donderdag 11 januari 2018

Johan Bonny heeft dan toch definitief zijn verstand verloren!


Kerknet publiceerde de homilie van Driekoningen van Johan Bonny. Niet alleen Kerstmis, maar ook Driekoningen wordt door de Belgische Bastaard-bisschoppen blijkbaar politiek gerecupereerd!


"Onze identiteit en het Evangelie"

Jezus is geboren en bestemd voor alle volken'. Herlees de homilie die bisschop Johan Bonny op Openbaring uitsprak in de Antwerpse kathedraal.


Broeders en zusters,

Het bezoek van de drie wijzen aan de pasgeboren Jezus is een merkwaardig verhaal [?].  Historici weten niet goed wat ervan te denken [??]. Horen deze drie oosterlingen wel thuis in het Evangelie? [???] Hebben zij zich niet van verhaal vergist? [Slechts ééntje is er hier de weg kwijt, en dat is Bonny!] Ze brengen in het kerstverhaal van alles binnen - kleren [Moesten ze naakt komen?], geschenken, gebaren [?] - wat niet past bij de geboorte van een kind of bij de eenvoud van Maria en Jozef [Beste Johan, het betrof niet "de geboorte van een kind", maar de geboorte van de Koning der koningen!]. Hun aanwezigheid contrasteert met de bescheidenheid en de verborgenheid waarin Jezus ter wereld komt [Jezus was technisch gesproken dan ook niet arm.]. Ze contrasteert ook met de Joodse achtergrond en stamboom van Jezus. De drie bezoekers bieden het kind geen Joodse geschenken aan, zoals een tekst van de Thora, een zevenarmige kandelaar of een gebedsriem [Waarom zouden niet-joden, joodse geschenken meebrengen? Trouwens de zevenarmige kandelaar was toen géén joods symbool.]. Nee, ze hebben exotische geschenken mee, geschenken uit hun eigen cultuur: goud, wierook en mirre [Daar is niets exotisch aan. Het goud staat symbool voor het koningschap van Christus, de wierook staat voor het hogepriesterschap van Christus, de mirre staat symbool van het lijdende dienaarschap van Christus. En Johan, stel jezelf niet dommer voor dan je al bent.]. Wat kan Jezus als Joodse jongen daarmee aanvangen? [Jezus was dan ook geen "joodse jongen".] Kortom: de drie wijzen lopen door het kerstverhaal als vreemde buitenlanders [Wel, arm waren ze in elk geval niet.]. Of is dat misschien juist de bedoeling?

De lezer van het Evangelie is van meet af aan gewaarschuwd: Jezus is niet geboren voor één volk alleen, zelfs niet voor het Joodse volk alleen. Hij is geboren en bestemd voor alle volken.

Zijn zending is niet beperkt tot de identiteit van slechts één volk. Het Joodse volk mag Hem wel ontvangen, maar zal Hem ook moeten loslaten. [Dit 'moeten' loslaten is ketterij. De joden waren het uitverkoren volk, die de Messias als eersten zouden moeten erkennen, maar dat hebben ze niet gedaan. Dat is uiteindelijk ook de betekenis van het 'geen plaats zijn in de herberg'. Voor Zijn geboorte wezen de joden Christus al af!]

Geregeld hoor je vandaag vragen om een fellere bescherming en verdediging van onze eigen identiteit. We zullen het in 2018 nog heel vaak horen.  Reden genoeg om nu al zorgvuldig over deze vraag na te denken. We voelen ons bedreigd in onze identiteit: in onze taal en cultuur, in onze waarden en normen, in onze gewoonten en rituelen, in onze onuitgesproken overtuigingen en verwachtingen. Bedreigd door wie? Door de globalisering van economie en industrie, door de opmars van het Engels als internationale voertaal, door een groeiend aantal medeburgers van buitenlandse oorsprong, door de aanwezigheid van andere godsdiensten en levensbeschouwingen, door de regelgeving van Europa en andere internationale instellingen,... Het is een wijd verspreide vraag: ‘wat zal er van ons nog overblijven?’ Maar wie zijn die ‘ons’?

Welk ‘ons’ voelt zich bedreigd? Dat is de vraag.

En ook: voor welk ‘ons’ willen wij opkomen? [Bonny, als Vlamingen zijn wij Katholiek: "Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus". Dat is 'ons'!]

Deze vraag houdt het christendom al bezig sinds het begin.  Het bezoek van de drie wijzen uit het kerstverhaal is daarvan een illustratie. Hoezo? De drie wijzen komen volgens het verhaal uit het Oosten, uit de richting dus van het oude Babylonië en Perzië. Ze komen niet uit een regio zonder cultuur of identiteit. Wel integendeel. Babylonië en Perzië behoorden al eeuwenlang tot de sterkste politieke en culturele spelers uit de regio. De drie wijzen hadden zich kunnen opsluiten in hun regionale fierheid en thuis blijven. Maar neen: ze trekken naar een landstreek waar zij als trotse oosterlingen al eeuwen op neerkijken, namelijk naar het Joodse binnenland. Ondanks hun overwicht hebben zij de moed of de bescheidenheid om zich in een andere cultuur te wagen, op zoek naar de waarheid. [Het Heilig Land was toen onderdeel van het Romeinse Rijk, en daar werd nu precies niet "op neer gekeken"!]

Wat kenmerkt wijze mensen? Ze weten dat hun identiteit niet samenvalt met de laatste waarheid [Wat is dit nu voor een gebrabbel?].

En wij dan? Wij gaan er vlotjes van uit dat het christendom van ‘ons’ is en dat het deel uitmaakt van ‘onze’ identiteit. Dat is niet helemaal onjuist. Maar hoezeer behoren Jezus en het Evangelie wel tot ‘onze’ identiteit? Steeds meer voelen oprechte christenen zich bij ons als vreemdelingen onder hun eigen volksgenoten [en vooral als vreemdelingen onder hun eigen 'bisschoppen'!]. Hoeveel moed of bescheidenheid vraagt het vandaag niet om je te bekennen tot Jezus van Nazareth, tot de kerkgemeenschap of tot de zondagse eucharistie? [Dat kost ons zeer weinig moeite, Bonny!] Op Jezus en zijn leerlingen wordt vandaag vooral neergekeken. Dat neerkijken is bijna een stuk van ‘onze’ identiteit geworden. [Bonny heeft hier blijkbaar moeite mee.]

Wie vandaag eerlijk tot Jezus wil naderen, moet ‘onze’ identiteit durven te bevragen, meer dan haar te verheerlijken of te verdedigen. ["Men kijkt op ons neer, maar we moeten onze identiteit bevragen?" Wat een nonsens!]

‘Onze’ identiteit en het Evangelie zijn geen identieke uitdrukkingen. Ze zouden wel eens verder uit elkaar kunnen liggen dan wij denken [Wel, ik ben benieuwd naar wat er nog gaat komen...]. De drie wijzen konden daarvan meespreken.

Wat hebben de drie wijzen van hun ontmoeting met Maria, Jozef en het Kind van Bethlehem meegenomen naar Babylonië? [Bonny weet blijkbaar niet, dat de drie koningen later door de Apostel Thomas in Perzië werden gedoopt. Keizerin Helena zou hun relieken vanuit Perzië naar Constantinopel hebben overgebracht. Dat is dus niet Babylonië. Bonny weet blijkbaar ook niet, dat Babylonië reeds in 539 v.Chr ten onderging. Wat Bonny hier doet, is uit zijn nek lullen.] Hebben zij later nog gevraagd wat er van Jezus geworden was? [Ja.] Hebben zij flarden van zijn woorden en wonderwerken opgevangen? [Ja.] Hebben zij gehoord van zijn dood en verrijzenis? [Ja.] Hebben zij ooit leerlingen of volgelingen van Jezus ontmoet? [Ja.] We weten het niet [We weten het dus wél!].  Wat we wel weten is dit: dat heel vlug na de dood en de verrijzenis van Jezus, christelijke gemeenschappen zijn ontstaan buiten het Joodse binnenland, in gebieden met andere talen en culturen. Al snel ontstond een Syrisch of Aramees christendom, een Koptisch christendom, een Grieks christendom, een Latijns christendom [LOL]. Al deze gebieden hadden een eigen identiteit: een eigen historische, culturele en religieuze identiteit [Bonny verwart hier liturgie met doctrine.]. Wat heeft het jonge christendom adem en ruimte gegeven? Juist de kruisbestuiving tussen het Evangelie en zoveel verschillende identiteiten [Bonny hemelt de andere 'identiteiten' op, terwijl hij zijn eigen identiteit verloochent!]. Die geschiedenis is niet voorbij. Dat velen zich vandaag bedreigd voelen in hun christelijke identiteit is begrijpelijk. Alleen heeft het geen zin om rond onze christelijke identiteit een fortengordel te bouwen. De Eerste Wereldoorlog heeft afdoende bewezen hoe nutteloos een fortengordel rond Antwerpen wel kan zijn. [Neen Bonny, de vijand is allang binnen de poort.]

Wat lezen we in de Heilige Schrift in de Klaagliederen?

Johan Bonny is de vijand van het Katholicisme;
de vijand binnen de poort,
van wie de Heilige Schrift zegt:


Kla 4:12  Nooit konden de koningen der aarde geloven,
Nooit iemand ter wereld:
Dat de verdrukker en vijand binnen Jeruzalems poorten zou rukken.

Kla 4:13  Het was om de zonden van de profeten,
Om de schuld van zijn priesters,
Die binnen zijn muren onschuldig bloed hadden vergoten.Sidder en beef Bonny!

Ook hier is sprake van koningen
en de schuld van de priesters.

Zou het toeval zijn, Bonny?
Want dit gaat over jou!

Zou Jeremia al geweten hebben, Bonny,
dat jij in het kader van Driekoningen 
met de Kerk en met Christus
zou spotten?

Nota bene dan nog tijdens de preek van het Hoogfeest van Epifanie?

De Openbaring des Heren, Bonny,
en jij staat de zaak wat belachelijk te maken!

Wat een ongelofelijke schurk ben je, Bonny!

Monocultuur kan onze omgang met Jezus en het Evangelie slechts verzwakken en verarmen. [Een duidelijk voorbeeld zijn de Christelijke Middeleeuwen natuurlijk, hé Bonny!]

Met openheid, uitwisseling en dialoog hebben wij als christenen veel meer te winnen dan te verliezen [Bonny, wij hebben al alles verloren door jouw verraad!]. En die kans hebben wij, juist hier bij ons. Christenen en gelovigen met een andere achtergrond zijn in groot getal onder ons aanwezig. Wat een kans! Zij kunnen leren van ons en wij van hen [Wij hebben niets van de ongelovigen te leren, Bonny!]. Zoals in de eerste tijd van het christendom [Leugenaar!].

Goede vrienden, het bezoek van de drie wijzen gaat over vandaag.  Anders heeft het geen zin dat verhaal nog te lezen. [Bonny, bol het af!]

Waartoe is de Kerk en waartoe zijn wij geroepen? Om te doen zoals Maria: om Jezus te koesteren als ‘ons’ geliefde kind en om Hem te laten zien aan al wie Hem bezoeken wil. [Ja, waar blijven al uw moslims, Bonny, daar in je lege kathedraal?]

Misschien werd Jezus daarom niet geboren in de herberg, maar in een stal, want - zo zegt een Vlaams kerstlied -  ‘daar sloten noch vensters noch deuren’! [Wel Bonny, de poorten van je eigen paleis zijn 's nachts toch wel héél goed gesloten, hé!]   Amen. [Blasfemie!]


Enkele opmerkingen:

Bonny zegt niet te weten wat 'onze' identiteit is. Blijkbaar weet hij niet wat een Vlaming is, of waaraan men die zou kunnen herkennen. Toch kan men iedere gewone Vlaming in de straat vragen om twee seconden met iemand te spreken, en hij zal je meteen zeggen of de ander een Vlaming is of niet. Maar blijkbaar ligt dat in Antwerpen moeilijker. Het lijkt me toch wel een fundamenteel probleem als de 'herder' van Antwerpen een beetje verward is en zijn eigen schapen niet herkent, en ook niet weet wie niet tot zijn kudde behoort.

Op de een of andere manier probeert Bonny te doen alsof Jezus van Nazareth geboren werd in een door sommigen in de Katholieke Kerk zo bejubelde 'multiculturele' maatschappij. Alleen strookt dat niet met de werkelijkheid. Bethlehem was een dorp van hoogstens enkele honderden mensen, en dus zeker geen kosmopolitische, 'multiculturele' gemeenschap. Ook Bonny spreekt over Jezus als een 'joodse jongen', dus komend uit de Joodse monocultuur.

De wijzen kwamen uit een andere cultuur, maar gingen er ook weer naar terug. Het is ook duidelijk dat dat een heel uitzonderlijke gebeurtenis was. Dat is dus niet te instrumentaliseren ter bevordering van een 'multiculturele' maatschappij. Het hele Evangelie speelt zich af in een heel gesloten monocultuur van de joodse maatschappij in het Heilig Land. En dat wil dus niet zeggen, dat het Evangelie een 'multiculturele' gemeenschap wil bevorderen. In tegendeel zelfs, het Evangelie roept alle mensen en alle culturen tot erkenning van de Ene Ware God op. En dat is dus NIET de demon Allah!

De Drie Koningen waren natuurlijk géén moslims, net zoals Sinterklaas ook géén Turk is. Bonny verwart hier etniciteit met geloofsovertuiging. Probleem is, dat in Vlaanderen, de Katholieken als sneeuw voor de zon wegsmelten en dat de dominante religie de islam wordt. En dat is een gigantisch probleem!

De enige oproep die we eraan kunnen verbinden is dus: Ga uit en verkondig het Evangelie aan alle volkeren, ongeacht hun cultuur of van waar ze komen. Dus een oproep tot missie in andere gebieden. Dat is niet hetzelfde als de eigen gemeenschap laten overspoelen door mensen van een andere cultuur en godsdienst. Het is intellectueel totaal oneerlijk om te doen alsof dat hetzelfde zou zijn.

Op de een of andere manier wil Bonny dat vertalen in een politieke opvatting over de maatschappij van vandaag. Impliciet veroordeelt hij grenzen, en spreekt hij over 'open ramen en deuren'. Maar alleen grenzen kunnen een gemeenschap goed doen functioneren. De metershoge muren rond Vaticaanstad zijn er het bewijs voor. Alleen door de muren kon een dialoog met andere gemeenschappen er komen.

De enig mogelijke opvatting is dus: we moeten iedereen Evangeliseren die vandaag in ons land woont, en het Evangelie naar alle andere landen van de wereld brengen en ons dus niet schamen dat wij in het verleden missionarissen naar Congo, China of Latijns-Amerika hebben gestuurd, maar er juist héél trots op zijn.


Bonny,

Waar blijven de evangelisatieprojecten in het Turks en Arabisch in ons land?

Waar is de website en Facebook-pagina van het bisdom Antwerpen voor de verkondiging van ons geloof naar de migranten die in ons land verblijven?

Waar zijn de catechese-sessies voor migranten (en autochtonen)?

Waar legt Bonny uit wat de verschillen zijn tussen islam en Katholicisme, en waarom de Kerk de Waarheid verkondigt en de islam niet?

Waar is het kranteninterview van Bonny waarin hij de moslims uitlegt, dat ze liegen wanneer ze beweren, dat de Christenen de Evangelies hebben vervalst?

Waar legt Bonny uit dat Christus wel degelijk verrezen is, en niet zoals de koran vertelt dat bedriegers iemand anders aan het kruis hebben laten sterven?

Waar legt Bonny de moslims uit, dat Jezus Christus werkelijk de Zoon van God is?


Bonny, dit zijn de consequenties van jouw preek.

Maar, om de daad bij het woord te voegen, ben je natuurlijk te laf!

Het is natuurlijk veel veiliger om de Katholieken wat vanop de kansel te schofferen, dan moslims proberen te evangeliseren.

En je 's nachts in je paleisje opsluiten, is natuurlijk het beste wat je kan doen!


Het valt nu niet meer te ontkennen, dat de Vlaamse 'bisschoppen' openlijk haatboodschappen de wereld in sturen die de Katholieken in dit land regelrecht viseren! Bonny haat de Katholieke Kerk en Christus!

De Vlaamse Bastaard-bisschoppen, die één voor één, schijnheilige parvenu's zijn, werken actief mee met de vijanden van de Kerk om het Katholieke Geloof met wortel in tak in het Vlaamse Land uit te roeien!

Well, 'Monseigneur' Bonny, be my guest!Moslims welkom, Katholieken buiten!

Kosjere Iftar-maaltijd aangeboden door het bisdom Antwerpen
op 22 juni 2016 in het bisschoppelijk paleis van Antwerpen.

Merk op hoe apostaat Bonny
zijn pectoraal kruis in zijn hemdzak verbergt
in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de islam.

Hoe laf kan je zijn!4 opmerkingen:

Anoniem zei

Bonny is knettergek.
Dit is totale wartaal.
Het is totaal onmogelijk het Evangelie in contrast en in tegenstelling tot de lokale christelijke cultuurkring te brengen:
en wel, zeer eenvoudig genoeg, omdat de evangelies oorspronkelijk geschreven werden in het grieks en in het syrisch, dé standaardtalen van de oostelijke helft van het romeinse rijk en Mesopotamiê;
en alle andere vertalingen daaruit volgden en in eendracht de locale culturen doordrenkten.
Geen opsplijting maar wel een grote homogeniserende ontwikkeling.
Bonny is als nederlands(nu ja: westvlaams)talige wel een kolossale idioot, dat hij niet weet dat in de angelsaksische geschiedschrijving van de filosofische en religieuze tendenzen de nederlandstalige term "christendom" met zijn eigen karakter en omvatting gebruikt en gecontrasteerd wordt tov. christianity/"Christenheit".

Bonny is stapelzot.
Non compos mentis.
Past uitstekend bij Bergoglio, die in de laatste drie dagen eveneens totaal knettergekke preken im domus Sta. Marta produceerde (deskundig neergekanonneerd op de commentaren van www.kath.net in het duits).
On les aura.

Anoniem zei

guardian angel

waarom zou hij zijn kruis tonen

die man is toch GEEN katholiek,laat staan een christen

als ge beschaamd zijt over uw eigen godsdienst dan steekt ge dat weg
en de anderen, de moslims die lachen hem uit achter zijn rug

wat een infidel, wat een sukkel,die hebben we weer liggen die dwaas en lafaard


die man die dwaas doet zoals hij gelooft, JEZUS verraden, daar is hij goed in

maar zoals allang gezegd, ik heb die dwazen niet nodig
voor mij is de kerk hier dood, de islam zal het overnemen en de valse katholieken en atheisten zullen slaven worden in hun eigen land

maar bovenal, God zal hen oordelen op hun laatste dag, niet lang meer vcor dit krapuul, de dood komt als een dief in de nacht

bisschop, laat mij niet lachen

guido

Anoniem zei

Johan Bonny himself commenteerde zijn stapelzotte preek van tevoren op het nieuwe "kerknet:

Origineelcitaat:

"Bij de kribbe verdwijnt de woordkramerij van deze wereld".
(Johan, jongen, hou nu toch eindelijk definitief je mond!)

" Hier verdampen de lichamen tot woorden" (???)
Bonny denkt hier zeker aan de vele slachtoffers-kinderen van de pedofilie en hoe de door hem geînstalleerde en geprotegeerde deken van Antwerpen-Noord ("Warm-Antwrpen") Jef Barzin zijn reclame en goedkeuring van pedofilie in de Kerk achteraf probeerde te rechtvaardigen.
En nu houden ze zich met vluchtelingen en hun kinderen bezig...

Het wordt toch hoog tijd dat deze gevaarlijke gekken definitief uit het verkeer worden getrokken.

Anoniem zei

"Deze apen moet men niet meer parodiêren.
Het volstaat ze te citeren".

Dat is gekheid in het uitstelvenster.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer