zondag 19 maart 2017

De 'barmhartigheid ' van Pater Benny van Postel is al even stalinistisch als die van Jef De Kesel of die van Bergoglio: Katholieken die serieuze vragen stellen worden afgesnauwd en met bedreigingen en leugens monddood gemaakt!13 opmerkingen:

Brecht zei

Hier worden reacties die niet in uw kraam passen ook niet gepubliceerd. U hoeft dus niet te hoog van de toren te blazen

The Guardian Angel zei

@ Brecht,

Wat is precies uw vraag?

Anoniem zei

Aan "Brecht" 19 maart 2017 om 19:45

Uw posting is verward en klaarblijkelijk in grote opwinding geschreven.
Inhoudelijk is het hut.
Ik heb reeds meermaals op deze blogspot-site gepost en alles werd totnutoe (inclusieve schrijffouten- Windows 10 is zeer springerig) zonder vervorming gepubliceerd.
Tegenstrijdige reacties werden ook gepubliceerd- die hebben echter objectief gezien zeer weinig substantie.
Het was overigens een modernist, waarschijnlijk ut het leuvense, die mij hier ooit zwaar verwenste:
in een happige discussie tussen @The Guardian angel en die modernist heb ik hoffelijk, kort en correct een paar zaken klaargesteld, die wel inderdaad de positie v.d.modernist torpedeerden; de bietekwiet ontplofte toen in een verwensing mijner nedrigen persoon: "Hudt U hier buiten!Ik heb U niets gevraagd!".
Dat isatuurlijk flauwe kul op een blogspot-site; en natuurlijk had hij niets gevraagd, mar toch wel gekregen...
"De Kerk kan in de dialoog met de maatschappij alleen bestaan door inhoud en profiel"(zo de ondertussen geêmeriteerde jezuîetenprofessor Guido Diereckx SI); dat is natuurlijk in de bastaardkerk niet te vinden.
Geen wonder dat deze obio's zenuwziek zijn.

Anoniem zei

Dit is alvast mijn vraag: waarom is de erfzonde pas door Augustinus 'uitgevonden' en bestond ze dus voordien niet?

The Guardian Angel zei

@ Anoniem van 06:40

U dwaalt. Augustinus heeft de erfzonde NIET 'uitgevonden'.

Mat 7:17-18 Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

Rom 5:12 … gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben.

1Ko 15:22 Want gelijk zij allen in Adam sterven ...

Anoniem zei

De eerwaarde heer Benny (Prémonstratenzers zijn geen monniken, maar wel gereguleerde canonici)(daarom vroeger omgangssprakelijk "witheren" genoemd- 2witte paters" is ets totaal anders) produceert hier een enorme hoop gevaarlijke onzin.

Te zijner informatie:
Een zonde wordt niet beter, of verdwijnt ook niet, door er niet over te spreken.
Integendeel!
De beruchte voorbeelden van vanGheluwe, Danneels, DeKesel en zelfs de vroegere aartsbisschop van Buenos Aires (geval Don Julio Cesar Grassi) zouden dat toch meer als duidelijk aan Benny getoond moeten hebben.
Zonden moeten bekend worden, geanalyseerd en met berouw aangegaan- daar speelt het geweten een elementaire rol, en wel niet als iets relatiefs en buigzaams als een onderbroekenelastiek, maar daarentegen wel steeds gescherpt aan de kerkelijke leer en gedegen lectuur van de kerkvaders (ier verwijs ik naar de uitvoerige teksten van Z.Em. AB Léonard); en dan weer goedgemaakt, niet vergeten, niet doodgezwegen, maar zoveel mogelijk daadkrachtg gerepareerd.

Het vervalsen van bijbelse teksten, a priori het door Onze Heer Jezus Christus zelf uitgesproken en verordende Onze Vader, is niets minder als een zonde tegen de Heilige Geest: het is misleiding van onschuldige en niet beter wetende gelovigen en brengt door verwarring hun zieleheil in gevaar.
Over deze ketterij te doen zwijgen, is verdediging van apostasie en afkeer van God;
en tegelijkertijd wordt hier elk fundament van de biecht ad absurdum gevoerd.
Proficiat! Dat is de wellnesscultuur van de modrnistische bastaardkerk à la Danneels.

Benny zou nu toch beter die facebookuitspraken van het net nemen- ze zijn namelijk fundamenteel antihristelijk.
En zo wild rondsnauwen is ook niet zeer gunstig- voor groot publiek "onzin uit de nek slaan" (sic een woordelijk citaat van een wilde modernistische zuurpiet op deze site voor een paar dagen) is zelfmoord.

Over de taalkundige achtergrond schrijf ik morgen nog iets meer- waarbij Benny dan helemaal als een begoten poedel zal staan.

Anoniem zei

Ik lees in geen van uw drie citaten het woord 'erfzonde'. Augustinus heeft ROM 5:12 verkeerd gelezen en geïnterpreteerd

The Guardian Angel zei

@ Vorige Anoniem,

Dat komt hoogstwaarschijnlijk door het feit, dat ze toen nog geen Nederlands spraken!

Gelukkig dat u het dan beter weet dan de Heilige Augustinus!

Het volgende vers zal hij dan ook wel "verkeerd gelezen en geïnterpreteerd" hebben:

Psa 51:5 (51-7) Want in ongerechtigheid ben ik geboren, En mijn moeder ontving mij in zonde.

Vergeet niet, dat ik hier niet zit om u te overtuigen, maar alleen maar om u te informeren.

Wat u er zelf mee doet, is uw zaak en interesseert me verder in het geheel niet.

Anoniem zei

"Who am I to judge?"

Tenminste weten we nu in Vlaanderen dat "pater" Benny van Postel dé man is om dat te "judgen", nog straffer als de noord-belgische "bisschoppen" zelf, die nog met hun verleden van het mandement van 1966 aan hun been rondlopen.
(Het bisschopelijk mandement betr. Leuven-Vlaams werd overigens op www.katholisches.info in Oktober 2016 zeer uitvoerig besproken).

Daar waar de noord-belgische en de nederlandse bisschoppen zwijgen, en Mevrouw Magda DeLey nu bij haar uitnodiging bij een bisschoppelijk secretariaat nu te horen kreeg, dat ze (de bisschoppen en hun entourage) aan dat nieuwe Onze Vader toch niets konden veranderen omdat het 1.300.000,-€(in woorden: één millioen driehonderdduizend Euro) gekost had, (eens te meer spelen in de modernistische bastaardkerk de centen de.hoofdrol), brult "pater" Benny van Postel nu luid en autoritair zijn "commando's" op het internet rond.

Zeer peronistisch en tactisch gezien, uiterst onnozel en ongezond.
Zoals Jozef De Kesel bij het begin van de "wederindienststelling" van Tom Flavez.
Ze leren het nooit.

Anoniem zei

Quos deus perdere vult, prius dementat.

Anoniem zei

Aan anoniem 20 maart 2017 06:40


Uw uitspraak, dat de erfzonde door de Hl. Augustinus uitgevonden zou zijn, is flauwekul.
Ik beveel U ten zeerste de lectuur aan van het artikel "Erbsünde" in het LThK (Lexikon für Theologie und Kirche, Herder Verlag 2003), Band 3;
(overigens nog onder directie en vooral auspiciên (lees: geld) van onze ouwe kameraad Wlter Kasper).
De erfzonde wordt reeds in Genesis, Leviticus en Deuteronomium aangesproken, en is reeds in de laatste 3 eeuwen voor Christus een belangrijk deel van het joods geloof.
Ik verwijs hier in het bijzonder naar de syrische en de griekse Baruchapokalypse en naar Jezus Sirach en Kohelet.
Hoe intensief de erfzondeleer in de joods-syrische maatschappij verankerd was, toont in het bijzonder Aphrahat, de Grote Wijze (ca. 337-348 n.Chr.), die in zijn Demonstrationes hierover uitdrukkelijk spreekt en door de griekse (platonisch/neoplatonische filosofie) niet beînvloed is.(Nestorianische/monofysitische christenen).

Maar dit interesseert mij sterk:
waar heeft U vandaan dat "de erfzonde door de Hl. Augustinus zou zijn uitgevonden"?

"Non erubescam"


Anoniem zei

"Pater" Benny bedrijft hier platte sofisterij:
eerstens sprak Jezus Galilees (een westaramees dialect), oudhebreeuws en verstond hij mogelijk ook grieks (koiné); frans resp. oudfrans bestond toen nog niet (latijn met italische dialecten en keltische dialecten wel, maar met zekerheid in het toenmalige Palestina door de lokale bevolking niet bekend/gesproken)

Epreuve kan bij de tamelijk geringe woordenschat van het frans (het nederlands en in het bijzonder het engels is daar veel rijker, het latijn het armst) zeer vele betekenissen hebben: een experiment, een proef, het op-de-proef-stellen, het op-de-proef-gesteld-worden en uiteindelijk ook een beproeving".
Het nederlands kent, zoals de "Dikke VanDale" het uitdrukkelijk schrijft, bij "beproeving" niet zozeer het experiment, het "op-de-proef-gesteld-worden", als wel de betekenis " (schuldloos) ondergaan van een boos/ongunstig lot".
In de experimentele fysica ondergaan de bolletjes, de veer, de condensatoren geen "beproeving"; en Danneels en Dejaegher werden ook niet "beproefd" en "met pijn getormenteerd" wanneer ze hun baldadigheden aan hun slachtoffers uitoefenden.
Bekoring is geen beproeving- het gelijkstellen van deze twee termen is typisch voor de ontaarde noordbelgische bastaardkerk, die de daders van de afschuwelijkste misdaden op één lijn met de slachtoffers daarvan wil stellen.
(Zo ook woordelijk Danneels op de Danneelstapes- echt typisch voor personen zonder empathie).
Onze Heer Jezus Christus sprak galilees (westaramees).
De tekst van het Onzevader in de syrishe Peshitta benut hier uitdrukkelijk de betekenis van "bekoring", zo ook duidelijk gerefereerd (Mt 26, 41) bij de perzische wijze Aphrahat (Demonstratione, FC Fontes Christiani 5/1-2, (Hrsg. Peter Bruns), 1991).
Iedere trouwe monnik kent de psalmvers "Domine, cognovisti me et probasti me...": God proeft ons wel deglijk, op hart en nieren, en het is onze eigene onvolkomenheid en hoogmoed, die ons voor de verleiding en de bekoring ontvankelijk maken.

aan "pater"Benny en de nederlandstalige bisschoppen:
militair gezien is het onzinnig een positie te willen houden, die verloren is.
men steekt er nutteloos veel energie in en uiteindelijk verliest men alles.
"Bekeer U en geloof aan het Evanglie".
Aan de oorspronkelijke , de échte tekst- niet aan de prutserige vervalsing en wellnessadaptering van DeKesel en consoorten.

Anoniem zei

Pater Benny leest het getijdengebed niet in het latijn.
That's a big mistake.

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

Raymond Kardinaal Burke: ‘We have to judge acts’

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer