg werd dan nadien ook door zijn protestantse hogeschool gewraakt en stierf weinig later.

Hoe meer men zich in de religieuze strubbelingen van die jaren verdiept, des te meer merkt men de vrijgeestige, in kern onchristelijke en antichristelijke drijfveer die erachter steekt.
De weerstand van Msgr. aartsbisschop Lefebvre en de andere traditionalisten was bij de snel verlopende en doorgedrukte revolutie zeker voor een groot deel gevoelsbedingd; maar instinktmatig namen ze zeer goed de fundamentele perversie van het geloof waar.
In de treugblik van 50 jaar: Msgr. Lefebvre en zijn medestrijders hadden volkomen gelijk.
Merci, mon Éminence!

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Hartelijk dank voor de informatie.

Het betreft duidelijk een syncretistische organisatie: "Weg met ons!"

Anoniem zei

Wanneer ik zo de artikels hier en de commentaren lees, schijnen de traditionalisten mij niet achterlijk.
Integendeel.
Ik lees hier regelmatig zeer interessante zaken en de informatie is uiterst degelijk.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer