donderdag 6 oktober 2016

'Flater van de Week' door Lode Aerts, de nieuwe 'bisschop' van Brugge:


"Niemand hoeft te geloven."
en
"Het is niet goed dat Christenen zich opdringen."Toch enkele bedenkingen:

Blijkbaar is de nieuwe 'bisschop' van Brugge bang, dat er nog jongeren zijn, die zouden geloven.

Volgens Lode Aerts kan men geloven, of niet geloven, maar eigenlijk hoeft het niet.

Nu, iemand kan dus denken: "Ik geloofde toch al niet, dus wat maakt het uit?"Lode Aerts dwaalt echter!

De aanhangers van de Post-Conciliaire kerk verwijzen meestal alleen maar naar de geschriften van het Tweede Vaticaans Concilie. Maar, de nieuwe generatie 'bisschoppen' kent blijkbaar de geschriften van het Tweede Vaticaans Concilie ook al niet meer!

Niet alleen jongeren, maar ook de nieuwe 'bisschop' van Brugge, zijn religieuze analfabeten!


DIGNITATIS HUMANAE
Over de godsdienstvrijheid

De Taak van de Kerk
 

14 Wil de Kerk gehoorzamen aan het goddelijk bevel: "Maakt alle volkeren tot mijn leerlingen" (Mt. 28, 19), dan moet zij zich met alle kracht ervoor inzetten "dat het Woord des Heren zijn luisterrijke loop mag volbrengen" (2 Tess. 3, 1). De Kerk vraagt dus met aandrang aan haar kinderen vóór alles "gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen ... Dit is goed en welgevallig aan God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen" (1 Tim. 2, 1-4). De gelovigen moeten bij de vorming van hun geweten nauwgezet de Heilige en zekere Leer van de Kerk voor ogen houden. 

Want krachtens de wil van Christus is de Katholieke Kerk de lerares van de Waarheid; het is haar taak, de Waarheid, die Christus is, te verkondigen en gezagvol uiteen te zetten en tevens de beginselen van de morele orde, die uit de natuur zelf van de mens voortvloeien, met haar gezag te verklaren en te bevestigen.

Bovendien moeten de Christenen met wijsheid de buitenstaanders tegemoet treden, en "in een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde, met het woord der Waarheid" (2 Kor. 6, 6-7), het licht van het leven met alle vrijmoedigheid en apostolische moed trachten te verbreiden, zelfs ten koste van hun leven.

De leerling immers heeft jegens Christus, zijn Meester, de ernstige plicht om de Waarheid, die hij van Hem heeft ontvangen, altijd vollediger te leren kennen, getrouw te verkondigen en met kracht te verdedigen, zonder ooit middelen aan te wenden, die in strijd zijn met de geest van het Evangelie. Tevens echter wordt hij door de liefde van Christus gedrongen om liefdevol, verstandig en geduldig hen tegemoet te treden, die in dwaling of in onwetendheid verkeren aangaande het Geloof. Men moet dus rekening houden én met de plichten tegenover Christus, het levengevend Woord, dat men moet prediken, én met de rechten van de menselijke persoon én met de maat van genade die God, door Christus, heeft geschonken aan de mens, die wordt uitgenodigd om het geloof vrijwillig te aanvaarden en te belijden.Wat is het lot van de ongelovige?

Uit de Heilige Schrift:

Mat 25:41  Maar dan zal Hij zeggen tot hen, die aan de linkerhand staan: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat bereid is voor den duivel en zijn engelen. Geen opmerkingen:

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

S.E. Mons. Mario OLIVERI - Vescovo emerito di Albenga-Imperia

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

We Stand In Support of Padre Stefano Manelli

Paus Benedictus XVI

Paus Benedictus XVI

Een meditatie over het Heilig Misoffer