maandag 31 oktober 2016

Robert Kardinaal Sarah met de 'Europascouts' in Vézelay (31.10.2016)
Robert Kardinaal Sarah met de 'Europascouts' in Vézelay (30.10.2016)


Een 'katholiek' stukje van het 'Reformatorisch Dagblad':

"Leerverschillen protestanten en rooms-katholieken te groot voor gezamenlijke reformatieherdenking"


Behoudende lutheranen in Zweden zijn niet blij met een gezamenlijke reformatieherdenking door protestanten en rooms-katholieken. Paus Franciscus kan beter thuisblijven, vindt ds. Bengt Birgersson. „De leerverschillen tussen Rome en Wittenberg zijn te groot.” [!]

Veel Zweedse christenen zien de start van de herdenking van 500 jaar Reformatie, maandag in de kathedraal van Lund, als een belangrijke stap in de oecumene tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse kerk, zegt de secretaris van de Missions Provinsen. Dit verband van behoudende lutheranen ontstond in 2003 uit verontrusting over de liberale koers van de Kerk van Zweden.

Een gezamenlijke herdenking van luthersen en rooms-katholieken is volgens ds. Birgersson alleen mogelijk door leerverschillen te verdoezelen [Leerverschillen verdoezelen!]. „Het ware evangelisch-luthers belijden, geloof en leven verschilt enorm van de leer en praktijk van de Rooms-Katholieke Kerk [!]. Als Maarten Luther hier maandag zou zijn, dan zou hij met meer dingen worstelen dan hij destijds in de zestiende eeuw deed, zelfs al is de kerk van Rome nu veel vriendelijker dan toen.”

Rechtvaardiging

De predikant vindt dat de verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken te groot zijn om gezamenlijk de Reformatie te herdenken. Hij noemt onder meer de uiteenlopende visies op heilig avondmaal en Mis – waardoor God genade zou schenken – en het gezag van de Schrift. „Als God Zich openbaart in de Bijbel én in de traditie, zoals Rome leert, dan opent dat de deur voor menselijke willekeur.” [Deze bewering is natuurlijk nonsens! Wat is het protestantisme anders dan "menselijke willekeur"?]

Lutheranen en rooms-katholieken gaven in 1999 een gezamenlijke verklaring over de rechtvaardigingsleer uit, maar volgens ds. Birgersson lopen hun visies op het heil wel degelijk uiteen. „Als je de Catechismus van de Katholieke Kerk leest, wordt al snel duidelijk dat de leer over de rechtvaardiging anders is dan die in het concordiënboek van de Lutherse Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk heeft het prachtige evangelie van de gerechtigheid – de gave van Christus aan zondaars door het geloof – niet begrepen [LOL!]. Zij stelt echter dat geloof en goede werken, die door Gods genade worden gedaan, de mens uiteindelijk rechtvaardig maken. Maar dat zullen weinig mensen in dit leven bereiken, dus daarom zijn de hulp en verdiensten van de Maagd Maria en de Heiligen nodig. De Bijbelse boodschap dat Christus’ bloed ons van alle ongerechtigheden reinigt, staat daar haaks op.” [Dit is een zeer hardnekkig misverstand, dat we nu ook in de Novus Ordo Missae aantreffen! Christus heeft de hemelpoorten voor allen geopend, echter, dit betekent niet, dat allen gered zouden zijn. Integendeel, velen zullen verloren gaan. Indien iedereen al bij voorbaat gered zou zijn, dan heeft het geen zin om 'gelovig' te zijn.]

Aflaat

De Reformatie begon toen Luther in 1517 in Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel publiceerde. Veel mensen denken aflaten tegenwoordig geen rol meer spelen in het rooms-katholieke denken, zegt ds. Birgersson. „Het is waar dat je geen aflaten voor zonden kunt kopen, zoals in Luthers dagen. Maar dit leerstuk bestaat nog steeds. Je betaalt een priester geld om een mis op te dragen, zodat voor jou of voor een familielid de tijd in het vagevuur verkort wordt [De Kerk bidt ook 'gratis' voor alle zielen in het Vagevuur. Heilige Missen zijn inderdaad een krachtig middel om zielen uit het Vagevuur te krijgen, echter, met veel gebed is ook veel mogelijk.]. De lutherse manier van denken is echter Bijbels: Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis op Golgotha: Heden zult u met Mij in het paradijs zijn.” [Hier sprak Jezus een persoonlijk oordeel uit, dat enkel maar voor de 'goede moordenaar' gold, maar niet voor iemand anders! Jezus zal ons oordelen. Vooral dat is Bijbels!]

De leerverschillen tussen Rome en Wittenberg zijn in de loop van de tijd zelfs groter geworden [!], denkt ds. Birgersson. Hij wijst op de besluiten van de Rooms-Katholieke Kerk over de positie van Maria en het primaat van de paus. „Franciscus is een vriendelijk man, maar zijn machtsclaim over alle christenen is ketters.” [Dit kan tellen als uitspraak, maar deze uitspraak is zélf ketters!]

Klassiek belijden

Toch moeten lutheranen hun hand in eigen boezem steken, vindt hij. „Een van de grote problemen is dat veel evangelisch-lutherse kerken die samen met de Rooms-Katholieke Kerk de Reformatie herdenken, ver van het klassieke lutherse belijden afstaan. Dat geldt niet in het minst voor de Kerk van Zweden. Die keert zich zelfs tegen groepen die willen vasthouden aan wat de Bijbel zegt over de verhouding tussen mannen en vrouwen en over het heil: het geloof in Jezus als de enige weg tot behoud.”

Lutheranen die samen met rooms-katholieken de Reformatie herdenken, hebben volgens de Zweedse predikant hun identiteit verloren. [Dit geldt ook voor de Post-conciliaire 'katholieken'!!!]

Paus Franciscus neemt toch maar de moeite om naar Lund te komen om een kerkscheuring te herdenken. Een teken van welwillendheid?

„Nogmaals, de leider van de Rooms-Katholieke Kerk is een vriendelijk persoon. Maar ik zie zijn bezoek als een slimme manier van Rome om meer mensen onder haar gezag te brengen.” [!!!]

Hoe zou u 500 jaar Reformatie dan willen herdenken?

„Hou seminars en conferenties om ons te herinneren aan de kernpunten van de Reformatie en de toepassing daarvan in onze tijd. Het gaat dan om de drie zogenoemde sola’s: alleen de Schrift heeft gezag en mensen worden alleen door genade en alleen door geloof gered. [Dit zijn grote ketterijen! De Kerk heeft met het Concilie van Trente op onfeilbare manier gereageerd op de ketterijen van Luther een zijn aanhangers!] 

Bron: Reformatorisch Dagblad

Link:

http://www.rd.nl/kerk-religie/leerverschillen-protestanten-en-rooms-katholieken-te-groot-voor-gezamenlijke-reformatieherdenking-1.1139989

Trumping Soros


Ongeldige 'diakenwijding' van Rob Allaert door Jef De Kesel (13.03.2016)Na de ondervraging van het Christenvolk,
die negatief uitviel voor Rob Allaert,
probeert Jef De Kesel iemand tot diaken te wijden
die daartoe niet geschikt is en het ambt onwaardig is.

Rob Allaert komt uit een protestants-evangelicaals gezin
en heeft zich nooit tot het Katholieke Geloof bekeerd.
Hij zaait met zijn anti-katholieke uitspraken
verdeeldheid binnen de Kerk. 

Met andere woorden, De Kesel heeft een ketter willen wijden,
met als gevolg een ongeldige wijding
en de excommunicatie van beide betrokkenen.

Link:

http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/03/flater-van-de-week-door-rob-allaert.html


Rob Allaert, die dus géén diaken is, komt na de 'viering', mét zijn dochter
de middengang van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen afgewandeld.

Geen gevouwen handen, hé Karlo, maar wél een 'politiek' statement:

"Ik draag geen dalmatiek, maar wél een kazuifel!"

"Zowel Jef de Kesel als ik zijn voor gehuwde priesters."

"Wen maar aan het beeld van 'priesters' met kinderen!"

En inderdaad, binnen de Post-conciliaire Bastaardkerk
zijn het alleen 'bastaard-priesters' en homo's die nog willen trouwen!

Dit alles is ergerniswekkend en zondig!


Het is dan ook logisch, dat niet Rob Allaert en niet Jozef De Kesel
bekering nodig hebben, maar wél de Kerk zélf!

Maar opgepast!

Hoogmoed komt altijd voor de val!

 

zondag 30 oktober 2016

BREAKING: De basiliek van de H. Benedictus in Norcia, 'Vader van Europa', totaal vernietigd door een nieuwe aardbeving!
In gebed voor het beeld van de Heilige Benedictus

A flagello terraemotus, libera nos Domine.

Zusters uit Norcia geëvacueerd

BREAKING: De machtsgeile Bergoglio schopt Raymond Kardinaal Burke en George Kardinaal Pell nu ook uit de 'Congregatie voor de Goddelijke Eredienst' en benoemt 'aartsbisschop' Piero Marini als nieuw lid:


'Aartsbisschop' Piero Marini is nu ook al lid van de 'homo-lobby':


Archbishop Piero Marini: "Yes to civil rights, no to the equivalence to marriage".

On the new Pope: "The Church experiences hope after years of fear"

Link:

http://www.lastampa.it/2013/04/21/vaticaninsider/eng/the-vatican/the-former-popes-master-of-ceremonies-opens-to-the-recognition-of-gay-couples-BLDAdwszXiSpA91ywkuEnO/pagina.html
Maar, Piero Marini was destijds de privé-secretaris van aartsbisschop én vrijmetselaar Annibale Bugnini, de 'architect' van de schismatieke Novus Ordo riten, en wordt straks als lid van de Congregatie geïnstalleerd!
Robert Kardinaal Sarah is nu als prefect van de Congregatie totaal geïsoleerd!

Maar geen nood, het zijn enkel maar de schismatieke Novus Ordo riten,
die verder zullen worden verbasterd!

"De Tweede Vaticaanse revolutie eet slechts haar eigen kinderen op,

namelijk de schismatieke Novus Ordo riten"

Bron: Pray Tell

Link:

http://www.praytellblog.com/index.php/2016/10/28/pope-names-27-bishops-advisors-to-vatican-cdw/


Over de 'Novus Ordo':Bergoglio krijgt zijn zin niet en gooit dan maar iedereen buiten!


'Paus vervangt alle leden Congregatie voor de Eredienst'


Totaal onverwacht heeft paus Franciscus alle leden van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst vervangen. Vrijdag verving de paus alle 27 leden, onder wie verschillende kardinalen, zo maakte het Vaticaan bekend.

Liberaler dan voorgangers


Normaliter worden leden van de verschillende Vaticaanse congregaties en pauselijke gefaseerd vervangen. Volgens Catholic Culture zijn de nieuw benoemden een stuk liberaler dan hun voorgangers.

Poging Sarah in te tomen

De stap wordt daarom door sommigen uitgelegd als een poging kardinaal Robert Sarah in te tomen, de prefect van de met de liturgie belaste Congregatie. Die werkt voortvarend aan een eerbiediger liturgie en de “hervorming van de hervorming”.

Nieuwkomers

Nieuwelingen zijn onder anderen kardinaal Pietro Parolin, kardinaal-staatssecretaris, en de kardinalen Beniamino Stella, prefect van de Congregatie voor de Clerus Gianfranco Ravasi, president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur en Rainer Woelki (Keulen).

Opmerkelijk

De meest opmerkelijke benoeming is die van aartsbisschop Piero Marini, voormalig hoofd ceremoniën onder paus Johannes Paulus II. Hij lag destijds regelmatig overhoop met degenen die meer hechtten aan de traditionele liturgie.

‘Behoudend’

Onder de 27 ontheven prelaten zijn de als ‘behoudend’ geldende kardinalen Raymond Burke, Angelo Scola, George Pell, Marc Ouellet, Angelo Bagnasco en Malcom Ranjith, van 2005 tot 2009 de ‘tweede man’ van de congregatie en aartsbisschop van Colombo.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/paus-vervangt-alle-leden-congregatie-voor-de-eredienst


'Nieuwe zuivering in het Vaticaan'


Het lijkt wel Moscou onder Stalin!…Is deze despoot misschien het grote voorbeeld van paus Franciscus? Het lijkt er inderdaad meer en meer op. Het nieuws sloeg bij vele kritische katholieken in als een bom: paus Franciscus heeft op vrijdag 28 oktober alle zevenentwintig leden van de Congregatie van de Goddelijke eredienst, waaronder verschillende kardinalen, vervangen (bron: Pers bulletin van het Vaticaan).

Onder de 27 in diskrediet gevallen prelaten, de als ” conservatief “geachte kardinalen  Angelo Scola , George Pell, Marc Ouellet,  Angelo Bagnasco , Malcolm Ranjith en last but not least de alombekende kardinaal Raymond Burke (ook de nieuwe Paulus of de atleet van God genoemd, met wie wij ter gelegenheid van een internationale bedevaart te Lourdes twee dagen lang mee opgetrokken zijn en zo het voorrecht gehad hebben hem op diepgelovige, plechtige en ingetogen wijze de H.Mis te zien opdragen ).

Volgens sommige bronnen is deze beslissing van de paus een poging om de  plannen van de charismatische Robert Sarah, prefect van de Congregatie van de Clerus, te dwarsbomen. Deze voorstander van de "hervorming van de hervorming", in de lijn van Benedictus XVI, werkt volop aan een liturgie die teruggaat naar de bron en een halt wil toeroepen aan de huidige wildgroei van holle “babbelvieringen”(zoals wij deze dikwijls in Vlaanderen en in heel België trouwens ingelepeld krijgen), die dikwijls niets meer te maken hebben met wat een H.Mis moet zijn.

De nieuw benoemden komen allen uit progressieve hoek: o.a. Pietro Parolin, kardinaal -staatssecretaris en de kardinalen Beniamino Stella, prefect van de Congregatie van de Clerus , Gianfranco Ravasi, president voor de Pauselijke Raad voor de Cultuur en de uiterst-progressieve en in Duitsland door velen betwiste Rainer Woelki van Keulen, bekend om zijn fanatieke pro-immigratie standpunten.

Hoe verklaart men deze dictatoriale ingreep van paus Franciscus? Sommigen spreken van een soort paranoia van de paus, die zich belaagd voelt door diegenen die kritiek hebben op zijn chaotisch beleid, zijn dubbelzinnige uitspraken en zijn cynisme (kijk maar naar de jongste synode , waar alles al op voorhand binnenskamers bedisseld was…).

Wie niet in zijn stramien past, wordt brutaal de laan uitgestuurd. Het is duidelijk …deze paus wil een progressieve Kerk, gebaseerd op de Zuid-Amerikaanse, door het marxisme geïnspireerde bevrijdingstheologie. Alles moet wijken voor dit concept, ook de geloofswaarheden. Paus Franciscus interesseert  zich eigenlijk niet voor de liturgie, hij is er gewoon niet gevoelig voor. Hij gaat daarin lijnrecht in tegen zijn voorganger, Benedictus XVI .

Is dit nu de paus van de “barmhartigheid”? Meer en meer gelovige katholieken twijfelen eraan. Opnieuw toont  paus Franciscus zijn ware gelaat: dat van een man die bikkelhard is, onbarmhartig voor degenen die hij verdenkt van weerbarstigheid tegen zijn zienswijze en zijn beslissingen, die verstrekkende gevolgen hebben en steeds meer afwijken van de leer van de “Ene, Heilige, Katholieke en Apostolische Kerk”.

Wij zijn trouw aan het leergezag, aan  de opvolger van Petrus. ls deze echter dit leergezag misbruikt om de leer van Christus en zijn apostelen om te buigen, als hij ergerniswekkende uitspraken doet en eenzijdige en brutale beslissingen neemt,  die de gelovigen in verwarring en vertwijfeling brengen , dan is het onze christelijke plicht om hem in zijn eigen Italiaanse taal "basta" toe te roepen!

Bron: Katholiekforum

Link:

http://www.katholiekforum.be/index.php/2016/10/29/nieuwe-zuivering-in-het-vaticaan/

zaterdag 29 oktober 2016

Het 'Vicariaat' Vlaams-Brabant en Mechelen op 'bedevaart' naar Rome (20-24.10.2016). En wat bezoeken ze?


Met Jef in de wachtzaal

Met Jef in de synagoge!

En neen, bij de hedendaagse 'joden' zijn onze 'Christelijke wortels' NIET te vinden!


Met Jef bij Sant'Egidio, de 'binnenkerkelijke' vrijmetselarij!

Met Jef in ...  "Vanavond, Dirk?"

Maar, Dirk De Gendt, de deken van Leuven, doet 's anderdaags meteen boete en gaat op kruistocht!

Van over-acting gesproken!


Intussen in de Katholieke Kerk:


Rome, 29 oktober 2016

Clintoncampagne wilde revolte tegen bisschoppen ontketenen


Het campagneteam van presidentskandidate Hillary Clinton heeft meermaals geprobeerd een linksliberale binnenkerkelijke revolte tegen de katholieke bisschoppen te ontketenen. Dat melden verschillende katholieke media op basis van via wikileaks gelekte emails. Uit de mails blijkt dat campagneleider John Podesta (67), zelf katholiek, meermaals “progressieve” groeperingen heeft geprobeerd te helpen te infiltreren in de Kerk teneinde een liberale revolte te ontketenen.


'Katholieke lente'

Clintons campagneleider reageerde op een mail van Sandy Newman, voorzitter van het Center for American Progress, een links-liberale denktenk, opgezet door Podesta, die er ook de eerste voorzitter van was. Hij reageert op haar oproep tot een “katholieke lente” tegen de bisschoppen. De pijlen zouden vooral gericht moeten zijn op het verzet van de bisschoppen tegen het zogenaamde HHS-mandaat, dat kerkelijke instellingen onder meer verplicht mee te betalen aan contraceptie.

Geen competent leiderschap

Podesta schrijft onder meer dat er al eerder pogingen zijn gedaan om via 'katholieke' groeperingen de kerkelijke leer te ondermijnen, maar dat het daarvoor aan competent leiderschap ontbrak.

Eerdere pogingen

“Wij riepen de Catholics in Alliance for the Common Good (verenigde katholieken voor het algemeen welzijn -red) in het leven om zo'n moment te creëren”, schrijft Podesta. “Maar ik denk dat daarvoor nu het leiderschap ontbreekt. Net als bij Catholics United. Zoals de meeste 'Spring movements', ik denk dat dit vanuit de basis moet komen.”
 
Middeleeuwse dictatuur

Newman schreef: “Hoi John. Die hele controverse met de weerstand van de bisschoppen tegen de dekking van contraceptie terwijl 98% van de katholieke vrouwen (en hun huwelijkspartners) contraceptie heeft gebruikt heeft mij aan het denken gezet... Er moet een katholieke lente komen waarin katholieken zelf het einde eisen van een middeleeuwse dictatuur en het begin van een klein beetje democratie en respect voor gendergelijkheid in de katholieke Kerk.”

Geschikt moment

Zij vraagt zich af of het verzet van de bisschoppen tegen het HHS-mandaat een geschikt moment is voor zo'n aanval en of de katholieke gezondheidsorganisatie CHA zich achter de progressieven zou scharen.

Steun voor Obama

De CHA keerde zich eerder al tegen het verzet van de bisschoppen tegen het HHS-mandaat. Het verzet werd door president Obama gebruikt om het inmiddels beruchte proces van de overheid tegen de Kleine Zusters van de Armen te onderbouwen.
 
'Verbastering van het geloof'

Uit andere emails van Podesta met stafleden van de Clintoncampagne blijkt een vooringenomen afkeer van het katholieke geloof dat “achterlijk” wordt genoemd. Behoudende katholieke overtuigingen worden “een verbazingwekkende verbastering van het geloof” genoemd.
 
Paradigmaverandering

Eerder was al uit gelekte emails bekend geworden dat de grootste particuliere sponsor van Clinton, miljardair George Soros, vergelijkbare plannen had. Hij wilde proberen onder meer met geld bisschoppen ertoe te bewegen de aandacht te verleggen van pro-gezins- en pro-lifekwesties naar de klimaat- en immigratieproblematiek.

Eerder steunde Soros zogenaamd 'katholiek verzet' tegen uitgesproken bisschoppen.


Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/clintoncampagne-wilde-revolte-tegen-bisschoppen-ontketenenDe Kerk voor een karretje gespannen?


Voor de tweede keer in anderhalve maand zijn via Wikileaks concrete plannen uitgelekt van krachten buiten de Kerk om de katholieke Kerk voor hun karretje te spannen. Begin september werd bekend dat multimiljardair George Soros tonnen heeft geïnvesteerd om de Kerk haar focus te laten verleggen van abortus, huwelijk en gezin naar klimaat, immigratie en sociale gerechtigheid. En ja, prominenten uit zijn stal frequenteren de laatste tijd ook het Vaticaan.

'Zaad van een revolte'

Onlangs kwam aan het licht dat het campagneteam van Hillary Clinton herhaaldelijk heeft geprobeerd de Kerk te infiltreren om daar “het zaad van een revolte” te zaaien. Doel is het verzet tegen het HHS-mandaat te breken dat iedere werkgever, ook kerkelijke, verplicht mee te betalen aan abortus en anticonceptie. Maar het gaat ook om het verzet tegen het ‘homohuwelijk’ en de genderideologie.

Zo oud als de Kerk zelf

Dat buitenstaanders haar proberen te breken of in hun greep willen krijgen is zo oud als de Kerk zelf. Dat deden ook de nazi’s en de Sovjets, tegen wier dwalingen Maria 99 jaar geleden in Fatima zo ernstig waarschuwde.

Gevaarlijk wordt het wanneer krachten binnen de Kerk daar hun medewerking aan verlenen of er geen tegenweer aan bieden en haar zo uitleveren. Dat laatste gebeurt al vijftig jaar, betoogt New York Times-columnist Ross Douthat, die spreekt over een binnenkerkelijke ‘burgeroorlog’.

Humanae Vitae gesmoord

En inderdaad, kardinaal James Stafford beschreef uit eigen waarneming hoe Humanae Vitae door de Amerikaanse clerus bewust werd gesmoord. We weten dat de opdracht van toen nog kardinaal Ratzinger om pro-abortuspolitici de communie te weigeren tijdens de verkiezingsstrijd Bush jr. vs. John Kerry bewust werd achtergehouden.

Onlangs werd bekend dat de CRS, de hulporganisatie van de Amerikaanse bisschoppen, contraceptiva in Congo zou distribueren. Katholieke universiteiten maken al jaren een lange neus naar de Kerk en huilen schaamteloos mee met de politiek-correcte wolven in het bos.

Vicepresidentskandidaat Tim Kaine moedigde onlangs en nauwelijks weersproken als katholiek de strijd van lhbti’s aan om gelijkberechtiging en citeerde daarvoor op slinkse wijze paus Franciscus. Dezelfde strijd waarvan enkele dagen later een rechter in Iowa bevestigde dat die zeer wel op kerkvervolging zou kunnen uitlopen.

Als katholieken als Tim Kaine, Clintoncampagneleider John Podesta en vele anderen die strijd steunen, herinnert dat aan wat Jezus zegt over “ouders en broers, bloedverwanten en vrienden” die zijn leerlingen zullen overleveren (Lc. 21,16).
 
Eindstrijd 'zal gaan over huwelijk en gezin'

De eindstrijd tussen de Heer en satan, liet Maria aan Fatima-zieneres zuster Lucia weten, “zal gaan over huwelijk en gezin. Wees niet bang, want ieder die voor de heiligheid van huwelijk en gezin opkomt zal op alle mogelijke manieren betwist en bestreden worden omdat dit het beslissende punt is”.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Link:

http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/de-kerk-voor-een-karretje-gespannen

vrijdag 28 oktober 2016

De 'Katholieke Lente': het 'democratische' complot tégen de Kerk


De organisatie 'Catholics in Alliance for the Common Good (CACG)' werd opgericht door John Podesta en door het 'Witte Huis' (met geld van Soros), natuurlijk niet om de Katholieke Leer, maar wél om het beleid van Barack Hussein Obama (én Soros) bij de Katholieken erdoor te drukken:
'TEAM BERGOGLIO'


Our Team

Christopher Hale, Executive Director

A columnist for TIME [= spreekbuis voor de CIA] on faith and politics, he and his work have appeared on CNN, MSNBC and FOX News, and in The New York Times, The Washington Post and USA Today among other publications. In his media work, he has spoken and interviewed the top Catholic politicians in the United States, including Joseph Biden [!], John Boehner, Paul Ryan, and Nancy Pelosi [!].

A White House alumnus [!][!][!], he helped lead national Catholic outreach for President Barack Obama’s 2012 re-election campaign.


Robert Christian, Editor of Millennial

A noted commentator and scholar on faith in public life, he and his work have appeared in TIME [= spreekbuis voor de CIA], the Washington Post, the Boston Globe, among other publications.


Dr. Arthur Fitzmaurice, Senior Fellow

Dr. Arthur Fitzmaurice is a noted voice, scholar, and advocate for LGBT Catholics [= 'Katholieke' homo-lobby!] in the United States.

Dr. Fitzmaurice also serves as the resource director for the Catholic Association for Lesbian and Gay Ministry. [= 'Katholieke' homo-lobby!]

Link: 

http://www.catholicsinalliance.org/teamBoard of Directors

Dr. Alfred Rotondaro, Chairman

He is a former senior fellow at the Center for American Progress [!][!][!] in Washington, DC where he concentrated on issues of poverty and race.

'Center for American Progress'

The president and chief executive officer of CAP is Neera Tanden, who worked for the Obama and Clinton administrations and for Hillary Clinton’s campaigns. The first president and CEO was John Podesta [!][!][!], who served as chief of staff to then U.S. President Bill Clinton, and is currently serving as Hillary Clinton's 2016 Campaign Director. Podesta [!][!][!] remained with the organization as chairman of the board until he joined the Obama White House staff in December 2013. Tom Daschle is the current chairman

Link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Center_for_American_Progress


Benjamin Palumbo

He has served as an assistant to New Jersey Governor Richard J. Hughes [!][!][!], chief of staff to U.S. Senator Harrison A. Williams, President of US Senate Association of Administrative Assistants, the campaign manager for Lloyd Bentsen's presidential campaign, the staff director of the House Democratic Caucus and the founder of Palumbo & Cerrell, a consulting firm in Washington, DC. 

Link:


 http://www.catholicsinalliance.org/boardDe thema's van 'Catholics in Alliance for the Common Good (CACG)' zijn, natuurlijk, de beleidspunten van het Obama-regime!Wie stuurde Bergoglio naar Lampedusa?

George Soros!Wie schreef Laudato si', de 'groene' encycliek,
voor de 'Groene Paus'?

George Soros en het 'Witte Huis'

Het Vaticaan waar Amerikaanse topambtenaren 'thuis' zijn...

Link:


http://kavlaanderen.blogspot.be/2015/02/het-vaticaan-waar-amerikaanse.html
En dan nog meer geleuter over 'godsdienstvrijheid'
 in het Amerikaanse Congress!

DIT ALLES HEEFT NIETS
MET HET KATHOLIEKE GELOOF
TE MAKEN!


donderdag 27 oktober 2016

Bergoglio wast George Soros figuurlijk de voeten:Bergoglio ontmoette John Podesta, de hoofdadviseur van Obama


Podesta en Bergoglio in de USA
 Barack Hussein Obama en John Podesta overleggen
hoe zij de Katholieke Kerk kunnen vernietigen


John Podesta to Lead Obama's Delegation to Canonization of Popes John XXIII and John Paul II

The White House has announced that John Podesta, President Obama’s current Counselor,
will lead his delegation to the Holy See for the Mass of canonization of Popes John XXIII
and John Paul II on April 27, 2014.

Bron: Breitbart

Link:

http://www.breitbart.com/big-government/2014/04/15/john-podesta-to-lead-obama-s-delegation-to-canonization-of-popes-john-xxiii-and-john-paul-ii/

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer