zaterdag 13 mei 2017

Zoals verwacht voert Bergoglio, de 'bisschop in het wit' zoals hij zichzelf nu noemt in tegenspraak met paus Johannes Paulus II, een zwarte mis en een esoterische ziekenzegen op in Fatima, met ongeldige heiligverklaringen én een kaakslag voor Zuster Lucia erbovenop:


Een zwart altaar met zwarte kaarsen

Ongezien!

Esoterische monstrans


10 opmerkingen:

Germaine uit Ardooie zei

Is het aangewezen of geoorloofd tot onze nieuwe heiligen te bidden? Indien hun heiligverklaring ongeldig is, zijn ze in feite afgoden. Wat moeten wij, gewone katholieken, doen? Graag verduidelijking via deze website, een van de weinige die ons Geloof recht houdt.

The Guardian Angel zei

Beste Germaine,

Een heiligverklaring betekent alleen maar, dat de Kerk zegt, dat de betrokken persoon in de hemel is. Meer is het niet.

De canonisering betekent, dat de heilige in de canon wordt ingeschreven, hetgeen betekent, dat wordt erkend dat zij geestelijk en op menselijk vlak een voorbeeld zijn, dat zij mogen vereerd worden en dat zij op een altaar geplaatst worden of in kerken vertegenwoordigd worden door beelden of schilderijen. Meestal worden ze gevierd op de dag van hun dood.

Hoe weet de Kerk of iemand in de hemel is? De procedure vergt één wonder op voorspraak van de betrokken heilige. Vroeger waren er 3 wonderen vereist. De betekenis van die wonderen is niet het wonder an sich, maar wel het feit, dat een wonder gebeurt op voorspraak van de heilige, hetgeen alleen maar kan wanneer de betrokken persoon in de hemel is. Met andere woorden, het wonder is de bevestiging uit de hemel, dat als bewijs dient, dat de betrokken ziel van de heilige reeds in de hemel is aangekomen. Iedere Katholiek die in de hemel is, is heilig, bekend of onbekend, omdat een niet-heilige niet in de hemel kan zijn. God duldt géén half werk, maar eist de perfectie.

Aangaande een ongeldige heiligverklaring kunnen we het volgende zeggen. Aangezien Bergoglio géén geldige paus is, want de échte paus is Paus Benedictus XVI, impliceert dit, dat de genade van Onfeilbaarheid bij Benedictus zit en niet bij Bergoglio. Een canonisering is een juridisch proces, dat alleen maar probeert vast te stellen of iemand heilig is. De Kerk kan in die zin niemand heilig maken en ook niemand tot de hel veroordelen. Het oordeel komt God toe en niet de Kerk. De Kerk kan alleen maar proberen vast te stellen of iemand heilig is of niet en daar spelen de wonderen dan weer een belangrijk rol.

Een ongeldige heiligverklaring betekent, dat het canoniseringsproces niet volgens de wettelijke voorschriften is verlopen, aangezien Bergoglio niet de bevoegdheid heeft om iemand te canoniseren. Of iemand heilig is of niet hangt niet van het canoniseringsproces af.

In het geval van de twee herderskinderen van Fatima is het zo dat hun canonisering ongeldig is, echter, dit betekent niet dat ze niet heilig zouden zijn. Deze twee herderskinderen zijn zonder twijfel samen met Zuster Lucia in de hemel, echter, het proces om dit vast te stellen, is niet volgens de regels gebeurd en dus juridisch ongeldig.

Tot slot: wie komt in de hemel? Hij of zij die doet wat de Kerk zegt, komt in de hemel.

Verder is het niet zo, dat wij heiligen aanbidden. Wij aanbidden alleen maar God. Wanneer wij een heilige aanroepen, kunnen wij dat doen via een gebed, maar uiteindelijk vragen wij altijd aan de heilige om voor ons te bidden en onze voorspreker bij God te zijn. Met andere woorden, wij aanbidden God, maar roepen de hulp van de heilige in, zodat God ons zou verhoren en ons een gunst zou verlenen.

Anoniem zei

Als iedere katholiek in de hemel en heilig is, waarom is er dan een 'bewijs' nodig? Uw verhaal rammelt aan alle kanten. Dit is 'fake' geloof dat niets met de boodschap van de joodse prediker Jezus van Nazareth te maken heeft, in wie zijn volgelingen God hebben herkend.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Ik zeg niet dat iedere katholiek in de hemel is, maar iedere Katholiek die in de hemel is, is heilig.

Alleen, heiligen komen in de hemel.

Jezus was géén jood, Hij is Katholiek!

Anoniem zei

Aan anoniem 16 mei 2017 om 06:09

Eindelijk is er weer eens een reactie van de noordbelgische bastaardkerk!
Het werd tijd- bij de grote stilte (niet alleen hier op deze blogspotsite hier, maar ook en vooral op kerknet en consoorten) begon ik reeds te denken dat ze nu relatief plots de laatste adem uitgeblazen hadden.

Ten eerste steeds goed lezen:
@The Guardian Angel heeft niet geschreven, dat iedere katholiek in de hemel is, maar wel dat iedere katholiek, die in de hemel is, heilig is;
een lichtend voorbeeld voor anderen, deelhebbend aan de grote genade Gods, de Heer ziende van aangezicht tot aangezicht, om de Hl. Apostel Paulus te citeren (de "shechina", het Aanschouwen van Gods Glorie" in het hebreeuws); deelhebbend aan het Heil, beloond wegens de gedane taken voor en in het geloof.

Hartelijk lachen moet ik toch met Uw taalgebruik:
"rammelen": fantastisch!
Past wel niet bij @The Guardian Angel.
Maar U verspilt Uw tijd en moeite op de foute plaats:
afgerammeld wordt namelijk op dit moment de orde van de Broeders van Liefde, de abdij van Grimbergen, de belgische bisschoppen (DeKesel en Bonny op kop), en binnenkort weer een paar "vuurplekken"(cfr. Hoogmartens) of "zoutplekken"(cfr. Kockerols) in vb. westvlaanderen.
"Fake geloof": zeer juist!
Jezus van Nazareth heeft niets te maken met "de bom van Izegem", de massamoord in Menen door de diaken Ivo Poppe, het afgrijselijk misbruik door Eric Dejaegher uit de stal der westvlaamse oblaten, he vele misbruik bij de Broedrs van Liefde en de Broeders van Dale, de ketterse onzin van Danneels, DeKesel, Bonny, vanGheluwe, de boeken van Roeach en de schandaligheden rond de CPRL en de grootseminaries...

Jongens, dáár moeten jullie vechten en verbeteren- jullie "herders" worden namelijk afgerammeld en afgeranseld van jewelste en binnenkort figuurlijk helemaal in de bodem geslagen.

On les aura.

Anoniem zei

Jezus is gedoopt door een niet-katholiek, dus is zijn doopsel ongeldig en is hij geen katholiek

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 06:19,

Misschien was u op dat vrije uur nog niet goed wakker, maar blijkbaar weet u het volgende niet:

Het begin van het openbare leven van Jezus is zijn doopsel door Johannes in de Jordaan. Johannes verkondigde "een doopsel van boetvaardigheid tot vergeving van de zonden".

De Doper aarzelt om Jezus te dopen, maar Jezus drong aan...

Mat 3:14 Maar Johannes verzette er zich tegen, en sprak: Ik moet gedoopt worden door U, en Gij komt tot mij?

Echter, het doopsel van Johannes heeft niets met het sacramentele doopsel in Christus te maken. Johannes doopte met water, maar Christus doopt met de Heilige Geest en met vuur.

Door het Doopsel wordt de Christen sacramenteel gelijkvormig gemaakt aan Jezus, die in zijn Doopsel vooruitloopt op zijn dood en verrijzenis; de Christen moet in dit mysterie van deemoedige vernedering en berouw binnengaan, afdalen in het water samen met Jezus om met Hem hieruit weer omhoog te stijgen, wedergeboren worden uit water en Geest om in de Zoon welbeminde zoon van de Vader te worden en "een nieuw leven te leiden"

Rom 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus Jesus, dat we gedoopt zijn tot de gemeenschap met zijn Dood?
Rom 6:4 In die gemeenschap met zijn Dood zijn we dus begraven met Hem door het Doopsel, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden, zoals Christus door de glorie van den Vader uit de doden is opgewekt.
Rom 6:5 Want wanneer wij met Hem zijn saamgegroeid door het beeld van zijn Dood, dan zullen we het ook wezen door dat van zijn Verrijzenis.

Act 19:1 Terwijl Apollo reeds te Korinte vertoefde, trok Paulus de hogerop gelegen streken door, en kwam te Éfese aan. Daar trof hij enige leerlingen aan,
Act 19:2 tot wie hij zeide: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, toen gij gelovig werdt? Maar ze antwoordden hem: Neen: we hebben zelfs niet eens gehoord, dat er een Heilige Geest bestaat.
Act 19:3 Hij zeide: Met welk doopsel zijt gij dan gedoopt? Ze antwoordden: Met het doopsel van Johannes
Act 19:4 Nu sprak Paulus: Johannes heeft inderdaad met een doopsel van bekering gedoopt, maar hij sprak daarbij tot het volk, dat ze moesten geloven in Hem, die na hem zou komen; dat is in Jesus.
Act 19:5 Toen ze dit hadden gehoord, lieten ze zich dopen in de naam van den Heer Jesus.
Act 19:6 Paulus legde hun de handen op, en de Heilige Geest kwam over hen neer; en ze spraken in talen en profeteerden

Anoniem zei

Anoniem 18 mei 2017 om 06:19

U kraamt onzin uit.
Om geldig te dopen is niet vereist, dat de toediener van de doop katholiek, of zelfs christelijk is.
Vereist is, dat bij de toediende van het sacrament de wil voorhanden is geldig te dopen;
dat de dopeling resp. zijn ouders/voogden de intentie hebben, om het kind geldig te dopen;
en dat de juiste formule met de doop op de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest gebruikt wordt.
Daarenboven moet de dispositie voorhanden zijn bij de dopeling, en bij de dooptoedienende.
In geval van nood kan iedereen dopen, bvb. bij een moeilijke bevalling en een cyanotische boreling: ikzelf beleefde een paar dopen door de non-ziekenzuster, en zelfs één door een zelf ongelovige professor obstetrie.
Een zeer serieuze en stijlvolle man- bij geweldige anst van de moeder voor een dood pasgeboren kind ging hij kordaat tot de actie over en doopte vakkundig.
(moet achteraf genoteerd en bevestigd worden).

Uw commentaar is wel uiterst dom.
Er zitten in de noordbelgische bastaardkerk zoveel kerkjuristen, te beginnen met Rik Torfs over Patrick Degrieck tot Tom Flamez, dat Uw weten werkelijk totaal onder niveau is.
Gebuisd over de hele lijn.

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Wat is het toch schoon om Katholiek te zijn.

Net zoals de leuze: "PROUD TO BE CATHOLIC".

Psa 23:4 Al moet ik door donkere krochten heen, Ik ben voor geen onheil bevreesd: Want Gij staat me bij, Uw staf en stok zijn mijn stut!

Anoniem zei

Aan @The Guardian Angel

Inderdaad!
Ps. 27(28):7 De Heer is mijn Helper en mijn Beschermer, op Hem betrouwde mijn hart en mij werd geholpen

En dan de slotvers 27(28):9, Help, Heer!, Uw volk en zegen Uw erfenis en leid ze en draag ze in eeuwigheid.
"Salvam fac plebem tuam et benedic hereditati tuae
et rege eos et extolle eos usque in aeternum".
Letterljk in het Te Deum opgenomen.

Sub tuum praesidium

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer