woensdag 8 maart 2017

Over het blasfemische wapenschild van 'aartsbisschop' Jozef De Kesel

Niet Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon: "de stad zonder kerken"

De uitleg van Jef bij zijn wapenschild:


"De hoofdkleuren van het wapenschild, rood en groen, zijn de kleuren van de stad Brussel [!]. De twee themata (het lam, de stad) vinden hun oorsprong in het boek Apocalyps.

In het bovenste deel van het schild staat het lam, waarvan gezegd wordt dat het geslacht is en dat het staat. [De Kesel citeert slecht. "Het Lam staat, alsof het geslacht was" (Openb. 5:6). Merk op, dat het lam van De Kesel tegen een groene achtergrond staat. Groen is de kleur van de islam, de favoriete religie van De Kesel. Binnen de islam heeft lamsbloed geen rituele betekenis. Integendeel, lamsbloed is volgens de islam onrein of haram.]

Het is het beeld van Christus. Hij is voor ons gestorven [als zoenoffer voor onze zonden]. Hij is de Verrezene.

Het lam verwijst natuurlijk ook [ook?] naar het Lam Gods uit Gent, waavan ik afkomstig ben. [De Kesel maakt een onderscheid tussen het lam en het Lam Gods. Volgens hem is er hier blijkbaar dus een verschil.]

Het onderste deel van het schild bevat de afbeelding van een stad. Dit verwijst naar de grootstad Brussel maar ook opnieuw naar de Apocalyps ["Brussel, maar ook..." De Kesel zegt, dat deze stad Brussel is, maar ook Jeruzalem! Met andere woorden, De Kesel insinueert, dat Brussel het Hemelse Jeruzalem is! BLASFEMIE!!!].

Daar wordt gezegd: wanneer alles wordt volbracht, zal het een grote stad zijn, een stad van vrede, een immense stad [Zo staat het er niet.].

Abraham zei hiervan al: ik zal u zegenen zo talrijk als de sterren aan het firmament en de zandkorrels op het strand. [Wat is dit voor een totale nonsens? In Gen 22:17 staat: "Daarom zal Ik u zegenen, en uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en als het zand aan het strand van de zee.." Jahweh zegt dat tegen Abraham. Abraham heeft dit helemaal niet gezegd. Waarom beweert De Kesel dat dan? Of bedoelt De Kesel met deze woorden, dat "Uw kroost de poorten van zijn vijanden zal bezitten". Met andere woorden, de afstammelingen van Abraham via Ishmael, de moslims dus, zullen Brussel bezitten? Wijst het zogenaamde 'lam' naar het Offerfeest? Toen Ibrahim zijn zoon Ishmael ter ere van Allah met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van Allah en die stuurde daarna een engel naar de 'profeet' Ibrahim die zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.]

Als God alles in allen zal zijn, zal het een stad van vrede zijn waar mensen in vrede met mekaar leven. Op het schild zie je geen enkele kerk. [In Openbaring 21:22 staat: "Maar een tempel zag ik er niet". Een tempel! Er staat daar niets van een kerk! Met andere woorden: Brussel zal een stad zonder kerken zijn = HET MACONNIEKE 'PLAN DANNEELS']

In de Apocalyps staat er over die stad: er zal geen tempel meer zijn want God zelf zal tussen ons wonen. [Weer fout: "Want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel; zo ook het Lam."]

De kerk [met kleine letter] is dienstbaar, ze is nodig maar ze is niet eeuwig [Ketterij!]. Ooit komt de dag dat ze haar dienstwerk volbracht heeft en dat de schepping helemaal verheerlijkt zal zijn. [Het Hemelse Jeruzalem is de Kerk! De Stad van God is de Kerk. Dat lezen wij bij de Heilige Augustinus in De Civitate Dei VIII, 24; XIII, 16; XV, 26.]

De stad op het schild heeft een goudgele kleur. De stad is gebouwd met twaalf fundamenten, de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen. [Opnieuw fout! Openbaring 21:12 Ook waren er namen in de porten gehouwen: die van de twaalf stammen der zonen Israëls.  Openbaring 21:14  De muur der Stad had twaalf grondvesten, en daarop twaalf namen, der twaalf Apostelen van het Lam.]

De muren zijn gemaakt in de edelste metalen." [De Kesel maakt er dus een duivels allegaartje van! Met zijn kromme bisschopsleuze verwijst De Kesel trouwens expliciet naar de Heilige Augustinus: "Vobiscum christianus" ('Met u ben ik christen')]

Bron: Kerknet

Link:

https://www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/artikel/wapenschild-en-bisschopsleuze-van-mgr-de-kesel


De stad op het wapenschild van De Kesel is dus niet het Hemelse Jeruzalem, maar wél hellhole Brussel/Babylon:

In De Civitate Dei maakt de Heilige Augustinus een vergelijking tussen Jeruzalem en Babylon. Het valt op, dat Augustinus in De Civitate Dei de twee steden telkens weer benoemt met de namen Jeruzalem en Babylon. De antithese tussen de twee civitates wordt verwoord als de tegenstelling tussen juist déze twee steden.

Alleen bij de Heilige Augustinus functioneren de beide historische steden uitgebreid als type of allegorie van de Stad van God enerzijds en de aardse/duivelse stad anderzijds. Reeds in een preek over Psalm 148 uit het jaar 395 staan Jeruzalem en Babylon, het toekomstige leven en de gevangenschap in het tegenwoordige leven, tegenover elkaar. Ook in andere preken en geschriften van Augustinus worden Jeruzalem (of Sion) en Babylon op deze wijze tegenover elkaar geplaatst.
 
Breedvoerig en in wereldhistorisch perspectief komt de thematiek van Jeruzalem tegenover Babylon vooral aan de orde in Civ. 16−18. Natuurlijk komt dit deels, omdat hier de periode van de torenbouw van Babel en de spraakverwarring aan de orde komt, gevolgd door de Babylonische ballingschap en tenslotte apart de geschiedenis van de wereldrijken Assyrië (Babylonia prima) en Rome (Babylonia secunda). Maar verklaard is hiermee nog niet dat telkens op karakteristieke wijze tegenover Jeruzalem (visio pacis, ‘gezicht van de vrede’) of Sion (speculatio, ‘uitzicht’) de stad Babylon (confusio, ‘verwarring’) wordt geplaatst. Zo luidt het bijvoorbeeld in Civ. 17,16, als vervolg op Augustinus’ allegorische uitleg van Psalm 44 (45):

... die Koningin [namelijk uit Ps. 44 = Hebr. Ps. 45], die in een andere Psalm ‘de stad van de grote koning’ [= Ps. 47(48):3] wordt genoemd is de Kerk. Zij is in de geestelijke zin Sion, een naam die ‘uitzicht’ betekent. Want Zij ziet uit op het grote goed van het toekomende leven, omdat Haar blik zich daarop richt. Zij is op dezelfde wijze, in geestelijke zin (spiritaliter), dát Jeruzalem waarover wij zo dikwijls gesproken hebben. Haar vijandin is Babylon, de stad van de duivel, wier naam ‘verwarring’ betekent. Maar onder alle volken wordt uit dit Babylon onze Koningin gered door de hergeboorte en Zij gaat zo van de slechtste naar de beste Koning, namelijk van de duivel naar Christus. Daarom wordt ook tot Haar gezegd: ‘Vergeet je volk en het huis van je vader’ (Ps. 44(45):11).


6 opmerkingen:

Unknown zei

Het val mij nu ook op dat het gezicht van het lam een wolf gezicht is.

Anoniem zei

hij verwijst naar het schilderij 'het Lam Gods'

Anoniem zei

Een documentaire op de vroegere BRT over het duistere verleden toonde aan dat de eerste golf die over Europa heen stortte bestond uit mannen die als competent met kennis van zaken en nuchter te werk gingen. Zij toonde geen persoonlijke haat tegen de bevolking. Zij nam slechts snel en rationeel de plaatsen in alsof zij een plausibel sociaal ideaal volgde.

De tweede golf was nodig om de ingenomen plaatsen over te nemen en bestond uit een jongere generatie verwaande en onterecht trotse salonnazi's zonder enige praktische ervaring. Door onkunde wekte zij haat en bitterheid op bij iedereen, zelfs in eigen kamp.

Suenens en Danneels hadden nog de echte Katholieke kennis in bezit en konden zodoende als op competente wijze de plaatsen innemen en aan de wortels van de Kerk beginnen kappen zonder bij de bevolking haat op te wekken.

De tweede golf bestaat uit verwaande en onterecht trotse salonheersers die als bisschoppen ongehinderd door enige praktische ervaring of kennis nu de plaatsen als een vanzelfsprekend bezit kreeg aangeboden op een vergulde maar vervalste offertafel. Zij is als zwarte schimmel en zwarte zwammen die de rotting van stervende takken en zelfs de stam een onzeglijk treurig aanzien geven.

Uit dit schimmig broeisel ontlook de supergiftige vreemde plant Bergoglio.

Maar deze zwaar beproevende en duistere golf weigert de Hoofdwortel te zien noch om Deze te bewonderen noch om Hem te vernietigen tenzij heimelijk. De Boom zal weldra weer Bloeien.

Anoniem zei

Het Vobiscum Christianus is een verbasterde versie van het origineel en is gramaticaal betekenisloos.

The Guardian Angel zei

"Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus"

"Voor u ben ik bisschop, met u ben ik Christen"

Augustinus


Tenzij De Kesel bedoelt, dat hij géén bisschop wil zijn...

Anoniem zei

@ GA, dat is inderdaad een van de mogelijke interpretaties van de lijfspreuk.

Een andere interpretative is dat De Kesel meent dat hij de Christus is, of tenminste de verpersoonlijking van een soort Christendom zonder God.

Maar ja, zoals gezegd, zijn lijfspreuk is geen citaat, en het is een slogan die grammaticaal betekenisloos is; inhoudsloos; net zoals alle andere onzin hij verzint.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer