zaterdag 19 augustus 2017

Mgr. Marcel Lefebvre, op dat ogenblik net 60 jaar priester, over de 'islam', waarmee hij, als missionaris in Afrika, persoonlijk mee in aanraking was gekomen...
Mgr. Marcel Lefebvre wist dus waarover hij sprak.

19 opmerkingen:

Anoniem zei

Volgt u in alles Mgr. Lefebvre of bent u een à la carte gelovige die kiest wat hem uitkomt?

The Guardian Angel zei

Ik dacht, dat Mgr. Lefebvre gewoon Katholiek was.

Anoniem zei

U blaast warm en koud: u weet heel goed dat veel van wat u hier verkondigt niet door Mgr. Lefebvre zou zijn goedgekeurd.

The Guardian Angel zei

Zoals?

Anoniem zei

profetische woorden...

Anoniem zei

Denkt u werkelijk dat Mgr. Lefebvre uw vervolgde Franciscanen zou hebben aangeprezen? En de priesters van de Sint-Katelijnekerk? En de bedevaart van Parijs naar Chartres?
Mgr.Lefebvre raadde zelf om de tridentijnse missen bij de Petrusbroederschap en andere genootschappen van de ralliés bij te wonen, om niet besmet te worden door het milieu.

En overigens, heb u zijn beroemde preek bij zijn zestigjarig priesterjubileum wel gelezen. O.m. de opdracht om weer op het platteland te gaan wonen en de aarde te gaan bewerken. U leeft dit na?

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Is er iemand die niet besmet is door het milieu?

Wie in een Katholieke school wordt opgevoed, gaat er vanuit dat men Katholiek wordt opgevoed.

Tegenwoordig wil men moslims maken van de Katholieken in de Katholieke scholen.

Wat kan men doen? Niet meer naar school gaan?

Om dan nog te zwijgen van de vallen van het hedendaaqse materialisme.

Het is allemaal niet zo simpel.

Anoniem zei

Opnieuw een troll van de noordbelgische apostatische bende; en weer met korte ziinetjes en vragen.

Ad rem en zeer kort:
1. Een trouwe roomskatholiek volgt Onze Heer Jezus Christus, de leer van de Hl. Katholieke Kerk en de Katechismus v. d. Hl. Katholieke Kerk (KKK).
Zoals de Hl. Apostel Paulus reeds schreef (U schijnt de Hl. Schrift niet te kennen of dan toch hoogstens selectief en in brokstukjes) zijn wij tot navolging van Onze Heer geroepen, niet van " het geloof van Petrus of Paulus of van iemand anders"
2. De temperatuur van de uitgeademde lucht ligt bij 36,7°C voor een normaal gezonde volwassene.
Dat kan nauurlijk bij Jef DeKesel en Danneels bij hun demonische aberraties anders zijn.
Een christen mens kan niet "koud en/of warm blazen"- de temperatuur is steeds dezelfde.
Het christelijk geloof is niet relatief, zoals Danneels en DeKesel en Burggraeve steeds weer willen wijsmaken, maar absoluut.
Dat is overigens een zeer belangrijk punt, waar het 2e Vat. "concilie" uitgeslipperd is en wat door AB Msgr. Lefebvre uitdrukkelijk gemoneerd werd.
3. AB Msgr. Lefebvre werd door de Congregatie van de Geloofsleer uiterst scrutineus ondervraagd en zijn uitspraken gecontroleerd- en nooit werd een greintje ketters gevonden.
Dat is in de pseudokerkelijke bastaardkerktroep in Vlaanderen nu helemaal anders.
Dat ding is zowiezo door de Katholieke Actie Vlaandere zo platgeschoten, dat ze in het Vaticaan een lust meer hebben om in deze ruînes nog verder te epureren.
4. De Franciscanen en de Franciscanessen der Immaculata gaan op de Hl. Maximilian Kolbe OFM terug- het zijn natuurlijk niet de "uwe"(v. @The Guardian Angel) en ook niet de "mijne" (spijtig genoeg- wij zouden zeer fier zijn).
En wees gerust: Msgr. Lefebvre, waarmee ik nog verwant ben, zou zeer fier op de FFI zijn, zoals hij ook steeds de geassocieerde ordes en gemeenschappen der traditie een groot en warm hart toedroeg.
5. In de laatste zinnen brengt U alles doormekaar en wordt totaal verward.
De bedevaart van Parijs naar Chartres is van de ralliés (in tegenstelling tot Uw geschrijfsel); die van Chartres naar Parijs van de FSSPX.
En de door DeKesel gewurgde Fraterniteit van de Hl. Apostelen is novus ordo- heeft met de FSSPX en de FSSP niets te maken.
Typisch noordbelgische bastaardkerk: luidruchtig en oerdom.
Het exacte tegendeel van inhoudelijke kwaliteit en serieus profiel (dank U, Guido Dierickx SJ)

Anoniem zei

5. Tot slot: ik leef op het platteland en bewerk de aarde: dat is zeer deugddoend.
Even belangrijk is echter evangelizering en verkondiging: overigens het erste munus van een bisschop ( waar Danneels, vanGheluwe, DeHovre en DeKeel en alle andere bietekwieten zo zwaar gefaald hebben).
DeHl. Frans van Sales, de Hl. Alfons van Liguori en de Hl. Clemens Hofbauer, om van de Hl. Priester van Ars te zwijgen, hebben evenveel verdienste als een agrarisch werkende Heilige.
De Hl. Benedictus, die nu juist de arbeid en de contemplatie op het platteland heeft ingevoerd, schreef in zijn regel: "Operi Dei nihil propositur"- Niets mag voorang hebben vóór het Godswerk.

Ik wens U een mooie en bezinningsrijke zondag.
En op de feestdag v.d. Hl. Bernhardus van Clairvaux (nu werkelijk landarbeid in de eenzaamheid) aan @The Guardian Angel beste groeten met de cisterciênserhymne "Avete solitudinis" van Giovanni Vianini op Youtube.

Anoniem zei

U gaat niet in op de kern van de zaak:
zou Mgr. Lefebvre de priesters van de Sint Katelijnekerk hebben aangeprezen als model? NEE!
Zou Mgr. Lefebvre Benedictus als paus hebben aangeprezen? NEE.
Zou Mgr. Lefebvre de bewuste franciscanen hebben aangeprezen? NEE.
Zou Mgr. Lefebvre reclame hebben gemaakt voor de bedevaart van de Ralliès? NEE.
Zou Mgr. Lefebvre een Melania Trump die in een overspelige relatie leeft als voorbeeld hebben gesteld? NEE.
Dat alles weet u heel goed. Het punt is: u neem hier op deze site alleen maar wat u uitkomt, maakt een zgn. traditioneel katholiek geloof à la carte en dat is even ketters als de NOVUS ORDO-kerk, en dat weet u zelf heel goed.
Misbruik de erdenis van Mgr. Lefebvre niet.

En aan de vorige anoniem hier: u snapt er werkelijk niets van.

Anoniem zei

Beste anoniem van 15.27

Het christelijk geloof is niet relatief. Daar gaat het hem juist om:
op KAV wordt alles relatief, want men neemt van alles wat, enkel wat in het kraam past, relativisme tot en met.
Lees de laatste reactie van Guardian Angel: het is allemaal niet zo simpel. Totaal fout: het is wel simpel, als men katholiek is. Punt.

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 15:45 en 17:19,

Ten eerste stel ik opgesommenden niet als voorbeeld. Ik stel alleen maar vast wat er gebeurt. Ten tweede is 'niet simpel' iets anders dan 'relatief'.

Het is heel makkelijk om zich in de ivoren toren van de Pius X op te sluiten. Echter, naast de Pius X is er nog een hele Kerk met gelovigen die amper beseffen wat er aan de hand is.

Ten derde accepteer ik niet, dat de Pius X Mgr. Lefebvre voor zich alleen zou claimen. Lefebvre was een zeer belangrijke aartsbisschop van de Katholieke Kerk.

Ik zal u één voorbeeld geven: neem nu de zondagsmis.

Helaas kan niet elke gelovige die dat zou willen, een Mis bijwonen van de Pius X. Wat te doen?

Men gaat ervan uit, dat indien men langer dan 1 uur moet reizen om een Mis bij te wonen, men niet verplicht is om naar die Mis te gaan. Als Katholiek is men echter wél verplicht om de Dag des Heren te heiligen. Men kan bidden of men kan naar een 'goede' Novus Ordo Mis gaan.

Is de Communie in een Novus Ordo Mis in de volkstaal geldig geconsacreerd? Misschien wel, misschien niet. We weten dat niet altijd zeker. Maar, er kan dus twijfel bestaan. Echter, als Katholiek is men niet verplicht om elke zondag (geldig) te communiceren.

Het volstaat om 1 keer per jaar naar een Mis te gaan, waar men zeker is, dat de Communie en dus de Consecratie geldig zijn. Dat volstaat.

De Catechismus en het Kerkelijk Recht zijn dus iets genuanceerder dan sommigen laten uitschijnen.

Anoniem zei

Aan anoniem 21 augustus 15:45

(Deel 1)

Z.E. Msgr. aartsbisschop Marcel Lefebvre is gestorven in 1991 op de hoge leeftijd van 86 jaar.
Het is totale onzin om lang na de dood van een persoon over zijn mening te speculeren betreffende nieuw opgetreden zaken en fenomenen: historisch onmogelijk.

- De Fraterniteit der Hl. Apostelen werd in 2014 (d.w.z. 23 jaar ná de dood van Z.E. Msgr. Lefebvre) opgericht.
Uw luidruchtig en groot gschreven antwoord "NEE" is een vermoeden Uwerzijds, maar het is niet serieus Uw ingevingen iemand anders, nu al 26 jaaar gestorven, in de mond te leggen.
Z.E. AB Msgr. Lefebvre heeft ook niets "aangeprezen"- hij stond nooit op een markt, maar hij heeft zoals het een katholieke priester, bisschop en aartsbisschop betaamt, zeer veel gebeden, de Heer geprezen en zich voor het katholiek geloof ingezet.
- Wat Joseph Card. Ratzinger betreft: J. Ratzinger heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt in zijn leven, vertrekkend van een gecontesteerde dissertatie over jonge peritus v. Kard. Frings bij het 2e Vat. Concilie, hier op het einde reeds reajusterend werkzaam bij "Ad gentes", later dan in grote troebelen in Tübingen in 1968, als kardinaal van het oproerige en modernistische bisdom München, dan als prefekt van de Congregatie v.d. Geloofsleer.
Z.E. AB Msgr. Lefebvre en Joseph Card. Ratzinger kenden elkaar zeer lang- ze hebben elkaar nooit uitgefoeterd en beledigd (zoals Bergoglio), en ook bij meningsverschillen hadden ze steeds hoogachting voor elkaar.(is in de noordbelgische bastaardkerk niet te vinden).

Anoniem zei

(Deel 2)
- Wat betreft de "bewuste" (klaarblijkelijk zijn er bij U ook "onbewuste" franciskanen :-) ): deze werden eerst gesticht einde 1991, en wel door aangrijpende mystieke en spirituele ervaring v. P. Stefano Manelli en bijzonder door P. Maximilian Kolbe (hier voor een paar dagen op kavlaanderen.blogspot besproken).
Z.E. Msgr. AB Lefebvre, wiens vader zelf in een duits concentratiekamp in de 2e wereldoorlog omkwam, heeft P. Maximilian Kolbe steeds hoog geêerd.
Dat U hier volmondig "NEE" schrijft, is een uiterst sterk stuk lef en door de schriften niet gedekt.
Gelul en geraaskal.

- Z.E. AB Msgr. Lefebvre heeft nooit reklame gemaakt voor een bedevaart- in tegenstelling tot DeKesel en Van Looy; ook nooit "aangeprezen", maar volkomen katholiek het bedevaren als een vrome en geloofssterkende daad beschreven.
Wat betreft de ralliés: de uitspraken daarover gaan op Z.E. B. Msgr. Tissier de Mallerais terug, niet op ZE AB Msgr Lefebvre.
Bijzonder interessant is overigens het bisdom Campos onder ZE Msgr. Bischop Mayer, zer goed bevriend en strijdmakker van ZE AB Msgr. Lefebvre, waarlater de Apostolische Personalprelatuur Hl. Johannes Maria Vianney opgericht werd- een initiatief dat ZE AB Msgr. Lefebvre zeker geînteresseerd zou hebben, werden hier doch belangrijke discussiepunten van 1971 tot 1988 voor het eerst praktisch behandeld.

Anoniem zei

(Deel 3)
- Wat nu Mevr. Melania Trump betreft: wij weten niet of zij en haar man nu een Jozefshuwelijk voeren; en wij weten ook niet, of zijn eerste huwelijken kerkelijk geldig waren.
Z.E. AB Msgr. Lefebvre heeft nooit zijn neus in de beddelakens gestoken- had daarvoor veel te veel stijl en tact en vooral geloof (in tegenstelling tot zovele kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, Danneels en vanGheluwe op kop).

Uw posting is rommel.
Wat U niet kent en weet, is de ongelooflijke breedte van het katholiek geloof, met zijn uiterst verscheiden ordes en congregaties, met verscheiden spiritualiteit en karakter, en toch fundamenteel op dezelfde grond.
De ordo-novus-kerk is ontspoord, aanvankelijk opprerrvlakkig-liturgisch, dan immer duidelijker qua inhoud en basis, tot ze nu onder Bergoglio door iets totaal nieuws, totaal anders vervangen ist.
Dat was 1965 zeer moeilijk te zien, en een grote handicap voor ZEAB Msgr. Lefebvre was de plotse en vroege dood van zijn theologische raadsman P.Barto OP.

En laatste: @The Guardian Angel creêert hier geen nieuw geloof- hij toont hier de brede waaier van restauratieve strevingen en initiatieven.
Het is één van de moeilijkste militaire opgaven, uiteengeslagen troepen te verzamelen en weer tot een slagkrachtige eenheid tesamen te stellen.
@The Guardia Angel kwijt zich met grote vlijt en zeer veel inzet van deze zo lofwaardige en voor Vlaanderen broodnodige taak- een groot Proficiat!
En aan Msgr. Lefebvre: "Merci, Mon Eminence!"

En van de horendulle noordbelgische bastaardkerkers versta ik inderdaad geen snars.
Wil ik ook niet.

Anoniem zei

Ik ben verbluft: zoveel levendige discussie en zoveel kwaliteit op een christelijke website in Vlaanderen.
Bij kerknet valt men daarentegen onmiddellijk in slaap.
Er is dan toch nog hoop vooor Vlaanderen.

Anoniem zei

Discussie heeft hier geen zin als bijdragen niet worden gepubliceerd en andere wel.
Als er hier al rommel wordt gepubliceerd...
Eerlijk, als u dit nog durft te publiceren: zou Mgr. Lefebvre Melania Trump als voorbeeld van een vrome vrouw hebben gesteld, ja of nee?
Durft u deze vraag publiceren en daar met ja of nee op antwoorden?
Durft u deze vraag aan de overste van de FSSPX stellen en zijn antwoord publiceren.

Mgr. Lefebvre zou nooit een novus-ordo-gemeenschap hebben aangeprezen, en dat weet heel goed. Vraag het aan de FSSPX nu. Dan weet u het

Bedroevend het niveau hier: de anoniem van 22-08 ziet zelf zijn eigen contradicties niet, zoals Guardian Angel ook niet.

Ik hoop alleen dat beiden beseffen dat zij eens voor Gods Heilige Rechterstoel zullen staan. Over ieder verkeerd woord zal verantwoording moeten afgelegd. Eerlijk: ik zou niet in hun schoenen willen staan.
Maar ja, dat zal u wel weer niet publiceren. Ondertussen kennen we wel uw site: als de waarheid gezegd wordt, verschijnt het niet.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

U liegt!

Waar heb ik gezegd, dat Melania Trump een vrome vrouw is?

Het enige wat ik wil aantonen is, dat Melania Trump kaarsen brandt en bidt, terwijl haar man aan de startknop zit van een nucleaire oorlog. Misschien weet zij iets méér dan wij. Waar haalt u eigenlijk het recht vandaan om over haar te oordelen? Uw houding is die van een Farizeeër!

Met alle respect, maar ik beoordeel Mgr. Lefebvre niet op basis van de mening van de overste van de FSSPX. Ik schat Mgr. Lefebvre intellectueel en spiritueel toch iets hoger in dan bisschop Bernard Fellay.

In een brief van 17 Feb. 1970 aan Gerald Wailliez schrijft Mgr. Lefebvre: "Indien de gelovigen geen keuzemogelijkheid hebben, en indien de priester de nieuwe Mis op een gelovige en waardige manier celebreert, dan moet men niet uit de Mis wegblijven."

Gelukkig is er dan nog één die het licht gezien heeft!

Het is niet verwonderlijk, dat de Pius-X-ers zo gehaat worden door de Bastaardkerkers!

U gebruikt grote woorden en bedreigt mensen met het Oordeel Gods, terwijl u zelf niet weet waarover het gaat! U bent zeer dom bezig!

Anoniem zei

Aan anoniem 24.08.2017 om 20:18

Uw laatste posting springt van de hak op de tak en krieoelt van schrijf- en spraakunstfouten; daardoor is het slecht leesbaar en moeilijk verstaanbaar.

Ad rem:
1.De redacteur/verantwoordelijke van een tijdschrift/blogspot met commentarfunctie heeft niet alleen het recht, maar ook de plicht om ongepaste, voor het geloof/de Hl. Kerk schadelijke of onware reacties te verwijderen/niet te publiceren.
U mag Uw dergelijke reacties natuurlijjk elders posten, vb. op Uw eigen blogspotsite of op kerknet;
of die dan veel gelezen worden, betwijfel ik echter sterk.
2. Zoals ik reeds schreef, is het onzin na te denken wat een persoon, voor 30 jaar op zeer hoge leeftijd gestorven, bij een huidige situatie/persoon zou zeggen.
Ik kan U echter helpen:
voor een paar dagen had ik een droom, waarin Paus Alexander VI (Borgia) optrad, in groot ornaat.
Hij zei, dat hij bij alle menselijke en persoonlijke fouten niets aan de kerkelijke leer veranderd had, in tegenstelling tot de huidige "Franciscus" Bergoglio.
En wat Mevrouw Melania Trump betreft, zei hij: "Zeer interessant".
Dat is nu juist hetzelfde als een poster van La Libre Belgique als bij Pres. Trump en Melania:
"Il a du goût".
3. De Franciscanen en Franciscanessen der Immaculata zijn niet "novus ordo", maar tridentinisch intern en biritueel naar buiten.
4. Ik heb hier nog nooit iets onwaar gepubliceerd.
Ik bn niet alwetend; en probeer te roeien met de riemen die ik heb (en die zijn al te dikwijls toch zeer kort).
Darrin geldt voor mij het mooie kleine gedichtje "Eheu fugaces" van de grote westvlaming Guido Gezelle (dat was toch kwaliteit destijds vergeleken met de huidige brol).

En in alle deemoed, maar zeer eerlijk:
zo bedroevend is de kwaliteit van deze site niet, integendeel.
(Er zouden anders niet oveel bastaardkerkers hier mee lezen ;-) !)
Vince in bono!


S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer