zondag 16 oktober 2016

Tijdens de boekvoorstelling van 'Mag ik? Dank je, Sorry.', en in aanwezigheid van Johan Bonny, bedreigt 'professor' en 'salesiaan' Roger Burggraeve van de KU Leuven, God, en klaagt Burggraeve de Katholieke Kerk aan:


Roger Burggraeve wijst met een dreigende vinger richting God
en klaagt tegelijkertijd de Heilige Kerk aan
Roger Burggraeve:

"De Katholieke Kerk mag geen onrecht doen aan het onderscheid tussen het huwelijk en andere samenlevingsvormen. Zij mag ook geen genadeloze en harteloze alles-of-nietsmoraal hanteren. De Kerk wordt maatschappelijk met betrekking tot niet-klassieke huwelijksrelaties echt met een probleem geconfronteerd. Zij mag deze mensen niet zomaar aan hun lot overlaten, terwijl zij anderzijds wel dierenzegeningen kent."

Bron: KerknetMet andere woorden:

Volgens Roger Burggraeve doet de Katholieke Kerk onrecht aan het onderscheid tussen het huwelijk en andere samenlevingsvormen, hanteert Zij ook een genadeloze en harteloze alles-of-nietsmoraal, wordt de Kerk maatschappelijk met betrekking tot niet-klassieke huwelijksrelaties echt met een probleem geconfronteerd en laat Zij deze mensen zomaar over aan hun lot, terwijl Zij anderzijds wel dierenzegeningen kent.

Tot zover het 'oordeel' van Roger Burggraeve over de Kerk, het Werk van Christus!

Maar, Roger Burggraeve dwaalt!

De Kerk doet géén onrecht!

De Kerk in niet genadeloos!

De Kerk is niet harteloos!

Beste Roger Burggraeve, hou A.U.B. uw talmoedische, subversieve praatjes voor uzelf!

En waarom vergelijkt u uw gewenste 'zegeningen' van "niet-klassieke huwelijksrelaties" met dierenzegeningen?

Heeft u dat ook uit de talmoed

Talmud Sanhedrin 74b: "Geslachtsgemeenschap tussen niet-joden is als geslachtsgemeenschap tussen dieren." 

Zijn dus in uw ogen "klassieke huwelijksrelaties" identiek aan "niet-klassieke huwelijksrelaties"???

Is dat hetgeen u in de eerste zin bedoelt???


Beste Roger, weet u dan niet, dat:
 
De Kerk het Werk van de Christus is: zie Lumen Gentium

3 - Daarom heeft Christus, om de Wil van de Vader te vervullen, het Koninkrijk der Hemelen op aarde doen beginnen, ons het geheim van de Vader geopenbaard en door zijn gehoorzaamheid de verlossing bewerkt. De Kerk, Christus' koninkrijk, reeds in mysterie aanwezig, groeit zichtbaar in de wereld uit door de kracht van God. 

4 - De Heilige Geest woont in de Kerk en in de harten van de gelovigen als in een tempel.

6 - De Kerk, die "het Jeruzalem van omhoog" en "onze Moeder" wordt genoemd (Gal. 4, 26), wordt ook beschreven als de onbevlekte Bruid van het onbevlekte Lam (Openb. 19, 7)(Openb. 21, 2.9)(Openb. 22, 17), die Christus "heeft liefgehad en voor wie Hij zich heeft overgeleverd om haar te heiligen" (Ef. 5, 26), die Hij door een onverbreekbaar verbond met zich heeft verenigd en die Hij zonder ophouden "voedt en koestert" (Ef. 5, 29), die Hij heeft gereinigd, aan zich heeft verbonden en in liefde en trouw aan zich heeft onderworpen, die Hij tenslotte voor eeuwig met een overvloed van hemelse goederen heeft verrijkt om Gods liefde en Christus' liefde, jegens ons, die alle kennis te boven gaat, te doen begrijpen.Niemand kan de Kerk oordelen, zonder zichzelf te veroordelen!

Niemand kan de Kerk opdragen wat zij moet doen of niet doen, tenzij Christus zelf!

Het is de Kerk van Onze Heer Jezus Christus; en de uitspraken van Onze Heer over de kuisheid, het celibaat en het huwelijk zijn goed bekend.

De kuisheid loopt als een rode draad doorheen het Oude Testament (Lev., Wijsheid, Sirach, Isaias) en het Nieuwe Testament veroordeelt de ontucht.

De kuisheid is uitdrukking van de heilstoestand van de Christen. Zijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest en voor de heropstanding bestemd.

Door onkuisheid zondigt een Christen tégen zijn eigen lichaam, de Tempel van de Heilige Geest, en tégen Jezus Christus, daar Jezus Christus in de Doop de Christenen tegen een hoge prijs uit de zonde vrijgekocht heeft (1 Kor 6,20), ontucht is ongehoorzaamheid tegen haar eigenaar Jezus Christus.

1 Kor 6:18  Vlucht de ontucht! Iedere zonde, die de mens bedrijft, is buiten het lichaam, maar de ontuchtige zondigt tegen zijn eigen lichaam.
1 Kor 6:19  Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, die in u woont, en dien gij van God hebt ontvangen; ook dat gij uzelf niet toebehoort,
1 Kor 6:20  daar gij duur zijt gekocht? Verheerlijkt dus God in uw lichaam! De Heilige Kerk, de Bruid van Christus, het Corpus Mysticum Christi, heeft de intrinsieke plicht de zielen van alle mensen te redden en hen, op de eerste plaats de gelovigen, te onderwijzen en hen naar de Geboden van de Heer te doen leven.


Beste Roger Burggraeve, uw "niet-klassieke huwelijksrelaties" zijn misschien plezierig voor U, maar desalniettemin uit den boze!

Ik wil hier alleen verwijzen naar de woorden van Onze Heer.

Mat 18:6  Maar wie ergernis geeft aan een van deze kleinen, die in Mij geloven, het ware hem beter, dat hem een zware molensteen om de hals werd gehangen, en hij in de diepte der zee werd verdronken.
Mat 18:7  Wee de wereld om de ergernis. Zeker, het kan wel niet anders, of er moet ergernis komen; maar wee den mens, door wien de ergernis komt.
Mat 18:8  Welnu, zo uw hand of voet u ergert, houw ze af, en werp ze van u weg; want het is beter voor u, verminkt of kreupel het Leven binnen te gaan, dan met twee handen of twee voeten geworpen te worden in het eeuwige vuur.
Mat 18:9  En zo uw oog u ergert, ruk het uit, en werp het weg; want het is beter voor u, met één oog het Leven binnen te gaan, dan met twee ogen geworpen te worden in het helse vuur.
Mat 18:10  Zorgt er voor, dat gij geen van deze kleine gering acht; want Ik zeg u: Hun engelen in de hemel zien altijd het aanschijn van mijn Vader, die in de hemel is.
En dan komt de grote troost:

Mat 11:28  Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u verkwikken.
Mat 11:29  Neemt mijn juk op, en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte; dan vindt gij rust voor uw zielen.
Mat 11:30  Want mijn juk is zacht, mijn last is licht. 


1 opmerking:

Anoniem zei

Verwijst hij alweer naar Levinas?

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer