dinsdag 30 mei 2017

De Belgische 'bisschoppen' en 'Amoris laetitia': een puinhoop


Belgische bisschoppen: “Amoris laetitia opent wel degelijk een deur voor hertrouwde echtgescheidenen om de sacramenten te ontvangen”


"De Belgische bisschoppen gaan verder en zeggen dat Bergoglio veel gewicht toekent aan de weloverwogen gewetensbeslissing van de gelovige. Het is dus niet de bisschop of priester die zal zeggen wat hij of zij moet doen, maar de gelovige kiest dat zelf. De bisschoppen laten de gelovigen in dwaling en zeggen dat ze eerbied hebben voor iemand die in doodzonde de Communie wenst te ontvangen: “Het kan gebeuren dat iemand beslist de communie niet te ontvangen. Voor die beslissing hebben we de grootste eerbied. Het kan ook zijn dat iemand in geweten beslist om de communie wel te ontvangen. Ook deze beslissing verdient eerbied.” Met deze uitspraak gaan ze regelrecht in tegen wat ze in het begin van dit stuk van hun brief schreven, over het onwaardig ontvangen van de Communie. Het is niet meer de ‘Leer van de Kerk’ die telt, maar wat Bergoglio schrijft in zijn exhortatie; dat wordt door onze bisschoppen als hét magisterium beschouwd."

Bron: Restkerk

Link:

https://restkerk.net/2017/05/29/belgische-bisschoppen-amoris-laetitia-opent-wel-degelijk-een-deur-voor-hertrouwde-echtgescheidenen-om-de-sacramenten-te-ontvangen/Pastorale brief van de Belgische bisschoppen over Amoris Laetitia gaat in tegen de traditie van de Kerk


De Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia heeft al voor grote verwarring binnen de Kerk gezorgd. Volgens sommigen geeft het document impliciet de toestemming tot het uitreiken van de Communie aan hertrouwde gescheidenen – een praktijk die tegen de kerkelijke traditie in zou gaan. De Bisschoppen van België hebben zich achter deze interpretatie geschaard met een pastorale brief.

Er kan dus geen twijfel over bestaan dat er sprake is van een zware zonde bij hertrouwd gescheidenen én dat wie zich van een zware zonde bewust is, niet te Communie kan gaan. Hieruit lijkt logisch te volgen dat de Kerk hertrouwd gescheidenen moet beschermen tegen zichzelf door hen niet toe te staan tot de Communie tot ze hun situatie veranderd hebben en terug in de genade van God leven.

Wat zetten de bisschoppen hiertegenover om ons uit te leggen dat hertrouwd gescheidenen in sommige gevallen toch toegelaten mogen worden ook al willen ze hun situatie niet veranderen? In feite dus bitter weinig. Wie een argumentatief betoog tegen het syllogisme van hierboven verwachtte, komt van een kale reis terug.

De “pastorale” brief van de Belgische Bisschoppen verkondigt een standpunt dat in tegenspraak is met de traditie. Zoals we gezien hebben, is hun standpunt vanuit doctrinair oogpunt volledig onhoudbaar en ze draaien gewoon wat rond de pot om geen antwoord op de weerlegging van hun standpunt te moeten geven. Hiermee negeren ze dus de doctrine en stellen ze zichzelf boven het gezag van de doctrine.

Het gaat zelfs verder dan dat. Ze negeren volledig objectieve gegevens en argumenten voor een subjectief verhaal en subjectieve argumenten. Ze willen zich dus naast of boven de objectiviteit plaatsen. Dit gaat verder dan het verkondigen van een uiterst dubieus standpunt – het is de impliciete verkondiging van de mens, en niet langer de realiteit, laat staan God, tot maat van alle dingen.

Bron: Katholiek Forum

Link:

http://www.katholiekforum.net/2017/05/29/pastorale-brief-van-de-bisschoppen-over-amoris-laetitia-tegen-de-traditie-van-de-kerk/„Belgiens Bischöfe sind mit Franziskus“ und lassen alle Geschiedenen zur Kommunion (die es wollen)


(Brüssel) In Belgien können die wiederverheiratet Geschiedenen, wenn es nach dem Willen der Bischöfe geht, die Kommunion empfangen. Medien titeln fast triumphierend: „Belgiens Bischöfe sind mit Franziskus“

Bron: Katholisches.Info

Link:

http://www.katholisches.info/2017/05/belgiens-bischoefe-sind-mit-franziskus-und-lassen-alle-geschiedene-zur-kommunion-die-es-wollen/World Over - 2017-05-25 Gerhard Kardinaal Müller met Raymond Arroyo over Amoris laetitia:

Amoris Laetitia. Muller e vescovi belgi su posizioni opposte


Amoris Laetitia. Müller en Belgische bisschoppen op tegengestelde posities


Marco Tosatti

Bron: La nuova Bussola Quotidiana

Link:

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-amoris-laetitia-muller-e-vescovi-belgi-su-posizioni-opposte-19991.htmDe Belgische [maffia-]bisschoppen zijn dus op de radar van Kardinaal Müller!


2 opmerkingen:

Anoniem zei

"Ook deze beslissing gebiedt eerbied": totale onzin.
De Hl. apostel Paulus zegt daar zeer duidelijk: "...die eet zich daar het gerechtsoordeel".

Credo: "...iudicare vivos et mortuos"- "(Vandaar zal Hij terugkomen)om te oordelen over levenden en doden".

Een sakrament kan niet afgedwongen worden.
Wanneer geen dispositie bestaat, speelt een hoe dan ook geaarde intentie geen rol.
De belgische bisschoppen spreken hier eenmaal meer totale ketterij (heresie) en belediging van God (blasphemie).

Anoniem zei

De belgische bisschoppen staan niet alleen op de radar van kardinaal Müller.
Zoals in de commentaren op de grootste duitstalige katholieke website www.kath.net te lezen, staat nu ook kardinaal Müller op radar- en wel juist voor wat betreft zijn konsequent ageren, dat er in de Hl. Kerk geen plaats is voor twee onafkankelijke magisteria.

"In vertrouwen op de almachtige God bidden wij, dat we Zijn woorden niet alleen kunnen aanhoren maar ook in daden kunnen verwerkelijken."
En avant!

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer